Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Jednostki układu SI VS 0130

Światła i kolory TS 5273

Maszyny proste VS 0101 47 zł • wym.: 67 x 97, waga: 200 g; druk na papierze kredowym, foliowana jednostronnie, aluminiowe listwy z zawieszką

47 zł

47 zł

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

Ruch prostoliniowy VS 0212

Optyka geometryczna VS 0132 47 zł • wym. 70 x 100 cm

Zasady dynamiki VS 0131

Jednostki miar TS 5424

47 zł

47 zł

47 zł

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

Fizyka - zestaw 21 tablic WU 0003 639 zł Zestaw 21 tablic dydaktycznych • Ruch postępowy. • Ruch jednostajny zmienny (I). • Ruch jednostajny zmienny (II). • Ruch obrotowy. • II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego. • Statyka. • Zderzenia niesprężyste. • Zderzenia częściowo sprężyste. • Zderzenia sprężyste. • Siły w ruchu po okręgu. • Siły w ruchu harmonicznym. • Moment bezwładności. • Moment bezwładności niektórych ciał. • Drgania harmoniczne. • Składanie drgań równoległych. • Krzywe Lissajous. • Tłumienie, rezonans. • Rzuty. • Schemat doświadczenia Younga. • Idealny schemat rozszczepiania jąder. • Rodziny pierwiastków promieniotwórczych.

dach i temperaturach w miastach na całym świecie i zestawiają je z analogicznymi danymi lokalnymi. Porównują ze sobą dostępne in - formacje, w celu wyszukania se - zonowych wzorcówpogodowych i wpływu położenia geograficzne - go na pogodę. Ponadto uczniowie poznają strefy klimatyczne, bada - jąc lokalizacje na całym świecie, a następnie opracowują broszurę podróżną, aby podzielić się swoimi odkryciami z resztą klasy. Poznają także niebezpieczne zjawiska po - godowe i dyskutują o tym, w jaki sposób mogą one wpłynąć na lu - dzi. Wypracowują rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ poznanych zjawisk i oceniają sku - teczność swoich pomysłów.

Ziemia i Kosmos LJ 0017 3 990 zł Celem modułu Ziemia i Kosmos jest pokazanie uczniom, że za - równo nasza planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zachodzi obieg mate - rii i energii. Systemy te oddziałują ze sobą, a efekty zachodzących w nich interakcji mogą być ujęte w obserwowane i przewidywa - ne wzorce, jak na przykład noc i dzień, pory roku, pływy, po - goda i klimat. W ramach pięciu dostępnych serii działań badaw - czych uczniowie badają te od - działywania; dyskutują o miejscu Ziemi we Wszechświecie, oma - wiają wzajemny wpływ Słońca,

Pogoda i klimat LJ 0018 2 990 zł Moduł Pogoda i klimat porządkuje wiedzę uczniów na temat pogo - dy i pomiarów jej składników, pór roku oraz zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zjawisk pogo - dowych. Uczniowie poznają przy - rządy służące do pomiaru składni - kówpogody, a nawet samodzielnie budują klasową stację meteorolo - giczną. Podczas pracy z modu - łem są prowadzone obserwacje składników pogody – dane są co - dziennie zbierane i analizowane, a następnie konfrontowane z rze - czywistymi danymi pogodowymi z okolicy. Uczniowie badają pogo - dę, analizując informacje o opa -

Ziemi i Księżyca, poznają naturę gwiazd. Wykorzystując modele, uczniowie analizują ruch obroto - wy i obiegowy Ziemi i Księżyca, co pozwala im wyjaśnić mecha - nizmzjawisk dnia i nocy, pór roku i faz Księżyca. Poznają również sfery Ziemi i ich wzajemne zależ - ności oraz dowiadują się o potrze - bie i możliwościach ich ochrony. Uczniowie rozwijają te koncep - cje poprzez aktywne badanie, dyskusję i rozwiązywanie pro - blemów. Prowadzą obserwacje, przewidują rezultaty, wyciągają wnioski, przedstawiają dowody i argumenty oraz oceniają pro - blemy i ich rozwiązania. ( 19 lekcji)

378

sklep.nowaszkola.com

379

Made with FlippingBook Proposal Creator