Greenity 62

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

de vuurbespuitingen begonnen. De midde- len voor de vuurbestrijding kiezen is niet eenvoudig. Er zijn veel middelen die niet allemaal hetzelfde werken. Ze zijn in drie groepen op te delen: • De basismiddelen Middelen op basis van mancozeb zijn puur contactmiddelen. Op delen van de plant waar deze middelen liggen, kan de vuurschimmel niet naar binnen groeien. Deze middelen kunnen zonder toevoeging gespoten worden. Een ander basismiddel is Solofol, met als werkzame stof folpet (bekend van Securo en Spirit). Voor Solo- fol geldt dat deze tweemaal mag worden toegepast voordat 25% bodembedekking door het gewas is bereikt. Het voordeel van Solofol is dat deze in tegenstelling tot mancozeb wel in de Zuidelijke Bloembol- lenstreek gebruikt mag worden. • De combinatiemiddelen Palladium, Collis, Spirit, Phantom, Luna Sensation en Luna Experience zijn midde- len op basis van twee werkzame stoffen. Door deze combinatie is er minder kans op resistentievorming. Ze kunnen zonder toevoeging gespoten worden. • De toevoegmiddelen In vochtige periodes met een lange blad- natperiode is het raadzaam een toevoeg- middel aan de vuurbestrijding toe te voe- gen. Kenbyo FL, Flint, Folicur, Rudis en mepanipyrim (Frupica, FireBlocker en Bombero) zijn middelen die geadviseerd worden in combinatie met een basismid- del of in afwisseling met combinatiemid- del te gebruiken om resistentievorming te voorkomen. Gebruik niet te vaak dezelfde toevoegmiddelen. Kenbyo FL en Flint behoren tot eenzelfde groep (de strobilurinen) en Rudis en Foli- cur ook tot eenzelfde groep (de triazolen). Wissel bijvoorbeeld het gebruik van Flint af met Folicur (andere groepen) en niet Flint met Kenbyo FL (dezelfde groep). Vuurbestrijdingsmiddelen werken vooral preventief. Ze beschermen het gewas als ze vóór infectie op het gewas aanwezig zijn. Infectie vindt plaats op een beschadigd gewas of op een gewas dat lang nat blijft. Bespuitingen zijn daarom direct nodig na beschadiging door vorst, hagel of het kop- pen. Het gewas blijft lang nat door neer- slag en dauw. Bespuitingen moeten plaats- vinden vóór een dergelijke periode. De middelen liggen dan voor infectie op het gewas en de grond is dan beter berijdbaar. De weersverwachting voor de eerste twee tot drie dagen is hiervoor belangrijk. In een gezond gewas, dat droog is, zijn bespui- tingen uit te stellen als de eerste twee tot drie dagen droog weer is voorspeld. Spuit bij voorkeur altijd een combinatie van een basismiddel en een specifiek middel. Waar- schuwingssystemen, zoals Gewis en de

Vuurinfo, zijn goede hulpmiddelen voor het bepalen van het juiste spuittijdstip. Hierdoor is het mogelijk om op het aantal bespuitingen, en dus geld, arbeid en actieve stof, te besparen. Bestrijding graanopslag In voorjaarsgewassen is graanopslag in deze tijd van het jaar goed te bestrijden. Voer een bespuiting uit als de graanplanten drie tot vijf echte bladeren hebben en onge- veer 20 cm hoog zijn. Grassen die kleiner zijn, zijn slecht te bestrijden. Het opslag is te bestrijden met Focus Plus, Centurion Plus, Fusilade Max of Pilot. Niet alle gewas- sen verdragen al deze middelen. In tulpen is alleen Focus Plus te gebruiken. Centu- rion Plus bestrijdt ook straatgras, mits de dosering wordt verhoogd naar 2 liter per hectare. Dit geldt in veel mindere mate voor Pilot. ª Spuit alle middelen met 250 liter water per hectare met een middelgrove dop. • Meng deze middelen niet met andere middelen. • Houd een wachttijd tot andere bespuitin- gen aan van tien dagen.

Daarnaast zien we soms ook een plotselin- ge aantasting van de stengelwortels door stengelfusarium en van de stengel door Phytophthora. Advies: De huidige middelen werken alleen voor- behoedend tegen wortelrot en stengel-Fusa- rium. * Spuit 0,25 gr Ridomil Gold of 5 tot 10 ml Proplant per m 2 en regen het in. * Regelmatig gebruik van Ridomil Gold heeft resistentie van Pythium tegen dit middel tot gevolg. Wissel dus af. * Teelt op bakken: meng kort voor het plan- ten 180 ml Previcur Energy per m3 pot- grond. Vuurbestrijding Botrytis elliptica, de schimmel die vuur in de lelies veroorzaakt, overwintert in de vorm van sclerotiën in de grond. De sclero- tiën worden op de stengels gevormd. De vuurdruk is te verlagen door oude plan- tenresten op te ruimen en te vernietigen en de grond netjes diep te ploegen. Vanaf opkomst is een Botrytis-aantasting mogelijk. Bij de teelt in een gaashal is de kans het grootst, omdat de wind hier min- der kans krijgt het gewas te drogen. Ook is de luchtvochtigheid onder gaas hoger. Een beweegbaar scherm voorkomt al veel pro- blemen. Start de vuurbestrijding rond de opkomst bij ‘terugkomers’. Gebruik afwis- selend 2,5 gr Flint + 20 ml mancozeb, 3,5 ml Frupica + 20 ml mancozeb, 3,5 ml Foli- cur SC + 20 ml mancozeb, of 15 ml Spirit/ Phantom per 100 m². Zorg ervoor dat de middelen de gehele plant bedekken. Bij een vol gewas betekent dit dat er 3 tot 4 liter water per are nodig is. Om de infectiedruk te verlagen is het bij een meerjarige teelt verstandig de oude gewasresten zoveel mogelijk van het veld te verwijderen.

Techniek Controle beregeningshaspel

Door even proef te draaien komen lekk- age en/of andere gebreken aan het licht. Let vooral op het oliepeil van de pomp en speling op de kruiskoppelingen. Vervang elk jaar de afdichting van de as-tandwiel- kast/pomphuis en houd bij de eerste keer beregenen de slanggeleider en het oprollen extra in de gaten. Daarnaast is ook een uit- gebreide controle nodig op de werking van

alle beveiligingen. Sandwichpanelen

13 maart 2020 • Gezien de vele mogelijkheden is het belangrijk om vooraf voldoende infor- matie in te winnen bij collega-bedrijven, adviseurs of de aannemer. De meeste bollenbedrijven gebruiken sand- wichpanelen om de cellen mee op te bou- wen, soms ook het gebouw zelf. Er zijn veel verschillende soorten met allemaal één overeenkomst: het paneel bestaat uit twee platen staal met daartussen een iso- latielaag. Houd bij de aanschaf van de panelen reke- ning met onder meer de volgende zaken: • de coating van de staalplaat in verband met corrosie; • de dikte van de isolatie uit oogpunt van energieverlies en condensvorming; • het soort isolatie (steenwol, pur, polys- tyreen); • de manier waarop de panelen met elkaar worden verbonden; • de vorm van de panelen (met of zonder ‘nokken’); • de kleurmogelijkheden; • de bevestiging van de panelen aan het gebouw.

Gewasbescherming

Vuurbestrijdingsmiddelen Met de opkomst van de voorjaarsbloeiers in deze periode van het jaar is het seizoen van

57

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator