training report

รายงานการฝ กอบรม ดู งาน ประชุ ม สั มมนา

Training Report 1 (เอกสารหมายเลข 1)

1.ชื่ อ / นามสกุ ล นางยุ พิ น แก วศรี งาม 2.ตำแหน ง พนั กงานห องสมุ ด 3.สั งกั ด (คณะ / สถาบั น / สำนั ก / กอง / ศู นย / หน วย) สำนั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ 4.ชื่ อเรื่ อง / หลั กสู ตร โครงการการถ ายทอดแผนยุ ทธศาสตร สู การปฏิ บั ติ เพื่ อ ฝ กอบรม ดู งาน ประชุ ม สั มมนา หน วยงานที่ จั ด กองนโยบายและแผน 5.สถานที่ ณ บ านอั มพวา รี สอร ทแอนด สปา จั งหวั ดสมุ ทรสงคราม 6.ระยะเวลา / กำหนดวั น เวลา 25 กุ มภาพั นธ 2560 ถึ ง 26 กุ มภาพั นธ 2560 7.ค าใช จ าย ค าลงทะเบี ยนเรี ยน - ค าเดิ นทาง - ค าใช จ ายอื่ นๆ - 8.คุ ณวุ ฒิ / วุ ฒิ บั ตรที่ ได รั บ 9.ป ญหา/อุ ปสรรคในการเข าร วมกิ จกรรม - 10.สรุ ปผลโดยย อ วั ตถุ ประสงค 1. เพื่ อสื่ อสารให คนในองค กรเข าใจเป าหมายยุ ทธศาสตร ของมหาวิ ทยาลั ย ในทิ ศทางเดี ยวกั น 2. เพื่ อถ ายทอดแผนสู การปฏิ บั ติ 3. เพื่ อให ผู เข าอบรมโครงการมี ส วนร วมในการกำหนดกิ จกรรม เนื้ อหาโดยย อ ฟ งบรรยายและแบ งกลุ มทำกิ จกรรมเกี่ ยวกั บการจั ดทำแผนยุ ทธศาสตร ของมหาวิ ทยาลั ย (แผน 5 ป ) พ.ศ. 2560 - 2564 และ (แผน 15 ป ) พ.ศ.2560 -2574 สรุ ปได ดั งนี้ 1. วั ฒนธรรมใหม ช วยสร างและพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย บุ คลากรมี ความสุ ข คุ ณภาพชี วิ ตดี บริ หารจั ดการอย างเป ฯระบบ สนั บสนุ นด วยเทคโนโลยี และการสื่ อสารที่ ทั นสมั ย 2. พั ฒนาการเรี ยนการสอนเพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตคุ ณภาพ เป นนั กปฏิ บั ติ มี ความคิ ดสร างสรรค และคุ ณธรรม พั ฒนาและปรั บหลั กสู ตรตามความต องการของผู เรี ยน เน นเรี ยนรู คู ปฏิ บั ติ 3. งานวิ จั ยและบริ การวิ ชาการ พั ฒนาบุ คลากรให มี Multi-skill พั ฒนาระบบวิ จั ย สร างเครื่ อข าย มี เครื่ องมื อสนั บสนุ น งานวิ จั ยพั ฒนาคน สร างผลิ ตภั ณฑ สร างแบรนด 4. ศิ ลปวั ฒนธรรมประยุ กต เรี ยนรู วั ฒนธรรมที่ แตกต างของหน วยงานภายในองค กร วั ฒนธรรมบำบั ดชี วิ ตและสร างรายได สื บสานความเป นไทย สร างมู ลค าเพิ่ มให กั บศิ ลปวั ฒนธรรม 5. อุ ตสาหกรรมใหม การท องเที่ ยว ออกแบบและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ ของที่ ระลึ กสำหรั บนั กท องเที่ ยวผู สู งอายุ อุ ตสาหกรรมต องทำได และขายเป น 6. อุ ตสาหกรรมการบิ น หลั กสู ตร non-degree อากาศยานการบิ นระดั บอาเซี ยน 7. Fashion&Lifestyle บู รณาการหลั กสู ตรร วมกั น นำเทคโนโลยี การผลิ ตมาใช ออกแบบแฟชั่ น สร างนวั ตกรรมใหม ให มี มู ลค าสู ง 8. แสงเที ยนแห งความเชื่ อและศรั ทธา พั ฒนาต นทุ น เชื่ อมั นในผู นำและบุ คลากร กล าคิ ดสร างสรรค พั ฒนาไปตามยุ ทธศาสตร ตามหลั กธรรมาภิ บาล

11.ผลที่ ได รั บ ต อตนเอง มี ความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บการจั ดทำแผนยุ ทธศาสตร ของมหาวิ ทยาลั ยมากยิ่ งขึ้ น ภายในระยะเวลา ตลอดการปฏิ บั ติ งาน ต อหน วยงาน สำนั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ได บุ คลากรที่ มี ความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บการจั ดทำแผนยุ ทธศาสตร เพิ่ มขึ้ น ภายในระยะเวลา ตลอดการปฏิ บั ติ งาน

Made with FlippingBook Online newsletter