Greenity 82

T E E LT V E R B E T E R I NG

Een teeltjaar begint met geschikt plantgoed selecteren. De eerste selectie begint al op het land, als beslist wordt van welke percelen er wel of geen

plantgoed gemaakt mag worden. Criteria zijn: de gezondheid, de mate van dwalingen en de aanwezigheid van wortelonkruiden. Plantmateriaal voor komend jaar

nog eens niet goed wordt bewaard, is het nieuwe jaar al slecht gestart. Volgende valkuil is als er plantgoed wordt gemaakt van (te) vroeg ge- rooide planten. Hierbij horen ook de planten die in november zijn ge- rooid. Begin december zijn de mees- te planten pas echt goed in rust en dus geschikt voor de langere bewa- ring. Van tevoren goed inzicht heb- ben in de partij, van welke planten plantgoed genomen wordt, is essen- tieel voor een goede keuze. Bij slecht groeiende soorten is het belangrijk dat alleen de goed gegroeide planten als plantgoed worden gebruikt. Op die manier blijft het soort sterk. Extreem belangrijk is dat het zeker is dat er in de partij die als plant- goed wordt gebruikt geen vermen- ging zit. Als de verkeerde planten snelle groeiers zijn, zal deze dwaling zich snel in de partij vermeerderen. Omdat in de meeste gevallen het plantgoed gelijktijdig met het klaar-

maken van de orders gebeurt, is extra aandacht voor het plantgoed belangrijk. Erg makkelijk blijven de bakken met plantgoed in de ver- werkingsruimte staan tot de gehele partij is afgewerkt, zelfs als dit een paar dagen duurt. Omdat plantgoed in de meeste gevallen kleiner is dan de afleverbare planten, zal dit sneller uitdrogen. Bij plantgoed dat genomen wordt van gespoelde plan- ten, is deze kans nog groter. BEHANDEL ALS ORDER Plantgoed moet tijdens de drukke periodes als een order worden be- handeld. Dit materiaal is de kraam- kamer van de kwekerij en verdient extra aandacht tijdens het verwer- ken. Alleen op die manier wordt starten met een achterstand voor- komen. Laat plantgoed dus nooit in de schuur staan, maar verzorg dit direct en zet het weg in de koel- of vriescel.

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

Plantgoed mag natuurlijk niet het overblijfsel zijn van de planten die zijn klaargemaakt voor de leveran- ties. Hoewel dit soms wel kan, mag het geen terugkerende gewoonte worden. De kwaliteit van het plant- goed bepaalt voor een veel te groot deel het slagen van de teelt om hier makkelijk mee om te gaan en er niet echt goed over na te denken. VALKUILEN De grootste valkuil bij het verzame- len van plantgoed is te weinig aan- dacht. Die moet er zijn voor de keuze van welk materiaal als plantgoed ge- bruikt kan worden en hoe dit wordt bewaard. Het slechtste wat je kan doen is alleen het afval gebruiken dat overblijft na het planten klaar- maken. Als dit plantgoed dan ook

18 december 2020

45

18 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs