Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Multimedialne ilustracje

Filmy DVD

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wpływ alkoholu na organizm człowieka. Film edukacyjny FE 0007 122 zł Założeniem filmu jest pokazanie reak - cji młodego organizmu na alkohol oraz skutkówzdrowotnych, jakie niesie spoży - wanie go przez młodzież. Film kładzie nacisk na konsekwencje psychiczne i fi - zyczne picia alkoholu, nie ucieka też od tak ważnych tematów, jak naprzykład FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). • czas projekcji 19 min. Film dostarcza informacji na temat kon - sekwencji prawnych, psychologicznych oraz zdrowotnych, jakie wynikają ze spróbowania i zażywania dopalaczy. Filmy kładą nacisk na przekazaniewkla - rowny i atrakcyjny sposób wiedzy, jaką ma nauka na temat tzw. nowych narko - tyków, czyli dopalaczy. Wiedza ta ma uświadomić, a jednocześnie pozwolić młodemu człowiekowi dokonać wy - boru, czy chce spróbować dopalaczy, świadomzagrożeń, jakie za sobą niosą. • czas projekcji: 20 min. Papierosy i e-papierosy. Niebezpieczna moda. Film edukacyjny FE 0005 134 zł Ciekawość, kolekcjonowanie doświad - czeń, a także moda oraz potęga rekla - my sprawiają, że młodzi ludzie próbują używek, alkoholu, sięgają po e-papie - rosy, czy też piją napoje energetyczne. Niewiedza sprawia, że nie znają kon - sekwencji związanych z korzystaniem z tych produktów, a w szczególności z ich nadużywaniem. Film stanowi pró - bę dostarczenia wiedzy na temat tych popularnych używek i zagrożeń zwią - zanych z nimi. • czas projekcji 27 min. • scenariusz lekcji Uzależnienie od dopalaczy. Film edukacyjny FE 0006 115 zł

Wpływ dopalaczy na organizm człowieka. Film edukacyjny FE 0008 122 zł Filmy dostarczają młodemu człowie - kowi informacje na temat konsekwen - cji prawnych, psychologicznych oraz zdrowotnych, jakie wynikają ze spró - bowania i zażywania dopalaczy. Filmy kładą nacisk na przekazaniewklarowny i atrakcyjny sposóbwiedzy, jakąma na - uka na temat tzw. nowych narkotyków, czyli dopalaczy.Wiedza tama uświado - mić, a jednocześnie pozwolić młodemu człowiekowi dokonać wyboru, czy chce spróbować dopalaczy, świadomzagro - żeń, jakie za sobą niosą. • czas projekcji 20 min. Uzależnienie od telefonu 127 zł Filmzostał zrealizowany w konwencji fil - mu popularnonaukowego. Został wzbo - gacony wypowiedzią eksperta: psycho - loga Małgorzaty Reiter z Free Mind Centrum Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej. Film zawiera: wypowiedź psychologa przeznaczoną dla uczniów (ok. 5-6 minut) wypowiedź psychologa przeznaczoną dla rodziców, opiekunów dzieci, które są uzależnione od telefo - nu komórkowego. Wypowiedź zawie - ra wskazówki, jak należy postępować w takiej sytuacji. (ok. 4-5 minut) • czas projekcji: ok. 20 min. Zagrożenia cyfrowego świata. Filmy edukacyjne FE 0014 309 zł komórkowego. Film edukacyjny FE 0013 Zagrożenia cyfrowego świata to pakiet 3 filmów edukacyjnych, mówiący o za - sadach bezpiecznego posługiwania się portalami społecznościowymi, siecią internetową oraz telefonami komórko - wymi. • film 1: Jak bezpiecznie korzystać z portali społeczno - ściowych? Czas trwania ok. 11 min. • film 2: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Czas trwania ok. 11 min • film 3: Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórko - wego? Czas trwania ok. 11min • scenariusze do lekcji

Fałszywa pomoc. Narkotyki, dopalacze. Film edukacyjny FE 0001 122 zł Film w formie fabularyzowanego do - kumentu oparty na prawdziwej historii dziewczyny, która nie potrafi sobie pora - dzić z typowymi problemami etapu do - rastania. Bohaterka filmu czuje się zagu - biona w środowisku rówieśniczym. Nie radzi sobie również ze stresem związa - nym z nauką. Koleżanka proponuje jej dopalacz jako remedium na wszystkie problemy. Dziewczyna przyjmuje propo - zycje koleżanki i niestety skutki okazują Napoje energetyczne. Niebezpieczna moda. Film edukacyjny FE 0002 127 zł Ciekawość, kolekcjonowanie doświad - czeń, a także moda oraz potęga rekla - my sprawiają, że młodzi ludzie próbują używek, alkoholu, sięgają po e-papie - rosy, czy też piją napoje energetyczne. Niewiedza sprawia, że nie znają kon - sekwencji związanych z korzystaniem z tych produktów, a w szczególności z ich nadużywaniem. Film stanowi pró - bę dostarczenia wiedzy na temat tych popularnych używek i zagrożeń zwią - zanych z nimi. • czas projekcji: 27 min. • scenariusz lekcji 127 zł Film poruszający tematykę radzenia sobie ze stresem w życiu ucznia. Omó - wione zostały przyczyny powodujące powstawanie stresu i sposoby na jego rozładowywanie. Szczególna uwaga została zwrócona na pokazanie sa - mego mechanizmu stresu, jako czegoś naturalnego, na określonym poziomie; motywującego do działania. W filmie pokazane zostały również niebezpie - czeństwa, związane z próbami radzenia sobie ze stresem za pomocą substancji psychoaktywnych. się być tragiczne. • czas projekcji: 14 min. Stres. Wróg czy sprzymierzeniec. Film edukacyjny FE 0003 • film popularnonaukowy (czas trwania ok. 15 minut) • wypowiedź psychologa dotycząca niebezpieczeństwa radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu (czas trwania ok. 5 minut) • wypowiedźdietetyczki i edukatorki żywieniowej dotycząca produktów żywnościowych, które wzmacniają organizm wwarunkach stresowych oraz tych, których działanie jest antystresowe (czas trwania ok. 4 minut)

krążenia, krwionośny, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy,mięśniowy, rozrodczy człowieka; Eko - logia; Komórka; Protisty; Liście i łodygi; Enzymy, białka; Regulacja hormonalna; Genetyka • Fizyka • 81 ilustracji jest dostępnych w trzech różnych wersjach: • ilustracji bazowych, • ilustracji wraz z opisem, • ilustracji do przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzają - cych wiedzę uczniów. • Zakres tematyczny ilustracji obejmują m.in. takie zagadnienia jak: Elektrostatyka;Magnetyzm; Fale i optyka; Mechanika; Grawitacja i elementy astro - nomii; Prąd elektryczny; Termodynamika; Drgania; Fizyka atomowa • Chemia • Dostępność ilustracji w trzech różnych wersjach: • 58 ilustracji bazowych, • 58 ilustracji wraz z opisem, • 58 ilustracji do przeprowadzenia ćwiczeń spraw - dzających wiedzę uczniów.

MMP. Godzina wychowawcza od 12 lat LJ 0040 1 250 zł 30 tematów lekcji wraz z drukowa - nymi scenariuszami. Zagadnienia: Asertywność, Autorytety, Choroby, Depresja, Emocje, Fake news, Formy dyskryminacji, Hate speech, Inność czy normalność?,Netykieta, Pienią - dze miarą sukcesu?, Pokój czy woj - na?, Praca, która hańbi, Przestrze - ganie zakazów, Religijność,Rozwód i związki rodzinne, Seks (grupa wie - kowa 12-15), Seks (grupa wiekowa 15-18), Przyglądamy się starości, Czy studia to jedyna droga?, Relatywizm Multimedialne ilustracje przedmiotowe (Biologia, Fizyka, Chemia) PN 0140 990 zł Multimedialne ilustracje przedmioto - we przygotowane w formacie PDF z możliwością ich wydrukowania. Dostępne na pendrivie. Poszczególne zestawy zawierają ilustracjew trzech różnychwersjach: bazowe, z opisem oraz ilustracje do przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających poziom wiedzy uczniów. • Biologia • Zestaw zawiera: • 370 ilustracji bazowych, • 370 ilustracji wraz z opisem, • 370 ilustracji do przeprowadzenia ćwiczeń spraw - dzających wiedzę uczniów. • Zakres tematyczny ilustracji obejmują m.in. takie zagadnienia jak: Tkanki roślinne i zwierzęce; Bak - terie, wirusy, pierwotniaki; Glony, grzyby, porosty, paprotniki; Rośliny nasienne; Zwierzęta; DNA-RNA; Człowiek; Narządy zmysłów człowieka; Systemy korzeniowe; Korzenie i liście; Układ kostny ssaków; Narządy ruchu; Układ ruchu; Budowa białek; Ro - śliny; Parzydełkowce, płazińce, przywry, obleńce; Pasożyty; Układ ruchu, nerwowy, odpornościowy,

Eduterapeutica Nastolatki. Specjalne Potrzeby Edukacyjne 15 - 17 lat. Wersja offline PN 0134 1 290 zł Multimedialny program do tera - pii dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Program jest wsparciem dla nauczycieli specja - listów oraz pedagogów odpowie - dzialnych za udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada konstrukcję bliską współczesnej młodzieży za - interesowanej pracą na komputerze, stymuluje rozwój różnych funkcji. Proponowane ćwiczenia są skon - struowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami psychologii i pedago - giki. Ten znakomity program posłu - ży nie tylko osobomprzejawiającym dysfunkcje, ale również dzieciombez jakichkolwiek problemów w tym za -

kresie. Atrakcyjnym dopełnieniem zestawu jest długopis Banach 3D, który zmienia rysunki w przestrzen - ne obiekty trenując przy tymkoncen - trację i cierpliwość, ćwicząc również umiejętności manualne (np. właściwy • 230 interaktywnych gier, zabaw i ćwiczeń kompu - terowych na różnych poziomach trudności nawią - zujących do gier komputerowych (na pen-drive). • Ćwiczeniawspierają: percepcjęwzrokową, pamięć, koncentrację, rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów, myślenie mate - matyczne, umiejętności ortograficzne i językowe. • 115 kart pracy w programie - utrwalają ćwiczenia w wersji multimedialnej, • poradnik metodyczny, chwyt pisarski). Zestaw zawiera:

• długopis Banach 3D z kartami pracy - praca z dłu - gopisem 3D wyzwala pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia. Długopis 3D zmienia rysunki w przestrzenne obiekty. • materiał do długopisu Banach 3D na start – 30 m filamentu w 3 kolorach. • Wiek: 15-17 lat • Zakres tematyczny ilustracji obejmują m.in. takie zagadnienia jak: Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych; Budowa atomu; Atomy, cząsteczki; Wiązania chemiczne. Oddzia - ływania międzycząsteczkowe; Węglowodory; Metale, niemetale i ich związki; Reakcje utlenia - nia i redukcji; Elektrochemia. Ogniwa i elektroliza; Kwasy karboksylowe Multimedialne pracownie przedmiotowe

i systemy wartości, Tradycja a nowo - czesność, Trolling, Od czego jestem uzależniony?, Wojsko czy kultura?, Wolność od, wolność do, Wolność opinii, Współczesny patriotyzm, Ze - spół czy indywidualizm?, Zjawisko zła na świecie Aby móc w pełni korzystać z za - kupionych zasobów na platformie dzwonek.pl wymagany jest dostęp do Internetu. W przypadku nauczy - cieli Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ścią - gnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

Hejt. Przemoc w internecie. Film edukacyjny FE 0012 122 zł

• część popularnonaukowa (ok. 15 minut) • wypowiedzi ekspertów (ok. 6 minut) • scenariusz lekcji

198

sklep.nowaszkola.com

199

Made with FlippingBook Proposal Creator