Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Mapy

Starożytny Rzym - państwo i kultura. Dwustronna mapa ścienna ID 0008 235 zł Mapa główna prezentuje rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w. n.e. Bogato ilustrowana mapa zawiera w treści podział na prowincje, główne linie forty - fikacyjne, rozmieszczenie legionów i flot. Na mapie przedstawiono trójwymiarowo ukształtowanie powierzchni Ziemi. Kartony boczne przedstawiają Upadek Imperium Rzymskiego i wędrówki ludów IV - Vw. n.e. oraz Palestynę za czasów Chrystusa. Rewers - na tle trójwymiarowej mapy fizycznej Europy pokazano granice wpływów greckich i łacińskich, rozmieszczenie bogactw naturalnych, główne szlaki handlowe, zasięgi ważnych upraw oraz występowanie głównych języków. Dookoła mapy roz - mieszczono reprodukcje przykładowych dzieł sztuki, popiersia sławnych Rzymian, poczet cesarzy rzymskich, plan Rzymu, rozkład obozu rzymskiego. U dołu mapy znajduje się linijka chronologiczna, na której zaznaczono najważniejsze wydarze - nia polityczne i kulturalne. • format: 160 x 120 cm; skala: 1:4 000 000 / 1:6 000 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie; oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 235 zł Mapa przedstawia Europę od VII w., począwszy od państw Wizygotów i Franków, aż do połowy X w. Obrazuje zmiany, które zachodziły w Europie zachodniej i środ - kowej za panowania dynastii Karolingów oraz podczas kształtowania się państw słowiańskich. Ukazane zostały rozmieszczenia i migracje najważniejszych grup et - nicznych, takich jak: Węgrzy, Rusowie i Pieczyngowie, a także ekspansja i podboje państw normańskich oraz arabskich. Na mapie zaznaczono również najważniejsze arcybiskupstwa, biskupstwa oraz klasztory z datami ich fundacji. • wym. 160 x 120 cm 235 zł Mapa główna przedstawia ziemie polskie za panowania pierwszychwładcówPolski: Mieszka I i Bolesława I Chrobrego. Prezentuje ważniejsze grody, krainy geograficzne, państwa sąsiadujące z Polską i strefy ich wpływów oraz rozmieszczenie plemion sło - wiańskich i pruskich. Rozbudowane treści przedstawiają początki organizacji kościoła oraz chrystianizację nowych ziem: arcybiskupstwa, biskupstwa oraz daty ich założenia, lokalizacje pierwszych kościołów i katedr, miejsca kultów pogańskich. Zaznaczono również główne szlaki handlowe, ważniejsze ośrodki handlu, porty morskie, warzel - nie soli, zespoły pieców hutniczych. Mapę uzupełniają przebiegi najazdów cesarza Henryka II oraz wypraw Bolesława Chrobrego, a miejsca bitew, zawarcia traktatów oraz ważniejszych wydarzeń oznaczono datami. Mapę wzbogacono wizerunkami sławnych postaci i wojownikówpiastowskich oraz ilustracjami historycznych budowli. Umiejscowiono także lokalizację pierwszych budowli architekturywczesnoromańskiej. Całość wzbogacono mapami uzupełniającymi: • Europa na przełomie X i XI w., skala 1:10 000 000 • Ziemie polskie za Mieszka II, Kazimierza I Odnowiciela i Bolesława II Śmiałego, skala 1:2 000 000 • Ziemie polskie za Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego, skala 1:2 000 000 Polska pierwszych Piastów ID 1100 Pod mapami znajduje się linia chronologiczna z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi i kulturalnymi oraz okresy panowania ówczesnych władców Polski. • format: 160 x 120 cm; skala: 1 : 900 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym Europa wczesnośredniowieczna ID 0131 Starożytna Grecja VIII-IV w. p.n.e. ID 0070 235 zł Mapa przedstawia złożony świat starożytnej Grecji, skomplikowanej polityki, burz - liwych wojen i konfliktów, a także bogatej kultury, nauki, filozofii, sztuki i mitologii helleńskiej. Prezentuje podział etniczny obszaru starożytnej Grecji oraz szczegóło - wą mapę krain, wysp, miast-państw (greckich polis), a także lokalizacje najważ - niejszych ośrodków kultury, teatrów i stadionów. W bocznej części mapy umiesz - czono mapy tematyczne: • Kolonizacja grecka i fenicka (750-500 r. p.n.e.) • Wojny perskie (492-479 r. p.n.e.) • Imperium Aleksandra Wielkiego (336-323 r. p.n.e.) Mapa w tle ukazuje trójwymiarowe ukształtowanie powierzchni Ziemi. • format: 160 x 120 cm; skala: 1:700 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Rozbicie dzielnicowe Polski TS 14056

Księstwo Warszawskie (1807-1815) ID 3500 235 zł Jednostronnamapa przedstawiawprzejrzysty sposób powstanie i granice Królestwa Warszawskiego w latach 1807-1815 wraz z oznaczeniami zdobytych miast, oble - ganych twierdz pruskich oraz bitew prowadzonych przez Napoleona. Dodatkowo na bocznym kartonie widnieje godło Księstwa Warszawskiego, wraz z portretem Fryderyka Augusta III księcia warszawskiego, a także portrety prezesów Rady Stanu i najważniejszych dowódców wojskowych. • format: 120 x 90 cm; skala: 1 : 860 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie; oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym Rzeczpospolita w okresie rozbiorów (1772-1795) ID 0049 235 zł Mapa szkolna prezentuje Rzeczpospolitą w okresie rozbiorów z podziałem na woje - wództwa. Mapę dodatkowowzbogaca interesująca grafika, liczne ilustracje, portrety monarchówPolski i państwzaborczych, twórcówKonstytucji 3-gomajawraz z reprin - tem jej pierwszej strony. Ponadto zaznaczone są miejsca zatwierdzenia przez sejm I i II rozbioru Polski, a także szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej: szkoły główne, wydziałowe i podwydziałowe.Wdolnej części mapy znajduje się linijka chronologicz - na, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturowe. W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne: • Powstanie kościuszkowskie 1974 kampania jesienna; • Obszary Rzeczypospolitej zagrabione przez zaborców. • format: 160 x 120 cm; skala: 1:1 400 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym • Wojna polsko- rosyjska 1792 ze wskazaniem ruchów wojsk; • Powstanie kościuszkowskie 1794 kampania wiosenno-letnia; Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów/Europa XIV-XV wiek.Dwustronna mapa ścienna ID 1400 235 zł Dwustronnamapa ścienna przedstawiająca Polskę i Litwę za pierwszych Jagiellonów, początek panowaniawielkiej dynastii oraz zwycięskie wojny z zakonem krzyżackim. Na kartonie bocznym umiejscowiono mapę pt.: Wojna trzynastoletnia. Rewers mapy prezentuje Europę na przełomie XIV i XV w., w burzliwym czasie narodzin odrodze - nia i reformacji. Na kartonie bocznym umieszczono mapę gospodarki europejskiej tego okresu, obrazującą przechodzenie z feudalnego systemu gospodarowania do nowocześniejszych form. Powstanie związków handlowych miast oraz pierwszych domów bankowych. Pod obu stronach mapy znajdują się kalendarium z najważ - niejszymi wydarzeniami politycznymi, religijnymi i kulturalnymi. Mapy są ilustrowane portretami najważniejszych władców i postaci oraz wydarzeń tego okresu. • format: 160 x 120 cm; skala: 1:1 850 000 / 1:4 400 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 235 zł Ścienna mapa szkolna do historii przedstawiająca rozbicie dzielnicowe Polski w la - tach 1138 - 1206. Na mapę Polski naniesiono takie informacje jak: arcybiskupstwa, biskupstwa, klasztory, większe miejscowości oraz daty ich założenia,ważniejsze por - ty i kopalnie soli. Miejsca bitew, zawarcia traktatów oraz ważniejszych wydarzeń oznaczono datami. Podmapą znajduje się ilustrowana portretami władców Polski linijka chronologiczna, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturalne. • wym. 160 x 120 cm • do wyczerpania zapasów

222

sklep.nowaszkola.com

223

Made with FlippingBook Proposal Creator