Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ VR

Wirtualna gazetka MONITORY INFORMACYJNE

Wirtualna Gazetka Szkolna to system wy - świetlania różnych in - formacji np. komuni - katów, zdjęć, filmów, treści edukacyjnych, za pomocą elektronicz - nych ekranów monto - wanych na korytarzach szkolnych. Informacje multime - dialne bardziej zwra - cają uwagę uczniów niż ogłoszenie dru - kowane na papierze. Dzięki temu placówki, w których są zainsta - lowane ekrany Wirtu - alnej Gazetki Szkolnej, mogą cieszyć się bar - dzo dużą skutecznością wdocieraniu z informa - cjami do dzieci i mło - dzieży.

Zarządzanie publika - cjami możliwe jest z do - wolnego komputera zdostępemdo Internetu, bezkonieczności instalo - wania aplikacji. Można wyświetlać różne formy przekazu: zdjęcia, do - kumenty, filmy, plansze edukacyjne lub anima - cje. Do dyspozycji jest również zintegrowany kreator slajdów. Intu - icyjny panel do zarzą - dzania aplikacją oraz szkolenie sprawiają, że obsługa urządze - nia jest niezwykle pro - sta. Już nawet po kilku sekundach po dodaniu informacjepojawiająsię na ekranie. Wirtualna Gazetka Szkolna jest nie tylko

narzędziem ułatwia - jącym komunikację w szkole, lecz także podnoszącymatrakcyj - ność placówki. Szkoła staje się bardziej no - woczesna, a tym sa - mym atrakcyjna dla obecnych i przyszłych uczniów. Zainstalo - wane na korytarzach ekrany mogą służyć również uczniom. Dzię - ki ograniczonemu do - stępowi mogą oni przy - gotowywać materiały, które po zatwierdzeniu przez szkolnego admi - nistratora, pojawią się na ekranie. *Cena nie zawiera kosztów montażu oraz przedłużenia licencji

• Okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywi - stości to nowatorskie podejście w nauczaniu. Dzięki wizualizacji miejsc w trybie 360°, trój - wymiarowym obiektom i złożonej struktury na wyciągnięcie ręki systempozwalaprzenosić lekcje wzupełnie innywymiar. Zestawposiada intuicyj - ny interfejs oraz łatwy dostęp do treści edukacyj - nych zlokalizowanych na portalu dla nauczycieli. ClassVR to nowoczesne narzędzia do realizacji podstawy programowej z wielu przedmiotów. • Urządzenie wyposażono w: • nowy i ulepszony szybko przełączający się wy - świetlacz HD 2K, • wydajny procesor Qualcomm stworzony specjal - nie dla urządzeń AR i VR, • 100-stopniowe pole widzenia, • ulepszoną optykę, • przedni aparat, • zupełnie nowy korpus uzupełniający nowe funk - cje urządzenia. • DOSTĘPNY W ZESTAWACH PO 4 I 8 SZTUK! • Wszystkie opcje ładowania i przechowywania ClassVR zostały zaprojektowane tak, aby umoż - liwiały nauczycielom oraz uczniom łatwe i bez - pieczne przenoszenie zestawówVRz jednej klasy do drugiej. Zarówno zestaw 4, jak i zestaw 8 są dostarczane w dedykowanej twardej walizce, która chroni urządzenia podczas przechowywa - nia i pozwala ładować okulary za pomocą jednej wtyczki ściennej. • ZAWIERA NOWY KONTROLER RĘCZNY • Wprzypadku zakupu jako część zestawu, każdy zestaw ClassVR Premium jest dostarczany wraz z przewodowym kontrolerem ręcznym obsłu - gującym ekscytującą nową wersję zawartości ClassVR; otwarte światy. Zasilany wyłącznie przez zestaw ClassVR, ma trzy przyciski użytko - we oraz centralny joystick. Dodatkowy kontroler umożliwia uczniom intuicyjne eksplorowanie ich wirtualnego środowiska z pełną kontrolą. • BEZPIECZNE, PEWNE I GOTOWE NA KLASĘ • Zarówno zestawy ClassVR 4, jak i 8 posiadają przenośne,wzmocnione etui do przechowywania i ładowania, dzięki czemuwszystkie zestawy są bezpieczne i w pełni naładowane, gotowe do użycia przez uczniów w dowolnym momencie. Specjalnie zaprojektowana pianka pomaga chro - nić zestawy i utrzymuje je bezpiecznienamiejscu. • BEZPIECZNE ŁADOWANIE • Etui ClassVR zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić ładowanie urządzeń nawet wtedy, gdy jest zamknięta i zablokowana. Zintegrowany hub ładujący USB wraz z aktywnymi wentylatorami chłodzącymi zapewnia bezpieczne zamknięcie i jednoczesne ładowanie zestawów, bez obawy o przegrzanie.

• ZASOBY URZĄDZENIA • Ponad 500 dostępnych zasobów rzeczywistości wirtualnej, obejmujących następujące obszary: • Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Matematyka, Sztuka,Muzyka, Religia,WF, Tech - nologia, Umiejętność czytania i pisania - nauka języków, Edukacja społeczna i obywatelska, Dra - mat, teatr i sztuki sceniczne • WYBRANA LEKCJA DOSTĘPNA JEDNYM KLIK - NIĘCIEM • Zestaw umożliwia nauczycielowi samodzielne tworzenie scenariuszy lekcji i dobieranie treści z banku zasobów. Następnie przekazywanie ich każdemu uczniowi jednocześnie i prowadząc go przez doświadczenie, podkreślając interesujące miejsca. ClassVR pomaga monitorować to, co widząuczniowie i powoduje, że uczniowie z zaan - gażowaniemkoncentrują się na każdymzadaniu. • DYNAMICZNE PUNKTY ZAINTERESOWANIA • Dzięki dynamicznemu punktowi zainteresowań (POI) ClassVR nauczyciele mogą naprowadzać uczniów, aby obserwowali określoną część do - świadczenia VR, klikając w dowolnym miejscu odtwarzanego obrazu 360. W okularach VR pojawi się wskaźnik prowadzący ich w kierun - ku obiektu wybranego przez nauczyciela, jako szczególnie interesującego. • JEDNOCZESNE WYŚWIETLANIE • Portal ClassVR umożliwia nauczycielowi dostar - czenie zdefiniowanej listy odtwarzania zasobów dowszystkich okularów jednocześnie. Prosty ze - staw elementów sterujących „graj” i „pauza” wysyła zasoby do okularów. Wszystkie filmy są zsekwencjonowane jednocześnie, więc każdy uczeń będziew tymsamympunkcie lekcji, umoż - liwiając nauczycielom opisywanie i komentowa - nie podczas odtwarzania. • ŚLEDZENIE UCZNIÓW • Innowacyjna funkcja śledzenia wzroku ClassVR pozwalanauczycielomzobaczyć dokładnie, gdzie

Okulary ClassVR Premium VRP4 - wirtualne laboratorium przedmiotowe DA 1752 12 490 zł • Specyfikacja urządzenia ClassVR Premium: • Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1 • Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego • Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV • Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh • Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem • Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu • 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440 • 3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej • Do czterech godzin pracy na jednej baterii • Zintegrowane podwójne głośniki

Zestaw Startowy DA 5001

3 400 zł

Zestaw Startowy z ekranem 42'' DA 5002 4 600 zł

Zestaw Startowy z ekranem 50'' DA 5003 5 100 zł

Zestaw Startowy z ekranem 55'' DA 5004 6 100 zł

każdy uczeń patrzy w okularach VR. • WIDOK W CZASIE RZECZYWISTYM

Łatwość obsługi Intuicyjnypanel dozarządzaniaaplikacjąoraz szkolenie sprawiają, że obsługa ekranu jest niezwykle prosta.

• Małe ikony, przedstawiające „punkt widzenia” każdego ucznia (POV), są wyświetlane w porta - lu, umożliwiając nauczycielom natychmiastowe sprawdzenie, czywszystkie sąustawionewewła - ściwym miejscu. Te ikony zapewniają śledzenie ruchu i orientacji w czasie rzeczywistym, zapew - niając cenne informacje zwrotne dla nauczycieli. • BLOKADA AKTYWNOŚCI • Podczas prowadzenia lekcji okulary automatycz - nie blokują się na wybranej aktywności z listy odtwarzania. Przyciski i sterowanie gestami są wyłączone, dzięki czemu uczeń pozostaje pod - czas lekcji pod kontrolą nauczyciela.

Zestaw Startowy z ekranem 65'' DA 5005 7 200 zł

Zarządzanie z dowolnego komputera Publikuj informacje, będąc w klasie, gabinecie, w domu czy na wycieczce.

Okulary ClassVR Premium VRP8 - wirtualne laboratorium przedmiotowe DA 1753 21 490 zł • Specyfikacja urządzenia ClassVR Premium: • Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1 • Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego • Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV • Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh • Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem • Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu • 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440 • 3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej • Do czterech godzin pracy na jednej baterii • Zintegrowane podwójne głośniki

Dowolność wyświetlanej zawartości Możesz wyświetlać różne formy przekazu: zdjęcia, dokumenty, filmy, plansze edukacyjne lub animacje. Do twojej dyspozycji jest również zintegrowany kreator slajdów. Szybkość reakcji Już nawet po kilku sekundach po dodaniu informacje pojawiają się na ekranie.

180

sklep.nowaszkola.com

181

Made with FlippingBook Proposal Creator