Greenity 62

C O L UMN

Hollands Kroon bijgepraat over toerisme

Tijdens de Lentetuin in Breezand orga- niseerde gemeente Hollands Kroon met een aantal personen een bijeenkomst over de toekomst van de bloembol- lensector in relatie tot deze gemeente. Naast KAVB-vertegenwoordigers uit de regio was ook algemeen voorzitter Jaap Bond die middag aanwezig om de visie van de KAVB op die toekomst te geven. “Inhoudelijk is er goed gediscussieerd over onderwerpen als het imago, de werkgelegenheid die de sector in deze gemeente biedt en de mogelijkheden van het toerisme. Vastgesteld werd dat er echt wel problemen op de bedrijven afkomen, al kijk je alleen al naar be- drijfsovername. Door de schaalvergro- ting wordt het voor bedrijfsopvolgers steeds lastiger om het kapitaal bijeen te brengen om een bedrijf voort te zet- ten.”

Toerisme biedt volgens Bond zeker mo- gelijkheden in de kop van Noord-Hol- land, dat zich er graag op beroemt het grootste aaneengesloten areaal bloem- bollen te hebben. “Onlangs heb ik met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen gesproken over het bloem- bollentoerisme. Het NBTC heeft wat zij noemen de Bloemenlijn, waarbij ze het toerisme willen spreiden over andere locaties en evenementen die buiten de Bloembollenstreek plaatsvinden. De Lentetuin zelf is daar een voorbeeld van, maar ook de rondleidingen bij Sandra Munster en Bloeiend Zijpe. Maar er kan meer, en daar wil de gemeente Hollands Kroon graag mee aan de slag. Het was een prima bijeenkomst, die la- ter dit jaar een vervolg krijgt. Ook voor andere regio’s is het goed om na te den- ken over dit initiatief.”

Over de grens

Prisca Kleijn — directeur kleijn@kavb.nl

13 maart 2020 Onlangs stond in het vakblad Boerderij het bericht dat het Nederlandse bedrijf HZPC een deel van zijn onderzoeksactiviteiten gaat verplaatsen naar Canada. De reden daarvan is volgens het bedrijf de strenge Europese regelgeving rondom nieuwe ver- edelingstechnieken zoals Crispr-Cas. Wat gaat er in ons land mis dat een internatio- naal marktleider op het gebied van aardap- pelveredeling, pootgoedhandel en product- conceptontwikkeling zich genoodzaakt ziet om deze beslissing te nemen? Even terug naar 2017. Toen sloten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrou- wen in de toekomst’. Mede dankzij de lobby van de gezamenlijke brancheorganisaties is onder leiding van Plantum in dit akkoord de tekst opgenomen dat ‘Nederland zich in Europa inzet voor de toepassing en toe- lating van nieuwe veredelingstechnieken als Crispr-Cas’. Inmiddels zijn we zo’n vier jaar verder en zijn de nieuwe technieken nog steeds niet vrij te gebruiken. Het Eu- ropese hof heeft in 2018 geoordeeld dat nieuwe veredelingsmethoden beoordeeld moeten worden onder de zware en dure toetsing voor genetisch gemodif iceerde organismen. Onbegrijpelijk dat dit gebeurt terwijl de Nederlandse overheid de milieu- lat steeds hoger legt en juist wil inzetten op de ontwikkeling van robuuste gewassen. Wanneer de sector niet op korte termijn kan beschikken over de nieuwste verede- lingstechnieken kunnen er geen sterkere resistente rassen ontwikkeld worden. De ziektedruk in de sector neemt hierdoor al- leen maar toe waardoor ook de vraag naar gewasbeschermingsmiddelen zal stijgen. Daarnaast neemt de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven af ten op- zichte van bedrijven in bijvoorbeeld Noord Amerika die dankzij de nieuwe technieken wel sneller sterkere rassen kunnen telen. Nederlandse bedrijven dreigen hiermee hun sterke positie op de wereldmarkt te verlie- zen. Dat de tijd dringt, mag wel duidelijk zijn nu bedrijven de keuze maken om bui- ten de grenzen aan de slag te gaan. Kom op Nederlandse regering en EU: tijd om nu spijkers met koppen te slaan!

Onlangs is het Hoofdbestuur aan de slag gegaan met de resultaten van de brain- stormsessies die de afgelopen periode in de kringen zijn gehouden. Tijdens deze sessies werd met leden en met niet-leden van de KAVB gesproken over onder meer belangenbehartiging, communicatie en samenwerking. Onder leiding van algemeen voorzitter Jaap Bond is door het bestuur ‘het net op- gehaald’ en zijn de resultaten gebundeld en gecategoriseerd. In het Hoofdbestuur is overeenstemming over de vraag wat er moet gebeuren. Er wordt nu gestart met de uitwerking hiervan waarna komend najaar een uitvoeringsagenda zal worden gepresenteerd voor de komende drie jaar. Hoofdbestuur KAVB bespreekt brainstormsessies

Viruscommissie vroeg aan de slag

Woensdag 26 februari kwamde Virus- commissie van de KAVB voor het eerst bijeen voor een eerste ronde langs de voorjaarsbloeiers op de KAVB-proef- en monstertuin. De commissie controleert alle opplantmonsters, registratie-inzen- dingen en collecties op de aanwezigheid van virussen en andere afwijkingen. Tot eindmei komt de Viruscommissie bijna elke week naar Lisse omde gewassen te inspecteren. De opplantingen worden ook nog door andere commissies beoordeeld op aspecten, zoals soortechtheid, onder- scheidbaarheid, uniformiteit of abnormale verklistering. Op basis van de resultaten ontvangen partijen een uitslag.

27

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator