Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Zestawy doświadczalne

Badawcze pracownie przedmiotowe

S T E M science technology engineering maths

Energia. To działa! LJ 0019 4 990 zł Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z fizyki, przeznaczony do przepro - wadzenia i omówienia19działańba - dawczych i eksperymentówpodczas 23 lekcji fizyki. Uczniowiepoznają ro - dzaje energii i zachodzącepomiędzy nimi przemiany. Analizują,w jaki spo - sób energia jest dostarczana do ich organizmóworaz rozpoznają jej źró - dławotaczającymich świecie. Pozna - ją koncepcję transportu i przemian energii. Zajmują się ruchemfa - lowym jako sposobemprze - noszeniaenergii i informacji.

S T E M science technology engineering maths

• sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równo- ległych klas w szkole • wyposazenie zestawu dostarczanewwytrzymałej skrzyni z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50x 60 x 30 cm) stanowią:materiały drukowane- :rozbudowany przewodnikmetodyczny dlanauczy- ciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobówedukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej: rozbudowany przewodnik metodyczny pt. „Energia. To działa!” dla nauczy- ciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, wwersji cyfrowej, książka dla uczniówwwersji cy- frowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne, symu- lacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: elektroskop i pałeczki do elektryzowania, miernik uniwersalny - 2 szt., zestaw przewodników i izolatorów, przewód na rolce (dł.30 m), baterie alkaliczne R20 - 36 szt.; uchwyt na baterie - 45 szt.,mini żarówka2V0,06A - 20 szt.; oprawki do żarówek - 30 szt., brzęczyk elektryczny- 5 szt, ogniwo słoneczne - 5 szt., pi- łeczki pingpongowe- 16 szt., kulki szklane- 40 szt., termometr zanurzeniowy- 30 szt., duży zestawpo- jemnikówz tworzywa sztucznego, ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

Energia. Zestaw doświadczalny NS 6130 1 999 zł Energia w różnej postaci, towarzyszy nam w co - dziennym życiu. Aby przybliżyć istotę jej istnienia i oddziaływania w przyrodzie opracowaliśmy niniejszy zestaw. Na podstawie 32 doświadczeń uczniowie odkrywają różne rodzaje energii i ob - serwują zachodzące pomiędzy nimi przemia - ny. Wyposażenie zestawu pozwala zapoznać uczniów z fundamentalnymi prawami, którym podlega energia. Zagadnienia związane z od - nawialnymi źródłami energii obrazują prostotę ich pozyskiwania, a zarazem łatwość ich wykorzy - stania. Uniwersalność zestawu pozwala przepro - wadzić zajęcia o charakterze wprowadzającym, powtórzeniowym i utrwalającym lub w formie wzbogacenia wiedzy i umiejętności podczas za - jęć dodatkowych. Uczniowie nie tylko przepro - wadzają eksperymenty według opracowanych instrukcji ale również budują od podstawwybrane przyrządy przetwarzające energię. Elementy ze - stawu zostały tak dobrane, aby w jak najprostszy i zrozumiały sposób przybliżały czym jest ener - gia oraz jak bardzo jest potrzebna i powszechna w codzienności. Tematyka doświadczeń: Energia elektryczna – prosty model silnika; Energia elektryczna - prosty model prądnicy; Energia elektryczna – ogniowo

dysku lub na cyfrowych miernikach w oprogra - mowaniu GlobiLAb na komputerze (Windows, MAC, Linux) lub tablecie (iOS, Android). Pomiary przeprowadzone poza klasą zostają zapisane w pamięci urządzenia a po powrocie do szkoły przesyłane do komputera. Dołączone oprogramowanie GlobiLab umożli - wia wyświetlanie pomiarów w postaci wykresów (słupkowych, liniowych) tabel oraz cyfrowychmier - ników. Do wykresów uczniowie mogą dodawać własne adnotacje z informacjami gdzie zostały dokonane pomiary, czas, a nawet zdjęcia miejsc pomiarów. • Wbudowane czujniki: napięcia i natężenia prądu, jasności oświetlenia, natężenia dźwięku, ciśnienia, temperatury, przyspieszenia oraz odle- głości. Prawo Lenza, PrawoBoyle’a, DrugiePrawoNewtona, Swobodne spadanie ciał.; Bezprzewodowe przesyłanie danych, duża pamięć (128 galwaniczne z wody i octu; Energia elektryczna - ogniwo z ziemniaków; Energia elektryczna – ogniwo galwaniczne z miedzianych monet; Pro - sty model elektromagnesu; Zasada zachowania energii mechanicznej – koło Maxwella; Energia potencjalna grawitacji; Przemiana energii - ener - gia potencjalna grawitacji; Zasada zachowania energii – kołyska Newtona; Przemiana energii – energia potencjalna sprężystości; Energia fali mechanicznej; Energia wody - prosty model tur - biny wodnej; Energiawody - mini model elektrow - ni wodnej; Przekazywania energii wewnętrznej w gazach; Energia wewnętrzna cieczy; Przemia - ny energii na przykładzie sublimacji i resublima - cji; Emisja promieniowania cieplnego; Absorpcja promieniowania cieplnego; Zmiany energii we - wnętrznej spowodowane wykonywaniem pra - cy; Wytwarzanie ciepła przez energię elektrycz - ną; Konwekcja – przenoszenie energii w cieczy; Energia wewnętrzna ciała; Przekazywanie ener - gii – naczynie z folii do gotowania; Źródło ener - gii chemicznej na przykładzie fotosyntezy; Ener - gia pochodząca ze Słońca; Energia odnawialna – skupianie energii słonecznej; Energia światła widzialnego –fotoogniwo; Gromadzenie energii przez ciało; Przekazywanie energii wewnętrznej w cieczach; Energia wiatru - model elektrowni wiatrowej; Przekazywanie energii na przykładzie rezonansu mechanicznego;

Poznająpojęciaodna - wialnych i nieodna - wialnych zasobów energii, a także ana - lizują wady i zalety alternatywnych źró - deł energii. Tworzą modele turbin wia - trowych i kół wod - nych oraz

000próbek), wysoka częstotliwość pobierania danych24000próbek na sekundę.; Ciśnienie powietrza - zakres: 0 do 300 kPa; dokładność: ±2.5 kPa; Natężenie - zakres: -1 do 1 A; dokładność: ±2%; Napięcie - zakres: -30 do 30 V; dokładność: ±2%; Niskie napięcie - zakres: -500 do500mV; dokładność: ±2%; Dystans (Ruch) - zakres: 0.2 do10m; dokładność: ±2%; Światło - zakres: 0do55,000 lx; dokładność: ±15 %; Mikrofon - zakres: 0 do 50 V; dokładność: Akcelerometr - zakres: -8 do 8 g; dokładność: ±3 %; Wejście uniwersalne - zakres: -0 do 5 V; dokładność: ±2 %; Temperatura otoczenia - zakres: -10 do 50 °C; dokładność: ±1 °C; Temperatura ciał stałych, cieczy - zakres: -25 do 125°C; dokładność: ±2°C;Wspierane systemyoperacyjne :Windows, Linux, Mac, iOS, Android; Maksymalna szybkość pobierania próbek: 24,000/sek; Rozdzielczość zbierania próbek: 12-bit; Wewnętrzna pamięć urządzenia: 100,000 próbek; Bateria LiPO 3.6V; Żywotność baterii >150godzin;Wyświetlacz LCD; KomunikacjaUSB ; Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth; Automatyczna kalibracja i test czujników ; Wymiary: śr. 13,2 cm, wys. 4,5 cm; Waga: 300 gram; Zakres tempe- ratur pracy: -10 do +50 stopnie; Certyfikaty: CE, FCC • 101elem.:4xbateriealkaliczne typ. AA - LR6;1xbateriapłaska, cynko- wo-węglowa4,5V,2000mAh;10xmagnesyneodymowe;2xmagnesy neodymowezotworem; drutmiedzianybez izolacji ø1mmodł. 0,75m; drutmiedzianynawojowyø1,5mm i dł.0,5m;drutmiedzianynawojowy ø 0,5mm i dł. 110m; 5 x gwóźdź ocynkowany; 1 x śruba o wym.: 8 x 100; 1 x stalowa wata; 1 x miernik elektryczny z przewodami; 100 x wykałaczki;1x taśma izolacyjna10mx15mm;1xkołoMaxwella;1x wentylator komputerowy;6xplastelina6kolorów;4xkulkametalowaø 1,5 cm; 4 xmetalowa kula ø 2 cm; 1 x sznurek biały 3m; 2 x sprężyna 0,5 N ; 1 x wężyk przezroczysty o ø 0.5 m; 1 x nakrętka sześciokątna duża; 1 x nakrętka sześciokątna mała; 1 x folia aluminiowa o dł. 50 m; 1 x taśma miernicza o dł. 5m; 4 x lupki małe przezroczyste; 10 x podgrzewaczy; 1 xwahadło rezonansowe; 1 x plastikowy słoiczek; 1 x łapa do probówek; 1 x probówka okrągłodenna bakteriologiczna 16 x 180 mm; 1 x klej winiliczny mały z aplikatorem; 1 x torebka strunowa 12 x 18 cm; 1 x taśma samoprzylepna 18 x 30 mm; 10 x przewody z krokodylkami; 1 x solarny konik polny; 1 x zlewka niska 100 ml; 1 x termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych; 1 x jod sublimowany krysta- liczny50g (czysty); 1x sprężyna; 1x czarnymateriał bawełna20x20 cm; 2 x zlewki miarowe 250 ml; 1 x wahadło Newtona; 5 krążki ze styropianu; 1 x rzeżucha (nasiona); 1 x szalka Petriego 90 x 15mm; 1 x pipeta; 1 x kolba okrągłodenna; 1 x tusz czarny; 1x blok techniczny A4 10 arkuszy białego papieru; 1 x blok kartonów czarnych A4 10 ar- kuszy; 1 x palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką; 1x teczka ze scenariuszami do zestawu doświadczalnego; pojemnik z pokrywką 52 l o wym.: 42 x 34 x 22 cm

omawiają ich funkcje.

Siły i oddziaływania LJ 0020 5 490 zł Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z fizyki, przeznaczony do przepro - wadzenia i omówienia 15 działań badawczych i eksperymentów pod - czas 17 lekcji fizyki. Moduł pozwala uczniom przeprowadzić szereg do - świadczeń z zakresu sił fizycznych i oddziaływania. Realizując zadania badawcze, uczniowie dowiedzą się, czym jest siła i masa oraz jaki jest wpływ tych wielkości na ruch ciał wynikający z zasad dynamiki New - tona. Uczniowie będą badać oddzia - ływania grawitacyjne, opory ruchu, a także oddziaływaniamagnetyczne i elektrostatyczne. Będą mieli także możliwość rozwijania umiejętności inżynierskich podczas projektowania i wykonywania modeli. • sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 rów- noległych klas w szkole • wyposazenie zestawu dostarczane wwytrzyma- łej skrzyni z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50 x 60 x 30 cm): materiały drukowane: rozbu- dowany przewodnik metodyczny pt. „Siły i od- działywania” dla nauczyciela ze scenariuszami

lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów; bez- terminowa licencja szkolna na dostęp do interak- tywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniemm.in. tablicy interak- tywnej: rozbudowany przewodnikmetodyczny pt. „Siły i oddziaływania” dla nauczyciela ze scena- riuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej; książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne; symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; ma- teriały tradycyjne, m.in.: waga elektroniczna, zakres 2kg- 2 szt., siłomierz (dynamometr) 250g- 8 szt., zestaw obciążników (11x10g)- 8 szt., modele samochodu - 8 szt., stoper- 12 szt., poziomice i równoważnie -po 8 szt., opiłki żela- za (600 g) - 1 szt., szalki Petriego - 10 zt., magnesy sztabkowe i pierścieniowe -po

S T E M science technology engineering maths

16 szt., kule styropianowe- 18 szt., arkusze filcu i papieru ściernego- po

5 szt., ścienna plansza dy- daktyczna „Metoda ba- dawcza” (70x100 cm)

LabDisc Fizyka DA 1235

2 999 zł Pozwala na przeprowadzenie różnorodnych eks - perymentów z zakresu fizyki, zarównow szkolnej klasie, jak i po za nią (dzięki wbudowanemu aku - mulatorowi oraz wewnętrznej pamięci). Wyniki dokonywanych pomiarówmogą być obserwowa - ne przez uczniów bezpośrednio na wyświetlaczu

374

sklep.nowaszkola.com

375

Made with FlippingBook Proposal Creator