Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Plakaty

• 1 x folia aluminiowa o dł. 50 m • 1 x taśma miernicza o dł. 5m • 4 x lupki małe przezroczyste • 10 x podgrzewaczy • 1 x wahadło rezonansowe

Energia. Zestaw doświadczalny NS 6130 1 999 zł Energia w różnej postaci, towarzyszy nam w co - dziennym życiu. Aby przybliżyć istotę jej istnienia i oddziaływania w przyrodzie opracowaliśmy niniejszy zestaw. Na podstawie 32 doświadczeń uczniowie odkrywają różne rodzaje energii i ob - serwują zachodzące pomiędzy nimi przemia - ny. Wyposażenie zestawu pozwala zapoznać uczniów z fundamentalnymi prawami, którym podlega energia. Zagadnienia związane z od - nawialnymi źródłami energii obrazują prostotę ich pozyskiwania, a zarazem łatwość ich wykorzy - stania. Uniwersalność zestawu pozwala przepro - wadzić zajęcia o charakterze wprowadzającym, powtórzeniowym i utrwalającym lub w formie wzbogacenia wiedzy i umiejętności podczas za - jęć dodatkowych. Uczniowie nie tylko przepro - wadzają eksperymenty według opracowanych instrukcji ale również budują od podstawwybrane przyrządy przetwarzające energię. Elementy ze - stawu zostały tak dobrane, aby w jak najprostszy i zrozumiały sposób przybliżały czym jest ener - gia oraz jak bardzo jest potrzebna i powszechna w codzienności. Tematyka doświadczeń: Energia elektryczna – prosty model silnika; Energia elektryczna - prosty model prądnicy; Energia elektryczna – ogniowo galwaniczne z wody i octu; Energia elektryczna - ogniwo z ziemniaków; Energia elektryczna – ogniwo galwaniczne z miedzianych monet; Pro - sty model elektromagnesu; Zasada zachowania energii mechanicznej – koło Maxwella; Energia potencjalna grawitacji; Przemiana energii - ener - gia potencjalna grawitacji; Zasada zachowania energii – kołyska Newtona; Przemiana energii – energia potencjalna sprężystości; Energia fali mechanicznej; Energia wody - prosty model tur -

biny wodnej; Energiawody - mini model elektrow - ni wodnej; Przekazywania energii wewnętrznej w gazach; Energia wewnętrzna cieczy; Przemia - ny energii na przykładzie sublimacji i resublima - cji; Emisja promieniowania cieplnego; Absorpcja promieniowania cieplnego; Zmiany energii we - wnętrznej spowodowane wykonywaniem pra - cy; Wytwarzanie ciepła przez energię elektrycz - ną; Konwekcja – przenoszenie energii w cieczy; Energia wewnętrzna ciała; Przekazywanie ener - gii – naczynie z folii do gotowania; Źródło ener - gii chemicznej na przykładzie fotosyntezy; Ener - gia pochodząca ze Słońca; Energia odnawialna – skupianie energii słonecznej; Energia światła widzialnego –fotoogniwo; Gromadzenie energii przez ciało; Przekazywanie energii wewnętrznej w cieczach; Energia wiatru - model elektrowni wiatrowej; Przekazywanie energii na przykładzie rezonansu mechanicznego; • 101 elem.: 4 x baterie alkaliczne typ. AA - LR6 • 1 x bateria płaska, cynkowo-węglowa 4,5V, 2000 mAh • 10 x magnesy neodymowe • 2 x magnesy neodymowe z otworem

• 1 x plastikowy słoiczek • 1 x łapa do probówek • 1 x probówka okrągłodenna bakteriologiczna 16 x 180 mm • 1 x klej winiliczny mały z aplikatorem • 1 x torebka strunowa 12 x 18 cm • 1 x taśma samoprzylepna 18 x 30 mm • 10 x przewody z krokodylkami • 1 x solarny konik polny • 1 x zlewka niska 100 ml; 1 x termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych; 1 x jod sublimowany krystaliczny 50g (czysty) • 1 x sprężyna; 1 x czarny materiał bawełna 20 x 20 cm • 2 x zlewki miarowe 250 ml • 1 x wahadło Newtona • 5 krążki ze styropianu • 1 x rzeżucha (nasiona) • 1 x szalka Petriego 90 x 15 mm • 1 x pipeta • 1 x kolba okrągłodenna • 1 x tusz czarny • 1x blok techniczny A4 10 arkuszy białego papieru • 1 x blok kartonów czarnych A4 10 arkuszy • 1 x palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką • 1x teczka ze scenariuszami do zestawu doświadczalnego • pojemnik z pokrywką 52 l o wym.: 42 x 34 x 22 cm

• drut miedziany bez izolacji ø 1mm o dł. 0,75m • drut miedziany nawojowy ø 1,5 mm i dł. 0,5m • drut miedziany nawojowy ø 0,5 mm i dł. 110 m

Gleba. Plakat NS 8280 • 50 x 70 cm; dwustronne

38 zł

• 5 x gwóźdź ocynkowany • 1 x śruba o wym.: 8 x 100

• 1 x stalowa wata; 1 x miernik elektryczny z przewodami • 100 x wykałaczki; 1 x taśma izolacyjna 10 m x 15 mm • 1 x koło Maxwella • 1 x wentylator komputerowy • 6 x plastelina 6 kolorów • 4 x kulka metalowa ø 1,5 cm • 4 x metalowa kula ø 2 cm • 1 x sznurek biały 3 m • 2 x sprężyna 0,5 N • 1 x wężyk przezroczysty o ø 0.5 m • 1 x nakrętka sześciokątna duża; 1 x nakrętka sześciokątna mała

S T E M science technology engineering maths

Odnawialne źródła energii VS 0206 47 zł Pomoc edukacyjna w postaci planszy, która za - wiera najważniejsze informacje na temat energii wiatru, słońca i wody w Polsce i na świecie. Pre - zentuje również mapki Polski obrazujące warunki wiatrowe, strefy nasłonecznienia oraz umiejsco - wienie hydroelektrowni. • wym. 67 x 98 cm; waga: 200 g; materiał: papier kredowy o gra- maturze 250 g; aluminiowe listwy z zawieszką

Wielkie odkrycia geograficzne VS 0211 47 zł Plansza prezentuje najważniejsze odkrycia geo - graficzne XIII-XVIII w. Została nadrukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g, ofolio - wana jednostronnie i wyposażona w aluminiową zawieszkę. • wym. 67 x 98 cm; waga: 200 g

Recykling VS 0205

47 zł Plansza edukacyjna, która prezentuje etapy recy - klingu oraz produkty powstałe w wyniku ponow - nego przetworzenia materiałów odpadowych. • wym. 70 x 100 cm; materiał: papier kredowy o gramaturze 250 g; aluminiowe listwy z zawieszką

266

sklep.nowaszkola.com

267

Made with FlippingBook Proposal Creator