somnus nr 4_2019

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Kan Jonas g jøre noe? Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh Vi har skrevet omdet før,men detmå g jentas. Nettstedet helsenorge.no er det offisielle stedet for helseinformasjon, deriblant ventelistene. Det er tre ventelister somangår søvn- pasienter: Polygrafi for utredning av søvnapné (33 steder), polysomnografi for utredning av hypersomni (12 steder) og tilpasnings av CPAP (29 steder). Dette er viktig informasjon formennesker somstrevermed en udiagnostisert søvnsykdom. Men vi kan ikke stole på tallene. Hvorfor greier de fire priva- te tilbyderne av polygrafi å ha super korte ventelister? Bare Bodø,Mosjøen og Namsos er i samme liga.Tallene for 2018 viser at det ble foretatt over 22.000 polygrafier for å diagnos- tisere søvnapné. Samtidig viser listen over tilpasning av CPAP at bare 6200 har fått CPAP. Det kan skyldes at syv av de 29 sykehusene somtilpasser CPAP, ikke har oppgitt tall. Polysomnografi er en littmer omfattende søvnovervåkning, litt over 2000 pasienter ble utredet på dennemåten i 2018. Bare 12 steder utfører dette. Femav disse sykehusene oppgir ikke ventetid. Hvorfor g jør de ikke det? Er den så lang?Ahus på Lillestrømutenfor Oslo har ett års ventetid for polysom- nografi og har bare oppgitt 43 behandlinger i 2018. Lovisenberg i Oslo har 20 ukers ventetid,men utredet over 1000 pasienter i 2018. Det henger ikke på greip. Vi har spurt sykehusene selv. Noen sier at kolonnene for tall på helsenorge.no ikke stemmermed hvordan de selv fører statistikk. Da burde de kanskje snakke sammen.Andre sier at ansvaret for å rapportere tall ikke ligger hos dem. Noen har ansvaret og de burde få beskjed. Noen sykehus oppgir at både Øre Nese Hals-avdeling og lungeavdeling jobbermed søvnutredning og at det derfor er vanskelig å få riktig statis- tikk. Det er mulig at statistikk ikke har høyeste prioritet for syke- husene.Men for oss sompasienter, er dette viktig informa- sjon.Vi har ingen andre steder å finne den enn på helsenor- ge.no. Når ventetid for utredning er oppimot ett år, er fritt sykehusvalg (velg behandlingssted) kjempeviktig. Statistikken gir heller ingen krysskoblingmellomhvilke sykehus somstiller diagnosen, f.eks. søvnapné, og hvor lang tid det tar før pasienten setter i gangmed CPAP-behandling. Stavanger sykehus har 20 ukers ventetid for utredning av søvnapné. De behandlet 955 pasienter i fjor. Så får vi pasient- Ventetidst llene stemmer ikke kjh kjh kjh kjh kj hkjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh Kan Jonas kjh kjh kjh kjh kjh kjh

bladetsomnus@gmail.c m Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527

Utgis av Søvnforeningen Utkommer som digitalt e-blad

fire ganger i året ISSN 0 04-2487

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Ma hisen, Bengt Røsth.

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Sekretær: Ma it Aschehoug Styremedl : Marita Bjerke Styremedlem: Turid Høe Varamedle mer: Torunn Figenschou, Arild Sørensen og Ra nh ld Storbakken Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isa s n: jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 4 0. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Neste umm r kommer ca 19. mars 2020. Siste frist for manus og annonser 12. mars. Medlemskap: Medlemskap i Søvnfo eningen 2019 Hovedmedle 350 kroner. Familiemedl 350 kroner for ett medlem og 55 kron r for hvert familiemedlem. Støttemedl m privat: 500 kroner eller mer. Støttem dlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg i n på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjo ell frihet, Vær Varsomp akaten og i henhold til pr s ens øvrige regelverk. Styret i Søvnforeni gen: Leder: Pål Ste saas Nestled r: Knut Bronder 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale. Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

historier omopptil et halvt års ventetid for å komme i gangmed CPAP. Sykehuset oppgir 22 uker for tilpasning av CPAPpå dagtid. Det er en skam. Det er også skammelig at en offentlig helsestatistikk ikke er riktig.

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 4 – 2019

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker