Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Interaktywne plansze przyrodnicze Interaktywne Plansze Przyrodnicze to bogaty zbiór materiałówprzedstawiającychwybranezagadnienia wpostacianimacji, filmów,obiektów3Dorazpojedyn - czych plansz i symulacji inspirowanych tradycyjnymi szkolnymi planszami ściennymi. Przygotowane treści przeznaczone są do wykorzystania przez nauczy - cielaw trakcie zajęć biologii, chemii, geografii i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, przy użyciu tablic i monitorów interaktywnych. Zasoby przeznaczone do pracy w grupie, pozwalają uczniom na wspól - ne analizowanie tematu. Wykonane w technologii HTML5 i dostępnewprzeglądarce internetowej sąna bieżąco aktualizowane pod względem merytorycz - nymi technicznym.Korzystaniezplanszjestwygodne i intuicyjne,ponieważniewymagainstalacji żadnego dodatkowegooprogramowania. Umożliwiająpracę online jak i offline. Licencja: 3 licencje bezterminowe (bieżące aktu - alizacje bez dodatkowych kosztów)

IPP. Geografia dla klas V–VIII LJ 0135

490 zł Opracowane treści z zakresu geografii przygotowanowpo - staci filmów, animacji i prezentacji zdjęć. Obrazują one róż - norodne krajobrazy Polski i świata w tym charakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrod - nicze i zjawiska pogodowe, wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami). Zagadnienia społecz - no-ekonomiczne, fizyczne i polityczne wzbogacono o przy - kłady oraz dane statystyczne z wykresami i interaktywnymi mapami. Postrzeganie zależności przestrzennych, np.: roz - poznawanie form ukształtowania terenu, określanie współ - rzędnych geograficznych, ruch Ziemi opracowano w formie interaktywnej trójwymiarowej grafiki.Wopakowaniu umiesz - czono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni geograficznej. • Zagadnienia: 1. Mapa Polski; 2. Krajobrazy Polski; 3. Lądy i oceany na Ziemi; 4. Kra - jobrazy świata; 5. Ruchy Ziemi; 6. Współrzędne geograficzne; 7. Geografia Europy; 8. Sąsiedzi Polski; 9. Środowisko przyrodnicze Polski; 10. Społeczeństwo i gospodarka Polski; 11. Relacje między elementami środowiska geograficznego; 12. Mój region i ,,mała ojczyzna”; 13. Azja; 14. Afryka; 15. Ameryka Północna i Południowa; 16. Au - stralia i Oceania; 17. Obszary okołobiegunowe

IPP. Biologia klasy V-VIII LJ 0122 490 zł IPP Biologia zawiera 80 plansz na setkach interaktywnych ekranóww postaci symulacji, ilustracji w grafice trójwymia - rowej oraz fotografii w technice mikro i makro. Pakiet do - datkowo zawiera filmy przyrodnicze, ukazujące zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni biologicznej. • Zagadnienia: 1. Biologia jako nauka; 2. Budowa i funkcjonowanie komórki; 3. Che - mizm życia; 4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby; 5. Królestwo roślin; 6. Królestwo zwierząt; 7. Organizmczłowieka; 8. Genetyka; 9. Ekologia; 10. Ochrona środowiska

IPP. Fizyka klasy VII-VIII LJ 0124 490 zł Program zapewnia setki interaktywnych ekranów, które ułatwiają przyswajanie wiedzy z fizyki. Wśród nich znaj - dują się ilustracje i fotografie przedstawiające zagadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia codziennego. Wymagania programowe zaprezentowano czytelnie, łą - cząc definicje, wzory, schematy i wykresy. Proponowane pokazy, animacje i filmy obrazują zjawiska fizyczne oraz sposób przeprowadzenia doświadczeń. Pakiet wzbogaco - no w przykładowe obliczenia prezentujące krok po kroku prawidłowe rozwiązania oraz symulacje zjawisk fizycz - nych. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 druko - wanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni fizycznej. • Zagadnienia: 1. Ruch; 2. Siły; 3. Energia, 4. Zjawiska cieplne, 5.Właściwości materii; 6. Hydrostatyka i aerostatyka; 7. Elektrostatyka; 8. Prąd elektryczny; 9.Magnetyzm; 10. Ruch drgający i fale; 11. Optyka; 12. Fale elektormagnetyczne; 13. Świat fizyki

IPP. Chemia klasy VII-VIII LJ 0123 490 zł Na setkach interaktywnych ekranów uczniowie mogą korzystać z pokazów ilustracji i fotografii przedstawiających chemię z ży - cia codziennego czy zasobów w postaci układu okresowego pierwiastków chemicznych, schematów, trójwymiarowych mo - deli i wzorów. Opracowane symulacje, pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych procesów. Przygotowane filmy przedsta - wiają reakcje chemiczne przeprowadzone zarówno w laborato - rium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni chemicznej. • Zagadnienia: 1. Materia; 2. Wewnętrzna budowa materii; 3. Reakcje chemiczne; 4. Gazy; 5. Roztworywodne; 6.Wodorotlenki i kwasy; 7. Sole; 8.Węglowodory; 9. Pochodnewęglowo - dorów; 10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym(białka, cukry, tłuszcze)

200

sklep.nowaszkola.com

201

Made with FlippingBook Proposal Creator