Greenity 62

H E T OND E R Z O E K VA N

NATALIA MORENO: ‘Led beïnvloedt bolgroei lelie’

In deze serie vertellen onderzoekers over hun werk voor de sector.

deskundigheid op het gebied van insecten en virussen vanuit de hele glastuinbouw.” De proef duurde zes weken. Dat is relatief kort, maar lang genoeg om een indruk te krijgen van het effect van twee kleuren licht: hoogblauw en verrood. “We zagen dat hoog- blauw licht zorgt voor meer blad en een betere stengelgroei. Verrood licht deed het helemaal andersom. Dit effect is ook in andere gewas- sen vastgesteld. Zo vertraagt blauw licht bij aardappel de knolvorming, terwijl verrood licht dit juist stimu- leert.” VERVOLGSTAP Deze resultaten waren voldoen- de om na te denken over vervolg- onderzoek. “We willen dit project inbrengen in het programma Kas als Energiebron. Daarbij moeten we wel private partners gaan zoeken om een deel van het project te beta- len. We gaan genexpressie en foto- synthese meten aan de behandelde planten.” Ook is er interesse bij de PPS Fun- damentele Systeemsprong en dan met name het gewas Zantedeschia. “Twee bedrijven willen graag dat we dit voor Zantedeschia gaan uitzoe- ken. De PPS duurt vier jaar. Doel van dit project is om de teeltperiode te verkorten en mogelijk kan het stu- ren met led-licht hier een bijdrage aan leveren.” Natalia Moreno vindt dit onderwerp een mooi voorbeeld van onderzoek dat tussen fundamenteel onderzoek en de praktijk inzit. “Zo’n project vormt een mooie brug tussen beide werelden.”

Led in tulpen is steeds populairder. Maar hoe reageren andere bolgewassen op dit licht waarmee groei en ontwikkeling van planten gestuurd kan worden? Onderzoeker fysiologie van bloembollen Natalia Moreno voerde vorig jaar een eerste test uit bij lelie. Dat legde de basis voor een mogelijk vervolg.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Inmiddels ruim een jaar is Nata- lia Moreno onderzoeker bij WUR in Bleiswijk. Ze volgde Henk Gude op, die zich vooral met de fysiologie van bloembollen bezighield. Daar werkt Natalia Moreno ook aan, maar wel met een andere invalshoek. “Henk Gude was, zoals hij zelf zei, een klas- sieke fysioloog, die vooral werkte met temperatuurbehandelingen. Ik kijk meer naar wat er op genetisch niveau gebeurt in die black box die de bol soms is. Wanneer gaat er een schakelaar om in de bol? Als je dat weet, dan kun je daar met je behan- delingen rekening mee houden.” BOL OF BLOEM Als onderdeel van het project Vita- le Lelieteelt, waar Casper Slootweg onderzoek doet naar andere teelt-

mogelijkheden van lelies, voerde Moreno een korte proef uit waarbij ze keek naar het effect van led-be- lichting op de ontwikkeling van de lelie. Wanneer wordt er geïnves- teerd in bolvorming en wanneer in bloemaanleg? “Dat is belang- rijk omdat de teler graag een flin- ke bol wil rooien, maar de broeier graag een bol heeft waarin een goe- de bloem is aangelegd. We wilden nagaan of er met led-belichting op dit proces is te sturen.” Op de locatie in Bleiswijk van WUR is een speciale kas ingericht voor onderzoek met led-belichting. “Dat is wel het mooie van de overstap van het bollenonderzoek naar Bleis- wijk. Daar is zoiets gewoon aanwe- zig. En er is bijvoorbeeld ook veel

58

13 maart 2020

Made with FlippingBook Ebook Creator