Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Plakaty i plansze

Rozpuszczalność substancji w wodzie VS 0190 47 zł Plansza zawiera wykresy rozpusz - czalności wybranych substancji w wodzie. Stanowi źródło informa - cji do pracowni chemicznej. • wym.: 67 x 97, waga: 200 g; druk na papierze kredowym, foliowana jednostronnie, aluminiowe listwy z zawieszką

Promieniotwórczość VS 0191 47 zł Plansza dydaktyczna przedstawia - jąca najważniejsze informacje zwią - zane z promieniotwórczością: róż - nicę między promieniotwórczością naturalną i sztuczną, rodzaje pro - mieniowania oraz schemat obrazu - jący przenikliwość poszczególnych rodzajów promieniowania. • wym.: 67 x 97, waga: 200 g; druk na papierze kredowym, foliowana jednostronnie, aluminiowe listwy z zawieszką

Tlenki VS 0196

Gęstość substancji VS 0195 47 zł Duża i przejrzysta plansza dydak - tyczna prezentująca tabelę gęsto - ści wybranych substancji. Świetnie sprawdzi się wpracowni chemicznej i fizycznej. • wym.: 67 x 97, waga: 200 g; druk na papierze kredowym, foliowana jednostronnie, aluminiowe listwy z zawieszką

47 zł Plansza edukacyjna prezentuje in - formacje o najczęściej omawianych tlenkach podczas zajęć chemicznych. Opis każdego z nich zawiera: wzór sumaryczny, nazwę, wzór struktu - ralny, charakter chemiczny, masę molową oraz właściwości fizyczne i chemiczne. • wym.: 67 x 97, waga: 200 g; druk na papierze kredowym, foliowana jednostronnie, aluminiowe listwy z zawieszką

Układ okresowy pierwiastków VS 0012

47 zł

• format 70 x 100 cm

Układ okresowy pierwiastków NS 8270 195 zł

• wym. 150 x 170 cm, jednostronny • wytrzymały materiał banerowy

Chemia. Zestaw 22 tablic WU 0006 659 zł Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50 × 70 cm o następu - jąych tytułach: • Podstawowy sprzęt laboratoryjny • Podstawowe szkło laboratoryjne • Piktogramy ostrzegawcze na opakowaniach odczynników chemicznych • Materiały • Zmiany stanów skupienia • Dwuatomowe cząsteczki pierwiastków • Uzgadnianie równań

Kwasy nieorganiczne VS 0127

Budowa materii VS 0128

Węglowodory VS 0129

Związki nieorganiczne VS 0125

47 zł

47 zł

47 zł

47 zł

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

• Budowa atomu • Izotopy wodoru • Podział drobin • Wiązania chemiczne

• Przenikliwość promieniowania • Podział przemian jądrowych • Zabarwienie wskaźników w zależności od pH roztworu • Kwasy • Wodorotlenki • Sole • Metody otrzymywania soli • Szereg aktywności metali • Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli • Odmiany alotropowe węgla • Podział węglowodorów”

Kwasy nieorganiczne VS 0126

Skala elektroujemności VS 0123

Wiązania chemiczne VS 0124

Tabela rozpuszczalności VS 0091 47 zł • wym. 70 x 100 cm

47 zł

47 zł

47 zł

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 cm x 100 cm

342

sklep.nowaszkola.com

343

Made with FlippingBook Proposal Creator