Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Wydawnictwa

S T E M science technology engineering maths

Spotkania z przyrodą • format: 13cm x 19cm • oprawa miękka w obwolucie PCW

Życie w ekosystemach LJ 0014 3 990 zł Uczniowie codziennie mają okazję obserwować lokalny ekosystem i róż - norodną grupę organizmów w nim żyjących. W ramach modułu Życie w ekosystemach dowiadują się, w jaki sposób jesteśmy zależni od innych or - ganizmów w ekosystemie. W pięciu seriach, zaproponowanychwmodule, działań badawczych uczniowie zapo - znają się z cyklem życia, dziedziczo - nymi i nabytymi cechami, adaptacjami i informacjami zawartymi w skamieli - nach. Dowiadują się również, w jaki sposób wszystkie te elementy wpły - wają na różnorodność życia na Zie - mi. Uczniowie poznają te zagadnienia

poprzez badanie, dyskusję i aktywne rozwiązywanie problemów. Dokonują obserwacji i przewidywań, analizują i zapisują dane, opracowują twier - dzenia poparte dowodami i wnio - skowaniem oraz oceniają związane z ekosystemami problemy i ich rozwią - zania. Finalnie uczniowie zapoznają się z procesem projektowania tech - nicznego. Pracując w grupach, ana - lizują problemy środowiska i sugerują ich możliwe rozwiązania. Następnie wspólnie oceniają zaproponowane koncepcje, określając czy pomagają one rozwiązać problem, czy też szko - dzą ekosystemowi, wywołując nega - tywne zmiany w jego obrębie.

Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów

Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej TS 8636 110 zł Dychotomiczne klucze do oznaczania pa - protników oraz nago- i okrytonasiennych obejmują około 2 000 gatunków rodzimych i blisko 1 000 zawlekanych lub uprawianych i dziczejących. Drobnym drukiemwyróżniono kilkaset podgatunków, odmian i form, głów - nie ważnych w fitosocjologii, oraz pospolitsze mieszańce. Zamieszczono też klucze pomocni - cze do roślin drzewiastych i wodnych. Układ systematyczny i nomenklatura zgodnie z Flo - ra Europaea, z uwzględnieniem synonimów z Flory polskiej i Roślin polskich (zamieszczono także w indeksie nazw łacińskich). Początku - jącym używanie Klucza ułatwią: ilustrowane omówienie organów roślin oraz słownik termi - nów botanicznych, głównie morfologicznych. Gatunki zaopatrzono wmetryczki informujące m.in. o środowisku, formie życiowej, czasie kwitnienia, stopniu zadomowienia i inne. • ilość stron: 816

TS 18734 49 zł Ponad 1300 barwnych zdjęć, 114 gatunków drzew i krzewów. Dokładny opis gatunków, uwzględniają - cy cechy kwiatów, liści, pąków i korowiny. Charak - terystyka środowisk (biotopów), w których rosną.

Minerały, kamienie szlachetne MO 0036 77 zł W przewodniku znajdują się praktycz - ne porady na temat zbierania, identy - fikacji oraz tworzenia kolekcji kamie - ni. Książka zawiera ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych minerałów, ka - mieni szlachetnych i ozdobnych, skał oraz meteorytów, a także wiele prak - tycznych porad. • 448 str.

Przewodnik rośliny i zwierzęta

MO 3405 49 zł Opisy 1000 gatunków zwierząt i roślin podane w krót - kiej formie zrozumiałe są nawet dla początkującego miłośnika przyrody. Zawierają podstawowe informacje oraz ciekawostki przyrodnicze. • format: 11cm x 18 cm; 456 stron; oprawa miękka ze skrzydełkami

Materia i energia w ekosystemach LJ 0012 3 990 zł W ramach pracy z modułem Materia i energia w ekosyste - mach uczniowie poznają różno - rodność form życia w ekosyste - mach oraz unikalność sposobów ich podtrzymania. Dowiadują się, że w ekosystemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotycz - ne i abiotyczne oraz, żewszystkie żywe istoty wymagają tych sa - mych podstawowych zasobów: żywności, wody, schronienia i po - wietrza. Poszerzeniem tej wiedzy będzie dyskusja o interakcjach, jakiewystępują, gdy czynniki bio - tyczne konkurują o uzyskanie tych zasobów. Uczniowie dyskutują, jak czynniki biotyczne zależą od

Struktury roślin i zwierząt LJ 0013 4 990 zł Podczas pracy z modułem Struk - tury roślin i zwierząt uczniowie rewidują swoją wiedzę na temat organizmów oraz poznają budo - wę i zachowania roślin i zwierząt. Wyciągają wnioski na temat po - trzeb, jakie muszą być spełnione, aby organizmymogły rozmnażać się, rosnąć i przetrwać w swoim środowisku. Dzięki realizacji ko - lejnych, zawartych w module, działań badawczych uczniowie poznają budowę konkretnych ro - ślin i zwierząt. Identyfikują beha - wioralne i strukturalne adaptacje różnych organizmów i dyskutują o tym, w jaki sposób każda z nich wpływa na przetrwanie. Dyskusję

tę wspiera dostępna dla uczniów sekcja kalmara i kwiatu. W ra - mach pracy z modułem omawia się również pięć zmysłów i bada ich znaczenie dla przetrwania zwierząt. Prowadzona przez nauczyciela sekcja mózgu owcy wprowadza pojęcie przetwarza - nia informacji.Wmodule szczegó - łowo jest omawiany zmysł wzro - ku - uczniowie dowiadują się, jak działa oko i w jaki sposób widzi - my obrazy. Uczniowie dyskutują o falach światła i o tym, dlaczego różne zwierzętawidzą kolory ina - czej. Finalnie, na podstawie swojej wiedzy na temat zmysłu wzroku u różnych zwierząt, uczniowie pro - jektują model ulepszonego ludz - kiego oka i oceniają swoją pracę.

czynników abiotycznych, takich jak Słońce, woda i powietrze oraz od innych czynnikówbiotycznych, w tym roślin i zwierząt, umożli - wiając im wzrost, reprodukcję i przetrwanie. Poprzez sześć serii działań badawczych uczniowie badają ruch materii oraz obieg energii w ekosystemie. W mia - rę realizowania tych działań za pomocą takich modeli, jak: sieci pokarmowe, piramidy żywienio - we i eko-kolumny, coraz lepiej rozumieją zjawiska: konkurencji, współzależności i sfer Ziemi. Na koniec pracy zmodułemomawia - jąwpływczłowieka na ekosystem oraz możliwe sposoby ochrony środowiska naturalnego.

Atlas zwierząt chronionych MO 0055 210 zł Atlas pozwala lepiej poznać zwierzęta ze wszystkich grup systematycznych występują - cych w Polsce. Dokładnie przedstawia około 450 wybranych gatunków zwierząt chronio - nych, podkreślając ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska oraz zagro - żenia. Zamieszczono także prawne i praktycz - ne aspekty ich ochrony. Zebrane informacje wzbogacono ponad tysiącem ilustracji i zna - komitych fotografii. • Henryk i Małgorzata Garbarczykowie, „Atlas zwierząt chronio- nych”, format: 21 x 30 cm, 448 str., oprawa twarda

Owady MO 0062

Mały atlas anatomiczny TS 14928 105 zł Atlas przedstawia w przystępny i usystematyzowany sposób anatomię człowieka oraz budowę i mechani - zmy funkcjonowania ludzkiego ciała. Bogaty materiał zawiera 27 doskonale opisanych rycin zamieszczonych na 15 barwnych tablicach, zawierających objaśnia - jące je teksty. • autor: Prof. dr hab. n. med. R. Aleksandrowicz, prof. dr hab. n. med. B. Ciszek; format: 16,5 x 23,5 cm; 224 str.; oprawa: miękka

77 zł W książce zawarto opisy ponad 1000 gatunków owadów – tryb życia, cechy i zwyczaje, kod barwny ułatwiający wyszukiwanie; zilutrowane 1400 barw - nymi zdjęciami w naturze. Dodatkowy rozdział opowiada o krajowych pa - jęczakach. • 448 str.

302

sklep.nowaszkola.com

303

Made with FlippingBook Proposal Creator