Telefonnøgle Næstved 1947

j^sg«

Telefon

Peter Jensen ’v**‘,ra *A74< ft»4 reiiVaMt) T«lel«fji» V 1V htsws nixiESfin 4t»i« Elektro*lni(8ila(«r. Jf^uhun« «j3 Alf e^Mridik Installalion^rheid« | mm udf»i«» j| Hedste Årbo$cto til irimcftg f 110? Pris TI5 11»>?

KLEIN FARVERI - RENSER* TELEFON S ta — I *47 T«l*(on T«l«fon

Trrølast • Bygningsartikler Korn - Foderstoffer - Kunstgødning

. ......... .. ............ ~ fWb«tr lev m FRUGTKÆLDEREN 1< KUE NÆ8TVED ▼fil Frugt gg Grantsager niHInvuic iTrUfr 4*»t

A m * FurMifdM for Sy

,fj

Ny Havn

MORRIS Person ofl L »j- il f 'jfi vogno PW T ! * VOLVO | l.cslvogn«

1* I BRDR. JANSENI5 BENZIN DEPOT *'liMiitii|f«t«f | |R en #ros • Benzin Petroleum • en detail

HMMDEIS-OO L AN DB RU *3 S -

1. Kl.s Aui

rtingv^dgart# 11

» N'*•*!/€ '! DANSK SHEL

KOMPAGNI % tEI.FFCN 1420

og 1 JRi'r ®r0 ' W.J . PotHtonfo 64'*^'

B©n*ln . Pflrt^olpum S jlorolio - Srr ft'ftoli«

JContot

Tf.'f

»pli - PiotokeUer Bogbinderi ; w

a'(«». m

25 . Aargong '*<$$$■'' I 9 >t 7 «u OittrKnM l>lrfonii«(le oK

(igintt øf Sf/d» , H'liandi Ar.nønrrburrau . Ntetfoeii

t—MUMW—MtaTf ra2rø,'«i ‘Tji

kontortid:

10—1 og 4 5.30

Trlrfonrrt

Hovedafdeling 977 2 Ladninger Afd. Marken I77t# » Ny Holsted 177* * Grimstrup 1771 Endvidere Filialt r i l'Vntniurk nedTIf. Nr. 16 og i SkHU « med Tlf. Nr. A

Sf>AREKASSEN FOD NÆSTVED oo ontxiN

Wl LH. SMITH *<4 NÆSTVED

Næstved Diskontobank Aktieselskab Sydsjællands ntorsla Pengo »Mitnt Aktie Kapital og Reserver... Kr. 3.942.0QC

SANDVED.............. 43 KARREBÆKSMINDE 33

KORN - FODERSTOFFER - KUNSTGØDNING • KUI

Notørfnfføir

Telefon

Jf JF Christensen & L7tA/ii/z&ty • ^hn^/Ltnj>A££/o '• benn FAR/MAGSVE7 29 TFLFFO.V

\Egal Glov»l»bc»ri M l Værksted r for Olyorbojde Alf Glarmester-

HiHys Overtamt . S«mt< Vcbls . Skoda Bur-H ain Dieselmotor ’i*t Standard . Studehakcr . Whttt

Glarmester Te'efon 94 3 Prlvcrt13?9 Ringtiitdoode 27

liiler

Sp'étfekh Stenbæk sho m StcuuricomJ Hi. Stenstrup .......... Store Rotting© .. Stubberup .......... Størllnge landsby Svenuøtnip ........ Svæ-dborg ...... . Svliiø ................ E.?n>j> ................ Ta tfftrup ....... ... T-'TMp ............... T -.•ne.rtirk ........... Torp« ......... ....... Trælln,** ___ ____ Tybjerglllle ......

Hir’jfmagle N»*tV<>d r»Tj Næstved eJl Nylaud Tappemole Kyse Everdrup xrv Svinøland Tokeværd Hyllinge Hammer Menatrup ell. Sandv. Horlufmagie Herru ft, oli. Skel by Tybjerg

Tyv, -ee|K.‘.......... Ulstrup Vallenav *d ........ Vej lo ................. Vester Egede Vester Egesborg Vesterhave ....... Vinderup ........ i'lndstrup ........ Vrangstnip ........ Vre.Ulese ........

Glumsø ed. Tyvela« Skelby Kyse Ny’and Tokaværrt Lou eller Vesterborg Kårehælesminde Glumsø Fuglebjerg Tyv«Ise Næstved eller Rislev eller Fensmerk Næstved Lundby Kyoe Næstved eller Fenem

Aaderup ................... Aas) de ...................... Aaaø ......................... Abbednaes ................ Abbednreshoved .... Ågerup .................... ArLøae ..................... Arløsetoip Landsby Askov ...................... Atterup ................... A versi ...................... Basnæs Landsby . Bavclse .................... Boudsle.v .............. . BLsserup ................. BLstrup .................... Biangalev ............... Bonderup ................ Borup ...................... Boserup ................ Brandelev .... ....... BredeRhavfe ........... Flrorup ................... Rrødarup ....... Brøt.ierup Højskole

Vesterborg Hyllinge CkMbv Toksv. feli. OJstrup Næstved F\jr.snrmrk Karrebæksminde Kat ’bæksmlnde eller Menstrup Gunderslev (luadanlcv Rielev Kcstræde eJl. Lundby Lundby Menstrup Næstved rtønn«

Ydernæs ... Oager Huse

Kastrup ............... Kirkeskov Huse. KJøberup ........ . KJøng .... ........... Kjøng Fb.skholm Klinteby .............. Kobbcrbakk-'in ... Kongsted ............. Krumrnerup ....... Krymp dnge ........ Kv’.sk* nark ......... Kyllebæk Huse . Ladb/ ...................

Øllerup Øverup

Skf lby

Bregnebj

Næstved Kommune og Herluf holm Kommune

Pratstfl Amt Amtmand over Præstø Amt- O Toft, Telefon 1400, pilvat 1151. Anitskoutorcl pn*» Amtagvarden: Kon^orR.i 9 lfl, '.ørting 914. Tlf 400. Amtruaadas-kret-sr og Kontorehef, tand. jur F. H. Høyrup. — T«lf. privat 1141. Skoleraads^ekretær, SkolUondfibogholder og Antsfuldmwgtig, cand. jur K. Du.n- bæk Telefon privat 1079. Skoledirektions- sekretær, Skolefondskassei er cg Arnts- ful Irn ægt! g, oand jur. K M.chaelaen, Te lefon privat 1786 Prs-Nta Amlsrajitd: *ldr I^ars Rasmusi’-rtn Neble pr. Lundby. Tlf Bindbjerg i u. Fisker dens Peter Lar­ sen, Klintii. >lm pr. Borre Tlf. Budøemarke 2438 Frøhandler Nlr-ls Hansen, Herfølge. TK, Herfølge 54. Overmontør Olaf Jensen Hastrup pr Koge Tlf* Koge 266 Odr. Jens Aage Ijar. an, Ebbeskov. Tlf. Fakse 60. Fisker Axel KpririkvU,, Hl. Tapper- r.øje Tlf. Tappe møje Cl. 'Wr. Jobs Krl- »toffereen, Svendsrnark pr. Stege. Tlf. Stege 4297. Tømrermester E Henrtkaøn, T/hjorglille pr Herlufmagle. Tlf Tybjerg 3. t-elRt. Cat1 Jensen, Llllevang, Ørslev pr. Vordingborg Tlf ørslev 26 Odi Theodor Larsen, Ulstrup pr. Hcrliifmagle. Tlf. Hkelby 60 Sognern »dsformand N. J. Helt. Spånsger Tlf Bjæverskov 25. Odr. ‘J. O. Christensen. Vesterdal, Tlf Veater- •>o g 31 Sognefoged B. Jensen, Fakse Tlf. Fakse 230. Hkolerns/fwmr'dæfnrr'W 1 Præstr Amts flko lers aAss rads: Amt,manien og samtlige forannævnte Amtarpadsm »d 1 emmer saml Byraad-smød- Vm. Overportør rrh 1 Idemand, Næstved, fif. 2013, Bo -ginester O F Carøf, Stege, HTIf Siege 4014 Borgmester H. fl\ Uar*«, Prnwtii, Tlf. Præet o 67, Borgmoatei A Haiiasen, fltore Heddlnjrw. Tlf. Store flød- •Unge 343, Rergmf*itrr Lohff Rasmussen. Vordingborg, Tlf. Vordingborg 345. S«k ’etsrr: Amts uldrnægMp, rand. Jur. K Dombiek, TU. 1079, Nædt/ed. Aiitwkoh'dlH'ktloflfn: Formend: Amtmand O. T* ft. Næstved Provst Joensen, Nærved TI/. 808 Lands­ tingsmand A 1’ Hansen Lendenmrk. fikir, Aage Nielsen, Btubberup pr Borre 0 , Ck*r Elnar Nielsen, Tvlngbi-o pr. Al lemlev. S( kr : Anitsfuldmæ,ptlg, cand Jur, B Mtchaslsen, Tlf 1768, Næat ved

Præstø Amtskommune* Sygehus 1 Na*atved: Telefon Nastved 1401 »n. Omst., til alle Afd Hverd. 7 -21. Røn- og Helligdage 9 16 li^ø^stld dagi. 14H* 18 Søndag LI!’ li -12. Forsp. t. Patienter d*igl!g 13 13,30 Kr Aftl Overkirurgens K >ns Mandag, Omidag, Fredag 15 16 Ovcr- aygep'ejerflkcr. dagi. 13 13,30. Med. Afd. Overlægens Kon.« Mandag. Onsdag, Fre­ dag 13—14 Oversygeplejersken dgl! 13 13.30. Sygehusets Kontortid 8 H 17 In* apektøren træffes bedst 10 I ? Kl 14 17, Hvørd. og 16 -17 Søn- og Helligdage, kaldes som anført under Bogstav A Præstø Amtskofrimuøes Vejlns)ø>ktørst: VejtnapeKtør, onnd polyt. J. P’løcher- Kasmuscen. Næstved, Tlf. 199 Vejjiesk^nter: V. Ørum Næstved. Tlf 657 H. Kaiuien, Køge, rif, Køge 58. Cand. polyt. A. Jensen, Kalvehave, Tlf Kalve­ have 126 Præst« Arntvfcommunøs Vr.ntlfnspotrtorwti Civilingeniør A Jensen, Kalvehave, Tlf. Kalvehave 126 VmtererIsører. Revisor af Sognekomnm nerne« Regne*atær Sognefoged a Res- miissen, Svlndlngø, Tlf. Klarskov 46 Re­ visor af Amtskommunen« Regnskaber: E. Hansen. T)rghu*et Næstved, Tlf. 1357, Am(«1a*gø og Kredslæge: N. Schoubye, Bro- eade 2 t. Tlf 1P Kredslæger: HUrner Rasmussen, Vordlng borg, Tlf Vordingborg 822 H, C. Rem, fltore Heddinge, Tit fltore Heddinge 252. Amtsforvalf*r for Næstved Amtsstue: H. P B >ndø, I’arlmagsvej Tlf. 386, privat 106i». Amtsstuen (Otempelpaplrudsalg): Fari magsvej. Kontortid 9 12 og 13 15 Tlf. 386 Amtsskstterrmdet: Formand At Kit »'kl L Beldrtug Telf. 1900 Forretningsfører’ Anr.altgnlngslnspektør, cend. jur. P. Ur­ ne, Raadhuøet, Næstved, llf 1892. flkattefaadel for Næstved 8 kattekre-is Fo.mund: Arkitekt I# Beldrlng Tlf 1900 Akyldraadet for Præstr Atnisraadskreds’ Skyldkreds Formand. Husmand Carl Larsen. B sby flkov. -.Uf. Baarse 59, Næstv**«! VtmlerlngsKrev.Js: Form'

LIR* Næstved LH’e-Rett'ngtt M ie Tved-i ... ! Lund ....... .109

BæKkeakov Brjgebæk .

j I.\indbytorp B.. . »'w, w ini’by

Bøgesø ..............

Linnede

F.verdrup

Marbjerg Hu-?e Marvede Sogn

Vemerbovg Met/stmp

Hvlnøland loksv. ell. Evcrdrup C’**rnsø ell. Tyvelse Kvørdimp Knrebæksmlnde Lundby Lou Næstved ell Fensiu. Dybsø ........ . Dyet ed ............. Engelstofte .... Engelstrup ..... fltiø .............. Ewpelund Hiise Faarup ........... Fenemark ...... Flsdraa ........... Flernstofte .... F'ilntemosø ..... | Fodby .................. . Næstv. ell. Bregnebj Fuglebjergltmd Huse Fuglebjerg Fulrendal .................. Sandvod Førslev ....................... Hyllinge ell. Fu(r’"bj Oaunø Baroni ......... Næotv. ell. Nyland delsted ........ .............. Herlufmagi« Oørdrup ..................... Kisløv Ortmøtnip ............. N^astved Gudørup ............... Næstv ell, Bregnebj Ounderslev ljandshy Cunderelev fiød/’tnip .................... Toksværd Haartlev ................... J'-andved llaldagerl'lle .. ... Fuglebj. ©U BAldagAl Haldager.n igle Phiglobj. ell H tldagøi

Mogenstrup ............... Lou Myrup .............. ......... Lou eller Vesterborg Maaby Landsby .... Rislev allir Ske by Nr-bletorp .................. Lur.d) y Ny Helste/. .......... . Næstved Nr. Tvede ................ Toksværr. Nteøby ........................ Olumsø olier Tjvels« Næsbybo’.n ............... (JI umsø Nr. flrn'dstrup ...... Tappernøje Olatrup ...................... H. Olslrup ell. ifønø- rna^k ell. Tokivtrd Orup ........................... Tybjerg ell. Herlufm Pedorstrup ............... Lou Fiavrssbjerg ......... Toksv »md Raunøtrup ................. Toksvr-.rd „Ftaunstrup" ........... Herluiniaglø Røgerup ......... .. .. .. Cllu/nøø eiler Slcelby Rejnstrup ........... ,1 Ounderalev Rettoatrup ........... Nyland ell Nes ert. Ring, Hammei Koatræde eller VMÉer- )x>tg eller Hammer Risby ................. ...... Hammer Røgeskov .................. Fuglebjerg Ftønn*bæk ............... Nuvitelao ell. bæstv. flalleiup .. ... Nø ell Everdrup flkr uutip ___ .. Naistv. o!l Karebksm flrp|pnø Overdrev ... Tappern, <;! Lveidr fliøøeteMnrk........ .. Tiappern e*l. Fverdr S.kA«er©torp ........ Eveidrop fl slev ...... ........ Fuf’ebje’t, ©Hø)* <3 4 , nn°*rø!feV Hka'tcrup ............... flanCved flkyvenp .......... | N«d(iekær

Hummerhuøe ....... . Hammer Hnvnakov .................. Hyllinge Herlufsholm Bogn

Næstv øU. i'ensm.

Herluflllle .................. Herlufma^ie HJølmaclUlø . ........ T/*)1erg Hjuiebæk .................. Herlufm ell. Fen«ru Flolløse Lnndsby SUelhy ell. Rislev Holmegaaros OLaøv N«>stv. ell. Fensm

Ho'.mi'-Ulstrup ....... ulstimp Mfotnie-fllpperup ...... Fønsrnark T4oletoClutneø Hnaliaarup ............... Tybjerg Højbro Huer; ....... Koeirrnle tMjjbJørg ................ Gunde; slev

Ev»* ‘Irup Man tamp

Sparreøbclm Spjellenip

lldraid Jens .P Koraagm pr Herlev. Tfi. Hclleøbed 3.H Ovc(fiBmtynd*xi«tl I,»K»»eb»*it;yrv>wø: For­ mand: 8ognefoged Ole- Fr. Oluer, Bhagtt lev, Tlf Lou 21. M ødl er.mver. Gdr. Lars R-umuissen, Neble, rif. Blmtbjerg 1 u, ok B*tVtor P O Id Kr(lg.»r Rasmunsen. Nwwtvod, TV 1511. T&ktnthM af F.I mu * rmne, hvori ønake i l*a&n af Overfo’,mj*i*1erimtdler For Ikuidkmusen: Odi. Th. ljars*n, Glumsø, Tif. Glumsø 127, Gdr Thorvald Andersen Stunstr ip( Tlf, Nyland fi i u, Oill*. Th. Lassen, Ulstrup, Tlf. Skelby GO, Oår. Peder PyderøvB Båndby pr. Vi ang­ st rip, Tlf Skovtr ‘10 U, Murermester Carl Andersen f 1 ovvænget, Næatved, Tlf. Næstved 1002 , Kaplfoiatafcntkimvnet for Præsis Amt: Landstingsmand A. P. Hansen, Loncle- mark, Tlf. Steg** A242, Amtaraactamedle’n Lers Ra«m»issorf Neble, Tlf. Bmdebjeig 1 u, .Vmt.nraadsmedlem E. Henriksen, Ty- blærghlle, Tlf. Tynjærg- 3, Gdr Otto Lar­ sen, Roholte, 77?. Orup 33, Odr. Aage Nielsen, Stubb« .» t .\ Tlf. 3orne 2110 Overopldeanlkom* kvektcen for flifito Amt: Formand: Amtru« d G Toft, Næstved, JTT 1400 og Atbtarn&dsmedlumfr.tv r.e A Henriksen. GI, Tayjp«*nøj< Til 7 ipp« r- nøje 83, Mm* Jens A. ge Lersrub, Fakse, Tlf. Fakse 60 Valg-t af Næstved Byresd; Apoteker Chr Knudsen Næstved Tlf. 03 Fpidemikommlsiitoaon for Næstved For­ mand: Politi mønter L. Dyrlund, Tlf. 77, sarrrt a. for Landci'strtktet: Gdr Hans Chr. Jsrgensen, Getøted, Tlf. Ylerlu'magle .t^u, Gdr. Niels Nielsen, Søvejagaard. Ferlufmagln, og Købmand IT. Flaner, Glumsø, Tlf. Glumsø 3, b. for Købstaden: ByraadsmfrJiemrnørm> Holger Jespersen og Sv. E. El vang samt Læge lagømitv. I>> » RbuMMide V >ldgtftsdoinH<.

_,v«Uget for eyU8lf«!i'rin,shf» N Mngekrrda: Amtmand G. Tift Tlf. ’400, xt*.rrtsraad«-nodlem O Jungen Herfø'ye Tlf Kvfge 2<16, Overmaakimr.p G. Th M, Oijecj Nygoaurv«4 je. Næ.tved, TV. 8(>3. tlogaefofjå fc. j Ranadlinu, Rejnstrrp, Tlf Guanernluv Borgmester R. Calum, »V.estved, Tlf. l(yio Frednlngamfvnet: Amts-aadsinadlem A. !’ Hn.n«en> l..on1emark, Tif Btege 424J T h kH»l lonsk unmiHsJoir IH t. Lov Nr (40 af 7. Maj 19*37 om Na urfrudnlng: Arnts- åraadsmedl'm N J. Helt, &panager, Tf Bjfr verrJtov 25 \rb»'Jda- og For øri ge/aesanatHlti n ved: B'*etymdaei Fru Karis Ar.d. rsen, Fari magevej 4, Næstved VI f 1208 Fru Laurn Nielsen Jer ''ntiegado 21, Næst­ ved Tlf. Kl160,|3 i* 1 lb*tn lngafører En gelhardt Bitramen, Vordingfiorgvej 24 . NwMtved, Tlf. 1*1331, Temrer Atle. Hansen. G^'*g1esUen 1V\ Næstvrd, Tlf. I0t>0. Ma­ skinpasser Ite.igt.san <3 Bengtaon, Rug- væmge^ 17, Papirarbejder Erik Rønrø, F. tSodllsvøj 16, Næstved Tlf. 7rborg 31. Tllavnnmlvalr: Amtmand G. Toft, Ns»t > ou, Tlf. 1400, Am'amadsnierllem l*ar« Rasminaen. Nehie, Tlf Btndbjerg ’ u, og Borgfnenter C. Oaroe, Stege, Tit S‘e yp 4014 AalvKaniitirævni 'dntsraAdsi ’-edlpn A Htrrikaut Cl HK^AnMCje, Formand Tlf Tfcpptfnøje 44. I ’o*er Hura r-ier t3m- •tønaan, KaVeh k’ Gdr fijner Nielsen. Søgaard, lA'nd. I TiniiVridf: 1) For l’rrestø Amlsraailskrcds. 4 Mt mand G Toft, Næstved, Formand, Th T400, Købnisml Aif Chrtatlanaen, Evtnlrup, Tlf. Ev* rdrup 6, I.vret F\ L timmi F’en.s- mark, Tlf. Fonemark 16 2 ) For NæetVOI.4 Kommune: Byraailemedlemmerne Eiil Rrmnv rg Mfiskinpasspi fkngtsor pamt Kø' inmd Ohr Andreeeen. AifblVManvni Andmuml G. Tofts Næet ved Formåtid, Tlf. H00, ftognefoged Ole Fr. o B»*n, Bhtngalev, Tlf. J jou 21. Gt r. i! P. ' M ' »er, Danohøj, Blælkerup Tlf. fli Hedci*igp 13?.Forretningsfører H, R An dersen, Næstved Tlf 6.34, Gdr. 7'n Lar­ sen Testrup p> IfcrhifmagUi, Tlf Pl'plby 60 . Næst- V«Wmiilvæljj 1 H. t. L:V N* 2.4 brum 1930: Amtrnan 1 G. Toft, . Formand, Tf. J4W, rollttmester lund, N rst *'d fif Wrstved 77 W. S.r.ith. NæstveB Th R97A, Odr th. ljø/seu. UleiHip pr. Herhifmngle. Tlf Skelby 00, o g PeWt. Carl Jensen, Lllle- vanif, Orslev, Tf. D’sløv 20. Ttbmmndvalg I H. 1 . I /iv Nr 118 7 April 1930 om Horborg.-r og A?oej hjem: Amtmand C Toft, N«*«( vod For- .nmo, Tlf 3

Hmrik.Mon Tf. 90, Amtsraadfunødløtu TyljærgliMo Tlf 'ybjdsrg S ............ .. W. liorenzon, Heri ufsholm, Tif Nnøtved 101 . I^andvceaenskommløMorer: I^ftndLnapo.ktør OUvarltø Hansen, Vor­ dingborg. tlf, Vordlng org 118 Gdr Kmil Rausmuasen, Båndby, Tlf Skovmark 07, Husmand Jens Peter Jtasen, Bone, Vløn, Gir Otto Lars. n, { r«p, I Or.ip øj'»3 Pelst. Harald Rasmu ‘ten, Crlaetrup, Amtsrådsmedlem A Henriksen, GI. Tappernøje, Tlf. Tappernøje 83, Gdr. £... P. Olsen Orup pr Herlufmagle, Tlf. Hfjr- lufTnagl" 22 r, Gdr. V)lh. Hansen Ever- drup Tlf. Iverdrup 123, Gaardforp*gter E Ing\rorse.n, Herfølge, Tlf. Herfølge "• 12, Husmand Car! Lafler.. Rlnby Skov, Tlf. Baa!*se 59, Gdr Otto Pedersen. Buae- bjerg, Køng, Tit. Kost nød« 75, Godsejer Aage Lomvigh, TryggevmW©, Tlf Haar- l*>v 7, l*clat. Ole H. Olsen Artreje, Tlf. år-nøje M, Gdr, Georg f.ansen, Bkov ga ird, Tlf. Pædder 8, Gdr. Jens ('tu Ol- søn, Naoby, Tlf. Skelby 87 u, Sogne •aadsformand. Pclst, H -nrlk Henriksim, østermark pi. Stegt, Tlf St.'go 3174. Ifiisnianil«f>roK»tkomnrls«1møMr or Prøvtø Amt: Raadgivande Arkitekt Friis Jen­ sen, Næ.vtvefl, Tlf. 2030 Arbi*jd«an rir nlngilumf oret t Næstved. Vtlsynsrand: ArMtekt ,1 O: bo, Beder Bo- dllsvej 559, Næstved. (Formand), 'Teleron JJæstved 575 Hofjægermester, canri po- llt. H. Coilet, Lundbygaard, 7’lf Lu iclby L Krerisformnnd Rudolf f?hrlstf ’aen, Næsby pr. Glumsø. Tit. 191 x. I mts-1føg ilonisskirlenævn: X mts.ik dekonsuletf i H J’. Jørgenaen, Aasl.øj, Herfølge (Formand), Tlf. Her- Vlgp 9*3, AmUraadømedlem Jens Aage Larsen, Fnksi Tlf Fakse 80 Amtersads ^medlem N. J. Helt, Apanager, Tlf. Bjæ verskov 25. Forøt«lærer P. Larsen, FVns- mark, Tlf. Frnsmark 16, Tjærer N P. Bjerre, Faarup, Tlf. I j OV 4? y, Gdr. Povl Andreasen, Alslev, Tlf. 176, Amtsraads- medlevr, Carl Jensen, ørslev, Tlf. Ømløv 28. Fru Margrethe Jensen, ICIJdegaard, Tokeværd. Tlf Toksvmrd 21, Fru Marie Harson, Gevnø, Store Heddinge, Tlf Havnolev 61, Kredsformand Jens Han Ki 11 , Dame Kobbel pr Askehy, Tlf. Stege 7114. Nævnet« Sekretær: Amtafuldniæg- tjg, cand jur. E. M^ohaelsen Næstved, nf #7^ Irtdi*nlaful«ike Ii*-n j *ts» (•»;n»b.r(A.i'r: (TørV) FkKprti|rrtatlonskfl>'rnils'»Ji»n SamtMge A n.tsreniismedlefr.nrie’*. TukrniflMiiluwmnlMloH1 Gdr, Sogne ’-kAdøformd Vllh. Han*f*n, T^'ndegaard, Viverdr.ip pr. Snesen*. 71f »vørdfrup 123, Sognefoged Anders RriSTejsscn, Svin, Overlægi H Tønnesen. Niwitvrd, Tlf. Næstved 35 Kontor; Hjultorvet 12 b Nrvntv'd I^der’ Frk. M Østergus’.d, Tlf 1 I 96

n

Borgmcntort R Calum, Tlf 1900. Prlv. 998. (VtrgmøstnrkontoreA: Tuatergadc 8, Ko Hor­ tid 9—13 samt Fredag 16,30--17,30 Borjueøtøron personlig. 10.30 12,30 PynuMiet, valgt 12. Mm. t« il*46, he^t iar af: Borgmester R. Calum, a.mtr r *>gade 11 Direktør, Konsul R '.'runboit, J.« nibart- gade 3, Fru Marie Anders®*' Ndr. Farl- megsve.l 4, Overportør Th. Tidemaod, Kombakken 7, Sagfører M. Konrad Han­ sen, Købmagergade 4 Vlcevnert Otto Pe­ tersen. K'vrmlruevej 4, Tomrermrstcr Fr. Nielsen, Oscarsvej 10, Direktør Hol­ ger .Trtspprie.' HveJevænget 11 a, F 01 - rttnlngsføm F.ngelhardt Sørensen, Vor- dlngborgvej 24, B.inkdlrektør B. Rtdrup- Johansen, Hjultorvet 8, Papirarbejder Eril: Rcauie, Peder BodUsvej 10, Fni I^aurn Nielsen, Jernbanegade 21, Ko?n- muncsekretfer Sv. E Elvang, Skytte­ marksvej 105. Maskinpasser G. Bcngta- arn, Rugvæifbt 17, Tømrersvend Albert Hansen, Gag«æder IS Byraadet holJut ordinært Møde 2 of, 4, Mandag 1 nvek «4aaned, Kl. 19,30. Byraadssekretær: Kwtr.ner Arne Thomsen. Tlf. 1843. Folkeregistret: Kordo,': Teatergade 8, Tlf. 1900. Regløterføv# r: PtMtclnøpektør Joh«. Weøtptial. Skattekontoret (ikke for Indbetaling), Te­ lefon 1900 Ligningskommissionen: Skolebetjent Ohr. Raømuason, Jernbanegade, Formand, Fru Carla Jensen, SterkelsveJ 8, Overpostbud H Jofflansen, flterkedøVJj 26, Arbejds­ mand Peder Olien, Teatergade 4. Maler­ mester V. Brautsrih, flutergftde 28, Lærer J. H. Østergaard, Præstevej 57, Køb- mnrd P. lArnen, Rr.inAhpn'ou. Skatteinspektør: Joh«. Westphal, Tlf. 1204. Kommunale Rav100rir: Skolebetjent Ohr. Rnsmussi'n, Jernbanegade 12. Købmand Higede Madsen, Ktldebakken 1. Komnuinnle Ihlvivlg: Den førstnævnte er Formand Kasse- og Regnskabsudvalget: Borgmeste­ ren, ’ITv Tidemand, Konrad Hannen, R Grønholt og Olto Petersen. Havneudvalget: Borgmesteren, Engelhard! Sørensen Erik Rønne Konrad Hansen, R. Grønholt. Det sorlale tTdv»lg: Fru Msrie Andersen, G. Bengtnson, Erik Pør.ne, Alhert Han­ sen Engeihardt Sørensen, Fru Laura Nielsen, R. Grønholv, Børneværnet: Fru Marie Andersen, G. Bengt^son. Erik Rønne, Engeihardt Sø- ron.æn, Fni Lmi’t Nlelneri R. Grønholt, flv. E roivang Udvalget for kommun«f!i V'irksomhfede.': Borgmesteren, Engeihardt Sørensen, Ot­ to Petersen, HV. Nielsen. Stllrup-Johan- ;«en. Uavalgei for Byirlnn og tekniske Anliggen­ der: Otto Petersen Albert Hansen R, Calum, Fr. Nielsen, Htdrup-Johanjien. Udva'gel for kommunale Bygninger og Jorder: Albert Hansen, Otto Petersen. Tb Tldemøtid, Fr. Nlels®n, Ntttrup-Johønøen. Oøutralbtblloteket: Engeihardt Sørensen. Heigor If«persen, G. JV'.ne'tsson, Sv. E Fivang JP'ni Ijsura Nielsen. Skolekommissionen: Th. Tldemand Erik Rønne, R Caluru, Konrad Hansen., Fr. Nielsen

m

1 ?. i f r *

r’f * _ - •’ W. 9i r -T ÆA 2,, t Si > ‘Tf

M) gu i ogskom n • ireio.veny Borgmesteren Al­ bas* Hansen, Fr Ntel.røi Udenfor Raa dei: Arkitekt .1. 0&3 i'ytfvdngainapek toren og Politi menl«rer Bra'idkon'nmalonen: BorgmesUnvn, Erik I R»nn , Albv.rr. Fanscj. F . Nielsen (aamt HmnllnapeKU>ran oj PolUlmentoren) Su.idh xlskoinnilnelonon * Politimesteren, Holger Je.*pei*er., 3v F, EJvang samt Jowge Inj-rrsiev. Vtilgudvalgei: Borgmester*'«, Th. T!de- mand, Otto Petersen, T onrad Hannen og R. Grønholt, fjL ; 4|^yu*t til Po:l t ikonteret 1. Boliger: PoUtimesti r 1,. Dyrlund, Tlf 96?. Politifuldmægtig H. Rfwienfeldt Ha n »i., Telofoti 1205. Krtmu Upollvlot T7f. 841. Krimlaalasslfitent \t,

xvijr** f Å%| jjJEL Kflbn

ret

son, JJ. Nflwrtvwl, Tlf. ?* i. L> rektor D'ag I Jnirn, Tlf 1171 aeiclv;/rfet:\\tubwrt Sand, For­ mand, lp #47, Arhej

or, i*>kc»v vænget, Pantefoged Albert H it Ringstfdgpde 159. sen m stft fc . 7 Va.idsynss •>%!: Odr Niels Nielsen, Øve.nm. TL'. lll>8u, \ otinrnd, Pclat Aniers Niais Andersen, Vredsløs*. Pelst C^r Hsnstn, C lerup. '.jøi'gnAymnMMul: Arders Niels Aa.J .H") Forllgwn:e.Ml i Tyendnaager: Jdr Knud Larsen, Llsbjerggaarden, LI. Næstved Tif. *99, Arbejdsmand Carl Tpssn Peter­ sen, i^adby, Arbejdsmand Ohr. Laisen, Ringstedgade 80, HundhedskuninvIsAlone**! Odr. Jorgrn Brus- høj, Liile Namtved, Tlf. 874 x, Formand i Elektriker Hubert Pand, Bagersvend Ernst Larsson, Karrebækvej 9, Muvue- mester Carl Andersen, »kovvænget 17. Banearbejder Vald Petersen, Gartner- vej 1. Herlufsholm Kirke: fe »gnepræst: Proval Knud Hee Andersen, TU* 378, Kordegn og Kantor: Hjælpepræst Anker Gjørdtng, Ringstedgrale 137. Tlf. 159*

Sildig. Hjælp* ur«vct. Bklo’dbr'.p ivrir'enwi. KideutavloireJ TP a \ t i.f l<*rø ■ - *V naiocnokofito'Vt ■ icordegn i’ iver Si*L Apos ei«jA2*rim, fliitderRdtte lif W- 'ir.efAMd: Kl l? -l3. S 9hr ^kV1*16 HyldgaaP.^ Jernhal <> VA* 5 a fif, lio©. K!t ketotJtnt: Fi. k. UTtf i, Vuibusg. 7 2. kirkeværge: &, ^ lebetjent I B »lehø.i. l if. 1207 • Mrn g hedsrar.,Iet« Forrud.: Papirarbejder VIah Ni-rlreo, Møllet;ao H, Tlf 494 3 t. Morten* Kirk.*- a?ot;nepmqt S. A I Mi.?'/, Oitmfelatavej 18, Ttf. jÅa. Tm-( fes IC 17-13 unft OnsdAg. HJøftp«. prwst: Undgren Mr-smu/'i'-n - Korder m kmtorot- VV. Holsielu Mikkelsen, Kar reba^kvej J B 2 , Tlf. 247. Træffetid >U 1 2 —1?. Orgnrlst og Kantor: C. .1 Wlrun’, Gallemarksvej 33, Tlf. ligf.. K r- kolvdj ml: K. Mortene >.n, Østergade 8. Kirkeværge: '•øpit-H’-bejdet P. Brendorv Tlf. 10S7. - MenltfTiedg*'itAdets Fr.rmand: Fuldmægtig F. A iTnbimmel, ’ ordlng

’iartin

3oc|- 09 Papirh^i

kærj Herlufsholm, Tlf. 357, Pantefoged Alb Tt Hansen, Ringutedgade Nr 159, 'fif. 565, TrtiMfrinwtnr Vilb Jacobften. lildlflsevej 84, 'fif. IC«:, Lænet Thv. Haa- IJn, Lille Næstved fJk«>ie, TU. 773, P-n t- tsdlroktør Chr Lt‘•c'flBki, .Vlageia. vej 47. 071, Fru j da flfcrlste•løen. il. Hcl- oi' o Skole, C «r Nidla J obs. NleVien, Vrivlsløse, Tlf l*ba?!v vej 8, Fru Anus Maleat, Ladby, I1f. I.regnebjerg 3P., 3r.grefogeå Gir. Clr. CJartsterøien, 1411« Næstved Tlf. 503. Herluf hnlir* Kommunokælar, Tlf 203, Fol kore .Lv^ter Tlf 1803 Kommunekon*or »t er aabeat Ugens 4 første Dage fra F1 11 -1? oy fre Kl 15 1«. Frodig fra RI 11—-48 og fra Kl. 15 18, Løfdøg fra Kl.

Lædervarer

Papirvarer

Indkøbstasker

Brevpapir Konvolutter

Æskepost Spillekort

Selskabstasker

penne Konto« artikler Kartoteker

Bioqbtnderi

Protokoller

ijWRWéCMif

nn‘N(t4;d

HENRIK NIKLY.CN 0«t«rpAd» 9 . TH«t«n Møbier tor allo Hjrrrv 3iav?l Møbel som Bygningsarbejde udføres Ligkister og Ligtøjer Stort J,agor

i idfejer 4 5-7 Personens Bilet

1191 588 1087 898 170 *1016

Aftllerøeu Evald, I'a rining? ve j 47 Andersen I1 JL køhmagergade 8 AuiO”T&&»> Riddergade ! limitten f'ister Skyltemnek

Turitttriflk Skovtur« Skoleture

loms Turistfart

jensen Anden, „V ognmanjsgaarden**, 1,1. iNiest Jensen j. I\, I'ræsløvrj (»| I iile-Bil-( entrnlen (A. J. Thomsen) Ofhnsvrj 4

860 865 765 403 889 1003

^urhtrejser I Ird- oc Udland « jp

I and Henry, I’ingstedf;øde 21” Moske l>«rg V. J., Im«mfti»svej 27 Niels, -n knsnMis. I ni i mag*vej

Udlejning hele Aaret

OB H N SVt J 4

TELEFON 7057

Foulsen Ornes Fa*u? ti ss«

Dan in

Gaiv virket* Produkter det^id støtter De Petr seif..

84 WineenU C. V., (milen arksvej 72 De ved llVOu der skal siges —

4. l kJ er det bedsiB, hurtigste, billigste og renligste brændsel

V p ved hvOfddH det skal sige

rt«atiUlnQ*r modt«/*« r>»j l»a*«th..MH, In l- gang v BrandataH tn«n K\. lo—13. (FitdaglU ie,3o—>17.30) * rk* r •Val i \«Attrino«*

Køb G s værket

becro Og billigst

AmvirarKisfnd* 2 itøttvid m 7M 4-liureeii

Alle OplyMjngar l /vri./t: Tlf Oa«»,V*t h-uBTll n-| (til pr dette tir. ikk*

Smuåtk tuia MéU jicU: Erindringsliste for Næstved Kommune

D IHNIÉR

TTiTm

J f f f !k JÉ'

y

1É«iiiffli'iliili" "■ M i' å ;

t.'tTT

|Mr

J|

y*K

Pi •

! _ « U 1

j ^3* VnJf J Ir' £■Jw

il 1 1

M - ;

^

J k ||

jjjjr!

>VV

Bi'

yjBwv

I1' 5, iJr< f?vy '.v

> ’ r tt1

Tyskland var for Ktigen det europæisk« Kontinents store Leve- randør til Bogtrykfaget. I flere Aar har det derfor været saa godt som » muligt at faa Materiellet fornyet, men nu har Holland og Schweiz meldt sig paa Markedet. Fra Holland er de første Skrift- leveringer ankommet, og nye er under Vels. Fn sensationel For­ nyede af vor Maskinpark vil ,ke fra Schweiz. Vi viger ikke tiltoge fo« nogen Vanskelighed eller noget Pengn- effer, naar det g* der om at hævde voj Øvs førende Stilling p*a det bladlige og bogti ykmæsslge Omraade.

Næstved i idendes Bogtrykker«

Ur£ til samtlige Afdelinger

Telefon N««tv*d 4S . ; i ndnin

for Ntrxtvti? Kommunes Udvalg, Side 4 og Side J

Udførligere Oplysninger om 7 elefonnumre Kcrsived Ryaod m. v. findes

»Nattvfd id*nd--<* lokal« Opla*| ar mare »ud dobbelt «t»*t lom i • ♦»« »ndr« B'adm ti|#«mm«r>

KUL & KOKS Kompagni Å;S . T *f. 1420 NÆSTVED < ontrstat« si tsnen frs 6 Morven ti? 12 Nst. (Opringning mellem 12 Nst ok 6 Morgen 50 Øre) N4VNE REGISTER AbonnMtgi 9«r har 7 eller flerv Ledninger psa samme Nummer, er 1 det efterfølgende nirkt. *

KO M M NÆSTVED Rac

U N E

Erindringsliste: s U B t.

Inddrives ved Il >d)wmtnl;ig ,*f|i

ForfaJdærng;

Hurtigt fmøkrævede Nr.: Amtssygehuset .................... Brønd væsenet ......... ............ ................ $y B'SUska Rivlningskorpa t‘i.lKL»t»tlonea ............. *77 ^lusf;i,Y»tivjs Hoøpltal ... ............. *1707 io.-Re£iriltigakorp,‘ef ........... N m s t v r, o Ko rn m ti n e : Raadhuset: Alle Kontorer kaldes gennem

1 . Rate 1 Maj. 2 Rate 1 . Juli. 3. Rate 1. Av gu*t. 4. Rate 1 . Oktober. 5. Race 1. November. 6 Rate 1 . Januar 7. Rate 1 . Februar/. 8. Rate 1. April, 1 Rate !. Juni, 2 Rate L September 3. Rate 1. December 4 Rate 1. Marta

4. Juni. 4. August 4 September 4. November 1 Decembe/ A Febmai 4. Marts

Hannibal Merisen '"R v & m ni N«tetY«d ?02

Personlig Kommun«ikct, Fælicskommu nal Indkomst, og Formueskat samt Ind- komet, og Formueskat til St.aton ...... ...

*Jk letnlnlnm»farver

4 Maj.

866 *.M»os Vagn, Læge (Konsul?.. 11—13) Voathusei, U.inegaardspladteo. 476 Aaderup Cementvare. og Rørvævsfbr. 1553 Aagaard I\, Murermester, Sbv#;- T-13E

1 4. Juli.

4. Oktober. 4 Jahvar,

Ejendomsskat

4. April. . . . sidst* rentefri Betalingsdag er den 15 . i Forfaldsmaancden

iretasagførør omrækken), emannsvej 7, n). ’ro, Øst rg. 7 isen), Køhm ,

Nyr eller fpndredc Telefopiunire: (indløbet under Trykningen)

Al*e Raadhut*tx Kontorer kaldes gennem Telefon 1900

ms? Bairltt Teddy (privat) ttaadk. ,-Oaféen. 16W. E< lisen André E, Insp. f. Hafnia A Danske Phonix (12 -14 og efter 18), Østerport 31-. 1M, Christensen E. M., Po'ltibrtjent, Mangevej 9 J858. Christiansen Herry, Fahr., Rugvængot 13 370. Clemine.s«n Viggo, Dr. med., Øjenlæge, SiagelsoveJ 5 (Hj. af Skellet.) Konsultation Kl. 11 13.30. Ijørrlag Kl 10- 11. .1291 7-Tanseo '4., Fru Fodpleje, Farvergade 9. 1084y. Hansen, BJstldv mskonri mission«**-, Vredslose Huse. Næstved. 1898 Horfort h Pedersen Ellen, tfffc. Kor.toraas., Cd insvej JO.

tns 'R 1EN

Kontortider: NB SomtUte Kontorer med Undtage is« af B\wninminxprkt*r. Skotterand o| Amts- S'heldtexvisnoirs kontor«! aabne I reda« o«\aa Kl. 16.30 -t? 30.

l, OH 3.1ft o«vder, Ring- øl levej 1. ovej 6, Kolonial og 0 Kaj. ; A Clausen, ansen.

Bogholderi og Ker.se samt fleknetårlat ............ «... SocttUro&Vi: ............................... .............................., Borgmesterkontor samt Bollganvlsnlngeudvalg.. Borgmester pononllg .......................................... Prlskuntrouer ................................ ,........... U .............. * Bryllupssal .......... ........................................................ Skattelnsp , Folkeregister, Ligningskommission.. Brand-, Bolig- og Bygnlngdnapektør ................. Næstved Skatteraad ................................................... Stads- og Havne ingeniøren . . . ..................... Brændaelsudvalget og Fornnretm ........................... Salg af Kok« ............ .............................................. .

(S» uen) Kl. 10 13. (Btuen) Kl. 10 -18« (1. Sal) Kl. 10 13, (1. Bal) KL 10,30 i (1 Snl) Kl 10 13. (1. Sal) efter Aftale (1. Sal) Kl 10 13 (1. Sal) Kl. 11 13 (3. S..1) Ki 10- 13 (2 BaD Kl. 10 13 (1. «%i) Kl 10- .3 (§Cmld.) Kl to 13

1333. Jersen Ellen, Fru, Kindhest* gad«' 3 C. 1272. Kragsfeldt Joh/ , Urmager, Østergade 12, 917y. Jørgen, Forp., Vredsløs«. 20)1 Peteraer Charles, kornns nri, V \g*t edgade 184. 2092. Sørensen Egon, Frisør, fi ngstedgade 20.

MIIIMIn IJGI 1046 Socialinspektør n (Bolig). 1450 Stads- og Havnelrgenloren (Boll„ ) >142 Ingeniør .1 V. Petersen (Bolig !R7(> Ingeniør Holst Henser 241 Vandværk 2048 Vsndværk-I»rift sbest. i Bolig). 1108 •- Masklnm. (Bolig). 1047 Vejmand. 1601 Kølælmesteren (Bolig) 1211 Pantefoged. 1204 SI attelnspektør Bolig) 676 Cymnastot* Rektor. 1824 Skolelægen og (i'-ølesygeplojersken PH j 826 Den kommunale Aftenskole (Lærer 1 >20 Agerskov H., Frue, tinterpørt, Øster- 8v Heiskn). i T _ gt*4» 808. Fnrurikrlng«- Aktienet* ’øbet Natlo*1*3 fOrundl 1906) tegner alle Arter at Forsikringer. Telefon 388 Kommer IVierttu, Næstved. mm i Telefon 388 1 E Petersen, oul Petersen* ToDaasranriK, tatu mi), Jernbane gade 21 000 AatVøa Densolnstltut (O. Fylklng), Amtmandngade 14 (tr, 12 14 undt. Tirsdag og Torsdag). 7)51 u Abel Poul, Forpag er, Ydernæs Ho- vedgaard. KflOv AbUdgaard S, Fru. Rlngstedgade 99 1 44 Abe.slon Forsikr. Akts >K Hsnsøl). Farlmngsvej 9. ”29 Adelholm O., Togfoi r, Rugvænget 3 172J 1 Adler aut. Forti (Axel Plllevsen), >82 | Kindhestegade 18

Amts-ArbejdifljjlVjsnjttgskontoret(Indgang i Amunfindsgade)

* b S i

tt stfiw

; 4 >i ;>«>*!

«P*<*I KUL & KOKS Kompagni A . —■»—-——... — ...I ... . — —,

Centralen or tåben fra ft Morgen til 12 Nat. ({/printning mellem 12 Nat og ft Morgen 50 Øre)

NAVN E R EG ISTE k

Erindringsliste

Atamiientf r. der har 2 eller flere l edninger pan samme Nummer, er ) »Eet eftei-fulgende mrkt,

Inddriv'* ve<» Udpantning efter: 4. Juni. 4. August.

Forfaldsdag: 1. Maj 1. Juli. i. August. 1 Oktober 1. November 1. Januar. 1. Februar 1. April,

Hurtigt |MVH.I»r«*v»*lf' Nr.: Amt«8ygEti .............................. 120« Politistationen .............................................. *77 Sankt Elisabeths Hospital .................... *1707 3on'e-Rftdn.ngt«korp*©t ......................... *1016 N m a t v o ri Kommunf Randhusct: Alle Kontorer kalde« gennem Tel« fon 692 Alderdomshjem >27 — ’s Anneks. iZl? Aldersrentebollger *2062 Arnts-A rhejdnnr.vl/nlngskontor, 1687 Badeanstalt (kommunal). 998 Borgmester. 806 Brandstation. 606 Brand og Bygningsinspektor 826 Centralbibliotek. 241 Elektricitetsværk, 204d Rie »tt ridtetav au kr,bestyrerens Bolig, 1168 M *akl .mester»m« Bolig lift Gasværk 138 »»»sve r ksh styreror s Rolig 1*13 Maskinmesteren* Bolig. 56 Havnefogden« Kontor. 1700 Ha\nrSfcJV!isterr+ K. Morlcnæ.n. 432 H rvi u\»r nand og Haweopsynsmand. 1751 Ligningskommissionen« Formnno, 876 Fkolevenn (Tak.or og Skoleinspek tor). 153 eksamenrrri Mellemskole, 356 Grundskolen pa« Kirke­ pladsesn. 504 -& É&KtldemarrtsskoMn, 1844 H — Llrdenje KM6 Socialinspektøren (Bolig) 1460 Stads-« og Havnehigonløren (Bolig), 1)42 Ingetdor J. V. Pete'ten (BoMgl. 1870 Ingeniør Ho1stKansmi 241 Vandværk 704J Vandværk-Drlftirbent. (Bolig). 1163 -rt| Masklnm (Bolig). 1(M? Vejmand. 15« 1 Kabelmest e ren Bol tg». 1311 Pantefoged !S

Ftate Rare Rt-^e Rate Rate R a » f Rate Rate

Hannibal lllierlsen nr TU Nwatvsd P03 luinlnlumifarter

4. fleplemhrr 4. November 4. Deesmber. i. Februar 4. Martr 4. Maj.

Personlig Kommuneskat, Fnelleskommu nal Indkom«!, og Formueskat stumt Ind komst og Formueskat til Staton ........

686 Aalroe Vagn, bie«:« (Konault. 11—13) Posthuset, Ban»gaard«p'ad«en. 476 Aadenv Cerrmntvare. og RørvrovstDr f>53 \:upi:»**l 1\, Murermester, Slag- kil K«bm SkyttemarkKvej 50. TPLtFON 338 IASKVS03VSJ 7 1*43 Aarlft-Larsvn Joh«, Glarmester Rmg stedgade 27. 1.178 (privat), Magle Møllevej 1. ](HM Aanip Pnllln®. Fru, Møllevej 5. •1029 Aartip & Oo. A H, Kolonial og Repi H. O. Hansen. 1.367--------— oagerforv. Dan R. Petersen 18HH Aarup G. H , (F.epr. f. Poul Petersens Tobaksfabrik, Horsens), Jernbane gade 21. 100 An oes Dtnaalnstltut (G. Fylklng), Amtmandsgade 12 (tr. 12 14 undt. Tirsdag og Torsdag). 7J!lu Abel Poul, Forpagter, Ydernæ* Ho- vedganrd lHMIv Abtl tgai.rd H , Fru, Rlt.gstedgade P» 114« Alma Ion Forsikr Akte, (A Hnnsen). F’arlrnngsvftj 9 '29 A< dholrr. G., Togforer, Rugvængst 3 172,51 A :ler nut. Forh. (Axel cMttevsen), >8J | KlnJbestopndft 18. 102« Agerskov H Frue, østerport. Øster­ gade 30*. 1036 IM5 Prokurist Bent A Clausen S 5 O. AARIS-I.APSEN

Rat« Rate

J. Juni. 1. flept^mbei

*. Jul. 4. Oktober

Bjt ndomaikat

Konto /V S Samti kontyti.’I a Bogholderi og Socialkontor Borgmesterkon Borgmesteren Priskontroller Brjllupøsal ..* Skattetrip., Fo Brand *f Bolig- Næstved Bkatt

ftavls* og Havnelu.gønk Brænilsolsud'mlgct og J Salg af Koks ■«,>:

Amts Ar b<

tn ingskont oret (\ ndgun ft Telefon 2062* (ortid: kl 8 17, ! {»dan H 12,

Xmtmandsgade)

For^lvrwnrs-Aklif^sø14 »Imt National (Grund) 3906) tegner »Ile Arter af Fn»*»lkrti.„w. Telefon 388, Howm«; I‘etcra*a, Nr*slve»( Telefon 388

n

Næstved KUL & KOKS Kompagru Å;S . TeU. 1420

Næstved Ktil Hc K 0 a .S Kompagni A 260 Andørsjin E., I ii\ *v og Titjx-ih. r.*rvøfk,aardH., Kindhosteg;. 3 1153 - H., Fo-rnaud (K. r V S ), Grim- stmpvej 67 A,

1946 Tap^t hando!, TorvøstraMlø 10 . ------- Forretningsfører A. B. Henrik­ sen (Boltø). | AUbrechtsen C. A Ssn, Handelsgartner, Skyttern* rk.ivøj 48, 1009 — Karen, Trikotageforrøtn'af, Rlng- øtedgode 27. 1680 — A *T\rerir!., Grlmst-upveJ 23. 692 Aldei loniahjemniet, Farlrnagsvej. 927 •— '« Anneks. Farlmagr'H 70. 888 Alderdomshjemmet, LI. Nægtrad. 1218 Alderar- ebollgerne, Vordlngbgv. 23. 1300 Alenkjær Johann««, Grosserer, Set. Mortensgade 4 4. 1634 Alfas Margarineoplag v. K kofoed, J. JenseneveJ 11. *2882 ____________________ $‘02 7 VhrenfTCT) O , Repræsentant (K. T. A 8 ) (9—16,, Rtngstedgade fi. 820 Akasla (I Hansen), Ringst edgade 16, Hannibal. Farve-

Mød. Afd., Ofør«;gopi. .. * ønved l4(i£ a Inapf klorens bolig ..... — 1400 A K$r. Afd. 2, B' ju .' kirurg J410A Boliger: Overlage, Dr. n.od. Borge Faher................... — 1120 Røntgen-Afd. Resei velæge 1688 Overlæge, Dr. med. 8 A. Hol bøl 1 ......................... 1320 Med. Afd. 1. Reservelæge 1738 Med, Afd. 2. Reservelæge : M m Mod. Afd Kandidat. ....... 1896 199 awtsvejlnwpektoratet (Kontortid: 10 —16), Hingst edgad« Vi Amtsvejinspektør, Civilingeniør tf Fischer -Rasmussen. 1418y Amumlsøn Akmøl, Smødr n<*- stf r, *?. 3»*nHøfi8vcj JM, 736 Andersen J., AdJ., Herlufsholm 389 Knud, Arkitekt (M A A ), Skellet 5 (fra 1 April Galleniarks vej 39). 1182 J C., A m ., Hvedevæn et 5 1637 -— Ejler. Aasurandør, Platanvej 9. *1! 14 Andørsøn Offer, acit. Ford fpThdt, ftiiiiKKtødejadø i7. Omat t. Kontor - Værksted . La­ ger. 1 Kl Reparatlonsva'rkatéd. 1413 A - udenf. Kontortid (Offer Ar deraen sen.) BoMg. 1414 A------ Offer Andersen Jun. (Bolig). 1412--------udenfor Kontortid (Værksted). 1436 Thomsen J. L.., Prokur. (Bolig). 1464 — — Nielsen Victor. Værkf (Bolig) 1515 Aiidøf^en & Co. W, Inul, Aufn- nwWlforhdl.. Ringjdød^noø 11 1039 — — (Bolig) Karrebækvej 21. 1787 — CTnr., Autoophug. (Sydsjællands Autoophugning), Rir.gstedgade .156 671 — A., Bagermester, Orønvej 2. 144 — Gudmund, Bagermester (Bundser s Ccndltort), Jerob*'"'.gBde 21. 776 — H Elhøj, Bogholder, Egevej 4. 172 — Tags, Bogh., Lindebjerggrdsv. 20 118C -- Lau*\, Brolægger og Entreprenør, Oallemnrkevej 6, 1298 ■— Marie, Fru, Byraadsmsdlem, Ndr Fartnagsvej 4 2018 — Børge, Civilingeniør, SUgelscv. 57 111 Aage, Cyktevflerkstcd, J«ærkeveJ 1 1276 — Carl, Direktør, 3kovrldergaanten, Rkowænget 9b — S væn. Direktør (Dar.sk Shell A/8). Præaløvej 84. 1366 — Arne Dyrlæge, FaistersveJ 2. 116*v-« Aug,, Fabr., iTæatøvaJ 164. 1371 — .5. Fru, Fabrikant. Universal Hud creme, QrlmøtrupvtJ 9. 197r Riff, F ibr. (Toixol kemiske Fa- brlXitr li'ib) (Bolig) Nygamdsv. 54 1800a - Nancy Fru FarlmagsveJ 10, Overkirurg, Dr. med Hans Tønneaen .......... ............. Klr. Afd 1 Kandidat....... Klr. Afd 2. Kandidat.. .... Tu)>**rkulose*tatic«en 1 Næstved ...................... — J* 2012 1897 — 1906 407

439 A/ideraen Th., Rrpr., Hv*»devfrc#et 40. 631 — C.( Ktfstnuratør, Føni)o.-Caf.len, Brotorv 10. 596 Emil, Restaurator (Ctentrale&féun, Hj af Ramaherred & Gremieg ). Jøf g., Sadelmager, AnderupveJ 60 Oluf, Salgaleder og Vejer, Ndr FarimagsveJ 4. A. P., Savskærer. R'ngstedg 71. H. A Søn, Savskæreri A Maskin­ snedkeri (Værksted), Nygnardav 3 ------- (Bolig). VoidinghorgveJ ?c. L. P., 8Kom , akyttemarkavej 129 i615 Andørsøu ff< Igør, Slagtørm. or 67(>> 1298 Handolhin., HriauUspidø 26, 952 — Laur . Slager, KalbyTisveJ 54. 336 — Th., ÉJmed merter, Grlmstrupv. 57. 468 — P. E , Sparekassekasserer, Fodby- gaardxrv’J 1. 186 — Kr., Frk , Syotue, Ny Østergade la 804 - Edith FYk., TelefonlsUnde, Køb­ magergade 1. 682 — NIc Trrflkaøa Fixvej 1. 297 Borring, Tøjprossen ..E’egant", Ramsbi rned 6. 13B A , Vaskeri Styrta, Købmagerg. 11. 507 — H. C. Vetleder 1 Fjerkræavl for I^andbofcv n , Karrebækvej 60. 418v - A.( Vognmar-d, Kalbyrtavej 58 A. 7*8u — Bernih., Vognmand, Tværvej 2. 191 Evald, Vognmand, Fa*dmngav, 47. 300 Andøraøn Frødø, Vognmand, GallømarUHVøj 3 Vognmand 580 Andørnøn II. *1 (L ii U kun ), KohmaRørRrtdø 8 1014 Andersen den!, Vognmand, Oml lømarUsvøj 50 1390 — Ot*o, Vognmand (Last kørsel), Rlngstcdgade 218. 281 (k ben,) — Ove, Vognnv, Aadarup vej 51. ;360 — N. Th, Ølhdl (Faxe Øldepot), Øky^temarksveJ 21. 2004 Andreasen Jobs. Ring, Murunnester J. JersensveJ 40 A. 662 Andreassen Carl. Brødudsalg A De­ tailhandel, 8l»gelseveJ 35. 495 -— Johanne, Enke, Dal-Ly, LI. Næstv 611 Andrøømøii Chr,, laønkrnm & 1861) Kokkønfidst., RingnlrMlg. 12

1.974 Hans, F .r^ai’ør, Ramaherred 6. 7428 A»tdør8øB lohs. (Søri-Foto).

Fotografisk Atollcr, Jrmbaneg. 5 E. Frut., KcHonialh. og Ismejeri, KalbyrlaveJ 3. Kimer, Fru, Dehnavej 1, F. , Frue, Sa'bFmLP'aaiue^, Axel- torv 5. M., Fru, Kolonlatf , Farlmagav. B6. H , Handelspa**tn«r, r,!

flints ftrbejiis- anvisnings-

( Kontorhestyrer TreflL,) t E. Nielsen|

\ k spedition: 817 Lørdag: P - 12,30 Omstilling til: Htiasei niaiuifdelint. Stat istik aMellnt. Fkspedition

fiky

»

m

VøtiMflv

VflidP'TW

Kontorbestyreren 1400 Amtøkontoret paa Amtagaarden, 10731 Amt*- og Tinghuset (Svare* Ikke 1367 J ring da til 849). 1892 AirtsllgnlngslnxDektøren for Præstø Amt (eund. Jtir. P. Urne), Raad> huset. 386 Arntntuen, Fartmv. 22 (f 12 og 13 13). AmtMygohuhel i Næstved ....... M0I Ornat, til alle Afd. Hverd 7 2\~8on~og Helligdage 0 16 Besøgstid dgl. 14 H—.16. Asndage tillige 11—12. Fore*p. til Pstienter dgl. 13—13ty; Klr. Afd.: Overkirurgen* Konsult. Mandag, Onsdag og Fredag 15- 16, Oversygopl. dgl. 13- 1374: Med. Afd.: Overlægens Konsult. Mand., OnBd. og Fred. 13—14, OveraygepI, dgl. 13- 13H. Ved Forerpargnel til Patienter træffe* Over lægen Mand og Fred. 14 —15. Bygeh Kon-

or I nk<»f» rø , lljaltorvø* 0

Ktldehakken 17 Mnaklnm 10871 Andor Høn Carl or NI ø I h , Hrdr r?i»rf rmøntrø. 1082 —* Carl, Murerm., Skovvænget 17. 923 — Niels. Murerm., Præstcvej 2B 861 Fr., Murermester. Karrebækvej 13 400 Andøi Høn, Hfch. Borg. Murørin.

17, Lørd, 8Vi- tortld 8’,i Kl 21—T Hverdage og Kl Helligdage kalde« Klr. Afd B........ 1. Rescrveklmrg Klr. Afd. C -D K’r. Afd. Cpe^atlonastuer- ne ell. vagth. Lange Klr. Afd !>ægekondlda Epidemis)’ Afd........... Med. Afd. O. I og O

Klo.størvøj 18, -Søndergaard, Musikdirektør, Ringst edgade 110. Jul., TV’st , Sluaverup Huse. Helge, Politibetjent, IjørlrsveJ 4. Poter, Propr , Anderup. Knud Hee Provst (hedøt 11 12Vi undt. Onedagi, Ht/flAkUm Chr., Hepr. for A/S .lenø Vllladæms Fabr., Kbhvn., Rampen 8. Gunnar, Roer., VorriiiigborgveJ 8 *f, P. Ri’pfætrntant SlHgolsev. 36.

-13. Insp tr. b. . 16 7 flsn* og Nanatved 1401 A

1402 A 1403 A 1404 A 1406 A 1406 A 1407 A nv«t* Analt!)

(Amt«Rvgrhuiket forteartter

AnavHrsforHikriiiRør

Sonmnnr IVIeræn, Næst vød. T« Ufon 388, tognor 12

rjv_.

Næitvcd KUL & KOKKti Kompspi A S . Telt. 1420

Nt»ived KUL & KOKS K ompngm A 5

14.J4 Arbejdernes P’reneaor/r. Fonrr,' M Typ M Petersen Fredens* «5 18- lfftl Kasserer: Skole betjent Chr Rasmussen Jernbanegade • 424 -- Brændseleforen ing i Kasserer: M Petersen, Fredensvej 18) 1311 — Radioklub for Navdved og Omega Find.: Pantefoged Martin Hanøen Østorgado 32. 66 — — Kasserer: P. Munk Petersen

73 Bergen E.. PræstøvdJ 38. *26 Høring Georg, Ma/iklmn 7/ga«rrs vej 40. tfi Il^rlftigikp Tidende Indlevering at Annoncer Indteiefoneriup of AnnVtKsr 146 RoKafeen P. V.s Fiftfl. { M. Ol

1217 Bonde Hanø, Overlærer, P^aetøvaj 37. 327 BonJ; standene Sparekasse. Dan s/tuCH Areltorv 2. Bonnicmen K., Arkitekt, Torves*. 42, 236 RorfiiLi N. L., Farirragsvej 4t< 1286 Borelll Møder V., Lektor, Herlufsholm 1310 Borgerent/tLeden: Fnid.: Fabr M Pe­ tersen, Axeltorv 8. 1706 — — Kasserer: Bar.kdtr. E Munk Petersen, Jernhan gade 0 *1900 Borgmester kon tonet, 88 Borfe H. O., Inspektør, Grønvej 72 A 175B»*aa4's II, F. Boghandel (hrdr 1957 — Karen, Fru, Amtriandøgade 11.. 920 Brago Sangforeningen Form : Urtø*- ger M Marcurøen. P 3 _ —. Kasserer. Køb: tul Em UtlM, *1848 Brandsssuranceforenlngen \f H48 (8-16), Rlngstedgade 40. '848a— — Dir. Nørgaard: Bolig Ringsted- gade 40. Sommer: Svlnrlaml 19 184 7a------ Kontorchef Edv Ohr'st .ansen, Bolig: Rlngstedgade 40. 126 Brsnddlrektor&tet for KøtsigdwiMi airn. B^andfors., Ramaherred 31. 423 Rrnnddlnktoratet for I^andkygntoger (Branddir. H X. Hanøen, S'ageløe- vej 81). *1900 Brand- og Bygningsinspektøren 806 Brandstationen. 1122 Brandt Mogens, Erhvenwaadssakie- tam, „Østerport". ATJ — Victor, Håndelag., Nygaardsvej. 71 Brændt Fr. jun., Knhnmnd, Frlfal), KinnsLxigadr 6, 2032 Brandt Jørgenøpn, en gros Forretning, Østerport. 273 Branth H. Inspektør, Klldonerksvej 79 D. 967 Braseh E., Overmelcanllcer (K. T. A. 8.), Kildemarksvej 124. 1362 ..Braall" Cigarf. (Martin Hanstn), Skyttemarksvej 13. 448 Brautsob W., Malerm., Kontor og Vrorksted, L. Bnedstræde 13. 11201 Breck Halvor, Skiltefabrik, Ny Øater- • k. ben ) gade 6. H037 Brendorp V,, Paptrarb., Danavej 7. i»6f- Bievdueforenlngen Arlel, Form. Bog- blnderm. Mortensen, Vlnhg. 2 3“79 Kasserer: Møbelhandler T Yp- kendtna, Klrkestrmdo 8. .105 BrlngfeM P l^*rer, Reistrupsvej 7 !‘80v Br’nkdorf R., Vognmands- og Flyt- teiorrelnlng Danavej 16 h. 763 Hrlx-Petereen E., Smade- og Maskin­ værksted, Frlggasvej, v. Rampen. )784v Broegnaid Jørgen A Jacob, Gdr., Dal­ gasrd, Rønnebæk. 440 — Jørgen A Jacob, Vogmnænd, (Bo‘ig). sen., Kbm (Bob) Østerg. 23 Hedevig, Tandteknik, Slagelsevej &

HdR:ith^l åljertm

TU. N*»* t #,J }.0Z

oneroL*

fratt oj fly^'nd«

721 y Inadcbyggmiet (P. Oroth Hansen), 775 B T. Centralen (John Moltzen), Je~nbanegndf 5. 1033 Hø :h Mortensen M , PrcvHor jar>d pbarm., Farvergaurdf«J Gpg B. l:»37 Badeanetait (Næstved kommunale) 810 Bagernes AnvlanlngskonV.- *(J 4 -id), (Harry Nielsen), Rings.' .Jgade 4i! 859 Bahnwcn Julius, Fabrikant t T" ’astved Buste! abrik), RlngstedgiSa« 38. 821 Br.lie Aage, Lirektor (Kontor), 8ct Peders Kirkeplads 4.

670u Porthnlieti Alice, F‘n A.ad* ,'tip. 109 Bortii Vakl., Galdoti. & Gnumr Skibsværft ei

Hjultorvet9

lentbanegade 13

462 Arbejd*- og Forsørgelsesa/tstahen ,078 —-------- (Arrest Afd.) 1122 Arbejdsbørsen (He.nv Erhvervøraari). 33C Arbejdsgivere 1 Næstved og Omegn, Sammcnslutninfen af: Formand: Tømrenn. O. A ar la-Pareen, Fari- magsvej 7. Kasserer cg Sekretær: Bryg­ ger J. P Dtthmer. HIS Arbejdsgiverne.! Ulykkesforsikring (Agentur f< r Næstved By), Rirg- »tedgøde 38, 881 — v. P J. L. Rasmufløen, Mølle­ vej 8 952 Arbejdamændenes Fagforenlngskontor (Formand), Harald Hanøen. 880 (Kaserner), Teatergade 4 (Kontortd 11.30 13). 876 Arentoft Sund, Journplløt, AagadeH 1962 Arnberg A T., Godsekspeditør, Maa- gevej 4. 18(6 Arne Rasmussen, Gudrun, Tnndlæge Jernbanegade 1 1568 Aro na Osteforretnlrven (Asmus Han­ nen), Vtnhusgade* 10 . 849 Ariesthuset (ArresHorva’Y ren). Artmsnn G. Bogh., RI du.nr.* kav. 101. L«52 Asimmsf ti Ivan, Hlonintorfort-. (11 Næstved 1607 AukMonr Jd«ren for N ratved Retskr. i«;igf. ^-irl C. C)d/.«n), Rarnsb. 31. Auto-1 >loyd korsiaringsDodsUnb (FHH's FomikrlngRHeliiiiiii *lnlf OeFa), Kn'imRgergRde 3 torv 9. 6SJ — Smørforretn., Torvestræde “ift «21 Axdtorv* f arv«*- ogTaitethAudid Mjbd, Malervarer, I.inol»*t

Bnllica A s, Assuronce- Compaqnief

885 Blering Kør?n»en H , 1 andl., Axelt. 1 769 H, Tandlagt, Bolig Slngelsevel 20 258 Bille Fahlberg JCare'.m., Frij ■gasvej 6 1207 BUleboJ P , 9ko.ebe.Ment, Bat Pederh Kirkeplads 14 1850 Bio (N t 'v il Biografteater), Forud bast. A Afhenti.. af P’.il | BUlet- kont. Kverd. fin XI. 16. Sønd. f. 13 .1201 Birkedal F1., Fontor, Vnrdlngbv. 16 ♦1600 Birksted H O. A/B Bmgade 2. ,... — Direktør t?hr. Rlgholt (privat) Brogade 2. J, ^ 50 Pirks?et1 u A. Trfmdsretssagfører, BtignJS 2 (I 17 (4 Og 14 17) 70? €l»r.f Atikiinohitfairtv Ringstedgadr 81, ! 703 ~ - Bolig: BlagelseveJ 10. p49 BjøU W , Clgarforretningen Centrum Axel torv 2. &1830 A., fhv. Khmd., Kalbyrtavej 107. 101 il jornbak Nielsen A., Antomohll fothindier, RingMtodgii

^^s^>randOl• N. .1 N,cis«n(p*ivat) Amt.iinspe) tor li Melballs ( » )

2.-11 )inn{; Sofie, F»»( Jernbane, vdt 7 897 Herman, Fabrikant Kt rrebø'kv 21 A “'(K) A S Biiiiken for NH st* )d og Omegn (liulnstribankon) Hjultorv 8 816 —- Bankdir. B Stil nip-Johansen !49 Bnrfoed H Løndinsp , Pariniv. 63. pv>4 Børko (Olsen A Peteiseo), Møbel- A Trævarefabrik, Farvergade 7. 156 Barrltt Teddy, trat, Laadhiui Caféen. 428 Uavnbølt Vilh (Hiritvad tikotøjø- mngasin), Hjultorv 7. 789 (lomlitori, »lernhø- 129 Bsch H Chr., Ingunlør og Masktnfa brlkATlfj F abrikken . Vanda". 759 Bol.g Havrevrei.get 3 1633 Back 8 Lur.dgr**n økono nllnsp. ^ #r Itø.le Hus, Ringltedgade 13P. 506 Beldrlrg L., Arkitekt, Bran< ByR nlngulr spektnv, SKatteianArfcm. Os1enf«»J,x»'ej 4. 500 Aage, F.;endor. shdl.. Oaluu;4’d?a vat 4. Re.llevue Hotel (Carl M f.iureen) 1527 1 Jernbanegade 16. 878 Bendtaen Mnrtf, Rukafru. HeJmerlius Kumshc Tedgado 31. 1109 Niels. V mejeri, Østergade 10. «27 nemltsøn lut'., Tomrørmiftfr, Kiibløravej *( 1948 IlønlMw Oscar, l abriktat 003 OunnCT W)lit;betjent, E"e svaj 4 162 B Bjøl%, Smede- A- Mn iklnværk aiet1. Rlngatedgade 151 975 Perg Alb 1 O, Agenturf 1 ^føv.3! r(»»j;»40p I

Hmnsliørrø I tt *

fabrik (ItlkfiireBtrykkøriet), mø » 2mm ■ .. .............................................. øm« ^ ({åtljMtfldglul .1.»

206 Bolm Alma. Fru AxeJtorvet 2. 1310 Bon-Bon, Cickolade- og Konfekture- furretntng, Axeltorvet f» 1965 fCø&fakturefobr. (M Petersen), Farvørpido 7 A Omst V- Butik 1063 Bonde H. P AirPsforv., Farlmm 22 216 Boiifio Otto, Koløaolæg,

Ol^en)

Sortmitø IVJcrs/n, Nirstv«!, IVdefon ?8H, U

AnsvarnforAi TiUKcr

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88

Made with FlippingBook - Online magazine maker