Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

PLATFORMY EDUKACYJNE

Mapy multimedialne Platforma edukacyjna z bogatym zasobem multimedialnych map aktualizowanych na bieżąco i interaktywnych pomocy dydaktycz - nych wspiera pracę nauczycieli oraz anga - żuje uczniów podczas całego procesu edu - kacji. Stanowi doskonałe narzędzie do pracy podczas zajęć z geografii, historii, biologii, WOS-u oraz języków obcych. Zastępując tradycyjne mapy ścienne, plansze dydak - tyczne oraz drukowane atlasy pozwala na odejście od dominującej w nauczaniu me - tody podawczej i wdrażanie metod interak - tywnych oraz angażujących uczniawproces poznawczy. Treści zawarte na platformie są zgodne z nową podstawą programową i komplementarne z każdympodręcznikiem. Obsługa platformy jest prosta i intuicyjna od samego początku. Można jej używać za pomocą komputera, projektora, tablicy czy monitora interaktywnego na wszystkich sys - temach operacyjnych (Windows, Android, macOS, Linux). Zapewnia możliwość dosto - sowania do różnych poziomów nauczania. Uwzględnienia również specjalne potrze - by edukacyjne. Jest narzędziem do pracy w szkole i wdomu - dla nauczyciela i każde - go ucznia. Gwarantuje wsparcie w zakresie wykorzystywania platformy.

Pakiet nauczyciel zawartość pakietu dla nauczyciela: projek - tant mapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostosowanie, legenda i objaśnienia, mini - -mapa, bibliografia, drukowanie, polecenia i zadania, dodawanie swoich poleceń, tryb offline, licencja jednostanowiskowa

Pakiet szkoła

Pakiet uczeń

zawartość pakietu dla szkoły: projektant mapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostosowanie, legenda i objaśnienia, mi - ni-mapa, bibliografia, drukowanie, polece - nia i zadania, dodawanie swoich poleceń, tryb offline, dodawanie nauczycieli, licencja wielostanowiskowa

zawartość pakietu dla ucznia: projektant mapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostosowanie, legenda i objaśnienia, mi - ni-mapa, bibliografia, drukowanie, polece - nia i zadania, dodawanie swoich poleceń, licencja jednostanowiskowa

Licencja 1 rok ID 2011

Licencja 1 rok ID 2001

Licencja 1 rok ID 2021

129 zł

889 zł

39 zł

Licencja 2 lata ID 2012

Licencja 2 lata ID 2002

Licencja 2 lata ID 2022

231 zł

1 550 zł

72 zł

Licencja 3 lata ID 2013

Licencja 3 lata ID 2003

Licencja 3 lata ID 2023

298 zł

1 985 zł

99 zł

204

sklep.nowaszkola.com

205

Made with FlippingBook Proposal Creator