Express_2016_10_12

2016 Avalon

2016 Tundra

2016 RAV4

$ 4 , SAVE UP TO

000 CASH

SAVINGS V ON SELECT 2016 MODELS

2016 Yaris Sedan

2016 Corolla ^

2016 Venza

Earn Aeroplan ® Miles when you purchase or test drive a new Toyota at an Ontario Toyota Dealership. §

GETYOURTOYOTA.CA

3PTP[LK[PTLSLHZLHUKÄUHUJLVɈLYZH]HPSHISLMYVT;V`V[H-PUHUJPHS:LY]PJLZVUHWWYV]LKJYLKP[E3PTP[LKZ\WWS`H]HPSHISL(ZVM6J[VILY[OLYLHYL\UP[ZH]HPSHISLVM*VYVSSH+LHSLY[YHKLTH`UV[ILH]HPSHISL5\TILYZ^PSSKLJYLHZL HZ\UP[ZHYLZVSK V *HZO*\Z[VTLY0UJLU[P]LPZH]HPSHISLVUHUL^=LUaH(>+L_JS\KPUN=TVKLSZHUK]HSPK[VYL[HPSJ\Z[VTLYZL_JS\KPUNÅLL[ZHSLZL_JLW[J\Z[VTLYZ^OVSLHZLVYW\YJOHZLÄUHUJLMYVTHU6U[HYPV;V`V[HKLHSLYZOPW [OYV\NO;V`V[H-PUHUJPHS:LY]PJLZH[HZWLJPHSYH[LVMPU[LYLZ[VɈLYLKI`;V`V[HHZWHY[VMHSV^YH[LPU[LYLZ[WYVNYHT(SSHK]LY[PZLKSLHZLHUKÄUHUJLYH[LZHYLZWLJPHSYH[LZ6ɈLYZ]HSPK[VYL[HPSJ\Z[VTLYZL_JS\KPUNÅLL[ZHSLZ^OLUW\YJOHZLKMYVTHU 6U[HYPV;V`V[HKLHSLYZOPW*HZO*\Z[VTLY0UJLU[P]L^PSS[HRLWSHJLH[[PTLVMKLSP]LY`PUJS\KL[H_HUK^PSSHWWS`HM[LY[H_LZOH]LILLUJOHYNLKVU[OLM\SSHTV\U[VM[OLULNV[PH[LKWYPJL=LOPJSLZYLJLP]PUN*HZO*\Z[VTLY0UJLU[P]LT\Z[ILW\YJOHZLK YLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU6J[VILYHUK6J[VILYHUKPZZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL(SSYPNO[ZHYLYLZLY]LK7SLHZLZLL`V\YWHY[PJPWH[PUN6U[HYPV;V`V[H+LHSLYMVYM\SSKL[HPSZŠ(LYVWSHUVɈLYZ]HSPKMYVT6J[VILY[V 6J[VILYHYLUV[YL[YVHJ[P]LHUKHWWS`[VUL^;V`V[HHUK:JPVU]LOPJSLZVUS`^OLUW\YJOHZLKSLHZLKMYVTH*HUHKPHU;V`V[HKLHSLYZOPW,_JS\KLZJVTTLYJPHSÅLL[HUKKHPS`YLU[HS[YHUZHJ[PVUZ3PTP[VMUL^YL[HPSW\YJOHZLZWLYJ\Z[VTLY WLYTVU[OWLYPVK;V`V[H]LOPJSLT\Z[ILW\YJOHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU6J[VILY[V6J[VILY*\Z[VTLYZT\Z[ILHU(LYVWSHU4LTILYWYPVY[V[OLJVTWSL[PVUVM[OL[YHUZHJ[PVU(LYVWSHU4PSLZHYLH^HYKLKVU WYL[H_HTV\U[ZVUS`6ɈLYZZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL:VTLJVUKP[PVUZHWWS`:LL`V\Y+LHSLYMVYKL[HPSZŽ(LYVWSHUHUK[OL(LYVWSHUSVNVHYLYLNPZ[LYLK[YHKLTHYRZVM(PTPH*HUHKH0UJ6ɈLYZHYL]HSPKIL[^LLU6J[VILYHUK6J[VILY HUKHYLZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL(SSYPNO[ZHYLYLZLY]LK+LHSLYTH`SLHZLVYZLSSMVYSLZZ+LHSLYVYKLY[YHKLTH`ILYLX\PYLKI\[TH`UV[ILH]HPSHISLPUHSSJPYJ\TZ[HUJLZ7SLHZLZLL`V\YWHY[PJPWH[PUN6U[HYPV;V`V[H+LHSLYMVYM\SSKL[HPSZ

Made with FlippingBook Online newsletter