Teestrup - Vaccination af flygtninge 1945

AFSKRIFT*

Arbejds - og Socialministeriet.

12 Juni 19^5. I Forbindelse med den med Skr. herfra af 24* Maj 45 fremsendte Kostplan for de herværende tyske Flygtninge m. v. skel man hoslagt fremsende en efter Forhandling med Pundhedestyrelsen udarbejdet vejle- dende Kostplan for Børn fra o - 15 Aar. Paa dertil given Foranledning skal man derhos efter stedfundet For- handling med Ministeriet for Lanbrug og Fiskeri henlede Opmærksomheden paa, at der 1 de Tilfalde, hvor Forholdene paa Markedet eller Prisen paa de omhandlede Varer g.'Jr det umuligt eller urimeligt at Indkøbe de i den almindelige, vejledende Kostplan omhandlede Grøntsager i Stedet vil kun- ne indkøbes billigste Sorter af følgende Fødemidler i fersk Fisk og Kød eller Flask, herunder Medisterpølse, Knsakpølsar, Wienerpølser og Kød- pølse. Det maa herved paases, at den 1 Kostreglementet foreskrevne Ka- lorleraængd© overholdes. P. M. V. C » B . sign Rlcard

Statens civile Luftværn.

Made with FlippingBook - Online magazine maker