Greenity 62

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N

Vaste planten algemeen Bladluis In diverse vaste planten in de kas komt de eerste bladluis voor. Zachte gewassen zijn zeer aantrekkelijk. Het inzetten van natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen en galmuggen, is technisch gezien mogelijk. De meeste kwekers zullen echter toch kie- zen voor een snelle bespuiting omdat hun vaste planten bestemd zijn voor de visuele markt en afnemers willen dat hun planten volledig schoon zijn. Voor de bestrijding zijn verschillende mid- delen toegelaten. Teppeki plus uitvloei- er werkt goed en is veilig voor natuurlijke vijanden. Sivanto Prime is ook een goede optie. Calypso en Gazelle werken goed en snel, maar sommige afnemers willen liever geen neonicotinoïden. Voor Pediment (piri- micarb) is het in het voorjaar vaak nog te koud om in te zetten. Voor een goede wer- king is het belangrijk dat de luizen vol- doende actief zijn en het middel goed opne- men. Na opname stopt de voedselopname, waardoor luizen zullen afsterven. Bij koud weer is de luis minder actief en zal het ook langer duren voordat deze dood gaat. Voeding Controleer het voedingsniveau van planten die in het najaar zijn opgepot. Afhankelijk van het gemeten voedingsniveau kan nu worden bijgemest met oplosmeststoffen. Gebruik bij voorkeur een kalirijke meststof en voldoende magnesium. Te veel stikstof geeft een slappe groei. Compost Het gebruik van compost is gunstig voor bodemverbetering en voldoende aanvoer van organische stof. Compost bevat relatief veel effectieve organische stof ten opzichte van de hoeveelheid fosfaat. Dit is gunstig vanwege het mestbeleid. Daarnaast geldt voor compost een fosfaatvrijstelling. Vijftig procent van de gebruikte hoeveelheid fos- faat telt niet mee voor de mestwetgeving, met een bovengrens van 3,5 gram per kilo droge stof. In de praktijk mag op een grond met een hoog fosfaatgehalte in de bodem (Pw-getal > 55) slechts 40 kg fosfaat per ha worden aangevoerd. Bij een compost die 4 kg fos- faat per ton bevat, komt dat overeen met 20 ton compost per ha. In 2020 is er een nieuwe uitzondering van kracht geworden voor percelen met een hoog fosfaatgehalte. Om te werken aan de organischestofvoorziening mag 5 kilogram fosfaat per hectare extra worden uitgere- den, mits het gaat om compost of strorijke mest. Dat betekent in dit rekenvoorbeeld 2,5 ton extra compost per ha. Kwaliteit compost Wees bij het gebruik van compost kritisch op de kwaliteit en de hoeveelheid. De ver- schillende grondstoffen hebben invloed

op de samenstelling van de daaruit gepro- duceerde compost. GFT-compost is veel- al goedkoper. Groencompost of natuur- compost hebben echter de voorkeur boven gft-compost, omdat die minder zouten bevatten en minder verontreinigingen. Vraag altijd vooraf een analyse op om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Gebruik bij voorkeur gecertificeerd materiaal. Een keurmerk als Keurcompost heeft verschil- lende klassen en biedt bepaalde garanties op het gebied van kwaliteit. Compost moet vrij zijn van verontreinigingen zoals glas en plastic. Kijk daarnaast naar de hoeveel- heid zware metalen, de EC en de hoeveel- heid kalk in de compost. Verder bepalen de gehalten stikstof en fosfaat op de ana- lyse hoeveel compost volgens de gebruik- snormen mag worden aangevoerd op het bedrijf. Onkruid Zorg dat percelen die worden ingeplant, vrij zijn van onkruid. Houd na het spuiten van glyfosaat voldoende wachttijd aan voor grondbewerking. Voor de meeste soorten glyfosaat geldt bij bestrijding van eenjarige onkruiden een wachttijd van één tot twee dagen en na toepassing bij overblijvende onkruiden een wachttijd van een week. Deze wachttijd is afhankelijk van de opna- mesnelheid van de werkzame stof. Nieu- we formuleringen kunnen sneller werken, waardoor kan worden volstaan met een kortere wachttijd. Containerteelt Zorg ervoor dat containervelden goed ontwateren. Door alle regen in de winter zien we op slecht ontwaterende contai- nervelden ieder jaar weer problemen met afsterving van wortels. Een lavaveld heeft de voorkeur zeker bij P9-potten die tegen elkaar aan staan. Bij verticale ontwatering is het belangrijk dat velden voldoende op afschot liggen en egaal liggen om plasvor- ming tegen te gaan.

Bladluis Voeding Compost Kwaliteit compost Onkruid

Containerteelt A R A B I S Witte roest S A LV I A Cicaden L E L I E Plantdichtheid Oriëntals Aandrukken H YA C I N T Pleksgewijze bestrijding van geelziek Vuurbestrijding N A R C I S Vuurbestrijding T U L P Selectie tijdens de bloei Ratelvirus ANEMONE CORONAR IA Onkruidbestrijding knopen of zaad G L A D I OO L Bestrijding droogrot Ontsmetten pitten Plantdichtheid KLEINBLOEMIGE GLADIOOL IJzergebrek onder glas Bladverbranding in de kas L E L I E Wortelrotbestrijding Vuurbestrijding G EWA S B E S C H E RM I NG

Arabis

Witte roest In Arabis wordt soms witte roest waar- genomen. Het gaat om blaasjes die open- springen, waarbij wit poeder vrijkomt. Bestrijding is mogelijk met bijvoorbeeld Alibi Flora of Amistar Top. Beide midde- len bevatten dezelfde werkzame stoffen. Amistar Top is echter alleen toegelaten in de onbedekte teelt. Alibi Flora mag ook in de bedekte teelt.

Vuurbestrijdingsmiddelen Bestrijding graanopslag T E C HN I E K Controle beregeningshaspel Sandwichpanelen

Salvia

Cicaden Onder glas worden in Salvia al de eerste cicaden waargenomen. De kleine, dikwijls groen of geel gekleurde insecten zitten vooral aan de onderkant van het blad. Voer

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 4113 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator