6-27-14

2A — June 27 - July 10, 2014 — 1 -( % 80%28-'

Real Estate Journal

www.marejournal.com

1 -( % 80%28-' Real Estate Journal

$HULDO6N\6KRWV ......................................................18A $-0&RQWUDFWRUV ..................................................... % $OOLDQFH'LVWULEXWRUV ............................................... % $OO5LWH&RQVWUXFWLRQ .............................................. % $PHULFDQ$UFKLWHFWXUDO ............................................. % Asset Preservation .................................................... & %HQQHWW:LOOLDPV .....................................................12A %+6HFXULW\ ............................................................. ,%& %.55HDOW\ ..............................................................10A %/&RPSDQLHV .........................................................11A %R\OH&RQVWUXFWLRQ .................................................. % &DSLWRO$HULDOV ......................................................... % &DVVLG\7XUOH\ ........................................................... & &RKHQ6HJOLDV .......................................................... % &RQVWUXFWXUH ............................................................18A &UXGH5R\DOWLHV ....................................................... & &U\VWDO:LQGRZ 'RRU .......................................... % (DUWK(QJLQHHULQJ,QF ................................... $% Eastern Union ........................................................... $ (OLDV%&RKHQ ........................................................... % (OOLRWW/HZLV ............................................................ % EnerSave.................................................................. % (3*3 .......................................................................... % ([FKDQJH6ROXWLRQV ............................................... ,&& )2:/(5 ..................................................................18A )RZOHU ...................................................................... % *LOEHDX[ ................................................................... % *5(3 .......................................................................18A *UHHQEDXP .............................................................. & +DUNLQV%XLOGHUV ..................................................... & +ROOHQEDFK&RQVWUXFWLRQ .......................................... % +XWFKLQVRQ0HFKDQLFDO ............................................ % ,%6 .............................................................................. % ,QYHVWRUV5HDO(VWDWH$JHQF\ .................................18A ,5(0 .................................................................. % -HZHO(OHFWULF ............................................................. % -RWWDQ,QF ................................................ %DFN&RYHU$ /(:&RUSRUDWLRQ .................................................... % 00LOOHU 6RQ ......................................................... % 0DUFXV 0LOOLFKDS ............................... $&%&& 0HULGLDQ&DSLWDO*URXS ............................................ & NAI Summit ............................................................18A 1DYH1HZHOO ............................................................. $ 1RUWK0DUT&DSLWDO .................................................... & 3&RRSHU5RRÀQJ ................................................. %&% 3$'&(' ................................................................... & 3RVNDQ]HU6NRWW$UFKLWHFW ........................................ % 3UHPLHU&RPSDFWLRQ6\VWHPV ................................... % 3URIHVVLRQDO:RPHQLQ&RQVWUXFWLRQ ....................... % 5'0DQDJHPHQW .................................................... $ 5(,6$ ........................................................................ $ 5HPFR5HDOW\*URXS ................................................ $ 5HWDLO%URNHUDJH'LUHFWRU\ ..................................... $ 5KLQR5HDOW\ ............................................................ $ 5LWWHQKRXVH5HDOW\$GYLVRUV .................................... & 6LQJHU)LQDQFLDO ........................................................ $ 6SHFLDOW\%XLOGLQJ6\VWHPV .................................... % 6WRXW &DOGZHOO .......................................................1A 68%:$< .................................................................15A 86*%& ..................................................................... % :LWKXP6PLWK%URZQ ........................................ ,&% 1%6). A DVERTISERS D IRECTORY

1MH%XPERXMG R EAL E STATE J OURNAL Publisher ............................................................................ Linda Christman Publisher ............................................................................... Joe Christman Publisher/Senior Account Executive ................................. Elaine Fanning Section Publisher .................................................................... Steve Kelley Senior Editor/Graphic Artist .................................................Karen Vachon Production Assistant ...................................................................Julie King 2I¿FH0DQDJHU ................................................................... Joanne Gavaza &RQWULEXWLQJ&ROXPQLVW ............................................................ John Obeid 1MH%XPERXMG R EAL E STATE J OURNAL ~ Published Semi-Monthly Periodicals postage paid at Rockland, Massachusetts and additional mailing offices Postmaster send address change to: Mid Atlantic Real Estate Journal, 312 Market St. Rockand, MA 02370 USPS #22-358 | Vol. 26 Issue 12 Subscription rates: $99 - one year, $198 - two years, $4 - single copy 5(3257$1(5525,00(',$7(/< MARE Journal will not be responsible for more than one incorrect insertion 7ROO)UHH  _0$  _)D[   ZZZPDUHMRXUQDOFRP The views expressed by contributing columnists are not necessarily representative of the Mid Atlantic Real Estate Journal

John Obeid

“T The New Jersey Suburban OfficeMarket: In Limbo KHVXEXUEDQRIÀFH market is dead.” How many times have we overheard that state- ment in the past few years? 0DQ\ KDYH VSHFXODWHG WKDW LQWHUHVWIURPWKHVWDWH·VODUJHU PRUH SURPLQHQW FRUSRUDWLRQV has faded away from the subur- EDQODQGVFDSHWRDPRUHXUEDQ VHWWLQJ $VDFRPPHUFLDOUHDOHVWDWH UHVHDUFK SURIHVVLRQDO DOO WKLV WDON KDV XQGHUVWDQGDEO\ OHIW PH UHDVRQDEO\ FXULRXV FRXOG 1HZ -HUVH\·V VXEXUEDQ RIÀFH PDUNHW UHDOO\ PDNH D FRPH - EDFN" 6R , GHFLGHG WR LQYHVWLJDWH ORRNLQJÀUVWDWZKDWWKHQXP - EHUVVD\$IWHUGLYLQJLQWRWKH GDWD , FDQ VD\ ZLWK DEVROXWH FRQÀGHQFH WKDW WKH 1HZ -HU - VH\ VXEXUEDQ RIÀFHPDUNHW LV FHUWDLQO\QRWGHDGQRULVLWG\ - LQJ7KHDFWLYLW\LQWKHPDUNHW VWDWHV RWKHUZLVH ,Q IDFW WKH QXPEHUV LOOXVWUDWH D VOLJKW WUHQGLQDSRVLWLYHGLUHFWLRQ ,Q   RI WKH VWDWH·V OHDVLQJ DFWLYLW\ RFFXUUHG LQ VXEXUEDQPDUNHWV:KLOHWKHUH ZLOO EH FRQWLQXHG LQWHUHVW LQ 1HZ -HUVH\·V XUEDQ PDUNHW WKHQXPEHURIFRPSDQLHVFRQ - VLGHULQJWKHVXEXUEDQPDUNHWV IRUWKHLURIÀFHVSDFHLVDFWXDOO\ LQFUHDVLQJ $FFRUGLQJ WR RXU VWDWLVWLFVRI·VOHDVLQJ DFWLYLW\ ZDV LQ WKH VXEXUEDQ PDUNHWSODFH 7KURXJKRXWWKHUHZDV DQ DEXQGDQFH RI ODUJH 1HZ -HUVH\EDVHGFRUSRUDWLRQVRSW -

LQJ WR NHHS WKHLU UHDO HVWDWH footprints in suburban ar- HDV6RPHRIWKHPRVWQRWDEOH LQFOXGH *$) &RUSRUDWLRQ·V VIXVHUEX\HUWUDQVDF - WLRQLQ3DUVLSSDQ\DQG9DOHDQW 3KDUPDFHXWLFDOV  VI OHDVHLQ%ULGJHZDWHU $QG ZH FDQ·W IRUJHW +RQH\ - ZHOOZKLFKZLOOEHPRYLQJLWV FRUSRUDWH KHDGTXDUWHUV MXVW D IHZPLOHV GRZQ WKH URDG LQWR 0RUULV 3ODLQV 7KHUH·V DOVR 3IL]HU ZKLFK KDV GHFLGHG WR VWD\LQ0DGLVRQDIWHUVSLQQLQJ RII LWV DQLPDO KHDOWK GLYLVLRQ =RHWLVZKLFKDOVRUHPDLQHGLQ D VXEXUEDQPDUNHW VLJQLQJ D VIVKRUWWHUPVXEOHDVH LQ)ORUKDP3DUN 6RZK\DUHWKHVHODUJHFRP - SDQLHVVK\LQJDZD\IURPXUEDQ RIÀFHV DQGPRYLQJ RXW WR WKH VXEXUEV RU VLPSO\ VWD\LQJ SXW LQ WKHLU VXEXUEDQ RIILFH FDPSXVHV " )LUVW WKHVH FRPSDQLHV DUH ORRNLQJIRUDVHQVHRILGHQWLW\ WKDWWKHVXEXUEVFDQRIIHU7KH\ ZDQW EXLOGLQJV WKDW WKH\ FDQ IXOO\RFFXS\RUDOPRVWIXOO\RF -

FXS\DQGVWUXFWXUHVRQZKLFK WRSURPRWHWKHLUQDPHDQGORJR 7KH\ZDQWDKHDGTXDUWHUVWKDW FDQEHUHQRYDWHGWRPHHWWKHLU EXVLQHVVJURZWKQHHGV :KLOHÀQDQFLDOVHUYLFHVDQG WHFKQRORJ\ LQGXVWULHV HPSOR\ D KLJKHU SHUFHQWDJH RI \RXQJ WZHQW\VRPHWKLQJ HPSOR\ - HHV WKH SKDUPDFHXWLFDO DQG WHOHFRPPXQLFDWLRQ LQGXVWULHV GHPDQGWKHH[SHULHQFHGWDOHQW SRROWKDW1HZ-HUVH\VXEXUEV FDQVXSSO\ /RRNLQJDKHDGWKLVGHPDQG ZLOOFRQWLQXHDQGZH·OOVHHVRPH ELJQDPHVPRYHWRWKHVXEXUEV LQWKHPRQWKVWRFRPH:HDO - UHDG\NQRZRIVHYHUDOVL]HDEOH WHQDQWV VIDQGDERYH  VHHNLQJRXWDUHDVLQ0RUULVDQG 6RPHUVHWFRXQWLHVLQVHDUFKRI WKHLUQHZFRUSRUDWHKRPHV $VPRUH QRWDEOH FRPSDQLHV SXWLQNWRSDSHUDQGVLJQOHDV - HVWKH1-VXEXUEDQRIÀFHPDU - NHWZLOOJHWWKHMROWLWQHHGVWR FRPHEDFNIURPWKHGHDG John Obeid, CBRE NJ, global research and con- sulting. „

Mid Atlantic Real Estate Journal DEVELOPMENT OF THE MONTH ATTENTION: ACTIVE CONSTRUCTION FIRMS Tell business and industry about your latest accomplishment with the: Mid Atlantic has 30,000 monthly readers who you will reach with this promotion. email Linda Christman at lchristman@marejournal.com

To advertise, call 1-800-584-1062

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online