Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Mapy ścienne tematyczne • wym. 160 x 120 cm • oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymało- ści na rozdzieranie

Mapy multimedialne Platforma edukacyjna z bogatym zasobem mul - timedialnych map aktualizowanych na bieżąco i interaktywnych pomocy dydaktycznych wspiera pracę nauczycieli oraz angażuje uczniów pod - czas całego procesu edukacji. Stanowi doskonałe narzędzie do pracy podczas zajęć z geografii, historii, biologii, WOS-u oraz języków obcych. Zastępując tradycyjne mapy ścienne, plansze dy - daktyczne oraz drukowane atlasy pozwala na odejście od dominującej w nauczaniu metody podawczej i wdrażanie metod interaktywnych oraz angażujących ucznia w proces poznawczy. Treści zawarte na platformie są zgodne z nową podstawą programową i komplementarne z każ - dympodręcznikiem. Obsługa platformy jest prosta i intuicyjna od samego początku. Można jej uży - wać za pomocą komputera, projektora, tablicy czy monitora interaktywnego nawszystkich systemach operacyjnych (Windows, Android, macOS, Linux). Zapewnia możliwość dostosowania do różnych poziomów nauczania. Uwzględnienia również specjalne potrzeby edukacyjne. Jest narzędziem do pracy w szkole i w domu - dla nauczyciela i każdego ucznia. Gwarantujewsparciewzakresie wykorzystywania platformy.

Degradacja środowiska na świecie ID 0087 235 zł Mapa przedstawia aktualną pro - blematykę wielostronnej degradacji biosfery spowodowanej działalno - ścią człowieka. Dotyczy to zarów - no zanieczyszczania atmosfery,

Hydrografia świata ID 0088 235 zł Ścienna mapa przedstawia najważ - niejsze zagadnienia dotyczące sto - sunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Ziemi: zlewiska oceanów i dorzecza, zasolenie wód morskich (PSU) i prądy powierzch - niowe. Na mapie oznaczone zostały

również typy najważniejszych jezior oraz ich geneza. Główne rzeki oraz większe jezioraopisane są tabliczkami zawierającymi istotne i ciekawe infor - macje, takie jak: powierzchniadorze - cza, długość rzeki, średni przepływ przy ujściu, ilość niesionegoosadudla rzek oraz powierzchnia i rozciągłość zbiornika, maksymalna głębokość, powierzchnia dorzecza dla jezior.

hydrosfery jak i pustynnienia oraz wylesiania obszarów lądowych. Opracowanie to stanowi syntetycz - ne, aktualizowane na 2012 rok, kompendiumwiedzy o największych i najbardziej katastrofalnych w skut - kach wyciekach ropy naftowej, ska - żeniach promieniotwórczych, che - micznych.

PAKIETY MAP MULTIMEDIALNYCH DOSTĘPNEWKATEGORII „SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE

rami ukazane jest rozmieszczenie upraw istotnych ekonomicznie roślin, hodowli zwierząt gospodarczych oraz rybołówstwa. Główni produ - cenci opisani są wartościami procen - towego udziału w produkcji świa - towej i przykłady produkcji rolnej i formy użytkowania ziemi.Wydanie drugie, aktualizowane na 2014 r.

kartogramu konsumpcji energii elektrycznej (kWh/1 mieszk.) uka - zane jest rozmieszczenie i wydo - bycie najważniejszych surowców naturalnych, główne ośrodki po - szczególnych gałęzi przemysłu oraz lokalizacje największych elektrowni różnych typów. Wydanie drugie, aktualizowane na 2014 r.

Mapa gospodarcza świata - rolnictwo i użytkowanie gleby (2014) ID 0021 235 zł Gospodarcza mapa tematyczna przedstawiająca strukturę użytko - wania ziemi na świecie. Sygnatu -

Mapa gospodarcza świata - surowce, przemysł i energetyka ID 0022 235 zł Ścienna mapa szkolna przedsta - wiająca zróżnicowanie gospo - darcze świata - na podkładzie

MULTIMEDIALNE” NA STRONIE 204

Strefy klimatyczne świata ID 0084 235 zł Ścienna mapa szkolna przedstawiająca strefową kla - syfikację klimatów wg Wincentego Okołowicza oraz podział na typy klimatów w obrębie tych stref. Dodat - kowo uwzględnia astrefowe odmiany klimatów

246

sklep.nowaszkola.com

247

Made with FlippingBook Proposal Creator