JaarkrantWebsite

7 Sowel versterkt de ploeg in Antwerpen

Het eigenzinnig jaarverslag van Solidariteit voor het Gezin met een overzicht van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen in 2018

BOOST 2019 EN OPRICHTING NIEUW ZORGBEDRIJF VERSTERKEN ELKAAR

De directies van 6 verschillende vzw’s bundelen de krachten om deze droom waar te maken.

Markante cijfers

toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Er waren geen redenen te bedenken om dit nog langer uit te stel- len. De uitdagingen waren gelijk, het enthousiasme om

Tot het najaar van 2018 was men op verschillende echelons binnen Solidariteit voor het Gezin bezig met de voorbereiding van de laatste fase van Boost2019. Verschil-

Solidariteit voor het Gezin Thuishulp Nieuwe zorgorganisatie

samen aan de slag te gaan groot en dus werd niet meer getalmd. Een principeakkoordondertekening door de Raden van Bestuur werd eind 2018 voorbereid, evenals een Bijzondere Ondernemingsraad en Algemene Vergadering. De creatie van de nieuwe zorgorganisatie zal gebeuren met inspraak van alle betrokkenen. In 1977 zag Solidari- teit voor het Gezin het levenslicht en de beslissing in december 2018 betekent de facto ook de aankon-

lende werkgroepen waren onder leiding van externe experten druk in de weer om alle medewerkers te informeren over personas, pro- ductmarktcombinaties en nieuwe organisatieflows om meer klant- gericht en geïntegreerd te kunnen werken. Ook de Raad van Bestuur was nauw betrokken bij het nieu- we businessplan. In de beleids- nota van 2019 zou de nieuwe or- ganisatiestructuur van Solidariteit voor het Gezin bekend gemaakt en geïntroduceerd worden.

Klanten

50.000

57.515 107.515

‘Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. Sluit daar vrede mee en alles komt goed.’ (Boeddha – 450 VC)

Personeelsle- den Vrijwilligers

5.941

5.430

11.371

2.005

1.240

3.245

Onthaalouders 110

313

423

Uren gezinszorg 1.553.869

1.827.549 3.381.418

Uren aanvullen- de thuiszorg

515.937 982.851 1.498.788

Diensten- cheques

1.627.437 724.102 2.351.539

Uren opvang zieke kinderen 34.785 Opvangdagen kinderopvang 94.498 Opvangdagen onthaalouders 94.613

42.847 77.632

diging van haar einde. In de plaats komt een nieuw zorg- bedrijf waarvoor de toekomst breed open ligt en waar we opnieuw een succesverhaal kunnen voor schrijven.

53.427 147.925

Intussen gingen in de luwte maar wel op het hoogste niveau ook confidentiële gesprekken door met de vzw Thuishulp. De samenwerking met Thuishulp in het kader vanZorg24, Diabetes on the Run ende zorgcentrale Z-Plus was immers al een feit en liep voortreffelijk. Waarom niet nog een stap verder gaan? Het was een verademing be- vestigd te zien dat de toekomstige visie over zorg identiek was evenals de waarden die beide organisaties koesteren.

316.368 410.981

2019 is transitieperiode

Uren vrijwilli- gersoppas

606.040 159.481 765.521

In de plaats van een definitief directie-organigram, dat zou voorzien in de vervanging van de pijlers door een klantgerichte structuur werd een voorlopig transitie-

Huisbezoeken verpleegzorg 5.218.104 4.650.000 9.868.104 Wooneenheden woonzorg 387 - 387

organigram uitgetekend. De verschillende functies die daarin opgenomen zijn moeten erop toezien dat de zorg- en dienstverlening aan de klanten met hetzelfde élan verder loopt als voorheen. Tegelijk moeten zij de oprichting van het nieuw zorgbedrijf in goede banen leiden.

Snel kwamde conclusie dat door de op- richting van een nieuw zorgbedrijf er zoveel meer mogelijk zou zijn om de

Benieuwd naar de cijfers? www.solidariteit.be/onze-publicaties

Boostdoelstelling 11 Een efficiënte en wendbare organisatie

2019

BOOST

NIEUW in 2018

Made with FlippingBook - Online catalogs