Greenity 62

‘Beter resultaat door samen te werken’ Marie-Carien Slootman is bestuurlijk actief in het Waterschap Zuiderzeeland. Haar ervaring is dat als de agrarische sector op de gebieden van waterkwaliteit, bodem en waterbeschikbaarheid samenwerkt met partijen zoals het waterschap, dat de samenwerking resulteert in een aanpak die breed gedragen zal worden.

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

Begin dit jaar werd bekend dat onder meer LTO Nederland, KAVB, NFO en GlastuinbouwNeder- land de zogenoemde Cafetariaregeling met de Belastingdienst hebben kunnen voortzetten. Met deze regeling kunnen werkgevers aan tijdelijk werknemers regelingen aanbieden waarbij er bij kosten voor specifieke onderwerpen gebruik gemaakt kan worden van belastingregels die voordelig kunnen zijn voor werkgever en werk- nemer. Inmiddels is de brochure verschenen waarin de regeling wordt uitgelegd aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden. De brochure is te vinden op de site van de Werkgeverslijn van de land- en tuinbouw, www.werkgeverslijn.nl. Brochure cafetariaregeling Dit vertelde ze tijdens het bezoek van KAVB Jong! op 3 maart 2020 aan Mts. Slootman-Claassen in Espel. De bijeen- komst stond in het thema van water: de samenwerking tussen de sector en het wa- terschap en de inzet van het bedrijf om te komen tot een nagenoeg gesloten erf. Het Actieplan Bodem en Water (ABW) is de Flevolandse uitwerking van het landelij- ke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. LTO Flevoland, de KAVB, Waterschap Zuider- zeeland en de Provincie Flevoland werken hierin op een bijzondere manier samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw. Het actieplan bodem en water daagt ondernemers uit om te ondernemen met nog meer zorg voor bodem en water voor een goede productie voor later. In Zui- derzeeland zijn bloembollentelers aan de slag gegaan met allerlei projecten en in- vesteringen en dat werpt zijn vruchten af. Bloembollenondernemers delen kennis en leren van elkaar en van specialisten over duurzaam bodemgebruik, een goede wa- terkwaliteit en het vasthouden van water. Bert van de Bosch van Waterschap Zuider-

Foto: Stan van Oers

zeeland vertelde van zijn kant over de sa- menwerking. Hij onderschreef de stelling van Marie-Carien: door samen te werken bereik je meer. De KAVB Jong! deelnemers kregen een rondleiding over het recent aangepaste erf. Het erf is zo ingericht dat al het water dat op de vloer komt wordt opgevangen

in goten. Het water wordt in spoelbassins gepompt, waaruit het wordt gezuiverd. Met deze aanpak is het bedrijf zelfvoor- zienend voor spoelwater voor de gladio- len. Het water is beter van kwaliteit dan dat uit de bron op het bedrijf. De eerste resultaten zijn dat de nieuwe werkwijze ook een positieve invloed op de gladiolen heeft.

Jaarvergadering Hyacint in teken van techniek

Dinsdag 24 maart vindt in de zaal Narcis van het Oranje Nassau Paviljoen op Keukenhof de jaarvergadering plaats van de KAVB-product- groep Hyacint. De vergadering begint om 16.00 uur. Tijdens de jaarvergadering komen ver- schillende actuele en relevante onderwerpen voor de hyacintensector aan de orde. Na opening zal voorzitter Arjen Hogervorst allereerst terugblikken op de activiteiten van de KAVB-productgroep Hyacint van afgelopen jaar. Ook zal de WUR de vergadering bijpraten over het lopende onderzoek en het POP3-on- derzoek Vitale Teelt Hyacint. Aansluitend gaat de BKD in op de ontwikkelin- gen in de keuring van het afgelopen jaar.

Gastspreker voor deze middag is Piet Piekstra. Hij is specialist op het gebied van optisch sorte- ren en zal voor de aanwezigen een presentatie verzorgen. Hij zal onder andere vertellen over de sorteermachine die hij heeft ontworpen, waarbij wordt gewerkt met camera-sorteren. Deze machine kan ervoor zorgen dat een aan- tal ziekten in hyacinten beter wordt herkend. Daarna wordt de bijeenkomst gesloten en kunt u netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Meld u aan voor deze bijeenkomst tot en met 20 maart via kavb@kavb.nl. Leden ontvangen een papieren uitnodiging, die als toegangsbewijs voor de jaarvergadering geldt. Vergeet u deze niet mee te nemen?

26

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator