Greenity 62

T E E LTA D V I E S

Collis + 0,4% prochloraz 450 g/l (Sportak, Mirage Elan).

Anemone coronaria Onkruidbestrijding knopen of zaad

Kleinbloemige gladiool IJzergebrek onder glas Bij enkele cultivars (onder meer Gladiolus nanus ‘Nymph’) komt het in de kas nogal eens voor dat het gewas een te lichte kleur heeft, hoewel genoeg stikstof is gegeven. Als de binnenste bladeren geler zijn dan de buitenste, duidt dit veelal op ijzergebrek. Gebruik 300-500 gram Fe EDDHA per 100 m2 met veel water. Maak het gewas voor toepassing vochtig. Direct na het spui- ten van ijzerchelaat naregenen met water. Spuit bij donker weer of ‘s avonds om blad- verbranding te voorkomen. Na bespuiting met ijzerchelaat moet het gewas binnen tien dagen groener worden. Bespuit eerst enkele tientallen meters van het gewas. Als het effect na tien dagen goed zichtbaar is,

Opmerkingen: * Wanneer het plantgoed Fusariumproble- men heeft, kan 0,2% Rudis gebruikt wor- den in plaats van prochloraz. * Maak het bad 24 uur van tevoren aan. * Vul het bad aan met de normale sterk- te voor captan. Vul prochloraz aan met 1,5 maal en Rudis met 1,25 maal de uit- gangsconcentratie. * Houd het bad met een pomp in beweging om uitzakken van de middelen te voorko- men. * Voeg prochloraz en Rudis als laatste toe aan het bad. * Vul het bad aan het einde van de ontsmet- tingswerkzaamheden niet meer aan om de hoeveelheid restvloeistof zoveel moge- lijk te beperken. * Verdubbel bij kort dompelen (15 tot 30 seconden) de concentratie. Gebruik bij toepassing van de douchemethode (15 minuten) 1-1,5 maal de concentratie gebruiken, afhankelijk van de pompcapa- citeit. * Droog snel terug bij 10 - 15°C als het plan- ten door omstandigheden niet mogelijk is of bewaar de knollen een week koel en luchtig bij circa 5°C. * Wees alert op broei bij opslag en trans- port van ontsmet plantgoed in palletkis- ten. Houd deze periode zo kort mogelijk. Plantdichtheid Dankzij de steeds beter wordende cul- tuurmaatregelen kunnen de gladiolen vrij dicht geplant worden. De gewenste plantdichtheid is af hankelijk van culti- vareigenschappen: groeikracht, mate van loofontwikkeling, stevigheid van het loof, ziektegevoeligheid en ook rooitijdstip en groeiplaats. Daarnaast is de prijsverhou- ding tussen de verschillende leverbare maten een belangrijke factor. Bij naar ver- houding hoge prijzen voor de kleine maten is dikker planten eerder verantwoord.

Spuit na het planten 4 l Stomp per ha op een vochtige grond. Voor opkomst kan 3 kg of liter metamitron (o.a. Goltix) per ha gespoten worden. Zodra er onkruid kiemt, kan dit bestreden worden met 0,5 kg of liter metamitron/ha plus 1 l fenmedifam/ ha (o.a. Astrix en Corzal). Deze bespuiting kan herhaald worden zodra er weer nieuw onkruid kiemt. Spuit op droge kiemplant- jes. Gebruik op zeer humusarme gronden geen bodemherbiciden, maar spuit alleen voor opkomst 3 tot 4,5 l Roundup. Doe proefsgewijs praktijkervaring op met het spuiten van 0,2 l AZ 500 of 1,25 - 2,5 l Fresco per ha voor opkomst. AZ 500 geeft bij voldoende bodemvocht een lange pre- ventieve duurwerking tegen breedbla- dige onkruiden. AZ 500 heeft geen wer- king tegen granen én grassen. Mits voor opkomst van de onkruiden toegepast, is er goed effect op onder meer ereprijs, paarse dovenetel, akkerviool, kamille, kruiskruid en herderstasje. Combinaties met ande- re bodemherbiciden zijn mogelijk. Fresco bevat de werkzame stof metobromuron die een bodem- en contactwerking heeft. Fres- co heeft een werking op een breed spec- trum van breedbladige onkruiden, zoals kamille, herderstasje, melganzenvoet, uit- staande melde en klein kruiskruid en een aantal grasachtige onkruiden, zoals straat- gras en duist.

behandel dan ook de rest. Bladverbranding in de kas

Alle nanussen en colvillii’s zijn onder glas gevoelig voor bladverbranding. Dit is te zien aan gele strepen op het blad en brui- ne bladpunten. Niet alle cultivars reageren even sterk. De kans op het ontstaan van deze afwijking is het grootst bij langdurige hoge luchtvochtigheid en overmatig water- geven. Voldoende luchten is dan ook sterk aan te raden. Begin daarmee vroeg in de ochtend. Het is ook raadzaam ‘s morgens te beregenen.

Lelie

Wortelrotbestrijding Stomen van de grond heeft een positieve invloed op de groei van lelies. Het is een effectieve manier van onkruidbestrijding en veel ziekten worden opgeruimd. Pas gestoomde grond is echter zeer kwetsbaar als het gaat om een aantasting door Pythi- um, de veroorzaker van wortelrot. Met de bollen kan Pythium meekomen. De schim- mel groeit in gestoomde grond zeer snel, omdat er geen natuurlijke vijanden zijn die de schimmel in zijn groei belemmeren.

Gladiool

Bestrijding droogrot Voeg ter bestrijding van droogrot vanuit het plantgoed 0,2% Rudis of 1% Collis aan het ontsmettingsbad toe. Dit heeft echter onvoldoende effect op droogrot vanuit de grond. Voer een veurbehandeling uit met 0,5 l/ha Luna Privilege (opgebruiktermijn 1-5-2021) waarbij het middel op de knollen moet worden gespoten. Infrezen of andere methoden van aanbrengen verminderen de werking. Een alternatief voor Luna privile- ge is een veurbehandeling met 0,8 l Allstar per ha. Als er problemen met droogrot worden verwacht door een al aanwezige zware aan- tasting op een perceel is het verstandiger om uit te wijken naar een ander perceel. Opmerkingen: * Rudis heeft ook een effect op de bestrij- ding van Fusarium en Rhizoctonia solani. * Collis is iets sterker op droogrot, maar is minder op Fusarium. * Collis en Rudis samen in het ontsmet- tingsbad verbeteren de droogrotbestrij- ding niet.

Richtlijnen voor de plantdichtheid van gladiolen

Plantmaat in cm omtrek

Aantal stuks per are

Aantal stuks per m rug 75 cm

Aantal stuks per m bed 1,5 m

Aantal stuks per m bed 1,8 m

6-8 5-6 4-5 3-4 2-3

5.000-7.000 35-50 5.500-8.000 40-60 6.000-9.000 45-70 10.000-14.000 75-105 12000-16000 90-120 18.000-20.000 135-150

70-100 80-120 90-140 150-210 180-240 270-300

90-130 100-150 115-180 190-270 230-310 350-380

2-3 *)

*) plantgoedteelt

Bij de beddenteelt van pitten zijn goede ervaringen met een 20 tot 30% dikkere plantdichtheid van de buitenste regels ten opzichte van de binnenste regels. De groei van de buitenste regel is beter door meer licht, betere vochtvoorziening en voeding. Door de plantdichtheid van de buitenste regels aan te passen wordt een gelijkmatigere oogst verkregen.

Ontsmetten pitten Dompel de pitten vlak voor het planten 5 tot 15 minuten in 1% captan 500 g/l + 1%

56

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator