Greenity 82

18 december 2020 KEER IN 2020 BONUS UIT Heeft u aan het einde van 2020 nog vrije ruimte over? En overweegt u om een of meer werknemers een bonus te geven? Dan kunt u deze bonus mogelijk in de vrije ruimte laten vallen. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat u de bonus nog in 2020 uitbetaalt en u moet voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. De Belastingdienst keurt ten aanzien van dit cri- terium in ieder geval een bonus van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar goed. Het leveren van bewijs of onderbouwing is dan dus niet nodig. Bent u dga en is er genoeg vrije ruimte? Dan kunt u ook gebruikmaken van deze go dkeuring. Mogelijk is er dan nog ruimte om uzelf nog een onbelaste bonus uit keren. Krijgt u NOW-subsidie, let er dan op dat in veel gevallen geen bonussen mogen worden uitgekeerd aan Raad van Bestuur, bestuur en directie. Doet u dat toch, dan moet u de subsidie terugbetalen. 18 december 2020 18 december 2020 Loon- en financiële administratie moeten op elkaar aansluiten. Onderzoekt u aan het einde van 2020 zo snel mogelijk of de loonadministratie en de financi- ële administratie wel volledig op elkaar aansluiten. Mochten een of meer (belaste) uitbetaalde vergoe- dingen per abuis niet zijn verwerkt in de loonad- ministratie, dan zijn over deze vergoedingen geen loonheffingen ingehouden of eindheffingen afge- dragen. Bij het maken van de aansluiting tussen de loon- en de financiële administratie worden zulke afwijkingen duidelijk. De verschuldigde loonhef- fingen kunt u vervolgens alsnog afdragen. Dit kan mogelijk in de vorm van een eindheffing gebeuren. meel kapitaal of agio in uw BV of om het geld uit te lenen aan uw BV (zogeheten terbeschikking- stellingsvordering in Box 1). Aan alle voorbeelden zitten wel nadelen en risi- co’s. Er zijn kosten verbonden aan de oprichting en de instandhouding van een BV en een open fonds voor gemene rekening. CHECK OF SECTORINDELING KLOPT Eind 2020 krijgt u van de Belastingdienst een beschikking met de sectorindeling én de pre- mies voor de werkhervattingskas voor 2021. Ga op dat moment na of de sectorindeling klopt met de activiteiten van uw bedrijf. Als u namelijk in de verkeerde sector wordt ingedeeld, kan dit gro- te financiële gevolgen hebben. Controleer ook de premies. Zelfs als de sectorindeling juist is, kun- nen de premies werknemersverzekeringen toch onjuist zijn berekend. VRIJE RUIMTE VERHOOGD Door de coronacrisis is het mogelijk dat u als werk- gever in 2020 uw vrije ruimte niet goed heeft benut. Dat is jammer want het kabinet heeft namelijk besloten voor dit jaar de vrije ruimte extra te ver- hogen. Voor het belastbaar loon tot € 400.000 is de vrije ruimte 3% geworden. Voor zover het belast- baar loon meer bedraagt dan € 400.000 geldt nog steeds een vrije ruimte van 1,2%.

41

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs