Greenity 82

In mei 2018 zag het Landbouwportaal officieel het levenslicht. De samenwerking tussen agrarische collectieven, de KAVB, de waterschappen en de provincie in Noord-Holland is gericht op verbetering van de kwaliteit van bodem en water. Ruim 2,5 jaar later maken we de balans op. Wat heeft het Landbouwportaal tot dusver gebracht? Succes Landbouwportaal boven verwachting

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

LUUK LAGESCHAAR, CLM ONDERZOEK EN ADVIES, COACH GEWASBESCHERMING ‘Alles is gericht om emissie te voorkomen’ “Als coach ga ik bij de ondernemers langs”, zegt Luuk Lageschaar, coach gewasbeschermingsmiddelen bij CML Onderzoek en Advies. “We lopen een rondje over het erf om te bekijken wat er beter kan en/of moet als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen en hoe je dat kunt aanpakken. Dan kun je denken aan de manier waarop ontsmet fust wordt gestald, het vervoer van ontsmette bollen naar het perceel en de plek waar de veldspuit wordt gereinigd. Het reinigen van de veld- spuit gebeurt nog wel eens op het onverharde deel van het erf. Dat mag officieel twee keer per jaar, maar een wasplaats is beter. Dat zou dan het advies kunnen zijn. Adviezen kunnen ook gaan over de spuitmachi- ne zelf, het gebruik van doppen en driftreductietech- niek. Alles is erop gericht om emissie te voorkomen.” Lageschaar is al ‘heel vaak’ op pad geweest om ondernemers te coachen bij investeringen rondom het thema gewasbeschermingsmiddelen. “Nu is het subsidiepotje voor dit thema leeg, maar toch is het handig om een afspraak te maken. Dan kunnen we alvast inventariseren hoe het er bij jouw bedrijf voor staat, welke investeringen goed zijn om te doen. Dan kun je daar alvast over nadenken en een plan maken. Zodra er dan weer subsidie beschikbaar is, kun je direct aan de slag.” Sowieso raadt hij ondernemers aan om gebruik te maken van de coach, ook als het gaat om maatrege- len waaraan geen subsidie is gekoppeld. “Het kost je niks, en je wordt er altijd wijzer van.” Subsidie is ove- rigens veelal niet de enige drijfveer van ondernemers, ervaart Lageschaar. “De bewustwording is gegroeid bij agrariërs en daarmee ook de motivatie om duur- zamer te werken. De sector is echt toekomstgericht bezig.” Een coach inschakelen kan via het Landbouw- portaal (www.landbouwportaal.nl). “Binnen een week nemen we contact op om een afspraak te maken.”

H et initiatief voor het Land- bouwportaal komt voort uit de samenwerking Bodem & Water waarin KAVB, LTO, de Noord-Hollandse waterschappen en de pro- vincie Noord-Holland met elkaar samen- werkten. “We staan voor een gezamenlijke wateropgave en daarvoor is het belangrijk dat we samen werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast en zorgen voor een duur- zame bodem”, vertelt Diana van Soest, projectleider Afdeling Watersystemen van Hoogheemraadschap Hollands Noorder- kwartier (HHNK). “Op het Landbouwpor- taal vinden agrariërs kennis, informatie en een overzicht van bovenwettelijke sub- sidiemaatregelen gericht op vijf thema’s: Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam bodembeheer, Gewasbescher- mingsmiddelen, Voldoende zoet water, Perceel & oeverinrichting & beheer.”

Via het portaal kunnen agrariërs bovendien een (gratis) coach inschakelen die onder- steunt bij het werken aan een gezondere en meer duurzame bedrijfsvoering en adviseert over mogelijke subsidiemaatrege- len die agrariërs via het Landbouwportaal kunnen aanvragen. Op het moment dat we Van Soest spreken, is de subsidiepot voor de regio HHNK net leeg voor drie van de vijf thema’s, maar: “Ook dan is het moge- lijk om de coach te laten langskomen om je gratis te laten adviseren over een gezonde- re en duurzamere bedrijfsvoering.Je kunt er als ondernemer natuurlijk ook voor kiezen om maatregelen te nemen zonder dat daar subsidie tegenover staat. Dat hoeft niet altijd heel ingrijpend en duur te zijn.” Het Landbouwportaal onderscheidt vier soorten maatregelen. De A-maatregelen, gericht op bewustwording en betere bedrijfsvoering waaraan geen subsidie is

Aanmeldingen per thema

427

501

190

82

219

Erfafspoeling mineralen en nutriënten

Duurzaam bodembeheer

Gewasbescher- mingsmiddelen

Voldoende zoetwater

Perceel- en oeverinrichting & beheer

Totaal 1419

28

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs