Faxe - Beskikkelse som husvagt

w POLITIMESTEREN i Store-Heddinge m. v.

Beskikkelse som Husvagt.

Efter at De er tilmeldt som H usvagt fo r E jendomm en ,

m eddeles der Dem herved Beskikkelse som Husvagt i C ivilbeskyttelsestjenesten . D e er herefter under Ansvar efter L oven p ligtig at ud fø re T jenesten som Husvagt i den ov ennæ vn te E jendom efter de til enhver T id foresk revn e Bestem - melser samt til at g iv e M ø d e til den Uddannelse, som vil blive iværksat. Der v ed læ gg e s en Instruks fo r M ed lemmer af Husvagten .

Politimesteren fo r S to re -H edd in ge K øbs tad o g Stevns-Fakse Herreder.

Gelius,

Fax« herred« lokaJhistarkr

Til

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker