Greenity 62

S T I G A S T I P

Bel voor meer informatie naar Marcel van Diepen (06-20140798), bel naar de Stigas Servicedesk: 085-0440700 (kies 1), mailen naar marcel.van.diepen@stigas.nl kan ook, of ga naar www.stigas.nl.

Risico-inventarisatie is wettelijke verplichting

Tekst en fotografie: Stigas

Volgens de Arbowet moeten alle bedrijven waar gewerkt wordt onder gezag, over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) beschikken. Bedrijven die er geen hebben, lopen het risico op een forse boete tot € 4.500. Risico’s kunnen nooit helemaal worden uitgesloten. Omdat je dagelijks op je eigen bedrijf loopt, treedt er bedrijfsblindheid op, dus je ziet gevaren op een gegeven moment gewoon niet meer. Een RIE is een goede manier om systematisch alle risico’s op het bedrijf in kaart te brengen. Vanaf 2017 heeft Stigas een volledig nieuw digitaal sys- teem voor de uitvoering van de RIE ontwikkeld. Afhankelijk van het bedrijfstype en de activiteiten op het bedrijf kunnen modules die van toepassing zijn worden aangevinkt, zodat allerlei overbodige vragen automatisch worden overgeslagen. Uit cijfers van Stigas blijkt dat vanaf 2017 in de agrari- sche en groene sector 51% van de bedrijven aan de slag is gegaan met de nieuwe RIE. Dit betekent dat van 49% van de bedrijven niet bekend is of zij beschikken over een actuele RIE en of ze daarmee een boete riskeren. In de regel mag een RIE niet ouder zijn dan vier jaar en moet deze sowieso worden aangepast als er een wijzi- ging van bedrijfssystemen plaatsvindt. In een brief van 29 januari aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat er onder andere fors ingezet gaat worden op intensivering van het toezicht op de

RIE. In een onderzoek waarnaar de staatssecretaris verwijst, wordt de sectoraanpak voor de RIE, die door Stigas is ontwikkeld, expliciet genoemd als goed prak- tijkvoorbeeld. Vrijwel alle agrarische bedrijven met medewerkers zijn aangesloten bij Stigas. Er wordt voor de RIE een leges- tarief gevraagd van € 217 (voor de bedrijven tot tien medewerkers). Dit is inclusief een bedrijfsbezoek van de preventieadviseur van Stigas met specifieke agra- rische kennis. Voor bedrijven met meer dan tien me- dewerkers gelden iets hogere tarieven, tot € 496 voor bedrijven met vijftig tot honderd medewerkers. Voor gezinsbedrijven gelden andere, specifieke tarieven. Het is sowieso aan te raden om een inlogcode voor de RIE aan te vragen, zodat je er alvast mee aan de slag kunt. Met de nieuwe Stigas-RIE kan na het invullen van de risico-inventarisatie ook meteen een plan van aanpak en rapport worden gemaakt. Daarbij moet per actie altijd een einddatum worden vermeld. In het plan van aanpak kan bijvoorbeeld als actie worden genoemd: ‘Nagaan of alle draaiende delen van de verwerkingslijn goed zijn afgeschermd’, met 15 juni als einddatum. De week daarvoor, dus op 8 juni wordt dan automatisch een e-mail verstuurd met daarin een verwijzing naar dit actiepunt. Dat houdt je scherp.

13 maart 2020

47

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator