Greenity 82

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N Evalueer het jaar Droogte Mos Straling Gewasbeschermingsmonitor Indeling koelcel Onderhoudsbekalking HO S TA Onkruidbestrijding L E L I E Wortelonkruiden D A H L I A Bewaring oplegknollen G L A D I OO L Warmwaterbehandeling kralen Bewaring pitten en kralen Z A N T E D E S C H I A Bewaartemperatuur plantgoed N A R C I S Broeiafwijkingen Oogststadium H YA C I N T Koudeperiode voor hyacinten-op-pot T U L P Opplanten tulp broei op water Koudeperiodes bij broei onder kunstlicht Relatiebeheer L E L I E Dubbelneuzen Planten op kisten Potgrond Lange bewaring G EWA S B E S C H E RM I NG Controle gewasbeschermingskast B O D E M  B E M E S T I NG Water opzetten Perceelkeuze T E C HN I E K

de bovenste potgrond uit de pot te borstelen zodat er goed kan worden afgestrooid. Schoon werken zorgt ervoor dat de kwekerij ook mak- kelijker schoon blijft. Straling We hebben dit jaar veel zonnestraling gehad. Vooral in het voorjaar was dit goed merkbaar. Als gevolg van de felle straling was er meer verbranding in net geplante stekken zowel in pot als in de vollegrond. Goed afharden van tevoren kan dit probleem beperken. Kijk naar de mogelijkheden op het bedrijf. Gewasbeschermingsmonitor Maak aan het eind van het jaar de verplich- te gewasbeschermingsmonitor. Ieder bedrijf moet een gewasbeschermingsmonitor bijhou- den waarin verschillende aspecten van zoge- heten geïntegreerde gewasbescherming staan. De gewasbeschermingsmonitor moet binnen twee maanden na de teelt zijn afgerond. Kijk daarbij ook eens naar welke nieuwe mogelijk- heden er zijn voor geïntegreerde bestrijding op het bedrijf. Indeling koelcel Om succesvol te koelen moet het product snel afkoelen. Zo wordt broei voorkomen en krij- gen schimmels geen kans zich te ontwikke- len. Let goed op de luchtstromen in de cel en de opstelling van de pallets of karren in de cel. Houd voor een goede luchtstroom voldoende opening tussen de rijen kisten, karren of pal- lets en tussen de zijwanden en de stapels. Ver- der moet er voldoende vrije ruimte zijn onder de verdamper (koeler) en bij de wand daar tegenover. Voorkom dat de luchtstroom de kortste weg neemt en er warme plekken ont- staan door onvoldoende circulatie. Begin daar- om altijd onder de verdamper met stapelen.

Vaste planten algemeen Evalueer het jaar Het einde van het jaar is de periode van terug- kijken. Evalueer wat goed ging op het bedrijf en wat minder goed. Zoek naar oorzaken en verbeterpunten voor het komende jaar. Droogte Het jaar 2020 was opnieuw droog. Dit geldt met name voor de bedrijven in het oosten van ons land. In het westen was het neer- slagtekort minder groot. Het neerslagtekort maakt weer duidelijk hoe belangrijk zaken zijn als voldoende water, een goede kwaliteit van het water en een goede beregeningsca- paciteit. Dit geldt zowel voor bedrijven met containerteelt als voor vollegrond. Diverse vollegrondstelers zijn deze zomer veel tijd kwijtgeraakt met het beregenen van gewassen. Kijk eens naar de mogelijkheden van druppelirrigatie. Het gebruik van drup- pelslangen heeft als voordeel dat er veel effi- ciënter wordt watergegeven dan met een haspel en sproeikanon. Het scheelt waterver- bruik, dieselkosten en tijd omdat de haspel niet iedere keer verplaatst hoeft te worden. Daarnaast is in droge jaren de groei veel beter en gelijkmatiger. Mos 2020 was ook het jaar van het wegvallen van het mosmiddel Mogeton. Om die reden wordt in potten steeds meer gebruik gemaakt van afdekmateriaal, zoals bark, houtvezel, hen- nepvezel of combinaties van strooimaterialen. Kijk ook goed naar de techniek. Bij machinaal afstrooien van potten is het belangrijk dat de laag voldoende dik wordt aangebracht, maar ook niet te hoog. Anders valt er veel afdek- materiaal bij het wegzetten van de potten op het containerveld. In de praktijk zien we dat er juist veel onkruid gaat kiemen op plekken waar veel afdekmateriaal op het container- veld ligt. Het is verstandig gebruik te maken van een boorborstel en de machines goed af te stellen. De boorborstel is ontwikkeld om

Onderhoudsbekalking De winter is een goede periode voor het uit- voeren van de bekalking om de juiste pH in de

Eisen van brandweer verscherpt Verlaagde motor op overheaddeur A R B O Werkhouding broeierij

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 4118 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs