Greenity 82

KEES STOOP, WAARLAND: ‘Kundig advies’

Luuk Lageschaar van CLM Ondezrzoek en Advies bezocht het bloembollenbedrijf van Kees Stoop in Waarland. “Ik merkte meteen dat hij wist waar hij over sprak”, zegt Stoop. “Hij heeft me een kundig advies gegeven, waarbij hij ook wat verder in de toekomst keek en bijvoorbeeld al inspeelde op de toekomstige eisen rond spuitdoppen. Dat heb ik als zeer positief ervaren. Op basis van zijn advies hebben wij geïnves- teerd in een zuiveringsinstallatie voor gewasbescher- mingsmiddelen en later hebben we ook de spuitdop- pen vervangen. Deze week nog ga ik contact opnemen met de bodemcoach. Ik heb wat advies nodig omtrent een perceel en ik wil graag horen hoe de coach daar- naar kijkt. Mooi dat dat kan via het Landbouwportaal.”

Kees Stoop investeerde in een zuive- ringsinstallatie voor gewasbescher- mingsmiddelen met behulp van een maatregel uit het Landbouwportaal.

Meest aangevraagde maatregelen binnen thema Gewasbeschermingsmiddelen:

11

27

23

97

43

44

24

Gebruik driftreduce- rende spuittechnieken met ten minste 90% driftreductie

Continue reiniging

Automatische interne reiniging

Gebruik precisie onkruidbestrijdings- technieken

Gebruik driftreducerende spuittechnieken

Technieken om restwater, spuitmiddel en dompelvloeistof bovenwettelijk in te zamelen, te zuiveren of te verdampen

Aanpassen druk aan de dopkeuze

gekoppeld, die toch heel haalbaar zijn en waarbij je gratis gebruik kunt maken van de coach. En de B-, C- en D-maatregelen, waarbij altijd een coach nodig is.” Blijkbaar voorziet het portaal in een behoefte, want: “Sinds de start hebben we 1.420 deelnemers. Onze doelstelling was aan het eind van 2021 zo’n 1.100 deelne- mers te hebben. Daar zijn we dus nu al overheen gegaan en dat is fantastisch om te zien. Dat hadden we bij de start niet verwacht, het was best spannend hoe het zou gaan lopen. Alle partijen hebben er toch flink hun nek voor uitgestoken. Mooi dat dit het resultaat is.” In totaal hebben agrariërs zelf, naast de eventuele subsidie die zij hebben ontvangen, nog eens 16 à 17 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen om tot schoner oppervlaktewater en een gezondere bodem te komen. “Dat geeft

18 december 2020 de vijf thema’s al volledig benut. In de regio van het Waterschap Rijnland is er nog wel wat budget. Eind januari volgt er meer informatie over aanvullingen van het budget. Hou de website in de gaten, daar kun je alles op vinden over het Land- bouwportaal. Of bel naar de helpdesk: 088-8886630.” zijn voorbereidingen aan het treffen voor een nieuwe programmaperiode, we gaan hier graag mee door, zeker gezien het succes.” Inmiddels is het Landbouwpor- taal ook opgepikt door andere regio’s. “De kans bestaat dat meer regio’s gaan aanhaken, of dat er Landbouwportalen in andere regio’s worden opgezet.” Op dit moment is de subsidiepot even leeg. “De regeling was op 29 oktober open- gesteld voor de regio van het waterschap HHNK en op 7 december waren drie van

wel aan dat het bewustzijn en de bereid- heid om stappen te zetten groot zijn.”

EFFECT Om effect van de maatregelen te kun- nen terugzien in de kwaliteit van het oppervlaktewater, is het nog te vroeg. “Daarvoor zijn we nog niet lang genoeg bezig, die resultaten volgen nog.” Een ander effect is wel zichtbaar. “Overheid en agrariërs zijn dichter bij elkaar gekomen. Het landbouwportaal leidt tot een betere samenwerking doordat partijen al aan de preventiekant met elkaar in gesprek komen. Voor KAVB, LTO en de agrarische collectieven betekent deze samenwerking bovendien dat zij breder bezig zijn dan alleen richting hun eigen achterban. Dat alles leidt tot een groter draagvlak waarop we verder kunnen bouwen.” De program- maperiode loopt tot december 2021. “We

29

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs