somnus nr 4_2019

verving av medlemmer. Vi legger ut påmeldingsskjema til alle på møtet. Styret skal sende ut en bunke med innmeldingsskjema til alle likepersoner og fylkeskon- takter og sende en bunke med brosjyren vår. Arild formulerer et brev til fylkeskontaktene om ver- ving av medlemmer i eget fylke. Finansiering: Søvnforeningen vokser både i medlemstall og aktivitet. Foreningen trenger økede ressurser. I dag er det nes- ten fulltid dugnadsarbeid for noen i styret. Det går å fordele oppgavene bedre og det har vi nå gjort. Men styret klarer ikke å opprett- holde dette høye aktivitets- nivået på dugnad og frivil- lig innsats. I løpet av 2020 må vi skaffe midler til ett årsverk som kan fordeles på forskjellige oppgaver. Økonomisk vil det kunne bety mellom 600.000 og 700.000 kroner i året inklu- dert alle offentlige avgifter. (tall basert på begynner- lønn for sykepleiere) Dette er også viktig med tanke på at dette styret ikke kan holde på evig og det må tilrettelegges for god rekruttering. Vi må være heldigitale og med fast administrativ hjelp.

Økonomi/Regnskap/Rutiner Økonomien er god. Budsjett for 2020 første versjon er vedtatt. Det er et nullbud- sjett. Det er satt opp et eget budsjett for 40-årsju- bileet. Her er det behov for ekstern finansiering. Kjøregodtgjørelse for styrets medlemmer økes til 3 kr pr km fra nyttår. Statens sats er 4,03 kr pr km. Medlemsverving: Det kommer nye innmel- dinger nesten hver dag og de kommer fra hele landet. Mest søvnapné, men også en del hypersomnier. Trolig kan vi takke brukerbrosjyren om søvnapné og Søvnforeningen som ble sendt til alle 32 sykehus i mars i år. Det synes på inn- meldingen. 161 har ikke betalt for 2019. Turid Høe har tatt på seg jobben med å ringe alle dem. Kontingenten

Strategiseminar: Mange timer en lørdag i desember satt styret sammen og la planer for arbeidet i 2020. Her er styreleder Pål Stensaas sammen med Arild Sørensen fra Bergen mens de drøfter finansiering.

for 2020 er uendret og sendes ut i begynnelsen

av januar. Denne gangen prøver vi på epost. Så kan vi begynne å ringe med purring en måned etter at kontingenten er sendt ut, Møter er effektive som

Arild Sørensen skal ta ansvar for å søke i

grunnlaget for tilskuddet fra BufDir hvert år. Forskrift om tilskudd til funksjons- hemmedes organisasjoner ligger på Lovdata. Der er også reglene for hvem som er likepersoner, hva er like- personaktivitet og ikke minst reglene for rapporte- ring og system. I SOMNUS nr 3 ligger oppdatert liste over likepersoner og fylkes- kontakter. Den må de passe på er ajour hele tiden. Vi kan oppfordre likeperso- ner og fylkeskontakter til å arrangere helt enkle pizza- kvelder/bowling/quiz (hva som helst) som skaper ufor- mell og enkle samtalesteder

Tilskuddsportalen og lete etter andre eksterne finan- sieringskilder. Helsedirektoratet, BufDir, Stortinget, Helsedepartementet. Likepersonaktiviteter og kurs Arild Sørensen og Turid Høe har ansvar for likepersonsy- stemet vårt. De holder kon- takten med likepersonene og spør om hvordan det går. Det er viktig å finne gode rapporteringsrutiner. Likepersonarbeide er noe av det viktigste vi gjør og er

Styrebordet: Av og til må styremøtene legges hjemme hos styremedlemmer av praktiske årsaker. Kjøkkenbordet hos sekretæren er godt egnet.

50

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker