Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Odczynniki Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1 TS 16503 1 949 zł • zestaw 108 odczynników i chemikal iów: aceton, al - kohol et ylowy, alkohol et ylowy skażony (denaturat) 500 ml, alkohol, alkohol t rójwodorot lenowy, amo - niak, azotan(v)amonu, azotan(v)chromu(i i i), azota- n(v)potasu, azotan(v) sodu, azotan(v) srebra, benzy- na ekst rakcyjna, bibu ła f i l t racyjna, b łęki t t ymolowy, bromek potasu, chlorek sodu, chlorek amonu, chlorek cyny (i i), chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek że - laza(i i i), chlorobenzen, chloroform, cyna metal iczna, cynk metal iczny, czterochloroet ylen, dwuchromian(vi) sodu, fenol, fenolof taleina, formal ina, fosfor czerwony, fosforan sodu, gl ikol et ylenowy, gl in, glukoza, jodyna, kamfora, krzemian sodu, kwas aminooctowy, kwas azotowy(v), kwas benzoesowy, kwas borowy, kwas chlorowodorowy, kwas solny, kwas cyt r ynowy, kwas fosforowy(v), kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas sal icylowy kwas siarkowy(vi), stear y- na, magnez, manganian(vi i) potasu, miedź, mocznik, perhydrol, naf talen, octan et ylu, octan ołowiu(i i), octan sodu bezwodny, olej paraf inowy, o łów, oranż met y- lowy, paraf ina raf inowana, paski lakmusowe, paski uniwer salne, rodanek amonu, ropa naf towa, sacha- roza, sączki, siarczan (iv)sodu, siarczan (vi)cynku, siarczan (vi)gl inu, siarczan(vi)magnezu, siarczan(vi) manganu(i i), siarczan(vi)miedzi(i i), siarczan(vi)sodu, siarczan(vi)wapnia, siarka, skrobia ziemniaczana, sód, t iosiarczan sodu, t lenek gl inu, t lenek magnezu, t lenek manganu (iv), t lenek miedzi(i i), t lenek o łowiu(i i), t le - nek żelaza(i i i), toluen, węgiel drzewny, węglan potasu, węglan sodu, węglan wapnia, węglan wapnia, węgl ik wapnia, wodorot lenek l i tu, wodorot lenek potasu, wo - dorot lenek sodu, wodorot lenek wapnia, żelazo

Doświadczenia

Odczynniki i chemikalia. Zestaw 2 TS 30040 1 399 zł • alkohol et ylowy, aluminium, at rament niebieski, benzy- na ekst rakcyjna, chlorek kobaltu(i i), chlorek magnezu, chlorek sodu, chlorek wapnia, fenolof taleina, fosforan sodu, f ruktoza, gl icer yna, glukoza, jodyna, krzemian sodu, kwas askorbinowy, kwas azotowy(v), kwas cyt ry- nowy, kwas fosforowy(v), kwas mlekowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmit ynowy, kwas siarkowy(vi), kwas solny, kwas stearynowy, laktoza, mol ibdenian(vi) amonu, olej mineralny, olej paraf inowy, olej rośl in- ny, paraf ina raf inowana, odczynnik haynesa, propan- -butan, ropa naf towa, sacharoza, sączki, siarczan(vi) magnezu, siarczan(vi) miedzi(i i), siarczan(vi) sodu, siarczan wapnia, skrobia ziemniaczana, t lenek krze - mu, t lenek wapnia, węgiel akt ywny, węgiel brunatny, węgiel: drzewny, graf i t, kamienny, tor fowy, węglan amonu, węglan sodu, węglan wapnia, woda amonia- kalna, woda demineral izowana, wodorot lenek potasu, wodorot lenek sodu, wodorot lenek wapnia, wosk pszcze- l i, włókna naturalne rośl inne, zwierzęce i chemicznych, żelat yna wieprzowa

Odczynniki i chemikalia. Zestaw 3 TS 30039 1 549 zł • Zestaw 84 odczynników i chemikal iów: alkohol et y- lowy, alkohol propylowy, alkohol t rójwodorot lenowy, propanot r iol), amoniak, azotan(v) amonu, azotan(v) potasu, azotan(v ) sodu, azotan(v) srebra, benzyna ekst rakcyjna, bibuła f i lt racyjna, b łękit t ymolowy, brąz, butan, chlorek miedzi(i i), chlorek potasu, chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek żelaza(i i i), cyna, cynk, dwu- chromian(vi) potasu, fenolof taleina, fosfor czerwony, gl in, gl in - blaszka, gl in-py ł, jodyna, krzemian sodu, kwas aminooctowy, kwas azotowy(v), kwas chloro - wodorowy, kwas cyt rynowy, kwas fosforowy(v), kwas mlekowy, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas ole - inowy, kwas siarkowy(vi), kwas stearynowy, magnez, magnez metal -wstążki, manganian(vi i) potasu, miedź metal - drut, miedź metal -blaszka, mosiądz stop- blasz- ka, nadt lenek wodoru, octan et ylu , octan o łowiu(i i), octan sodu bezwodny, o łów, oranż met ylowy, paraf ina raf inowana, paski lakmusowe obojętne , paski wskaź- nikowe uniwersalne, ropa naf towa, sacharoza, sączki jakościowe, siarczan(vi)magnezu, siarczan(vi)miedzi - (i i) , siarczan(vi)sodu, siarczan(vi)wapnia, siarcza - n(vi)wapnia, siarka, skrobia ziemniaczana, sód, stop wooda, świeczki miniaturowe, t lenek magnezu, t lenek miedzi(i i), t lenek o łowiu(i i), t lenek żelaza(i i i), węgiel brunatny, węgiel drzewny, węglan potasu bezwodny, węglan sodu bezwodny, węglan sodu kwaśny, węglan wapnia, węglan wapnia, węgl ik wapnia, wodorot lenek potasu, wodorot lenek sodu, wodorot lenek wapnia, że- lazo, żelazo metal - proszek

LabDisc Biochem DA 1234 3 599 zł Urządzenie pozwala przeprowadzić różno - rodne eksperymenty, doświadczenia z zakresu biologii i chemii zarówno w szkolnej klasie, jak i po za nią, np.: na wycieczce (dzięki wbudo - wanemu akumulatorowi oraz wewnętrznej pa - mięci).Wyniki dokonywanych pomiarówmogą być obserwowane przez uczniówbezpośrednio nawyświetlaczu dysku lub na cyfrowychmierni - kachwoprogramowaniuGlobiLAb przy użyciu komputera (Windows, MAC, Linux) lub tabletu (iOS, Android). Pomiary przeprowadzone w te - renie zostają zapisane w pamięci urządzenia a po powrocie do szkoły przesyłane do kom - putera. Oprogramowanie GlobiLab dołączo - ne do dysku pomiarowego Labdisc BioChem umożliwia wyświetlanie pomiarów w postaci wykresów (słupkowych, liniowych), tabel oraz cyfrowych mierników. Do wykresów uczniowie mogą dodawać własne adnotacje z informa - cjami gdzie zostały dokonane pomiary, o której godzinie a nawet zdjęcia z badanych miejsc. Urządzenie dodatkowo wyposażono w GPS, dzięki któremu dane można nanosić na Mapy

• Wewnętrzna pamięć urządzenia: 100,000 próbek • Bateria LiPO 3.6V • Żywotność baterii >150 godzin • Wyświetlacz LCD • Komunikacja USB 2.0 • Bluetooth V2.0 • Automatyczna kalibracja i test czujników • Wymiary: śr. 13,2 cm, wys. 4,5 cm • Waga: 300 gram • Certyfiakty CE, FCC • Wspierane systemy operacyjne: Windows, Linux, Mac, iOS, Android

Google. • Wbudowane czujniki: jasności oświetlenia, pulsu, ciśnienia barometrycznego, temperatury otoczenia, oznaczania tlenu w wodzie, kolorymetrii, pomiaru mętności, pH, przewodności, termoelementów, współrzędnych GPS oraz wilgotności. Zestaw posiada dwie elektrody do pomiaru pH i przewodności. • Zakresy i dokładności czujników: • Ciśnienie powietrza - zakres: 0 do 300 kPa; dokładność: ±2.5 kPa • Temperatura otoczenia - zakres: -10 do 50 °C; dokładność: ±1 °C • Barometr - zakres: 300 do 1100 mb; dokładność: ±2.5 mB • Kolorymetr - zakres: 10 do 90% przezroczystości (3 kolory); dokładność: ±5 % • Przewodność - zakres: 0 do 20 ms; dokładność: ±2 % • Tlen rozpuszczony - zakres: 0 do 14mg/l; dokładność: ±8 % • Temperatura ciał stałych, cieczy - zakres: -25 do 125 °C; dokład- ność: ±2°C • GPS - zakres: -; dokładność: ±3m • Puls - zakres: 0 do 200 bpm; dokładność: ±1 digit • Światło - zakres: 0 do 55,000 lx; dokładność: ±15% • PH - zakres: 0 do 14 pH; dokładność: ±2% • Termoelementy - zakres: -200 do 1200°C; dokładność: ±2% • Mętność - zakres: 0 do 1000 NTU; dokładność: ±10% • Wejście uniwersalne - zakres: 0 do 5 V; dokładność: ±2% • Specyfikacja: • Maksymalna szybkość pobierania próbek: 24,000/sek • Rozdzielczość zbierania próbek: 12-bit

Odczynnik Fehlinga składa się z dwóch oddziel - nych roztworów. Pierwszy jest zakwaszanym roztworem wodnym siarczanu miedzi(II), a drugi zawierawodorotlenek sodu i winian sodowo-po - tasowy. Oba płyny (A i B) miesza się bezpośred - nio przed użyciem. Roztwory służą wykrywaniu i oznaczeniu cukrów redukujących. Do przygo - towanego roztworu dodaje się badaną próbkę i ogrzewa. Cukry redukujące dają czerwony osad.

Odczynnik Fehlinga B TS 30260 • 100 ml Odczynnik Fehlinga A TS 19380

32 zł

21 zł

• 100 ml

Zestaw 26 odczynników do nauki biologii TS 30041 659 zł • bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 ar- kuszy, błękit metylenowy roztwór 100 ml, celu- loza (wata bawełniano-wiskozowa) 100, chlorek sodu 100 g, drożdże suszone 8 g, glukoza 50 g, indofenol roztwór 50 ml, jodyna 20g, kwas askorbinowy (wit.c) 25 g, kwas azotowy ok. 54% 100 ml, kwas solny ok. 35% 100 ml, odczynnik

Podstawy chromatografii CD 0093 589 zł Zestaw został wyposażony w barwniki oraz odczynniki potrzebne dowykonania chromato - grafii barwników spożywczych i fotosyntetycz - nych wraz ze szkłem laboratoryjnym i paskami bibuły chromatograficznej. Zawiera przewodnik z częścią teoretyczną z zakresu chromatografii, chemii fizycznej oraz przydatne wzory i prawa fizykochemiczne. Część praktyczną z pełną in - strukcjąwykonania doświadczeń rozbudowano o karty pracy. Zestawprzeznaczony jest dowie -

lokrotnego użytku i umożliwia pracę wgrupach 5-6 osobowych. • Zawartość zestawu: • Przewodnik z częścią teoretyczną i praktyczną • zlewka 50 ml - 5 szt. • paski chromatograficzne bibułowe - 100 szt. • sączki jakościowe - 100 szt. • bagietki - 5 szt. • pipety Pasteura - 30 szt. • Barwniki spożywcze: • czerwień koszelinowa - 25 ml • błękit brylantowy - 25 ml

• azorubina - 25 ml • tartrazyna - 25 ml • żółcień chininowa - 25 ml • indygotyna - 25 ml • zieleń pistacjowa - 25 ml • brąz kakaowy - 25 ml • Eluenty: • benzyna ekstrakcyjna - 200 ml

fehlinga r-r a 50 ml, odczynnik fehlinga r-r b 50 ml, odczynnik haynesa 50 ml, olej roślinny 100 ml, płyn lugola 50 ml, rzeżucha 30 g, sacharoza 100 g, siarczan miedzi 5 hydrat 50 g, skrobia ziemniaczana 100 g, sudan iii roztwór 50 ml, węglanwapnia (kreda syntetyczna) 100 g, woda destylowana1 l, woda utleniona3%100g, wodo- rotlenek sodu 100 g, wodorotlenekwapnia 100 g

• aceton - 200 ml • etanol - 200 ml • toluen - 200 ml • kwas octowy - 200 ml

338

sklep.nowaszkola.com

339

Made with FlippingBook Proposal Creator