Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Wydawnictwa i multimedia

Obieg wody w przyrodzie. Zestaw magnetyczny LR 6047 99 zł Zestaw elementów magnetycznych do prezen - tacji obiegu wody wprzyrodzie. Duże ilustracje idealnie nadają się do wykorzystania podczas pokazu oraz zbiorowej pracy uczniów. Przedsta - wiają 6 kolejnych etapów cyklu: odparowanie, kondensacja, strącanie, transpiracja, odpływ powierzchniowy, infiltracja. Załączone strzał - ki pozwalają uporządkować kolejność zjawisk i ich skutki. Zestawzawiera przewodnik ze słow - nictwem, faktami i ciekawostkami dotyczącymi obiegu wody w przyrodzie. • 10 elem. magnetycznych: 6 ilustracji o wym.: 18,5 x 19 cm (największy element), 4 strzałki o wym.: 10 x 4 cm • materiał: tworzywo sztuczne, magnes • opakowanie kartonowe o wym.: 26,5 x 4 x 27 cm • do wyczerpania zapasów

Atlas geograficzny NE 6700 79 zł Kompletny zbiór ponad 300map fizycznych, go - spodarczych, politycznych i tematycznych świa - ta oraz Polski. Korzystanie z publikacji jest łatwe i przyjemne dzięki atrakcyjnej formie graficznej. Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wy - korzystując wykresy i diagramy przedstawiające najważniejsze zagadnienia geograficzne. Zawiera tablice z danymi statystycznymi, m.in. dotyczącymi ochrony środowiska i zmian klimatu. Przygotowa - ny na podstawie danych z 2019 roku. Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii,

Atlas geograficzny TS 13735 42 zł Charakterystyka środowiska naturalnego, zagad - nienia społeczne i gospodarcze, bieżące zmiany polityczne nowe podziały wprowadzane przez naukowców działania gospodarcze. • wym. 202 x 290 mm • 200 str., oprawa miękka • dołączono płytę CD z mapami konturowymi

Zmieniająca się planeta Ziemia LJ 0016 4 990 zł Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji pod - stawy programowej z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 14 działań badaw - czych i eksperymentów podczas 22 lekcji geografii, przeznaczony do pracywklasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych. Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom, jak to się stało, że Ziemia, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwijawiedzę uczniówna temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tekto - nicznych i tworzenie się skał. Pracując z tym modułem, uczniowie dowiadują się dlaczegonaZiemi występują trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Poznają różne typy skał i wykonują symu - lację cyklu skalnego. Tworzą model przebiegu erozji i przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy ukształtowania terenu. Dowiadują się, co róż - ne typy map mówią nam o formach ukształtowania terenu i położeniu akwenów. Omawiają tworzenie się warstw skalnych i skamieniałości. Opracowują modele, które mają na celu rozwiązanie problemu erozji gleby. Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równole - głych klas w szkole. Wyposazenie zestawu dostar - czanewdwóchwytrzymałych skrzynach z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50x60x30 cm) stanowią: Badawcze pracownie przyrodnicze

S T E M science technology engineering maths

bez względu na wybrany podręcznik. • 240 stron; format 22 x 32 cm; oprawa: miękka • do wyczerpania zapasów

Parki narodowe i ochrony przyrody ID 0004 175 zł Interaktywny atlas i przewodnik po polskich par - kach narodowych zawiera: • Moduł poglądowy: formy ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i rozróżnienie; zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i znaków zakazów; opis poszczególnych parków narodowych, ich historii, położenia, najważniejszych walorów i chronionych

Alternatywne źródła energii. Woda TS 15335 75 zł Film edukacyjny na płycie dvd zawierający ciekawy materiał o alternatywnych źródłach energii wodnej. Działanie elektrowni wodnych jest dość proste. Woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów takich jak np. góry, czy wyżyny do zbiornikówwodnychmórz lub jezior położonych np. na nizinach. Energia elektryczna produkowanawelektrowniachwodnych zazwy - czaj wprowadzana jest do krajowego systemu przesyłu energii. Alternatywne źródła energii. Słońce TS 6467 75 zł Prace nadwykorzystaniembezpośredniej prze - miany energii słonecznej w elektrycznąmetodą fotowoltaiczną prowadzone sąwPolsce od 1973 roku. Polega ona na powstawaniu siły elektro - motorycznej w wyniku napromieniowania pół - przewodnika przez promienie słoneczne.Wcelu wykorzystania tego zjawiska buduje się kolekto - ry w postaci baterii słonecznych stanowiących zestaw ogniw fotowoltaicznych połączonych szeregowo, aby uzyskać odpowiednie napię - cie i równolegle aby uzyskać niezbędną moc. gatunków; projektowane parki narodowe - gdzie i dlaczego po- winny powstać; interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, ich otulinami, parkami krajobrazowymi, rezerwa- tami biosfery MAB, obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO; • Moduł atlasowy i ćwiczeniowy, zawierający pakiet interaktyw- nych map ćwiczeniowych oraz serię ćwiczeń. • Moduł obudowy metodycznej, zawierający opis atlasu i przewod- nika, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji.

Filmy DVD

• materiały drukowane: rozbudowany przewodnik meto- dyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały druko- wane dla 30 uczniów , • bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzysta- niem m.in. tablicy interaktywnej: • rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze sce- nariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej; • książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwicze-

nia interaktywne; • symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji, • materiały tradycyjne, m.in.: • zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał - 8 szt.; • zestaw 8 próbek gleb występujących na Ziemii - 1 szt.;

Alternatywne źródła energii. Ziemia TS 6468 75 zł Film edukacyjny na płycie dvd zawierający cie - kawymateriał oalternatywnych źródłach energii geotermalnej. Pozyskujemy ją głównie poprzez wykorzystanie wód geotermalnych, które wystę - pują na głębokości od kilku do kilkunastu kmpod powierzchnię Ziemi. Polska mimo, że leży poza obszarami wulkanicznymi, posiadabogate złoża energii geotermalnej. Ponad 80% powierzchni naszego kraju zajmują baseny geostrukturalne z licznymi zbiornikami wód geotermalnych. Alternatywne źródła energii. Wiatr TS 6469 75 zł Energia wiatru jest dziś powszechnie wykorzy - stywana w gospodarstwach domowych, jak i na szerszą skalę w elektrowniach wiatrowych. Stosowanie tego typu rozwiązań nie jest bardzo kosztowne, zewzględu na niezbyt skomplikowa - ną budowę urządzeń jak i tanią eksploatację.

• gips artystyczny, piasek, glina,ciastolina; • nóż z tworzywa sztucznego- 32 szt.;

• mata absorbcyjna i podkładki z tektury - po 16 szt. • duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego; • ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

Zestaw do recyklingu IV 7359 399 zł Innowacyjny zestaw dla nauczycieli i uczniów zaprojektowany w celu przeprowadzania eks - perymentów. Pojemniki idealnie sprawdzą się w testach materiałów biodegradalnych. • 6 pojemników o wym. 14,5 x 12 cm; 6 próbek miedzi, cyny, plastiku i aluminium; 6 kartoników; przewodnik dla nauczyciela

Czy zasypią nas śmieci? FE 0004 75 zł Film edukacyjny na płycie dvd zawierający ma - teriały z eksploatacji wysypisk śmieci w Polsce. Filmporusza problembudowy, eksploatacji i re - kultywacji wysypisk śmieci wPolsce. Ilość wytwa - rzanych w naszym kraju odpadów należy do jednej z największych w Europie. Film zwraca uwagę na rozwiązania techniczne i organiza - cyjne prowadzące do ograniczenia powstawa - nia odpadów oraz na odzyskiwanie i powtórne wykorzystywanie materiałów z wysypisk.

262

sklep.nowaszkola.com

263

Made with FlippingBook Proposal Creator