Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

S T E M science technology engineering maths

S T E M science technology engineering maths

Życie w ekosystemach LJ 0014 3 990 zł Uczniowie codziennie mają oka - zję obserwować lokalny ekosystem i różnorodną grupę organizmów wnimżyjących.Wramachmodułu Życie w ekosystemach dowiadują się, w jaki sposób jesteśmy zależni od innych organizmów w ekosys - temie. W pięciu seriach, zapropo - nowanych w module, działań ba - dawczych uczniowie zapoznają się z cyklemżycia, dziedziczonymi i nabytymi cechami, adaptacjami i informacjami zawartymi w ska - mielinach. Dowiadują się również, w jaki sposób wszystkie te elemen - ty wpływają na różnorodność ży - cia na Ziemi. Uczniowie poznają te zagadnienia poprzez badanie,

Zmieniająca się planeta Ziemia LJ 0016 4 990 zł Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji pod - stawy programowej z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 14działańbadaw - czych i eksperymentówpodczas 22 lekcji geogra - fii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych. Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom, jak to się stało, że Ziemia, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Ucznio - wie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicz - nych i tworzenie się skał. Pracując z tym modu - łem, uczniowie dowiadują się dlaczego na Ziemi występują trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Poznają różne typy skał i wykonują symulację cyklu skalnego. Tworzą model przebiegu erozji i przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy ukształtowania terenu. Dowiadują się, co różne typy map mówią nam o formach ukształ - towania terenu i położeniu akwenów. Omawiają tworzenie się warstw skalnych i skamieniałości. Opracowują modele, które mają na celu rozwią - zanie problemu erozji gleby. • sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1–3 równoległych klas w szkole

dyskusję i aktywne rozwiązywanie problemów. Dokonują obserwacji i przewidywań, analizują i zapisują dane, opracowują twierdzenia po - parte dowodami i wnioskowaniem oraz oceniają związane z ekosys - temami problemy i ich rozwiąza - nia. Finalnie uczniowie zapozna - ją się z procesem projektowania technicznego. Pracując wgrupach, analizują problemy środowiska i sugerują ich możliwe rozwiąza - nia. Następnie wspólnie oceniają zaproponowane koncepcje, okre - ślając czy pomagają one rozwią - zać problem, czy też szkodzą eko - systemowi, wywołując negatywne zmiany w jego obrębie.

• wyposazenie zestawu dostarczane w dwóch wytrzymałych skrzynach z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50x60x30 cm) stanowią: • materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów • bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zaso- bów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniemm.in. tablicy interaktywnej • rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariu- szami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej

• książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia inte- raktywne

• symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji, • zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał - 8 szt. • zestaw 8 próbek gleb występujących na Ziemii - 1 szt.

• gips artystyczny, piasek, glina,ciastolina • nóż z tworzywa sztucznego- 32 szt.

• mata absorbcyjna i podkładki z tektury - po 16 szt. • duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego • ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

S T E M science technology engineering maths

Materia i energia w ekosystemach LJ 0012 3 990 zł W ramach pracy z modułem Ma - teria i energia w ekosystemach uczniowie poznają różnorodność form życia w ekosystemach oraz unikalność sposobów ich podtrzy - mania. Dowiadują się, że w eko - systemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotyczne i abiotycz - ne oraz, że wszystkie żywe istoty wymagają tych samych podstawo - wych zasobów: żywności, wody, schronienia i powietrza. Poszerze - niem tej wiedzy będzie dyskusja o interakcjach, jakie występują, gdy czynniki biotyczne konkurują o uzy - skanie tych zasobów. Uczniowie dyskutują, jak czynniki biotyczne

Struktury roślin i zwierząt LJ 0013 4 990 zł Podczas pracy zmodułemStruktury roślin i zwierząt uczniowie rewidują swojąwiedzę na temat organizmów oraz poznają budowę i zachowania roślin i zwierząt.Wyciągająwnioski na temat potrzeb, jakie muszą być spełnione, aby organizmy mogły rozmnażać się, rosnąć i przetrwać w swoim środowisku. Dzięki reali - zacji kolejnych, zawartych wmodu - le, działań badawczych uczniowie poznają budowę konkretnych roślin i zwierząt. Identyfikują behawio - ralne i strukturalne adaptacje róż - nych organizmów i dyskutują o tym, w jaki sposób każda z nich wpływa na przetrwanie. Dyskusję tę wspie - ra dostępna dla uczniów sekcja

zależą od czynnikówabiotycznych, takich jak Słońce, woda i powietrze oraz od innych czynników bio - tycznych, w tym roślin i zwierząt, umożliwiając imwzrost, reprodukcję i przetrwanie. Poprzez sześć serii działań badawczych uczniowie ba - dają ruchmaterii oraz obieg energii w ekosystemie.Wmiarę realizowa - nia tych działań za pomocą takich modeli, jak: sieci pokarmowe, pi - ramidy żywieniowe i eko-kolumny, coraz lepiej rozumieją zjawiska: konkurencji, współzależności i sfer Ziemi. Na koniec pracy z modu - łem omawiają wpływ człowieka na ekosystemorazmożliwe sposoby ochrony środowiska naturalnego.

kalmara i kwiatu. W ramach pracy zmodułemomawia się również pięć zmysłów i bada ich znaczenie dla przetrwania zwierząt. Prowadzona przez nauczyciela sekcja mózgu owcy wprowadza pojęcie przetwa - rzania informacji. Wmodule szcze - gółowo jest omawiany zmysł wzroku - uczniowie dowiadują się, jak działa oko i w jaki sposóbwidzimy obrazy. Uczniowie dyskutują o falach światła i o tym, dlaczego różne zwierzęta widzą kolory inaczej. Finalnie, na podstawie swojej wiedzy na temat zmysłu wzroku u różnych zwierząt, uczniowie projektują model ulep - szonego ludzkiego oka i oceniają swoją pracę.

Struktura i właściwości materii LJ 0015 5 990 zł Zestaw do realizacji podstawy programowej z chemii, przeznaczony do przeprowadzenia (w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badaw - czych) i omówienia 17 działań badawczych i eks - perymentówpodczas 21 lekcji chemii.Wramach tego modułu uczniowie poznają stany skupienia materii oraz pojęcie właściwości fizycznych i che - micznych. Dowiadują się czym jest objętość, masa i gęstość oraz jak je mierzyć. Sporządzają i roz - dzielająmieszaniny.Wcielają sięw rolę inżynierów i projektują system filtracji do oczyszczaniawody.

• sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole • wyposazenie zestawu dostarczane w 2 wytrzymałych skrzyniach z tworzywa sztucznego (o wym.: 50x60x30 cm): materiały dru- kowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej; rozbudowa- ny przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lek-

cji i działań badawczych, w wersji cyfrowej; książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne; symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: waga szkolna z odważnikami, zakres do 2 kg - 4 sztuki, cylin- dry miarowe o poj. 1000 ml i lejki - po 8 szt., pipety- 48 szt.; łyżki miarowe - 8 szt., lupy - 30 szt., laboratoryjne opiłki żelaza (500g) - 1 szt., różdżka magnetyczna- 12 szt., jodyna antyseptyczna 30 ml, rękawiczki jednorazowe- 100 szt., gleba, piasek, żwir, duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego, ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

376

sklep.nowaszkola.com

377

Made with FlippingBook Proposal Creator