Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

meble i wyposażenie 008–149

Twoja Nowa Szkoła Średnia

Drodzy Klienci, dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaufa - nie. Kierując się trzydziestoletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej w Polsce i na świecie przeka - zujemy w Państwa ręce Katalog, w którym zawar - liśmy kompendium wiedzy na temat wyposażenia placówek szkolnych. Prezentujemy w nim kolekcje meblowe, krzesła, ławki, stoły, wyposażenie szatni, stołówki, sali gim - nastycznej, pracowni przyrodniczych, laboratoriów szkolnych a także sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne i naukowe, wszystko, co po - trzebne jest do pracy z uczniem. Nowoczesne tablice i monitory interaktywne, wysokiej jakości projektory, sprzęt komputerowy, proste i intuicyjne oprogra - mowanie multimedialne czy innowacyjne pomoce naukowe stanowią tę część oferty, która sprzyja re - alizacji założeń współczesnej edukacji. Dzięki niej przeniesienie nauczania stacjonarnego do świata wirtualnego i funkcjonowanie w nim będzie prostsze. Prezentujemy szeroki wybór nowoczesnych i innowa - cyjnych pomocy naukowych pogrupowanych w kate - gorie zgodne ze specyfiką danego przedmiotu. Selekcja oferty produktów dokonywana jest przede wszystkim zgodnie z wymaganiami nowej podsta - wy programowej, ale także w oparciu o kryteria i rekomendacje dofinansowania w ramach rządo - wych i unijnych projektów edukacyjnych. Wszystkie produkty zawarte w niniejszym Katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości ustanowione dla placówek edukacyjnych. Proponujemy gotowe roz - wiązania pozwalające wykreować najlepszą prze - strzeń dla edukacji. Dla ułatwienia nawigacji po ofercie, katalog został podzielony na podstawowe sekcje wyposażania pla - cówek szkolnych, bloki przedmiotowe oraz czytelny indeks. Na ostatniej stronie znajdą Państwo dane kontaktowe do naszych doradców handlowych, któ - rzy pozostają do Państwa dyspozycji. Zamówienia można przesyłać również za pośrednictwem nasze - go sklepu internetowego znajdującego się pod adre - sem: sklep.nowaszkola.com

sprzęt i oprogramowanie multimedialne 100–211

pomoce naukowe i multimedialne 212–381

kultura fizyczna 382–411

OZNACZENIA

bezpieczne PCW bez ftalanów

Życzymy udanych zakupów.

PRODUKTY SPEŁNIAJĄCE NORMY

NOWOŚĆ

TYLKO W NOWEJ SZKOLE

DLA NAUCZYCIELA

MAGNETYCZNE

BEZ FTALANÓW

Nowa Szkoła

sklep.nowaszkola.com

1

Made with FlippingBook Proposal Creator