Nysted - Stubberupgaardlejren; Personoversigt o. bestik 1946

Nauue Ohl,Anneliese

1 Becher,1 Teller,1 Esseneimer 2 Becher,1 Teller,1 Besteck

Neumann,Margarete Schønhotf,Gustav

Blecntelier

2 Becher, 1 Messer

Matzko,Lena

Bahr,A m a

1 Becher

1 Esseneimer

T)omke,]Luise

1 Teller,1 Xochtopf

Potschka,Wilhelm Scheunema n,Else

1 Blechteller,l Becher, 1 Blechteller, 1 Becher

Kæhl, Anna

1 Blechteller,2 B/echer, 2 Gabeln 2 Teller,2 Becher, 2 Messer, 2 Gabeln

Griebenow, Frieda

Niles,Frieda

Boljahn, Wilhelm Klingschat,Anna Hintz, Barie 9 J Pochert,Anna Bøttcher,Jlse

1 Teller, 1 Becher

3 Becher,2 Teller, 1 Messer, 1 GabéL 1 Blechteller,l Esseneimer, 2 Becher

1 Blechteller, 1 Becher 1 Blechteller,2 Becher

Weber,lydia Hintz, Berta Krumm,Mi. na

1 Becher

3 Becher, 1 Blech e^ler,2 Gabeln,1 Messer

2 Teller, 1 Becher

2 Blechteller, 2 Becher, 1 Schuessel

Scherner,Anneliese Bran^stædterjEmmi

2 Blechteller 1 Blechteller

Olivier, Herta Schwartz, Emma Hintz, Luise

1 Becher, 1 Teller, 1 S c M s s e l

1 Blechteller,3 Becher

T>ahl, Bruno

1 Blechteller,2 Teller, 3 Becher

H a f t ,Else

1 Becher,1 Blechteller 2 Becher,2 Blechteller 1 Becher, 1 Schuessel 1 Becher, 1 Blechschuessel

Drube,Gerda

Brauns,Katharina T)ø li tsch, Frieda

1 Eseeåeimer 1 Blechteller

Stracke,Anni Haase, Erich

1 Becher

lue ssmann,Mari e-Luis e

1 Esseneimer, 2 Becher

Scfeoltz, Alice

T ø dtmann ,

Anne1iese

1 Teller, 1 Becher, 1 Esseneimer

Made with FlippingBook - Online magazine maker