Greenity 82

C O L UMN

Chiel Dogterom: ‘Wij moeten uitdagende stappen gaan zetten’

Het lijkt onmogelijk, tot je het doet

Colja Corts Senior beleidsmedewerker Bodem en water

18 december 2020 Overal in de sector ontkiemen initiatieven en gaan telers en KAVB de uitdaging aan om in samenwerking met andere partijen ervoor te zorgen dat wat onmogelijk lijkt, mogelijk wordt. Projecten als de Groene Tulp, Biolo- gische teelt, Proeftuinen, Schoon erf schone sloot, Beter Bodembeheer, Bollenrevolutie 4.0, maar ook georganiseerde telerscollectieven die werken aan duurzaamheid leggen concre- te bouwstenen voor het klaren van de klus. Durf, lef en moed zijn nodig om op dit vlak resultaten te halen. Laten dit nou net de ka- raktertrekken zijn die je nodig hebt om een succesvol bedrijf in bollensector te runnen. Gaat goed komen! Geweldig, die tv-reclame van Hornbach, waar- in de kleine doe-het-zelver uitgroeit tot een su- perklusheld bij de vervanging van zijn lekkende wastafel. Het heeft heel wat voeten in de aarde: eerst de psychische worsteling vooraf, waar- schijnlijk aangespoord door zijn echtgenote om er eindelijk mee te beginnen en dan de klus zelf. In een koortsachtige nachtmerrie komt een rits van schier onmogelijke uitdagingen voorbij. In gevecht met levensgrote bouten en moeren, een kitpistool waar hij onder dreigt te bezwijken en belaagd door ongedierte, zegeviert uiteindelijk deze antiheld en voelen we als kijker de triomf en de voldoening bij het klaren van een ogen- schijnlijk onmogelijke opgave. Herkenbaar, want niets geeft zoveel voldoening als het eigenhandig voltooien van een klusproject. Parallellen met de bollensector zijn er zeker. Ook wij hebben nog wat klussen liggen: KAVB Uitvoeringsagenda 2012-2023, Vitale teelt 2030, kringlooplandbouw, uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030. Ze komen op hetzelf- de neer: we worden in een straf tempo gezet richting weerbare teelten in lijn met de natuur en nagenoeg zonder gebruik of emissie van ge- wasbeschermingsmiddelen. De sector zit hier in zijn eigen heldenepos. In zijn angstdromen neemt een aantal zaken mythische proporties aan: mancozeb eruit, Sumicidin op de tocht, be- laagd door levensgrote luis, knolcyperus en acti- vist, verstikt door knellende wet- en regelgeving wordt hier een strijd gestreden die het vermel- den waard is. Want die strijd wordt gestreden, maar tegelijkertijd gloort er hoop.

Chiel Dogterom is samen met zijn drie broers eigenaar van Majoth Flower Bulbs BV, dat zich richt op de teelt van tulpen. Daarnaast is er nog een akkerbouwbe- drijf. “Mijn ouders hebben vier zonen en een dochter en als zonen waren we al jong in het bedrijf actief. Om de basis te verbreden voor de toekomst startte mijn vader zeventien jaar geleden met de teelt van tulpen. Na mijn opleiding aan Aeres Hogeschool in Dronten heb ik eerst zes jaar elders gewerkt. Toen ik in het be- drijf kwam, ben ik mij gaan richten op de tulpenteelt en -handel.” Zijn motivatie om zich te kandideren Het komende jaar is Chiel Dogteromuit Oude-Tonge jongerenadviseur en -ambassadeur van het KAVB-hoofdbestuur. Hij was een van de kandidaten die tijdens een bijeenkomst van KAVB-Jong! reageerde op de oproep van KAVB-voorzitter Jaap Bond om als jongere deze rol te gaan vervullen.

voor de adviseursrol in het hoofdbe- stuur is helder. “Als jonge ondernemer loop je het risico om je alleen maar te focussen op het eigen bedrijf. Daar gaat dan alle energie inzitten, waardoor je de wereld om je heen vergeet. Het is zoeken naar een balans. Door deze functie hoop ik mijn blikveld te verbre- den met de intentie ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarnaast is het goed als het geluid van de klei ook vol- doende klinkt in het bestuur.” Als vertegenwoordiger van jonge on- dernemers is het van belang om ook voldoende te worden gevoed door die groep. “Ik blijf met de helft van de ac- tiviteiten van KAVB-Jong! meedraaien en besteed de andere helft van de tijd aan mijn adviseursrol in het Hoofdbe- stuur.” Hij vindt het een goede beslissing om de stem van jonge ondernemers te la- ten klinken in het Hoofdbestuur. “Er komt genoeg op ons af als je kijkt naar gewasbescherming, water, energie- transitie. Wij zullen uitdagende stap- pen moeten gaan zetten die ook nog passen binnen het economische per- spectief van de onderneming. Met alle partners in de keten ons product tot waarde brengen is de basis van het eco- nomisch perspectief voor het bedrijf. Samen met de KAVB een politiek en maatschappelijk draagvlak creëren is hiervan een wezenlijk onderdeel, waar- aan ik graag mijn steentje bijdraag.”

Onjuiste inzender De in de vorige editie van Greenity gepubliceerde lijst van gereserveerde tulpennamen op de KAVB-pagina’s bevat een fout. De inzender van de tulp ‘Kissable’ (zaailing 09-42) is FBT en niet Hulsebosch.

25

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs