Greenity 82

Pak snel nog wat voordeel

Wet- en regelgeving zullen in 2021 wijzigingen. Ook de fiscale wet- en regelgeving. Pak daarom nog dit jaar voordeel.

Tekst: Flynth

18 december 2020 Het algemene tarief van 8% zal vanaf 1 januari 2021 ook gelden voor woningen die als belegging worden aangeschaft en voor afzonderlijk aange- kochte aanhorigheden bij de eigen woning en voor vakantiewoningen (ongeacht of u deze verhuurt of zelf gebruikt). De startersvrijstelling voor de eigen woning gaat 18 december 2020 Voor de aankoop van een eigen woning blijft een tarief gelden van 2%, maar alleen als de woning bestemd is om door de koper zelf (als eigen woning) bewoond te worden. KEER VÓÓR 2021 DIVIDEND UIT Op 1 januari 2021 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang stijgen van 26,25% naar 26,9%. Dit kan een goede reden zijn om dit jaar nog dividend uit te keren dat onder het huidige tarief kan vallen. Het maakt niet uit of de winstreserve van de bv is ontstaan vóór de tariefsverhogingen vanaf 2020: het tarief van 26,9% is volledig van toepassing op eventuele uitkeringen gedaan na 1 januari 2021. Hierbij moet u wel letten op de voorwaarden bij de NOW-regeling en het uitstel van betaling voor belastingschulden, omdat daarbij een dividend- verbod kan gelden. TARIEF OVERDRACHTSBELASTING OMHOOG Per 1 januari 2021 gaan de tarieven en voorwaarden voor de overdrachtsbelasting wijzigen. Het alge- mene tarief gaat van 6% naar 8%, het tarief van 2% voor woningen wordt nog maar beperkt toe- pasbaar én er komt een vrijstelling voor de verkrij- ging van woningen door starters. Mogelijk kunt u nu nog een voordeel behalen door een overdracht naar voren te halen of juist de overdracht pas in 2021 te laten plaatsvinden. Voor starters op de woningmarkt (die bij de aan- koop van de woning een leeftijd van tussen de 18 en 35 jaar hebben) die nog niet eerder een beroep op de startervrijstelling gedaan hebben en de woning duurzaam zelf gaan bewonen, geldt van- af 1 januari 2021 een vrijstelling van overdrachts- belasting.

gelden bij de aankoop van een eigen woning voor personen met een leeftijd tussen 18 en 35 jaar. Verwar deze leeftijdsgrens niet met de leeftijds- grens voor de zogenaamde jubelton, waarmee een schenkingsvrijstelling van € 103.643 geldt. Die loopt van 18 jaar tot 40 jaar. OPTIMALISEER SCHENKINGEN IN 2020 Er zijn diverse mogelijkheden om op een fiscaal vriendelijke manier vermogen over te hevelen naar kinderen en/of kleinkinderen. Door dat in 2020 alsnog te doen of te optimaliseren, maakt u uw (klein)kinderen blij en bespaart u zichzelf ook nog de box 3-heffing over het vermogen dat u schenkt. Voor het jaar 2021 worden de vrijstellingen van schenkbelasting voor kinderen en overige verkrij- gers niet alleen geïndexeerd, maar ook tijdelijk verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstel- ling per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schen- kingen door ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers op € 3.244. Deze tijdelijke verhoging van € 1.000 wordt per 1 januari 2022 weer onge- daan gemaakt. VERMINDER UW SPAARGELD VÓÓR 1 JANUARI 2021 Op Prinsjesdag 2020 is een wetsvoorstel ingediend om de heffing over het vermogen in box 3 per 1 januari 2021 aan te passen. De wijzigingen zijn ech- ter nogal beperkt maar box 3 zal de komende tijd de gemoederen nog wel bezig houden. Aan de ene kant stijgt het heffingsvrij-vermogen. Aan de andere kant vindt een aanscherping plaats van de grenzen in de rendementsschijven en stijgt het tarief van 30% naar 31%. Voor mensen met een klein vermogen zullen de wijzigingen gunstig zijn, maar wie veel vermogen heeft, gaat erop achter- uit. Omdat de spaarrente nog steeds erg laag is, is box 3 misschien niet de meest gunstige box voor u. U kunt daarom overwegen om vóór de peilda- tum van 1 januari 2021 uw spaargeld in te bren- gen in een (nieuwe) BV, in te brengen in een open fonds voor gemene rekening, te storten als infor-

40

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs