Telefonnøgle Næstved 1964

irii FREDE LUND® Ejendomsmæglerfirma Axeltorv 11 iiabl. 1919 Telefon 720712

•aysyr L y 1 , aUMW’

Hr«

v.

72 001 Telefon

HOFFMANN AXUTORV N&STVCO TIF. H. O. BIRKSTED A/s .ff Trælast og bygningsartikler — Næstved Mortclværk

721600

3 g$

Er

Rv: i :*■■■:, SjAsk«

g A;; 1 i

11-, ‘ i 1 ! \ i ' « mi'; f i*Ljt, S • LW7 u ,|y* 1

s«røHMwiga is raflBuiiliOr l! % illm'J^nv^Mr ;• i- ] * ;w mm :Ji!-i i >.: • | W )k, 1 - *« 1 * ty

b HB

c

‘IStlmi#!

KUL KOKS OLIE

vV'*«***^ lu*

:'<'•• i Ji® Hilårøj 1/ i " y'-f’, AV^ imj N ;.;4 Mit«! ! M

• lin **A

>

7 WC

CARL SEVERINSEN %

41 p

ytrt€u^ajamJL\

•>* *• I.kt’Vvi :,J- .v : MI

A flii

m* m

mijj, s

;■•// ,•

mm* , $gjK

■ OLIE

NÆSTVED KUL^bGjKOKSM KOMPAGNI A/S

’•'* *uM

ON

■*#41

M

' • T

L 315 4 ,,.

HJvirø

720648

NÆSTVED

TELEFON

-r-r

BRÆNDSELSOLIE • •

# I. drf/mif/

marin i UH i

<>tt Omi'tjiis IVI p I oiiiiiik I p o *( IliimlrUlttilnHlrr Kontor: Gøycrnes Gaard, Axeltorv 6, telefon 72096S • 720931

• •• i rt/ett iulvrvMHv — tu-nyt el tneilletit ttI Dansk Revisorforening Mr vanille*! fum airi *!■*«>! un«lar »ir ravlivloii

72 2877 Telefon 721420 NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI \ De forenede Benrlnlmporferer A/S Næstved distrikt

Markedsundersøgelser — Administration — Planlægning —. Eksportradgivning — Statistikarbejde m. v. clylu*«H marketing bureau BalficagardenAieltorv. Næstved. — Tlf. 71 SI 4«.

SE IND TIL NÆSTVEDS »TØJEKSPERT«

DER i m

EK

VINHUSGADE

BF. Christensen s Søn ys (JtnéiliAt; 5rdmiiamMt&t'-^Mcui4usrué*i>'<££cAi/ 9 * NOR. FAHIMAGSVEJ 29 NÆSTVED TELEFON 720603

TELEFON 72 2165 hvor godf herre- og drengeføj SÆLGES BILLIGT HkRE og FLERE gAr nu I Vinhusgnde FORDI* Daf ar an fordal tAval kvalifets* »om prismatstlgf fif handl« I

'ejen

W ii Z ml

R R E S E

IN G n

imiirih ftnlhak TfiHnnltmnrtc'l A/8 THI. 114 • 1 HH KINORTKI) Htidflinuprr Kjn. Weat THf. Wil l?ii| KOSKIMIK

w ■;* ml

KOIIKNIIAVN rMHKKO l’rt nonnlhK Knni|tniml A8

gtrntevcj 49-51 Trlf. ACfflr 6051

Th. Moller A 8 Trlf. 1X8 - H»XX

KOKSOK Th. N(tatnuM>n'a TrtHnrtforrrtnln* IVIf. !•

l«AtfoiT«>uiiiia lYlf. M00.1719

VINHUSGADE 4. NÆSTVED

Hanøen, Tornemark, Kønnede (stedfor­ træder). Overformynderiets l&nebeatyrelaet For­ mand: Hofjægermester H. Collet, Lund- bygaard. Tlf. Lundby 1. Tuksatlon af ejendomme, hvori ønskea lån af overformyndcrlmldlcr: For 1andkrod:en: Odr. Lars P, Olsen. Olumso. Odr. Th. Larsen, Ulstrup, tlf. Rkclby 80. Husejer Holger Andersen, Vrangstrup. Gdr. Ejner Pille, Ronnebæk pr. Næstved, tlf. Næstved 724501, Tom- rermestor Lauiits Hansen, Spragelselllh' pr. Herluft.lagle, tlf. Tybjerg 68 u. Overepltfemlkommissionen for Præstø amt: Formand: Amtmand S Wechselmann. Næstved, tlf. 721400. Den stående voldgiftsdomstol for Præstø amt I tvistigheder ang. handel med hus­ dyr: Formand: Dommer Erik Schouen- borg, Stege. Næstved retskreds: Skatterådsmedlom Aage Andersen, Pe- derstrup. Forp. Niels Erik Wlsslng, Saltø. Odr. Hemming Olsen, Fuglebjerg Pelst. Julius Petersen, Vrangstrup. Odr. Frederik Hansen, LlndcgaArd, LI. Næs­ tved Forp. Knud Jacobsen, Torp« pr. Hcrlufmagle. Odr, Hans Olsen, Vester Egesborg. Odr. Frlmodt Jensen, Arløse Odr. Arne Hansen. Langcvraa. Medlemmer af Søretten for Næstved rets­ kreds er: Havnemester E. R. P Calum. overmaskinmester F. C Borring, havne- nsslstent K. H. Mortensen og maskinme­ ster P. Klrk, alle of Næstved. Formand for Naturfre Inlngsnævnet for Præstø amtsrådskred i: Dommer Wor- saae, Vordingborg. AalegArd«nævn: Fiskeeksport or Anker !*ar- sen. Klintholm Havn. Fisker Niels Frost, Fakse Ldp. Vejkrydsudvalg I h. t. lov nr. 28 af 1. fe­ bruar 1930: Amtmand 8. Wechselmann. Næstved, formand, tlf. 721400. I .nmlvæscnskonimlssonsformatid: Dommer Halkov, Næstved. Tlf. 720882 Landvæsensnævn • Næstved retskreds: Formand: Odr. L. P. Olsen. Glumsø. Vordingborg retskreds: Formand: Forp. Herman Raarnuøseti, Noble, Klarskov Præstø retskreds: Formand: Pclst. Ejner Jørgensen, Vlndbyholt pr. FaJkøe. Amts-Ariæjdsanvisningskon lore* I Næstved: Formand: Redaktør Jacob Ragne, Rug­ vænget 1, Næ«tv?d, telefon Næstved 720924. Hofjægermester cand. pollt. H. Collet, LundbygAsrd pr. Lundby, tlf. Lundby 1. Kredform. P. Poulsen, OL Cen­ tral, Tureby, tlf. Tureby 138. Olarm. Juet Pedersen, Ranisherred 13, Næstviul, tlf. 720158, Afdform. A. Lund, Teater- gade 3. Næstved, tlf. 721218. Kontorbeaty- rer E Nielsen, tlf. Næstved 722172. Overassistent Hjørdis Hørup, tlf. 724023 Amts-Ungdomsnævn: Amtnskolekonsutent J. Ingemann Peter­ sen (formand), Olumso, tlf. Glumsø 26 ftundhedsplojeiidvalget for Præstø amt: Amtøgaarden, tlf. 721400. Ildende sundhedsplejerskes kontor: Tinghuset, tlf. 720664. Led. øun ’hedøpl. frk. Wendla Nordlund, prlvattlf. 723163.

Mødrehjælpen I Næstved: Kontor: Hjultorvet 18, Næstved. Leder: Frk. M. Østergaard, tlf. 721156. Fahriktllsynet for Næstved kreds: Fabrikinspektør E. B. Eriksen, Rams* herred 1«. Kontortid 9-14. Tlf. 720840. M icm I ici I kommune Borgmesterkontoret: Teatergade 8. Kon­ tortid 10-13 samt fredag 16-17,30 og lørdag 10-12. Borgmesteren personlig: 10.30-12,30 (lørdag 10,30-12). Samtlige kommunale kontorer: Næstved rådhus, TcatergAde 8, tlf. 721900. Kon­ tortid 10-13, lørdag 10-12 samt fredag 18 17,30. Kæmner: Arne Thomsen, tlf. privat 721843. Byrådet: Borgmester 8v. Hansen, VordlngborgveJ 2 A. tlf 721204. Direktør William G. Jen­ sen, Lindebjerggårdsvej 22, tlf. 721619. Maskinpasser Gylmnr Bengt son, Mosevcj 2 st. v., tlf. 721933. Fru Laura Hansen. Slagklldevej 10, tlf. 721R53. Murermester Chr. laiurldsen, Lag Bakkerne, tlf. 721946. Varmemester Borge latrsen, Vor­ dlngborgveJ 23, tlf. 721218. Tømrer Pe­ ter Christensen, Blrkholmvej 9, tlf. 720672. Fru Ellen Hemmlngsen, Rkytte- marksvej 13. tlf. 725363. Arbejdsmand Jørn Sehæffer. Teatergade 4, tlf. 721561. Postmester Niels Karl Hvidborg. Fari* mnRsveJ 41, tlf. 721606. Fuldmægtig Knud Tvode Hansen. MoseveJ 2 I, tlf. 722081. Maskinarbejder Otto Lund Petersen, Bal­ dersvej 10, tlf. 722108. Trafikkontrollør NlrolaJ Andersen, FlxveJ l, tlf. 721662. Snedker Johan Otto Hass, Falkevej 7. tlf. 723760. Arbejdsmand Holger Peter­ sen, OstenfeldtsveJ 6, tlf. 722115. Knnuminale revisorer: Røjserevtøor Harald Hansen, Teatergade 4, tlf. 723676. Bank­ kasserer N. Wagner Sørensen, DanaveJ 33, tlf. 723626. Hyrådsøekretær: Translatør 8. E. Elvang, SkyttemarkøveJ 103, tlf. 721746. Ligningskommissionen: Pens. overpostbud H. F. Johansen, SterkelsveJ 26. Kontrol­ bestyrer Peter Olsen, Teatergade 4. Eks­ peditionssekretær VVolmer Petersen, Ny* gårdsvej 37. Havneassistent Kr. Morten­ sen, KarrebækveJ 35. Tømrermester Fre­ de Knudsen, Rugvænget 26. Rllkkensla- germester Aksel Jensen, Rnmsherred 19, tlf. 720912. Murermester V. Aabenbtis Christensen, Rugvænget 6 Skatteinspektør: Vagn B Sørensen, tlf. 720788. Kommunale udvalgt Den førstnævnte er formand. Kusse- og regnskabsudvalget: Borgmeste­ ren, O. Bengtøon, O. Lund Petersen, Wil­ liam O. Jensen, Chr. Indridsen. Havneudvalget: Borgmesteren, O. Bengt- son. Børge I^trsen, William O. Jensen, Chr. Lauridsen. stad«- og hntnelngenlnr: E. B Andersen, tlf. 722602. Valgudxnlget: Borgmesteren, O. Bengt- son, O. Lund Petersen, William O. Jensen, Chr. Lauridsen. Bollganvlsnlngsudvalget: Borgmesteren, NI co I a J Andersen, M. Konrad Hansen (grundejerrepræsentant) og pens. pante-

TAXA

A /

V,

B

i

: ^HANDLERE ) ) . SALG SERVICE VEDELE A ,*« * I* \ mm I m Km ••••••♦

brorep

7 V nielser^

D EF

i'X n

NÆSTVED . TLF. 72 55 00

VORDINGBORG VEJ

C«. 1 8 NY ADRESSE

i&t* åhr ft fint Inrn finår* l dr nitir Ilt

H

lt

I

(Hovodvejskontoret), FarimagsvcJ 12, Næstved, telf. 723420. Amtsvejlnspektør, rand. polyt. U. Fl* scher-UHsmuaaen, Næstved, tlf. 720407. Civilingeniør Knud I. Poulsen. Næstved, tlf 723699. Vejiagenlarer: V. Ørum. Næstved. tlf. 720657. Ounmr Jensea, Kalvehave, telf. Kalvehave 155. S H. Jørgensen, Herfølge, tlf. Herfølge 210 . Præstø Amts Vnndlnspektomt: Civilingeniør A Jensen, PræstøvnJ 75. Næstved, tlf. 722785. Amt»revisori Revisor af sognekommuner* ru « regnskaber. Rmst Hansen. Præstø v< J 84, Næstved, tlf. 721357 og 720357. Xmtsarkltekten: N' \mndtzl»oll. Amtnmmlagade 2. Tlf. 723t>32. Prlvattlf. 720802. Amtsin gr og kredslægo: Ivoachly Jacobsen, tlf 724801. Kredslæge: Hllmer Rasmussen, Votrllng- ^•tg. tlf. Vordingborg 821. AmNtuen (stempelpapIrudsalg): Axeltorv, Jiuticagårdtn. Kontortid 9 12 og 13 15, linde r t* 12.IK). Tlf. 723282. AmfsIlgnlngriiMiH^tømtet! Amtsllgnlnga- nspektør. rand Jur. p. Urne, SkowSn* K»t 1, Næstved Tlf. 721892. "»"Xun™;" 80 Under " t N*",VK| *•«*«*: FinS i !* ^arllmnd: Amtsrådsmedlem p Å" m 2« "• **”■ T,f r*k*'' 2Sn Ar.,,Vrln*,.tr,','": Form»"<' murer. »3 Tlf. 72n,w ,l*niR'"> K|W**mark§veJ "”Z 2 ^T,,S !5 ........— *'c'«< VlKfo fWr ÅSu« Mark. formand I ur Ari2L a<’.h !’,l’r’ Txkavmrd. Odr VU oSSnU A"krt’>’ 'Medfortnudrrl. ri«. Otto IVtararn. Kalhy. PoM Akarl

miil

Amtmand ovrr Præets ømt: i. Wechselmann, tlf. 721400. prlv. 722401 Amtskontoret pA AmtMgnnnli’ii; Kontortid 9 16, lørdag 0-13, tlf. 721400 A mtsrådssekrctær og kontorchef, rand jur. P. TI. Høyrup, tlf. privat 721141. HkolerAdaN. Krctaw og mntsfuldmægtlg, tand jur K Dambæk, tlf privat 72107?* SkolvdlrektidniMickrt'fwr, nmtsfuldinæg- niv rand jur k . MirbaeiMin, ur privat 721788. Amtsfuldm. N Lercbo-TliontMcfi, tlf pr|vnt T'J’MT'Y AiHt.Hfuldtmvgttg, ental, jur. Laura Sørensen, tlf privat 725396. IVifNtn \mNra«l: SoKiH t-.idafartnand Ejner Jensen, Fukse, Uf. Htk.sc 272 .Skaticrådsformand Jens Aage I «artH’it, Ehbeskov pr. Pakae, tlf PnlsK.. *tn. Frøhandler Niels Hansen, Hk r- [' ll? -* Uoigf* r»t Arbcjdsmand Jo* l innvh \mlermor*, »t. .Spjeltorup pr. Ka- rm'-" •’ '»oriefto W. Landmand \Yr* r,V ;.u Y", l»f Hcrlufnmglo, »trriuf • i tu. Brodforlmndler , , . 'IjcrtcpjiTjir pr. Htego, tlf. ' ‘ ‘ '■r ' ul J< Ørsløv pr.

l K

L

M

N

O

P

01‘SløV 20. Murermester - Pakau Ladeplads, tlf ot*.r. rntt atot Lauritn pr Morlufmagk, tlf. 1 ’ Atht'ti Petersen ,ivl Mf W172tm. Parcel* ' a> «<>'* pr. Haalf v. Andersen, Purse u« i > Sogneråd*for- P. Skibbtnge pr

. Ui.U

Ht

ti »o »i ( \a>tK-p-d. : Ulunu* >. "kfa etaitrtivd 1 ulen* * i

“4MI, ■ tiiii ln gfm&nn Petersen, m tprusto amt: Kon- '’d-nt »i. TVp r, • vkk* n „ , ' Kon K hr] »(p,va HkP> 0,‘ Holsted, tlf T SyP'?h,‘* » ^■‘"tvrd; , t ! ,0*’ ,HV A 1 navneregister: Næs. } * 7V j .T^ v,')*»»*iæ|itør*| Itlngøtedes/in '*» ‘4»"‘itved, tlf. 72nii*9 K,nt ogade

t

3

'A

• rj < U:j« rrepræsentant) • •r;-rH“i)tf»nt l bollg-

Brandy«*arnet: Næstved brandstation ti 720805. 1 * Hrumlkommissionen: Borgmesteren p Christensen, Holger Petersen, Chr. La, ridsen. Udenfor byrAdct: Politimesteren brandinspektoren, bygningslnspoktore- og murermester Aabenhus Christensen Brandinspektør: J. V. Petersen, Uf. 721142 I lunirjonlevn: Kontorchef, rand. Jur F n Hoyrup, trafikkontrollør Nicolaj Ander- sen. maler Arnold Pedersen. Sekretær Kæmner A. Thomsen. Sundhedskommissionen: Politimesteren Hol ger Petersen, Ellen Hemmlngsen ’sami umtslæge læsrhly Jacobsen og lægo i Dauganr'l. Ilommerkantoret åbent daglig 9-1«. T|f 720662 Dommer: A. Halkov. Bolig. Kohnmger gade 13. Tlf. 723604, Dommerafdelingskontoret I Fuglebjcrg Aiont hver fredag 18-1« Tlf. Puglebjerg 154. Bitingstedet I Fuglcbjerg (kommunesko­ len): Retsdag 2. og 4. onsdag I hver mA ned. Tlf Fuglebjerg 209. Politiet: Politigården, Ramaherred 8, tlf. 721448 < omst. tu samtlige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). Polltikontoret, Ramsherrød 8. kl. 9-16 Inrdng 0 12.30. Registrering af motorkøretøjer, Ny­ gade 7, telt. 721448, kl, 9 12 og li-1«, lordag 9-12.30. For.rheviser. Nygade 7. kl P 12 og 14 16 lordag kl p 12,30. Kriminalpolitiet. Nygade P, tlf. 721448. Sund 11eds- Og lægdsvæscn. Nygade 7 1U 9 12 og 14 16. lord. P 12.30 HoHfftih foner: Politimester V. Møller Hansen, tlf. 7^.3940. Politifuldmægtig A. Ring. tlf 723838. Politifuldmægtig T. Boat røm. tlf * 22607 Kriminalassistent Aa. Saxnæs. Mf. 72048«. Kriminalassistent P. Johan- nesen, tlf. 720103. Krlmtnaloverhetjent f Mnnrbj. rg, tlf. 721813. Krlmlnalover- l'etjent F Zaehariascn, tlf. 722278. Krimi* naloverbetjent V. Christiansen, tlf. -"561 Krlmlnalovei betjent H. Andcr- • n. tlf 722098. Krlmlnaloverbetjent O. Hentåen, tlf .722093. Politikommissær K. ILi ngsø, tlf. 722889 Politiassistent A I Hommesen. tlf. 720848 Politiassistent V. Hasgenarn, tlf. 721801 Politiassistent J< b< Jørgensen, tlf 721777 Politlasai- ■ r*nL\,KV.mu""cn* t,f* ’21901 Politias­ sistent H »lojmann Hansen, tlf 732976 . ». ’V1T ,J; A ^»obreeht, tlf. 721318, HuMjent W Christensen .tlf. 721980 bo»7 Jpn"<,n* Hf. 721817. Overhe- tili u tlf 720094. Ovtr- tiet!r>n! iV M',rton^b. tir 721678. Over- KjJSf Mlehelsen, tlf 722921. Over- , A: Nielsen, tlf 724288. Overlæ- ] '6 K Hansen, tlf. 72897«. Overbetjenl ‘ « Petersen, tlf. 723908 Landpoiltlct: Landoyerhetjyt 8 p. Ray. uf. OlumM kWi . m fiOVCr!J^,i<,nt N* Oustafsen. tlf aler .J^ 154 !*andoverbetjent S. ,A,‘r* tlf Feoamark 174.

Kirkerne: Set. Peders kirke: Provst Joensen, Købma- gergade 2, tlf. 720808 Træffes kl. 12-13 undt. mandag. Residerende kapellan Q. Steno Hansen, Skyttemarksvcj 108, tlf. 721612. Tr. kl. 12 13 undt. torsdag. Pastor Orethe BUlow-Olsen, K&hlcrsvej 6 st. Kor. degn Boysen Iversen, Strynovej 1, tlf. 721874. Træffetid pA kordegnekontoret, Østerport, Østergade 32. tlf. 723190, kl. 10 13 undt. onsdag; fredag tillige 16,30 17.30, Organist og kantor: Fru Thyra Hyldgaard, Jernbanegade 3. 2. sal, tlf. 721909. Kirketjener: Fr. Petersen, Vin­ husgade 7, 2. sal. Kirkeværge: Arkitekt J. Vestergaard Jensen, Set. Peders Kirke­ plads 12. 1. sal. tlf. 722448. Menighedsrådets formand: Overlærer Kr. Essendrop, Flxvej 22, tlf. 721226. 8ct. Mortens kirke: Sognepræst 8. A. Munk. OstcnfeldtsveJ 1«, tlf. 720716 Træffes kl. 12-18 undt. onsdag. Kalds kapellan: A. Ring, Aagadc P, tlf. 722477. Kordegn A. L. Petersen, privat: Fyrre* parken o. tlf. 724P45. Kordegnens træf* fetid pA Kordegnekontoret. Østerport, østergade 32. tlf. 723103: Hverd. kl. 10-13 undt. torsdag. Fredag tillige kl. 18,30- 17.30. Organist og kantor: C. J. Orum, Lindeparken 8, tlf. 721185. Kirketjener: E. Mortensen, Ny Østergade 7, tlf. 724213. Kirkeværgo: Typ, Oluf Larsen, Præstovej 64. tlf. 723034. Menlghcris- rAdets formand: Fuldmægtig F. A. Srhlmmel, VordlngborgveJ 6, I. sal. tlf. 721583, Indst efter kl. 17. Næstved kirkegårdsbestyrelse: Formand: Direktør C. V. (Jørgens, tlf. 720350. Kirkegårds 'ærge: Kommunatarh. Holger Petersen. OstcnfeldtsveJ 6, tlf. 722415. Næstved kirkegårde: Kirkegårdenes kontor, Østergade 82. Daglig kl. 10-13 samt fredago kl 16 17,30. tlf. 721773. Østre kirkegård: Tlf. 722673. Kirkegårdsinspektør M. Btahlschmldt, tlf 721773 eller 721873 Herlufsholm kommune Herlufsholm sogneråd, valgt den 6. marts 1962. hestAr af: Viceskoleinspektør Th Hansen, St. Bil* ehersvej 8. tlf. 720773 < sognerådsfor- WMMld) Pantefoged Albert Hansen, Ring* stedgado 159 tlf. 720868. Redaktør Henning Jessen, (1rundtvigsvej 28, tlf. 721167, Revisor Carl E. Dedenroth- Bfllou, Karrebækvej 23, tlf. 721453 og 722737. Gårdejer Holger Andersen, Lad- bv, tlf 723138. Murer Ejnar Nielsen. Kaj Mtinksvcj 21, tlf. 72IH8P. Gårdejer Lau­ rits Jespersen, Vridslose. tlf. f80299, Fru Ester Jensen, KloverveJ 26. tlf 723144. Afd.fnrmand H, C. Jensen, 8t. Blichers- vej 8, tlf. 721528 Fru Elise 8oelberg, Hasselvej 17. tlf. 723012. Elektriker Hu­ bert Band, Jeppe Akjærsvej 1, tlf. 720947, Kæmner: Aksel Pedersen, tlf. priv. 722434, Samtlige kontorer er åbne hver dag fra kl. 10 13. fredag endvidere fra kl. 16 18. lordag kl 10-12. I tiden 15 4 til 18/10 er kontorerne lukket lordag. Herlufsholm kommunekontor, BlagelseveJ 8 A, tlf 722900.

Socialkontoret, jfr. ovenfor. Formanden træffes på kontoret 1 kontortiden fredag. Kommuneingeniør: Vagn Andersen, tlf. pri­ vat 723631. Kasse- og regnskabsudvalget: Th. Hansen (formand), Albert Hansen, Henning Jes­ sen. Roliganvlsningsiidvalget: Ester Jensen (for­ mand), Elise Soelberg, maskinarbejder Borge Vejlo (grundejerrepræsentant), kedelpasser P Bertelsen (lejervepræsen* tant). RygningsrAdet: Th. Hansen (formand), H. C. Jensen, Laur, Jespersen, Holger An­ dersen, Hubert Band, Ester Jensen, Ej­ nar Nielsen. Uden for sognerådet: kom­ muneingeniøren, politimesteren, kredslæ­ gen, fahrikinspektoren. Btirnevalgsmlvalget: Albert Hansen (for­ mand), Ester Jensen, fru Elna Jensen, BlagelseveJ 72, Elise Soelberg, Laur. Jes­ persen. Ilcgnnyimmænd: tømrermester Ejnar Han­ sen, Vridslose (formand), parcel. Viggo Sørensen, Øverup, handelsgartner Willy Sørensen, Karrebækvej 1 a . Iliislrjenævn: amtsfuldmægtig K Dambæk 4 formand t, vognmand Hans Aksel Jen­ sen, vejmand Vald Nielsen, sekretær: kæmner A. Pederesn. Offentlige vandløb, tilsyn med: l^aur, Jes­ persen (formand), parcellist Otto Ander­ sen. Øverup, gårdejer Jørgen Brushøj, LI. Næstved, Hkolekoinmlssloiien: pastor V. Krarup-Han- sen (formand), H. C. Jensen, kllensmed Kund ficldrlng, Kalbyrlsvej 23, Henning Jessen. gårdejer Slgfred Petersen, Vrlds- løse. Mknlchvgc: læge K. Aa Beltoft, Torvostræ­ de 13. tlf. 723535 Mocinl. og ffolko|M*n*lnn**udv alg: Albert Hnn- s«*n (fornmml), Ejnar Nielsen, Ester Jen­ sen, Laur Jespersen, Elise Soelberg, Hol­ ger Andersen, Hubert Sand, Sognefogeder: Østre del: forpagter Knud Magnus Hansen, Øverup, tlf. 720819. Ve­ stre del: bager Ernst t^arsson, Karre­ bækvej P, tlf 720398, *umthedil*oi«iiii«Mdonon: Ester Jensen (for­ mand), arbejdsmand Kaj Jensen, Egevej 6, C. Dcdcnroth-Schou, Elise Soelberg, ba­ ger Ernst l^irsson. Teknisk udvalg: H. C. Jensen (formand). Tb. Hansen, Laur. Jespersen, Holger An­ dersen, Hubert Sand. Vejmand: Vald Nielsen. Rlngstedgad* 161, tlf. 721841. t ngdonisniwneti Ester Jensen (formand), Elise Soelberg, overlærer Knud Hansen. Fensmarkvej 2, pastor Niels Nielsen, Kal- byrlsvej 20, assistent Kaj W. Andersen. Kalbyrlsvej 39. Holger Andersen. Vnrricrlngsmænil, faste ejendomme: Vestre distrikt: Murer Ejnar Nielsen, Kaj Munksvej 21, tlf. 72188P. Oårdejer Bent EUegArd, t-adby, tlf. 723047. Østre distrikt: Pantefoged Albert Hansen, Ringstedgadc 159, tlf. 720565. Gårdejer !*aur. Jespersen, Vridslose, tlf. 720299. Brandfogeden Bestyrer Peter Andersen, HcrhifsholnisveJ 30 (alderdomshjemmet), tlf. 720888. Oårdforpagter Børge Lorent- gen, Ladby, tlf. 721342. Odt. Rasmus An-

n steren, Nicolaj • fimsen, pen«. 1 s!,mt amts- adsingeniør

r:.

/

i

r n, J. O H am , An* tørnen, re­

Bi* Vlll

pot Laura Mmnn, Borge KU« n Hemming*

!U V RIL

n EF G

viirj i, ilf. 722393. llarnev iiTit-uitlvi i < ; 'i Itønglson, I^aura Niv* Iset rvi'ili . i\ 'le. Uans*’*., Børge Lar* Ellen Hemmltigwn, Ml. >>l.lj Altdel1 .ufII 1 iimL' t fa* tu oimtinalo \ irksomhi^r: Borgmester Mi > Lut.d Peters* n, Knud Tve.i' IlmiAi’f Hvfdbvrg. William G Jensen. N. K Drltfsbesf y rer Kr I,ni • n, ilf 722016, 1 ilvalgct for Inphm t»n ti'kiiKke anliggrii iler: ll»ti nic: tiT' ii I* Christenst n, Jorn ,s< hrrffi r, N K Hvldberg, Chr, Lauridsen Mm!**- og havnoiiigcnior: F, II Anitørnen. Uf 722902 HjgnitigMiis|H«ktor: ,1 V Pot« rsen ilf 721112, I dvnlget fur kommunale bygninger og jontøri l’ Chrl«L«n»on Børge I^rsen Laura Hunnen* dir. Lauridsen Nicolaj Afuk råen, iVmrAliaiiltøUk.ti Knur! Tveitø Hansen T . iim r i l luii < rt, HoUrt: r Petersen N K Hvidte Tg, l lieti II *tv-ni'st •> ttvi>r|iHilko|i kur: A I*a. . 721076. -up Ni. ■Isen, tlf «ivilf.æiKvnr. tj'Clvill ir.HV'i« -sieder f.blTMl M 1 ilg* ’lf, 7?1|W'0 nviir*æsv‘irsk* t Bon inest.■ren 'Wpi 1 UnrøM , uivdfon r»H 11 i■ fi'i'i , , ,' , svars 1, Hl , l , | 4kofek^i*o - i,i ■'Stsb^tsoi 'i, trufik-

H

i K

M N I

•ar V v\

uvy

f* i **,

il

I; I

FA6 Kl

i- i, P. Chrhu, n- ! ’ * nnriiUoti 1 ‘*f«n ly fadet *

! Un laingen loren ^ a ri j\

* * *1,11 ‘

oi otiriii|n I,toren

og

lit-

Ilf. Soro 733. Pantefoged Albert Hans , Herlufsholm pr. Næstved, tlf. Næet; i 720565. Sognerådsformand Folmer Ni -i sen, Simnundrup pr. Haslev, tlf. Eskild.’ strup 47. Forpagter Chr. Pedersen i geslevnmgle pr. Skælskør, tlf. Eggetb magle 05. Sognerådsformand L. P* Clr at lanaan, Haslev, tlf. IiAslev 38. Sogi,. rådsformand Herman Petersen. Vet ter lev pr. Vrangstrup, tlf. Skovmark li i Gårdejer Kjler Nielsen. Forlev pr Ven melev, tlf. Vemmelev 12. Tomrer H Chr stofferson. Landsgrav pr. Slagelse tlf Slagelse 521613. Gårdejer Chr Jørg. r «< n, Bøgelunde pr. Sdr. Bjærge. tlf. øm|,. at rand 19. Sognerådsforn ind Peter Har sen. Bentese pr. Ringsted, tlf. Ringst 1259 Sognerådsformand Vald Johann« aen, V. Broby pr. Sorø. tlf. Btoby 11 Sort. Amts Vej- og Vandløbsi n*pekt«r«f Altøen 19, Sorø: Amtsvej« og vandlet inspektør, civilingeniør C. J. Ørum tlf Sorø 1800. Privat 531. Skyldrådet for Sore Amtsrådskreds: Form.: CWr. K. J. Ahrenklcl, Klldegaæ pr. Ringsted, tlf, Langens 0. Vejasalstent 1 Fuglebjcrg distrikt: Vejaøsf stent Asger Rasmussen, Fugleblerg tlf Fuglebjerg 20. Anitsrevisor af angnekommunemna regn skaber: T Clausen. Sorø. Tlf. Sorø 1700 Privat 1085. Krtdsi i i;,. t Herlufsholm (St»rø) lægekreds Amtslæge J. A. Jørgensen, Sorø Tlf Sorø 1075. Sundhedsplejerske | Herlufsholm distrikt Sundhedsplejerske frk. Julie Neerdorf 7232llT^^ lf!’ Nw"tvw,• t,f- Næstved Amtsungdnmaaepvnet for Sore amt: Amtsskolekonsulent Otto Jensen. Ftedc- t ikaberg pr. 8oro, formand, tlf. Sore 405

'.kw n, Vr <1d«ae. tir. 720321 . Plante- «(. o!* 01 .« , Stenlængevej, tlf. mu i f rir* .!n III Næstved brand- V04M!M, ti?. TI680S. >•■,,, , *t Vj i n *o ?Lrø Amt« I. dlstr.: W. . ii Ky h ! ' *■ tle. Hf. 723177. LI. > ! « ktor Krik Ma- r. • iv*il S :;/4 ■. tlf. * . '.n r -'tenskole: I.edcr: • mi ’. i> •'kt'v I i Maribo Mogensen, LI. ‘'i ', tv^il g ihf • torsdag. Orgut nist An­ ens L»r.» , Herlufsholm, tlf. 721250 ‘r, ti r Asmussen, Herlufsholm. Ilf. 72t)RtJ7 Klrkekdfie M. Jensen, Bakke­ kammen J Bf 7234M ssro iiml A»**rmand nver Rom nmt: Baron V. Wedell- Wedellsborg, tlf. Som I70n, privat 127. Amtskintoret, SlagelaeveJ 7. Ror«: Kontor- tidk 18, lørdag § 13, tlf. 1700. Amtsråds- »elueuer Folmer Christensen, tlf. privat 152. Kontorchef, rand. luf. C, Matthlasen, tlf. privat 731. Amtsfutdmægttg, rand jur. Bendt Jensen, tlf. privat Bude -to. Som amtsrAd: SkafterAdsformand b:jn«r Hansen, Hkaf- terup pr Sandved, tlf. Bude 257 Amtsskolekofisulent ut to Jensen Frede rikHfu rjr pr. Moro, tlf Som i65. (jftrd- ej-r Otto I,mva* te, Pedersborg pr Som,

NÆSTVED KOMMUNE Erindringsliste: Rådhuset SKAT Forfaldsdag 1

TAXA

A

/

Inddrivelse ved udpantning efter: 4. juni. 4. august.

B

i

1. rate 1. maj. 2. rate 1. Juli, 3 rate 1. august. 4. rate 1 oktober. 5. rate 1. november. 6. rate 1. januar. 7 rate 1. februar. 8. rate 1. april.

C

4. september, 4. november. 4. december. 4. februar, 4. marts. 4. maj.

Perroeltg kommuneskat aamt lndkor st- og formueskat til ataten m. v.

D EF G

Sidste rentefri betulinfisdaft er den 20. i forfaldsmåneden

4. juli. 4. oktober. 4. januar. 4. april. Sidste rentefri betalingsdag er den 3. i måneden efter forfaldsmåneden 1. rate 1. juni. 2. rate 1. september. 3. rate t. december. 4. rate 1. marta.

Bjendomsakat

H

Lukning foretages den:

Forfaldsdag: 1. rate 1. januar. 2. rate 1. februar. 3. rate 1. marta. 4. rate 1. april. 5. rate 1. maj. 6. rate 1. juni. 7. rate 1. juli. 8. rate 1. august. 9. rate t. september 10. rate 1. oktober.

25. januar. 25 februar. 25. marts 25. april. 25. maj. 25 juni. 25. jult. 25. august. 25. september. 25. oktober.

Gas og Elektricitet

Sidste rentefri betalingsdag er den 20. i farfaidsmåneden

H

Alle rådhusets kontorer kaldes gennem telefon 721900 Kommunele telefoner: Se endvidere ilde 13

<

Nedsatte TELEFONTAKSTER f’plirm landsdelene i AFTEN- og NATTETIMERNE ' ‘ 5 ,;»r ' 1K‘ ian 'a' r ovi Mæng,'.?*,. morR,‘n K*,,u*r ■y;'"; f,,! r f " i»* s,,i,.,i ,v 10 ,m f,»r ellrr H.V sekunders ' *! ' l* i orur* i morhr *«* B“k!md«re samtale for 10 øre I ' •/ » i. ) . ,i , Hfi ‘M'f t;,! m*nut; «1. r b, re^nn !,,lV takmtirttæ 55 »g 40 øre pr. M ‘»vift for mindst 3 minutter.

Kontortider: A/l. Siimtlittt kontorer er åhne fretion <*»»«! kl. 16

Økonomikontor, boghotderikontor, kaa- aererkontor. Ir.caeøokontor og social­ kontor ........................................................ Borgmesterkontor (boliganvlsnlngsud- valg) samt byrådssekretariat. Borgmesteren personlig ........................... Bkattctnøp., folkeregister, ligningskom­ mission ......... ................. ............ .............. Stads, og havnetngentørrn, bygnings-, brand, og boliglnspcktørcn ....................

(Rtuen) kl. 10-13 (lørdag 10-12). (1. sal) kl. 1(V 18 (lørdag 10-12). (1. sal) kl. 10.30 12.30 (lørdag 10.30 12).

1

(1. sal) kl 10-13 (lerdag 10 12). (2 eal) kl. 10-13 (lerdag 10-12).

De (år en god forbindelse når De drejer.

720527

pwtfbérl

e j’sf bejtle Ak glarmester- ar bejde udfores

Den s|»llan(iskn Bondestands Sparekasse

wy-uarfwf ^1 " m

a

åben daglig M. 10—11*.« og 14—16. fredag tillige 14,10—19,10, lerdag 10—12. Aielterv . Næstved

ca «.. Glarmester JFAR imag SVC j 7 TELEFON 720943

FOR DERES PENGE...

t ft n »%

ttl

ctréra

E.T

•f

J w

UOBMANDBN

:«nfr» j»br**if»nd I Nwitved:

SVEND MIKKELSEN Pratsløvej 45 - Tlf. 72 OS 82 VEDEL OLSEN Nygaardtvøj 66 • Til. 7216 20 AAGE NIELSEN »Kilden«, Storkelsvej 17 A Til. 72 08 44 S. C. PRÆSTHOLM Slagelsevoj 17 . Tlf. 72 06 14

POUL CHRISTENSEN AarJerupvej 42 - Til. 72 03 69 POUL LUNAU Ejlarsvoj 13 . Til. 72 27 42

VAGN HANSEN Skyttemarksvej 50 Til. 72 47 00

Lille-

bilerne i Næstved ^(iid klar til udrykning altid hurtig på pletten altid en vogn disponibel

’Wr

721003 72 3136

Bernhard Kristensen.................

Ring til

Svend Aage Rasmussen.......... • • • • a

De vigtigste Centralers Kaldenumre - altså det numer, der skal drejes for at kalde selve centralen. Parentesnu* meret er omr&dcnumer, og det skal kun drejes, hvis man skal kalde en central udenfor ens eget omr&denumer. (Da KTAS stadig automatiserer, kan der blive ændringer I listen i Arets lob). Aabenraa (046) abn.nr. Enghave ( 08) 796 Helsinge ( 03) 296 Aakirkeby ( 03) 974 Errtndlev ( 08) 900 Helsingør ( 03) abn.nr. Aalborg (081) abn.nr. Esbjerg (061) abn.nr. Hemmeetrup ( 03) 719 c Aalestrup (086) 43111 Eekildstrup (F.) ( 03) 336 Herfølge ( 08) 674 Væ Aarhus (061) abn.nr. Eeklldstrup(SJ.) ( 08) 680 Herlev ( 01) abn.nr. Agers« ( 03) 695 Esper gærde (08) abn.nr. Hertufmagle ( 08) 761 n Allerød ( 03) 271 Esrum ( 08) 290 Herning (071) 1 Alllndelille ( 03) 600 Eva ( 01) 88 Herstedvester ( 01) abn.nr. Allinge ( 03) 981 Everdrup ( 03) 763 Hilda ( 01) 44 EF Als (086) 71877 Fakse < 03) 716 Hillomd ( 01) abn.nr. Amager ( 01) 26 Fakse Ladepi. ( 03) 716 Hjortekær ( 01) abn.nr. G Anholt (063) 82111 Farum ( 01) abn.nr. Hjørring (089) 1 Arnøje ( 03) 701 Fasan ( 01) 82 Hobro (018) abn.nr. Ask« ( 03) 910 Femø ( 08) 915 Holbæk ( 06) 486 Asnæs ( 03) 461 Fenamark ( 03) 746 Holstebro (074) 1 H Assens ( 09) 71 Filskov (063) 1 Holte ( 01) 46 Asta ( 01) 27 Firhøj ( 03) 208 Hornbæk ( 08) 301 Augustenborg (044) 68111 Fjenneelev ( 03) 609 Horsens (066) abn.nr. 1 Avedøre ( 01) abn.nr. Flakkebjærg ( 03) 58f> Humlebæk ( 08) 341 Baarse ( 03) 790 Fredensborg ( 08) 285 Hundested < 03) 336 Bagsværd ( 01) abn.nr. Fredericia (048) 1 Hundige ( 01) abn.nr. Bandholtn ( 03) 888 Frederikshavn (084) abn.nr. Hvnlpsund (086) 38111 i Bella ( 01) 28 Frederikssund ( 08) 816 Hvidovre ( 01) abn.nr. Bellevue ( 01) 66 Frederiksværk ( 08) 846 Hyllinge ( 08) 744 K Bindebjerg ( 03) 790 Freerslev ( 08) 276 Højby i m> 433 Birkerød ( 01) abn.nr. Frølunde ( 08) 680 Høm (064) 1 BJerrede ( 03) 684 Fuglebjerg ( 08) 768 Høng ( 08) 661 L Bjerringbro (076) 7 Fugtede ( 08) 498 Hørsholm ( 01) 86 Bjæverskov ( 03) 670 Fuldby ( 03) 608 Hørve ( 08) 466 Itlaavand (063) 76211 Faaborg ( 09) 61 Høsten Torp ( 03) 699 M Booslunde ( 03) 690 FaAreveJle ( 03) 468 Jerslev ( 03) 496 Bogense ( 09) 81 Oanløse ( 08) 279 Jungshoved ( 08) 799 N Bogø ( 08) 840 Gedser ( 08) 679 Jyderup ( 08) 476 Borup ( 03) 626 Gentofte ( 01) 38 Jægersprte ( 08) 881 Bramming« (061) abn.nr. Gilleleje ( 06) 801 Kalundborg ( 08) 816 Bredebro (047) abn.nr. OJerlev (064) 79411 Kalvehave ( 08) 788 O Bregnebjerg ( 08) 746 Glostrup ( 01) abn.nr. Karles ( 08) 688 Brlngstrup ( 08) 621 Glumsø ( 08) 646 Karrebæksminde ( 03) 743 Broby ( 08) 648 Gothåb ( 01) 86 Kastrup ( 01) abn.nr. P Bromme ( 03) 607 Grenå (068) abn.nr. Kerteminde ( 09) 82 Brondbyveøtør ( 01) abn.nr. Greve ( 01) 66 Kildemark ( 08) W7 Q R Brøndbyøster ( 01) abn.nr. Græsted ( 08) 291 Klrke-Eekllstrup ( 03) 480 Brønderslev (088) 1 Omasten (046) abn.nr. KIrke-Hylltnge ( 08) 408 Byen ( 01) 38 Guldborg ( 08) 890 Klrke-8onnerup ( 08) 407 S Central ( 01) 18 Gunderslev ( 08) 757 Kirke-Stillings ( 08) 647 Dalby ( 08) 826 Haarlev ( 08) 686 Klarskov ( 01) 782 Dalmose ( 08) 668 Haderelev (045) abn.nr. Kllpplngø ( 08) 678 Damsholte (0381) abn.nr. Hammer ( 08) 762 Knabstrup ( 08) 473 T Dntnsø ( 01) abn.nr. Haslev ( 08) 695 Kolding (085) abon.nr. Planalund ( 08) 664 Havdrup ( 08) 891 Kongsklldø ( 08) 649 u w 1 > rager ( Ot) abn.nr. Havnelev ( 08) 707 Kongsted ( 08) 660 Dronnlngmøllø ( 08) 209 Havrebjærg ( 08) 669 Konradsfeld ( 08) 690 Ebeltoft (061) 93611 Havrehotm ( 08) 249 Korsør ( 08) 676 Y-J Eggeslevmagle ( 08) 697 Hedehueene ( 08) 882 Kostnede ( 08) 769 Ejby ( 08) 671 ftelrup ( 01) 43 Krusaa (046) abn.nr. - ET GODT KALDENUMER: Drej 72 11 00 når dof or of bankmaassigf spørgsmål, Do ønskor ordnef. Dro) Ind I Diskonfobankon, når Do skal »falo bank«l I dof holo faget: når def drejer sig om bankforretninger, så: DISKONTOBANKEN Doroi bank... med filialer I oplandef og det or altså 72 I 5 OO Sondre afd. • Grenlandsvej • Tlf. 72 SS 44 FAG

tit-li: \ ric i;r wimr.N junmensvej s - telefon it ts 88 ftiltøtltlg fra kl. 17 . ion. og helligdag« fra kl. 15 B1LLKTPR1B8II 1.- 2. række ......... ................... . ;; 4 ......................... *................. .............. kr. 1.78 h * n || , * 3.00 ly ni* . ,............................................................................................... * 350 ......... . ........................................ * 4.00 SOIIH - CINIMASCOn - SAHOSAMAUMMO

vat*

(id fil «n CBATII UNDERSØGELSE

DERES hår sundt og grokraftigt ”

Li » Li« ‘i * °s' harkosmetisk institut *•'». . h » .». i .

'-ra-nMo

*•*£"!•. '**><„4 . tM. n „», , n.'i |ot Uh(mH| , ' fl0,,t MM ' *«*l • HA.AFFAID

Hf.mm.b.h.ndlfna k.

------------- iT*11"« *.............««'«....... ... M

l *

___^

66

Stega

( 01) ( 03) ( 01) < OS) ( OS)

(0681) ibn.n

>.r*4?*ti|>

t

itu

i

880 628 718

Stenlille Stenløse

C 08) < 08)

■ '

'.i

60' 81. TCt.

Store-Heddlnge C 08)

Strib Struer Strøby

896 (046) abn.nr. ( 01) 62 ( OS) 796

< 09)

Benyttes, når

41

an ved. hvor en abonnent bor, men ikke er klar over, under hvilken central man skal suge. , Næstved . Tappemøje

(078) abn n-

A / » u c

< 08) •7? Stubbekøbing < 08) ibn.n; Sundby ( 01) «*w Svaneke < 08) 99', Svendborg ( 09) Svlnnlngø ( 08) 46»l. Svinøland < 08) 7( 3 Ræbyhøj ( 08) $67 Sæddør < 08) €<*d Søborg < 01) 79 Sønderborg (044) abn ur Taga ( 01) Ti Tappernøje < 08) 7«.* Temlev ( 08) ØM Thisted (079) | Tlkøb < 03) 24* Tinget up ( 08) 40»* Ting-Jelling«} < 08) 689 Tinvilde ( 08) 807 TJrøreby < 03) 69i Tokaværd ( 03) 747 Topahøj ( 08) 687 Ttla ( 01) 7« Tune ( 08) 881 Tureby ( 02) 683 Tybjerg < 02) 64? Tyvelae < 08) 647 Tøl løsn < 08) 486 Tønder (047) abn.nr. Udby ( 08) 461 Ugcrløne ( 08) 48k Uløø ( 02) 49« Valby ( 01) 81? Valle < 08) •76 Varde (062) abn.nr. Vejle <042) 1 Vemmetofte < 02) T10 Venter < 01) 68 Ventnrborg < 08) T40 Viborg (076) 1 Viby ( 08) 193 Vlppere«! < 08) 461 Virum < 01) ibn.n i. Vordingborg ( 02) rrti JEgtr ( 01) 98 ACrønkøbtng ( 09) BV Øbro ( 01) 92 Telefonhunet . . ..... ... il? Telefonnøglen (Kbhvn.) ... OD61 Telefonvagt bestilling: Futdautnm. «*entraler Andrt centraler .. egen rentm Telegrafen ...... (i»Jtv Vejledning I brunn af tn- 11*fonen InptymlnfMi) 4*0 • SO Vejrmelding. Jøiifik .......... 00 f . Iu4l- .......... 00 J| Væknlng ...............................oo •. *

Aadtrup ..................... Aaslde ............. . A mø ..................... . Abbednæs ............. Ahhedraahnvcd ..... Ågerup ..................... Artøøø ..................... Arloaet >rp Li n daby Askov ..................... Attenip ...................... Anni ..................... Runaa Landsby .... Favelae ....................... Bendsltv................. Blsaerup . ...... .......... ..... Borup ................................ Bo—run ........................ BmndrW .................... . Rredeshave ....................... Bmrup .............................. Brødorup ........................... Brødrrup Højakole ...... Hø>kkeakov ........... .......... Bøgehæk .......................... Bøg« sø .............................. pybøa ............................... Dyrlev .............................. Dyated ....... ...................... IPHalOlof— ............ ......... Kngelstnip ....................... Bnø ............................. ...... Kapelund Hu— ........ Ewwup .............................. Fensmark ............. ......... Flad —m ............................. Flematnfte ........................ Fllntemoss .................. F"odby ........................... Purlebier*|und Huse".! Fuirendal ........................ Førtlev .............................. Qavnø Baroni .............. Oelstsd ............................. Gerdrup ............ . Olahale ............................. G rimat nip ................. Grumløae....................... ' Guderup ............... „ Oundrralev L-ldat—..,!!! Ounderalevholm ............ Oødatrup................ Haanlev............. ttaji—gailiBs ........... . IlAldagermagla ............... Hammerhu— ................... nmrap .............. .......... Havn—ov ...................... Herlufaholm Bom .......... Ilerlufllllø .................. . Hielm—iiii« ..................... Hjulebæk .................. ...... Holløae landsby ...... Holmøgaarda OlMva»rk Holme-Otstrup................. Holme-Sippenip ........... Holaled ............ . Holatelne Minde ............. llundatrup ............... Ilylliated.......................... Huatnandam. *k H um ... Ifækkerup ........................ » Hua ................. S rf .......... . . ov ........................... Jenatrup H um ............... Kjer? ......................... Kalb) tie Rålbarua.......................... Karre— Kai rebækatorp ............. . Kaatrup ................. Klrkcakov H um .............. KJøbsiøp ......................... Kilntrb* ......................I Kobbrrtiakkeo ....... ......... Kongsted ......................... Knim—emp .................... lllat nip .. BlangsttV Bonderup Romakke

Krympllnge ........ Kvlalemark ....... Kyllebæk H um Kang ................... Kong FlMkholm Ladby ...................

Everdmp Sandvad Koatræde Kostrade ell. Lundby Lundby Næat ved, Rislev, Brag- bebjerg elt. 8kelby Næstved Tappernøje Næstelaø KyM Lundby Nyland Veaterborg Menstrup Lov Lov eller Veaterborg Rlalev eller Skelby RindebJ«rg Lundby Næstved Rude Tokaværd Glumaø eller TyvalM Glumaø Tappemeje Olatrup. Fenamark aller Tnkaværd Tybjerg ell. Ilerlufm. Lov Tukaværd Tokaværd llerlufmagle Glumaø efier Skelby Gunderalev Nyland eller Veate»b. Kostrade. Veaterborg eller Hammer Kammer eller Baarae Fuglebjerg Næstelaø eller Næstved Nøddekær Kyse Næstved aller Nyland Tappernøje eller Everdmp Bilde Nøddekær Næstv. ell. Kærrebæksrn Rlndebjerg Tappem. ML Everdmp Taptæm. ell. Everdmp Everdmp FuglebJ. all. Ounderslev Everdrup Menatmp llerlufmagle al. Tybjerg Newtved Lov Næstved ell. Nyland Tappernøje KyM Everdmp Næstved Hyllinge Glumaø Hyllinge Hammer Menatmp all. Sandved linluftnagle Herlufmagla all. Skelby Uin ø« aller TyveUw Skel by KyM R um Nyland Tokaværd all. Rsnntda L.*v eller Veaterborg Karrebæksminde Glumsø Fuglabjar« TyvalM Næatvad, Rlalav stier Fensmark Næstved Lundby Ry— Naætved eller Frasmark Tybjerg Glumi Nyland I ,undhy Svinøland Toksværd

< OS) ( OS) ( OS) ( 03) (064) (071) ( 08) ( OS)

806 299 669 627

i»j«

, Glumsø all. Tyvelae Nieatved ell. Nyland Nyland

(064) abn.nr.

léti

'\iiA

llylllnfø Sundved Sandved Everdrup

i!*

rli

Lille Næstved .................. Lille-Rnttlnge .................. Lille Tved* ....................... Lund .................................... Lundbytorp ...................... Lønnede .............................. Mat bjerg Huse.................. I|i*3»ø4e Sogn .................. Mogenstrup ....................... Mynip ................................ Naaby Landsby .............. Neblo .................................. Nebletorp ........................... Ny Holsted ................... . Nyrup ................................. Nr. Tvede ....................... ” Næat.y .................................. Næabyholm ...................... . Hf. Smidetrup ................... Olatrup ................................. Onip..................................... Federatrup .................. R.ivnabjerg ......................... Raunatrup .......................... »Raunatrup« ............. . ftegørup ........................ Rejnatrup .................... Rettestrup ............ ....... Ring. Hammer ......... Rleby ......................... . Røgeakov ..................... Rontietiæk .................... Ballerup ........ ......... Salta . .........................““ Kiltø Sknvfogedt'olig. Haltø tlovedgaard .... Båndby ...................... . Er*........ v............ BJolta Strand f.......... Skaftemp .................... Skavemp ...................... Skravarup .................. Snerttngø ..................... Snesere Overdrev .... Sneaere Mark ............ Sneaeretorp ................. Sri. alef ...........................

, v; 7 fY

1 1

Glumaø Tybjerif Nyland Gfumaø ell. Skelby Fuglebjerg Rude Næstv. ell. Bregnebjerg I nV Naiatelaø Nieatved eller Karrebø'kamlnde Nyland »II. Rønnede Tokaværd NæatrlM Tappernøje Menatnip Tappern. ell Everdrup Everdmp Everdrup ell. Tappent. Tappernøje Lov Nø'atelaø. Everdr. Bvinolnitd I Inarar Tnkavierd ell. Everdrup Glumaø ell. TjrvelM Everdrup Karre bieksmlnde Lundby Ix)V Næstved ell. Pensmark Na'atelaø Fuglebjerg Everdrup Nø*alv. ell. Bregnehjarg Fuglebjerg Sundved Hyllinge ell. Fuglebjerg Nyland Hérlufmagla Itlalev Baar— Nauuved Findebjærg N*»atv. ell Bmgnebjørg Gunderalev Sk el by Tokaværd Sundved ell. Ting Jail. Fuglebj ell. Haidager PuRiebj. all. Haldagør Kammer Ittndebjærg ell Hyllinge Herlufm elL Fenamark SkelbyTlllelev all. KyM Næstved ell. Fenamark Olatrup Fenamark Næstved Fuglebjerg Niestved ell. Tybjerg**'*

H.nekøbtng

D EF

616 789

■ Hlf! g sti'

'idIr*

i tøj* TT.

< 08 ) abn.nr. t "3) abn.nr. ( 09) abn.nr. 1 01 ) abn.nr. 661 ( 08) abn nr. ( 01) abn nr. ( 03) 768 ( 01) 68

1B61.1 9

Hn le

G

Hudkøblng

ft »ule-Vedby ( OS)

1 CS'

WS

i OS! abn nr.

! ’ Ulsgftød nyvang Kødby Rødovre Rødvig Rønne Rønnede Sundby Sandvad Saxkøbing Sigerat ad Silkeborg Skagen

MArløSJrst Mu .-f ta! airftitrup Merløse Middelfart Minerva Nakskov Mern

H

\

88

< 03* < 01) 1 08* ( 011 i 08) ( 08) ( 01) ( 09* < 00)

743 001 797

1

i

706 966 711 981 766 819 622

( 03) ( 08) ( 03) ( 08) ( OS)

41 M

925 992

l K

Nevø Nibe Nora

(081) 19711

( 08) abn.nr.

60

filgeralevveater ( 08)

Nyborg 81 Nykøbing F ( 08) abn.nr Nykøbing M. (070) 1 Nykøbing SJ ( 08) 416 Nyland < 08) 760 Nymark ( 03) 781 Nyrup ( 03) 803 Nysted ( 03) abn.nr Nærum ( 01) itbn.nr, Næstelaø ( 08) 749 NøddehøJ ( 03) 26* Nøddekær ( 08) 7M Nørre Alslev ( 03* 931 Nørre Sundby <0*1) abn nr. Odden < 0|) 48G Odrler 'OtWi »bn.nr Odense ( 09) nhn.m*. Okøbøl <08tf) 742)1 Oi sirup ( 08) 748 Omø ( 03 ) M)'>

( 08) (068)

1

(064) abn.nr.

Skanderborg (067)

1

Skelby

780 66H 828

( 08) < OS) ( OS) (076) (072) ( 08) ( 08) < 08)

M

Skensved Skibby

Skive Skjern

N

1 1

Skodeborg Skovlæng« Skovmark Skælskør Sbiget— >' langerup Stildetrap Bnekkeratan Snertt«g*

( 01) abn.nr.

928 648 396 883 648 804 467 «M

O

( 08) abn nr.

P

( 08)

vi ja*rgby ( 08)

« 08)

QR

(08) nbn.nr.

i

Spjelle SiSSSL«: Stsnakovon tla. Stangtnip .1 Slore HøtMnge 8tutenip BterI Inge Landsby

C 08)

Soru

08)

<

S I Kl II MSI I K kfcen - l* f» byt

T I

nr m no is no 10 00 S4 oo 13 00 14 no m or M

Wl.n

lid t

"Hnp f() '*TMan nol**. •► >* >ln lak* \«,ir. tu. •i ‘ UUIni) ........... .. i’i ? fh »ntottM ......... , ;ti ei>i'tratte«; *•'*■ itMk ........................... * ’ * t i'.k ...... - #w»« ni opljrcntnii..

Istn 8vendsTmp H\a*r ilt > k Bvlnø ... . Søm Taaamtp .... Thorup....... Tomemark . Torn« ........... TrælløM .... Tybjerglllla Tyval- ...... lustmp ...... l Irnsved Vall ▼•nebv Vejl# ..

uv»

Yd

Ilammer Bandved GlumM

f !' Mufti

ilAVJMA

FA 6 RIG

lundemlev featerhorg lyilinga telby

. mm

..................... Vester Bgaia ................ Vester FgMborg •MtilttMH Vesterhave ...................... Vtndemp ................... . Vlndstmp ........................ Vrangstmp Vredsløse .......................... Yder-næs .............................. Oager H um ..................... IWlkj................................. •»•FIP

»sværd all. Olatrup

fa-atved

"nemark

e

l Ml;g HtMk’bSIN »IDDMGADt 6. N*STVID. Tlf 72 53 SS

Hl

*

NÆSTVED NAVNEREGISTER

A

/ i

Hurtigt påkrævede nr.i Amtssygehuset ••••#*••••••••••••»«»••••••• 721401 Brandvæsenet .................................... 720806 Falck og Zonen ................................. 721206 Politistationen ................................... 721448 Sankt Elisabeths Hospital .............. 721707 Næstved kommune: RAdhuset: Alle kontorer kaldes gennetn telefon 721000 KAdhusets telefoner mellem kl. 13,00-14,00 og efter kontortid: Omstillingsbordet ........ 721900 Kummeren .......................................... 721134 Civilforsvaret .................................... 721308 Socialinspektøren .............................. 721603 ItAdhusbetJenten .............................. 721840 Tandklinikken ................................... 721860 Skatteinspektoren ............................. 721800 Brand, og hygningsinsp.................... 721870 Byrådssalen ....................................... 721880 Økonomikontoret .............................. 721800 Telefoner udenfor rådhuset: 720692 Alderdomshjem. 720027 - 's hvllchjem. 723887 — Varmemester Axel Petersen. 721218 Folkepenslontstbollger. 721640 Badeanstalt (kommunal). 720806 Brandstation. 721142 Brandinspektoren (privat). 723837 Vleebrandlnspektoren (privat). 721112 Bygningsinspektoren (privat). 721746 Byrådssekt etæren (privat). 7208/8 Centralbibliotek. 72U6UØ - - Overbibliotekaren. 723076 - - Overbibliotekaren (privat).

5 A .: DE SIKKERHED? NSi(F DF SEDRE SERVICE? i ' : Dfc BRUG FOR KVALITET? SÅ KØR IND TIL:

720153 Skolen på Jernbanegade. 721061 ------- (stadsskoleinspk, privat). 722722 - - - (vlcelnspcktorkontor) 724974 ------- (lærerværelse). 72175t---- --- (skolebetjent). 720366 Grundskolen på Kirkepladsen. 721429 - - - (skolcinapk., privat). 721854 - - - (skolebetjent). 720554 Kildemarksskolen. 723876 ------- (skolebetj.). 723877 - - - lærerværelse. 721996 ------- (skolelnspk, privat). 725151 ---- --- (tandklinik). 721844 Lindebjergskolen. 724529 - - - (lærerværelse). 724520 - - - (skolebetjent). 720012 - - - (skolelnspk., privat). 725152------- (tandklinik). 721824 Skolelægen og skolesygeplejersken (Skolen på Jernbanegade). 721712 - - - (Gymnasiet). 721900 Skoletandklinik. 722587 - - - (kllnlkehrfen, privat). 721497 Skolepsykolog Helge Hegclund. 720804 - - - (privat). 723578 Næstved kom. fritidshjem, Skytte- tnarksv, 13 (forst. Alvin Hnnsen). 721825 Den kommunale aftenskole Forstander A. de Llehtcnberg. 722225 - - - forstanderen (privat). 723707 Den kommunale ungdomsskole, forstander Folmer Sneftrup. 722122 Ungdomsnævneta sekr. (privat). 721663 Sundhedspi. Kamma Hansen. 722295 Sundhedspi. M. Ravn. 722393 Socialinspektøren (privat) 72*158 Stadsdyrlæge I*. R. Voigt (privat). 72200.’ Stadsingeniør E. B. Andersen (prv.) 72184'. Vejformanden (privat). 723056 Vejvæsenets plads. 722001 Vandrerhjem og ungdomagård. A Linoleum Claudi Hansens eftf. Telf. 72 00 60 721322 Anhenhna Chrtatennen, mu* rermeater, Rugvænget 6. 724800 Aaboe A., fru, Skovvænget 8. 725070 Aaehmann C., fhv. gdr„ Norgcsv. 28 721037 Adcrupvejens slagter- og viktualie­ forretning v. Mandat Nielsen. Aderupvej 60. 72218* AagAard Poul, el-lnstall., Nyvej 8. 72350* _ p, L.# pa. stnt ionsforst., Karre­ bækveJ 28 C. 721733 Aage E. Krog, landsretssagfører, 721972 - - (bolig) Hans HomemannaveJ 7. 720130 Aakande Blnni8t«»r.

B C

D EF G

H

l K

M

i

N

O

720424 Børnebiblioteket. 723064 Elektricitetsværk.

72204* 7213)1 721168 720113 OAsværk. 7k?048 721163 72306* Vandvn»rk.

(driftsbestyreren, privat), (kabelmester, privat). (maskinmesteren, privat). (driftsbestyreren, privat), (driftslederen, privat). (driftabeatyreren, prv.), (maskinmesteren, privat)

P

Q R

VI HAR ABC-SMØRING LYGTEINDSTILLING

STYRETØJSINDSTILLING HJULAEBALANCERING VASK OG POLERING 1ÆNDRORSJUSTERING — all<> ESSO f kvalitefiproduktor V:L C /ÆRE GO 0 VEO DERES VOGN, SÅ IND TIL:

722048 721168

u w

720060 Havnekontor. Næstved. 720060 Havnemesteren, privat.

II

721768 Hivncasslatcnt K Mortensen (prv.) 720432 Havnefmd og havneopsynsmand; havnekontor, Karrebæksminde, Karrebæksminde (742) 45. 721755 Idrætsparken. 721935 - - - opsynsmand (privat), 723311 IncAssoafdelingcn, ekspeditlonaackr 721843 Kæmneren (privat). 72417 6 levnedsmiddelkontrollen. 720687 Ligningskommissionen, ftnd. (prv.) 720761 Skatteinspektoren (privat). 720163 Skolevæsen 720163 Stadsskoleinspektørens kontor,

yf

FA6 Ml

H. SØDERDAHL KARRERÆKVE) 26 - NÆSTVED - TLF. 724130

721 (Hil ------- privat. 720676 Gymnasium.

721511 * - - (rektor, privat). 721712 - » - skolebetjent [tk 723864 Gymnasium, aula.

skoleoygepl.)

n

*

ivOKS Konip. AIS, tlf. 7214 20 I. køb- i24040 au M Klngstedgade 1. 724212 Alm, Brandforsikring for Landh.y nlnger Den, FarimagsvcJ 38. 723362 Alated-Sørensen Willy, Inøpekt. Østergade 30. 720111 Alt I Trap, Set. Mortenagade 8. 723135 Alten Frit«, oberstlojtn., Løjetganr 721707 Ambulatoriet f. alkoholskadede Næstved: Kons.: hver torad. kl. 16,30-17.8' pA Set, Elisabeth Hospital. 724388 Ambua Kn. O., snedker, Blrkhoir vej 15. 720802 Ammitrbøll N. O., nrntaarkt., M.A bolig: Kornbakken 23. 722062 ------------------------------------- — 724062 Amts- Arbejdsanvisningskontoret Klddergade 1. llvnf da*,l>l a,xm' lørdag 8 —12,30 OratIs anvisning af arbejde og arbejdskraft. Afdi. for erhvervsvejledning, * * erhvervshæmmede » » godkendelse af lære- kontrakter. 7239:12 Amtsarkltekten, M. A. A., arkt. N O. Ammltxbøll, kontoret: Amt mandagarie 2. 720902 - - bolig: Kornbakken 23. "H00 Amtakontoret pA Amtsgården, 721073 Amts- og tinghuset (Svares Ikke. ring da til 720849), ^21963 - - Amtsrådsnalen. ’18H2 Amtsllgn.ngslnspektoratet og amts skatterådet for Præstr amt, 8kov. vmnget 1 Kontortid 9 15 Amtsligningsinspektøren prlv. t *.4801 Amtslige, dr. med H. K Lesrhly Jacobsen, spor. I medicinske syg* domme, særlig hjerte- og kreds ledsygdomme, llrogado 2. Kon* milt 9 in, mandag »log kun 17-18, lord kun eft. aft, -.3262 Amf stuen, Bnltl.-ngården. Axeltorv '^12 og 13 15. lørdage 9 12). X!’!.!ss>U«huscf j N>sKo<|, ’H-dgade 31 ........................ ....... 721401 Kiil'Vjirstai ionen. n« "ni sti«! diigUg kl in to bondag |k| | j 12 nmn,||K fredag kl. t‘», Lou in g kl 8 i:». * —*s Øjettilfdellng og wre-, Wil*s«»- »i lm.Mmnnnn ,,ft Hkt""falii«h«.ths ,0!rdal. Præstøvej 08 ............ 721707 ***•♦**•••••••••••141111 ------- r-^^- mr"’ Mr> ' J- Næstved, llf. 72 03 88 'in” Hl sanitllg«> afdelinger t il sygi pl, j. skolen og tutar* •IR OVERALT

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 7214 20 Besogstld daglig (ogsA søndag) kl. 14.30 16.

720624 Andersen E, Houtved, biavlslærer og -konsulent, Ørnevej 13. 721931 - Kjærulf, bllkkcnslm.. Præstøvej 89, bolig. 722309 - Viggo, bogbinderi, Rlngstedg. 25 724413 — Bolig, v. Skibsværftet. 725089 - Kurt, bogbinder, Østergade 19. 724825 - Axel, chauffør, BlrgitteveJ 13. 722488 - Harry, chauffør, Slagelsevej 45. 723288 - Johs., chauffor, 0. Ringvej 49. 724186 - C. Westh, civillng, FabriksveJ 42 721447 - Keld S., civillng., Rønnebæk. 724333 - N. J., civlllngn., Østergade 10. 724778 - Ebba, damefrisør, frk. Llndev. 18. 723415 - Inger, tru, Birgittegaanlens Fri­ sørsalon. Karrebækvej 30. 721742 - Mary, damefrisorsalon »T&co«, Ringstedgade 71. 721976 K. Riff. dir. (Luxol A S), bolig, Rønnebæksholm. 724210 - E., dlspn., FabriksveJ 2. 723950 - Torben, dlspon., Elmeparkon 8. 721718 Andersen flir., distriktsforst., Hus- truindsbrandkiissen. Ladby. 724888 - H. Bjerre, driftsleder, Havevej 37. 720057 - E. Lund, dyrlæge, Præstov. 105 C. 723140 - Folmer, entrepr.. Præstovej 105 B. 721180 - Laur. fhv. entrepr., Jembaneg. 6. 725197 - B'lhoj P,, entrepr., StrynoveJ 9. 722882 - Aug., fabr., Præstovej 164. 723589 - Chr, fabr., Baldersvej 12. 723862 - Finn, fabrikant, FabriksveJ 4. 722726 - H. Trolle, fabr., Slagelsevej 67. 723468 - E. Juul, fenrlk, Frlhedsvoj 12. 720898 - J., fotkepeflø., Hvedevænget 5. 724297 - Holg., forpi forv.. Amtmandsg. 2. 722419 - Vcstl, fotograf, Østergade 15. 721428 Andersen Johs. (Serl-Foto). ———■ ——— 1 1 '■ ————■mmm Fotografisk airlter, Jembaneg. 6 722619 - Fredo, frisør, J. JensensvøJ 2. 723598 - Agda. fru, Hvedevænget 831. 723284 - Agni'te, fru. OronlandsveJ 18. 720(37 E., fru, Hvedevænget 11 Å. 720881 - Oenla, fru, K**rn'brekveJ 28 D. 722734 - Grete Bay, fru. 81agelseveJ 80. 721240 - Hanne F., fru, Riddergade 6. 721921 Johanne, fru, Ostenfeldts Stiftelse. 724246 - Karen M., fru, PræatøveJ 107 A. 724363 - Marie, fru, Østergade 80. 724137 - Nancy, fru, Ringstedgade 1 A. 720193 - Ragnhild, fru, TraneveJ 8. 720982 - Jul., frugt- og grontforretnlng, Karrebækvej 88. 720896 - Elm*, fuldm . FodbygaardsveJ 47. 724451 - Betty, frk., Købmagergade 5. 720135 - E , frk., Købmagergade 11, 722469 - Karen, frk., Østergade 84. 720186 - Kr* frk. Ny Østergade 1, 722818 - Alfr., gdr., Rormoaegd., Ladhy. 724356 - Alfr., fhv. gdr., Tværvej 10. 723138 - Holger, gdr* t«adhy. 724934 - Niels, gdr., Vredslose. 720321 - Rasmus, gdr., Vredslose. 722962 - Rs., fhv. gdr. Flxvej 19. 724553 ** Tage, gdr., Korshøjg., Rønnebæk 724226 - Th. Svnne, gdr., Stlgsnæsvej. 722026 - Chr., partner, Skravcrup. 722629 - Kello K., gross., Hvedev. 108. 723321 - H. P* fhv., grønthdl., Farverg. 7. 721694 - H., handetmd., Kløvervej 6.

Tirsdag og fredag tillige kl. 19-19,30. Centralsygehusets byggeudv. og kontor: se under bogstav C. 722788 Amtsvandinspektoratet, Præstøv. 78 Kontortid: 8,30-16, lord. 8,30*12. 720199 Amtsvejinspektoratet (Kontortid: 9 -18, lørdag 9-12), Rtngstedg. 73. 723*33!" " Hovedvejskontoret. 720407 — Amtsvejlnspkt., civilingeniør U. Flscher-Raamussen. 722168 Amundaens kleinsmedle- og maskin­ fabrik, Ellcvej I. 723108 Bolig: Ellcvej 1. 721054 An Bi Sko Kindhest*1 gnde I, »Andelsboligforeningen Kornbakken« Næstvi'd: 724796 - Formanden 723289 - Forretningsfører, bankfuldm, Kaj Hansen, Fyrreparken 12. 724698 - (Vicevært) Harald Jensen. Rug­ vænget 12 C. 723550 Andolsynnkeriet og Amielsrenseriet, Præstø, Næstved afdeling. (Hovedkontoret: Præstø 58). 720871 Andersen Henry, adjunkt, Herlufsh 721430 Andersen Erik, advokat (modøflt for landsret), Købmagergade 4. 720150 — bolig: Ingemannsv. 27. 723498 - John, afdsekr., Karrebwkv. 40. 721362 - Borge, Amtsrev ass., Prlmulav. 19. 723964 - H. Frede, arbmd, Barnsøvej 17. 721387 - Frits Egon, asa, Primulavej 21. 723187 - H. C., ass, DanaveJ 19 A. 723828 - Kai W^ ass., Kalbyrlsvej 39 721637 - Ejler, nssurand., Fjordvænget. 723108 - J. E, assurand., Ottmnegade 1 A 72 1414 Andersen Offer A/8, aut. 72 4114 Trnktarnfdeling, Itlngstistgnde 152-151. Bollgtelefoner: 72 1320 Dir. B. Offer Andersen. 72 1413 Fru E Offer Andersen 72 1436 Prok. J. L Thomsen. 72 1464 Værkf. Victor Nielsen. 72 1914 Salgschef Børge Andersen. 72 4108 Kepr. K. Edvards. n. 72 4114 Rcpr. P, E. Jørgensen. 721039 Andersen Juul, autoforh. Solvej 1. 723868 - Edv., autolakerer. Flxvej 5. 721787 - C, autoophug., (Sydsjællands Autoophugning), Rlngstcdg. 186. 725551 And(,r*M,n og StngK aiulo- vierkHt. S|»e, \AV, Kl levrj 5. 720172 - Tage, benzinforhandler, Linde- hjerggaardsvej 20. Ford-forhdl., Ringntedg« 17, Omst. kontor, værksted, laget.

; gottøba- '»iiTtfisIrf

i

.... •• ikiring Slagelse V • * ! ‘rr lukketid: Olag* »li i« OAil • • " v - C' 'Yt? "• n. J, O J , nok* tlnr.ft'wi i (. VornæsVuJ 21. 7: . i j AM un I hy , Oroentvmrefsbr. ♦ 2 ^ 11 (H. l Kristensen & Son). 72291*0 Abkjer L, F„ kontorasø. Morelv. 16 7233IH Al-s il.m Forsikrings A S, Kobma- !T' * I, ved assurandør Preben < »udrti iriwi n iprlv. Vesterport 10). 7226*3 Ahsalonsen V.. værkf,, Kærvej 9. 720729 Adelholm 0„ pj». togt., Rtigvængct 8. 722573 Advent istsamfundet, Fnrlrnngsv. 28 721729 Ayricold (Dansk Landbrugs fryse* og kolchua). 722049 * — Forvalterkontoret. 722188 ------Direktør Aage Lassen. (Bolig) DanavcJ 40. 721888 - - - Forvalter H K ristoffersen, (bolig), 721978 - - - Maskinmester J A Jensen (bolig). * -!512G Ahrenkible Er., civillng , Kohma- gergade 18. ^5rint*r? M - fnj* Kofrebaekvej 82. (I Hansen), Ringsted*. 18 'i,mt Skaoleen A..!n»pkl. Kramlavej 21 F. 72CHJ21 AksHtarvn Fnrviv og Tnpet-

N D#

H

hamtøl, T »r\mjt-irde 3, irtlMeringMiinf

* ■ nital,, iflrie> og M ^ H ilrisle 1(T f,w« A !» Henrik.

FAG RF0

"i- (Heilnlatalfn ''FtMiolmv* i »,i'V.i:vg»K>rgvej ja, '■ . Trekanten .i* "r ■ 83 ii l"

MØ 0P|

LANU

i 41

..*

Niiiinier Pcla- nnV. h'tii ~ ‘%T

Motorkoretojsforsikring 1»

1

» ¥& r* Tfi • N /

* HV ■ •*JM l/\

I

ai'. 'iiA, ' t ,tii

- '.ivtjrjl ifti

•:

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141

Made with FlippingBook - Online magazine maker