Greenity 62

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

indien nodig een bestrijding uit met bij- voorbeeld Calypso, Gazelle of Sivanto Pri- me. Gebruik een uitvloeier.

mijden om verdere verspreiding te voorko- men. Pak de zieke en verdachte planten bij voorkeur beet met een gladde plastic zak.

afhankelijk van de weersomstandigheden. Spuit dan in een blok van drie bespuitin- gen met bijvoorbeeld 0,3 l Luna Sensation. Spuit dit middel gecombineerd met man- cozeb (uitzondering is de Duin- en Bollen- streek) of 0,35 kg Palladium per hectare. Engels vuur is alleen preventief te bestrij- den. Bij risico’s op een aantasting van Engels vuur na de bloei, bijvoorbeeld bij een periode van warm, vochtig weer en zeker voor het strijken, één à twee keer spuiten met bovengenoemd middelen.

Lelie Plantdichtheid Oriëntals

Vuurbestrijding Voor de vuurbestrijding geldt het volgen- de advies: • Spuit in hyacinten met 0,55 kg Folicur WG of 0,32 liter Folicur SC of 0,6 liter Luna Experience of 0,3 liter Luna Sensa- tion per hectare per keer tijdens en na de bloei en nog een keer in mei en juni. Let op: spuitfrequentie Folicur WG, Foli- cur SC en Luna Experience maximaal 1 keer per seizoen. Gebruik genoemde mid- delen in combinatie met een basismiddel als Mancozeb. In de Duin- en Bollenstreek heeft Mancozeb geen toelating. Combi- neer bovengenoemde middelen dan met 0,35 kg Palladium of 1 liter Solofol per hectare. Solofol heeft twee restricties: - Om zoogdieren te beschermen is toe- passing in de teelt van bloembollen en bloemknollen uitsluitend toegestaan voordat een bodembedekking van maximaal 25% is bereikt. - In de teelt van bloembollen en bloem- knollen zijn maximaal twee toepassin- gen toegestaan. * Bij droog weer na de eerste bespuiting kunnen de vervolgbespuitingen worden uitgesteld. * Spuit na hagel of vorstschade een keer extra. * Gebruik 250 liter vloeistof per hectare met een middelgrove druppel.

Bij de teelt van Oriëntals is het van belang goed af te wegen wat de leverbare maten ten opzichte van elkaar opbrengen. Ligt de prijs dicht bij elkaar, dan is dikker plan- ten de beste optie om tot een hoge geldop- brengst te komen. Plant in die situatie ongeveer 1.000 bollen van de maat 8/10 per RR2. Wanneer er grote prijsverschillen tus- sen de kleine en de grote maten zijn, dan is het verstandig niet meer dan 700 bollen per RR2 te planten. Van belang is ook de groeikracht van de grond en de prijs van het plantgoed. Telen op maat is interes- sant, maar houdt ook in dat er per maat geplant dient te worden. Aandrukken

Tulp Selectie tijdens de bloei

Verwijder tijdens het ziekzoeken behalve viruszieke planten ook andere afwijkende tulpen. Selectie op dwalingen is meestal gemakkelijk. Alleen dwalingen van culti- vars die veel op elkaar lijken, zijn soms las- tig te herkennen. In veel part i jen ‘Parade’ komt vaak ‘Apeldoorn’ als dwaling voor. Deze dwalin- gen zijn slechts te herkennen aan geringe afwijkingen in bloemvorm, bloeitijdstip, meeldraden en kleur van het hart. Deze verschillen tussen cultivars zijn in veel gevallen maar gedurende korte tijd goed te zien; meestal rondom het tijdstip dat de bloei begint. Ratelvirus

Narcis

Vuurbestrijding Voer tegen bladvlekkenziekte, Engels vuur en smeul te velde enkele bespuitingen uit. De bestrijding van Stagonosporopsis is een aandachtspunt na het wegvallen van mid- delen als Allure. Deze schimmel is vooral vroeg in het voorjaar actief. De volgende bespuitingen hebben mogelijk een wer- king: 0,55 kg Folicur WG, 0,32 l Folicur SC, 0,6 l Luna Experience of 0,4 l Rudis per hectare. Let op: spuit Folicur WG, Foli- cur SC en Luna Experience maximaal één keer per seizoen. Spuit kort voor, tijdens en kort na de bloei. Gebruik genoemde mid- delen in combinatie met een basismiddel als mancozeb. In de Duin- en Bollenstreek heeft mancozeb geen toelating. Combineer bovengenoemde middelen dan met 0,35 kg Palladium of 1 l Solofol per hectare. Solofol heeft twee restricties: • Om zoogdieren te beschermen is toe- passing in de teelt van bloembollen en bloemknollen uitsluitend toegestaan voordat een bodembedekking van maxi- maal 25% is bereikt. • In de teelt van bloembollen en bloem- knollen zijn maximaal twee toepassingen toegestaan. Spuit de gevoelige cultivars ook na de bloei,

Bij het planten van lelies dient de grond goed contact te maken met de wortels voor een snelle start van de groei. Het is de kunst om de grond gelijkmatig over het bed aan te drukken. Dit kan met een rol maar ook met afstrijkplaat. De mate van aandrukken is te regelen. In de prak- tijk zien we dat hier te kort aandacht aan besteed wordt. Afhankelijk van het type grond en de weersomstandigheden, dient men dit geregeld aan te passen. Controleer ook of het aandrukken over het bed gelijk- matig gebeurt. Een ander aandachtspunt is dat de grond van boven ook niet te fijn en vlak gemaakt wordt vanwege stuiven.

13 maart 2020 • Bij witte en gele cultivars zijn deze stre- pen glazig. Het komt ook voor dat deze verschijnselen alleen in de bloem te vin- den zijn. Door ratelvirus aangetaste plan- ten blijven meestal korter dan gezonde planten. • Later breidt het beeld zich uit over het gehele blad en vaak ook over de andere bladeren. In de bloemen van donkerkleu- rige cultivars kunnen donker doorschij- nende strepen of vlekken voorkomen. Bij de teelt van tulpen op zand- en lichte zavelgronden komt ratelvirus voor. Vooral Darwin-hybriden, Fosteriana’s, Kaufmanni- ana’s en Greigii’s zijn gevoelig voor ratelvi- rus. De eerste beelden zijn als volgt: • Zichtbaar in de oksel van de onderste bla- deren. Daar zijn min of meer ruitvormige lichtgekleurde doorschijnende vlekjes en streepjes te zien. De bladnerven zijn lich- ter gekleurd dan normaal.

Hyacint Pleksgewijze bestrijding van geelziek

Aantastingen door geelziek kunnen in het voorjaar voorkomen in de vorm van ‘zak- kers’, ‘stralers’, ‘zwartrand’ of ‘vlaggers’. Vanuit deze aangetaste planten kunnen gemakkelijk nieuwe infecties ontstaan in de vorm van ‘spetters’. Steek aangetaste planten en buurplanten diep weg en voer ze af in een stevige plastic zak. Probeer aanraking met handen en kleding te ver-

55

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator