Greenity 62

VA N D E R E D A C T I E

Tulpenvirus X overleeft acht maanden in de bodem Het Tulpenvirus X (TVX) kan acht maanden overleven in de bodem. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, Proeftuin Zwaagdijk en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) naar virussen bij tulp, lelie en hosta.

Cijferbrij

Dit is een van de resultaten van de publiek-private samenwerking ‘Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen’. TVX blijkt in veel meer soor- ten onkruid te kunnen overleven dan gedacht. Onderzoek met toets- planten toonde aan dat het virus drie maanden kan overleven in verschillende bodemsoorten (grond, klei of zavel). Uit een PCR-test bleek dat het virus tot wel acht maanden in de grond aanwezig is. Op dit mo- ment telen onderzoekers tulpen en andere planten op de besmette grond, om te onderzoeken of deze via de besmette grond ziek worden.

Binnen dit project kijken onderzoe- kers ook naar de aantoonbaarheid van het virus in verschillende de- len van de plant. Dit is belangrijk voor een optimale bemonstering. Daarnaast doen ze onderzoek naar alternatieven voor de chemische selectie van bloembollen en naar alternatieven om virusoverdracht door bladluizen te beperken bij zo- wel lelie als tulp. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uit- gangsmaterialen en de private par- tijen iBulb/Anthos, KAVB, BKD, Ho- baho, CNB en Select Plant Hosta.

André Leegwater — Eindredacteur a.leegwater@greenity.nl

Als het niet zo treurig was, zou het om te gil- len zijn. Het getouwtrek tussen het Rijksinsti- tuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de stichting Mesdag Zuivel over de juistheid van hun cijfers voor de stikstofuitstoot neemt zo langzamerhand groteske vormen aan. Het RIVM berekende vorig jaar dat de agrarische sector verantwoordelijk was voor 45% van alle stikstofuitstoot in Nederland. Dat schoot de sector in het verkeerde keelgat en die zou wel eventjes uitrekenen hoe het echt zat. Zie je wel, zei voorman Jan Cees Vogelaar toen de uitkomsten bekend waren, het is maar 25%, dus alle plannen van de politiek kunnen de prullenbak in. Nee, hoor, zei het RIVM, jullie hebben de verkeerde uitgangspunten geko- zen, maar erkende intussen wel dat ook zij er een procentje naast zaten en dat het 44% moest zijn. Voor de zekerheid hield het onder- zoeksinstituut de eigen cijfers nog eens tegen het licht en nu is het uitgekomen op 41%... Alles is dus relatief. Zo gaat het ook met het coronavirus. Wereld- wijd zijn er zo’n 4.000 mensen aan bezweken sinds half januari de uitbraak van dit nieuwe virus bekend werd. Natuurlijk is dat vreselijk. Maar in Nederland gaan dagelijks 130 men- sen dood aan kanker, 47 aan een beroerte of hartfalen en 7 aan diabetes. Dus wat een hoop drukte om een stukje eiwit, zou je kunnen zeg- gen. Zo kun je dus alles relativeren tot aan- vaardbare proporties als je de mensen maar met indrukwekkende cijfers om de oren kunt slaan. Cijfers liegen niet, maar de mensen die ze gebruiken wel. Zeker met percentages is het uitkijken als je de grootheden die de basis van de cijferbrij vormen niet kent. Uitkomsten van onderzoek passen maar al te vaak in het straatje van links én rechts doordat ze selec- tief winkelen in de schappen met data. Reden genoeg dus om altijd kritisch te blijven kijken naar cijfers. De mens is van nature een oppor- tunist en altijd bereid zichzelf rijk te rekenen.

Tulpen voor hulpverleners in Shanghai De organisatie van het tulpenfestival in het Chinese Jing’an District heeft besloten de bloemen cadeau te doen aan hulpverleners in Shanghai. Het festival is afgelast vanwege het coronavirus.

Normaal gesproken komen in deze tijd van het jaar zo’n zes miljoen bezoekers naar het tul- penfestival dat plaatsvindt in het Jing’an District, om te genieten van in totaal 1,68 miljoen tulpen. Nu het park gesloten is vanwege het coronavirus, hebben de orga- nisatoren van het festival besloten de tulpen-op-pot uit te delen. Zo’n 300.000 tulpen van meer dan ne- gentig soorten worden uitgedeeld aan vrijwilligers, medisch perso- neel, politieambtenaren, vrijwilli-

gers en journalisten in Shanghai. Ook is een van de pleinen bij het Shanghai Railway Station versierd met tulpen in allerlei kleuren, om de mensen die weer aan het werk gaan een hart onder de riem te steken. Het veiligheidspersoneel dat werkt op het station ontving eveneens tulpen. Verder worden de bloemen uitgedeeld in zieken- huizen en wijkcentra. De bollen voor deze tulpen werden geleverd door het Nederlandse exportbe- drijf Royal van Zanten.

4

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator