training report

12.ความคิ ดเห็ นและข อเสนอแนะ

(ผู รายงาน)........................................................................... ( นางยุ พิ น แก วศรี งาม ) วั นที่ 2 มี นาคม 2560

ความคิ ดเห็ นของผู บั ญคั บบั ญชาชั้ นต น -

(ลงชื่ อ)........................................................................... ( นางสาวทิ พวรรณ จำปาเงิ น ) หั วหน าสาขา / หั วหน างาน วั นที่ 2 มี นาคม 2560

ความคิ ดเห็ นของผู บั งคั บบั ญชา -

(ลงชื่ อ)........................................................................... ( นายธวั ชชั ย สารวงษ ) ผู อำนวยการสำนั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ วั นที่ 2 มี นาคม 2560

การติ ดตามผลการฝ กอบรม ดู งาน ประชุ ม / สั มมนา ภายในประเทศ

ให รายงานผลการนำความรู และทั กษะที่ ได จากการพั ฒนามาใช ในการเรี ยนการสอนหรื อพั ฒนาปรั บปรุ งงานที่ รั บผิ ดชอบ ในแบบฟอร มติ ดตามผลการฝ กอบรม ดู งาน ประชุ ม สั มมนา(เอกสารหมายเลข 2) โดยขอให เจ าหน าที่ ของหน วยงานต นสั งกั ด ส งแบบฟอร มติ ดตามผลการรายงานการฝ กอบรม ดู งาน ประชุ ม สั มมนา ให ผู บั งคั บบั ญชาติ ดตามผลภายหลั งการพั ฒนา 6 เดื อน หรื อ 9 เดื อน (เลื อกรายงานอย างน อย 1 ครั้ ง) หมายเหตุ 1.ให ผู ได รั บการฝ กอบรม ดู งาน ประชุ ม สั มมนา ส งรายงานการฝ กอบรม Training Report 1 (เอกสารหมายเลข 1) ให แก ผู บั งคั บบั ญชา ภายใน 5 วั นทำการ หลั งเสร็ จสิ้ นการฝ กอบรม 2.ให ผู ได รั บการพั ฒนากรอกแบบฟอร มติ ดตามผลการรายงานการฝ กอบรม ดู งาน ประชุ ม สั มมนา Follow - up report on the training 2 (เอกสารหมายเลข 2) ให เจ าหน าที่ ของหน วยงานต นสั งกั ด เพื่ อให ผู บั งคั บบั ญชาติ ดตามผลภายหลั งการพั ฒนา (เลื อกรายงานอย างน อย 1 ครั้ ง)

Powered byTCPDF (www.tcpdf.org)

Made with FlippingBook Online newsletter