Greenity 82

C O L UMN

naar huis gegaan. Als we in een verga- dering iets besloten, dan stonden we erachter.” MEEBEWEGEN De heren vertellen dat de industrie, zo- wel droogverkoop als broeierij, altijd in beweging is. Producenten, exporteurs en afnemers worden steeds groter en in- en verkoop met producenten gaat nu grotendeels digitaal. Van der Veldt: “Dat vergt van je dat je meebeweegt. Als bestuur moet je een eigen visie hebben en snel kunnen schakelen en besluiten nemen. Belangrijke succesfactor is dat de voorzitter en de staf van Anthos ook openstaan voor veranderingen; zij zor- gen tenslotte voor de uitvoering, anders werkt het niet. Gelukkig is dat bij An- thos het geval.” In de loop der jaren is Anthos een stuk professioneler geworden, vertelt Jan Boot. “Zo was er de fusie met de Bond van Plantenhandelaren en is de Cultuur- groep voor Rozen en Rozenonderstam- men aangesloten voor het secretariaat.” Boot noemt het honderdjarig bestaan in 2000 als een van de hoogtepunten. Fysiek was er de verhuizing naar het huidige kantoorpand dat moest wor- den vormgegeven. Het Productschap Tuinbouw stopte en iBulb werd opge- richt voor promotieactiviteiten. Ook onderzoek is hierin ondergebracht. En in 2017 werd het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste planten opgericht, dat op 1 januari doorgaat als stichting Sustainable Suppliers of Hor- ticultural Quality Products. “Dat is toch maar mooi met een grote groep gelukt”, stelt Boot tevreden vast. VERSCHIL VAN DAG EN NACHT Terugkerend thema tijdens hun be- stuursperiode was de terugtrekkende overheid op vele terreinen. “Vooral op fytogebied is veel op het vak afgescho- ven. Vroeger had je bijvoorbeeld de Plan- tenziektekundige Dienst”, vertelt Boot. “Er zijn meer landen en regels gekomen. Problemen kwamen steeds vaker op het bordje van Anthos terecht”, vervolgt Van der Veldt. “Vroeger onderhandel- den het Productschap en de overheid, nu doen we dat zelf in landen als de VS, Scandinavië en Japan.” Ook op het gebied van Ruimtelijke Orde- ning werd Anthos actief, via de Green- ports. In de loop der jaren werd de enve- lop met vergaderstukken steeds dikker. Van der Veldt: “De vergaderstukken zijn vele malen uitgebreider dan toen we pas aan boord kwamen, het is een verschil van dag en nacht. Er kwamen steeds meer onderwerpen op de agenda, denk aan BKD, Sectorplatform en Ketenregis- ter. Grote voordeel is wel dat je zo een

totaalbeeld krijgt van wat er in het vak speelt”. Ze vinden het belangrijk dat zo- wel kleine als grote bedrijven zich door Anthos vertegenwoordigd voelen. “Het beleid wordt niet, zoals wel eens wordt gedacht, door grote leden bepaald, maar door de besturen. En die zijn een afspie- geling van het vak”, aldus de heren. ENERGIE Hoofdpijndossiers waren het scheidsge- recht en het handelsreglement. Ook aan de toekomst van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) zijn vele vergaderuren besteed. Niet al hun wen- sen zijn in vervulling gegaan. Zo vindt Boot het jammer dat een fusie tussen de BDK en Naktuinbouw er nooit is ge- komen. “Maar je moet er altijd rekening mee houden dat niet alles lukt, dat hoort erbij”. En ze vinden het zonde dat er, in zo’n kleine industrie, geen gezamenlijk handelsreglement is. Positieve energie kregen ze ook van hun bestuursfunctie. “Als iets moeilijk ligt en je krijgt het toch voor elkaar, zoals het scheidsgerecht. Dat is uiteindelijk toch onafhankelijk gewor- den, zoals we graag wilden”, vertelt Boot. “Of de interne structuurverandering die recentelijk is doorgevoerd. Dat valt nu bestuurlijk mooi in elkaar, met de inte- gratie van iBulb in het geheel”, vult Van der Veldt aan. TOEKOMSTBESTENDIG Over de toekomst van Anthos zijn ze positief. Van der Veldt: “Met de nieuwe structuur laten we een toekomstbesten- dige organisatie achter, die dicht bij de leden staat. Zeker vanwege de terug- trekkende overheid wordt Anthos alleen maar belangrijker. Ook duurzaamheid zal een item blijven.” Boot: “Hoofddoel is te blijven strijden voor de belangen van de leden. Nu we op het punt van af- scheid staan, kan ik wel zeggen dat het vak niet om Anthos heen kan. Als indivi- dueel bedrijf mis je de mankracht en ex- pertise om zaken uit te zoeken, denk bij- voorbeeld alleen al aan fytozaken.” Hun opvolgers zijn al bekend: Erik Lommerse en John Boot. De Algemene Ledenverga- dering van Royal Anthos stemde 29 ok- tober unaniem in met hun benoeming. Tip voor de opvolgers is om te anticipe- ren op veranderingen. Daar houden ze het bij, want “iedere generatie doet dit op z’n eigen manier. Dat hebben wij ook mogen doen.” Voorlopig krijgen de he- ren weinig vrije tijd extra. Jan Boot blijft overal nog actief en Ben Van der Veldt gaat eerst afbouwen. Boot: “Het zal best raar worden. Iedere ‘zoveelste’ van de maand vergaderen zit in je systeem, ik ga het missen. Maar we zijn de wereld niet uit, als er vragen zijn, dan zijn we altijd bereid om deze te beantwoorden.”

Afscheid

Henk Westerhof westerhof@anthos.org

18 december 2020 Tot slot wil ik een woord van dank uitspreken aan de leden van Anthos, die ons in het afge- lopen jaar opnieuw hun steun en vertrouwen hebben gegeven. In mijn dankbetuiging wil ook alle bestuurs- en commissieleden betrekken, die samen met de medewerkers richting en uitvoering hebben gegeven aan onze te varen koers. Van twee van hen, Jan Boot en Ben van der Veldt, neem ik met weemoed afscheid. Zij waren Anthos-bestuurders in hart en nieren, die een uitzonderlijke inzet toonden in het beharti- gen van de belangen van onze leden en de sector. Geniet van uw feestdagen! 18 december 2020 18 december 2020 Dat Covid-19 ook zijn sporen heeft getrokken in de tuinbouwsector, heeft u aan den lijve moe- ten ondervinden. De alarmbellen rinkelden luid en met vereende krachten is eraan gewerkt om u als ondernemer door de barre strijd heen te helpen. Daaraan hebben velen hun steentje bij- gedragen, maar uw ondernemerschap heeft daar wat mij betreft een doorslaggevende rol in ge- speeld. Daarmee wil ik u een groot compliment geven. Als een jaar op zijn eind loopt, breekt de tijd aan van goede wensen en terugblikken op wat is ge- weest. Wat Covid-19 mij heeft geleerd, is dat het uiten van die wensen een betrekkelijk karakter heeft door de onvoorspelbaarheid van het mo- ment. Toch wil ik bij het afscheid van 2020 ons- zelf voor het jaar 2021 al het goede toewensen en de hoop uitspreken dat we bevrijd worden van het juk van het virus. We nemen afscheid van 2020, een jaar dat een zeer onverwachte wending aan ons leven heeft gegeven. De uitbraak van Covid-19 was daar de- bet aan. Aanvankelijk gingen we ervan uit dat dit probleem zich tot China zou beperken, maar alras werd duidelijk dat dit virus wereldwijd voor grote problemen ging zorgen. Ons sociale leven leed onder de beperkingen die ons door de overheid werden opgelegd en de economie kwam knarsend tot stilstand. De samenleving kwam onder grote druk te staan en naarmate het virus harder om zich heen greep, groeide de ongerustheid en werd veel leed ge- leden onder families en gezinnen als dierbaren door het virus werden getroffen.

31

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs