Telefonnøgle Næstved 1927

W1NCENTZ. i

NÆSTVED 06 OMEGNS TELEFONNØGLE ■ "v

1927.

Lukkede Automobiler udlejes Dag og Nat. J

Udt.nd.i (. J«nvir,

Eftertryk forbudt.

6. Anrgan*.

Indhold: I. Stedhetegnetae. II. Realrrgiatcr.

Autoti jælp! K«ferai>|r«>r'tft£* Udborl«? mf Cylindre. O id! Arl»*|øe I Nal# øf Olle r>K Gummi, »tiuetff« Prim Magnus Nielsen MekarJøk V»rkøted* Klirgaterffrudø# P«H. Møbelhandler J* 0. Ra»miif®en Rlngstedg.ade» Forl. 13 . ^e”''Cl^' Ny. co btu 0 t« S p '..«.I u « i - 30 TVl.r.i».> cj Q’ 0 ll 0 ’t''«ra A/tr^LJor Ro *«.,8 sioi«'* b J im .”“» IVlfe/UI t Madrasaør, Kl»da«kabø. Kommoder. ........ Lu k s u s bi S e r ud!ejes j tu rimelig:* Prtier« P. Hansen, SUgclaevej 21. 724 . Ving tH Altid velholdte Vogne med Imllagl | Varme. Telefon 5.M BriiKte Meblof o« HerretoJ knboB. Leverandør til Vart- og Landbrugsloverne Alt tit sinaa Priser, Telefon 554.

H i J

III. Nivneresifter for Natitvcd. IV. NavnercgUter for Oplandet. V. Fagreglatcr. VI. Numerr«gl»ter far Naitvcd.

;Bogcn udsendes eller udleveres g-atis til alle Telefonabonnenter andet |N«*tved og de I Rogen optagne Oplandsccnrralcr med ^n »og til hvert Tclelwmtimer. Onskes et eller flere Ikstm- plarer derudover, mad dine betales med I Kr pr. Stk. Garanteret Oplag l.scmplarer. I dgivet og forlagt al:

K

Sydsjællands Annoncobureau, RinQttedcado 27. Na»*iv#d Talafon 7®t.

M

N

#•

P

R S

^idsle Nyheder Det smukkeste Udvalg I prima Habitter og Frakker far'iiigt og etter M.ial *— samt alle Nyheder t lingeri — Skot«) »g Drenget«) n,< ,K til billigste Pns i Boston Herre-Magasin. Østergade Talafon 7C Næstved. Stedbotegnelse. (Benyttes, naar man kender Navnet eaa det Sted. en Abonnent bof, men ikke véd. nrder hvilken Central, man skal s«*gc ham) Aaderup....................... Næstved Abbednæshoved.... Nyland Aase ............................ Glumsø ell. Tyvelse Alrninde....................... Hammer Abbednæs............... Næstved ell. Nyland Atterup........................... Glumsø

U V

v'Z : 0

NÆSTVED 06 OMEGNS TELEFONNØGLE.

L'lle Næstved ,..,. Næatved Lille Tvede ....... Næ«teirø Llilevang Hs.............. Næstved Lui.d.......................... Kyst Lundbytorp...............Lundby Marbjerg Hc..................Vesterborg Marvede Sogn.......... Menstrup

Tybjerg Glumsø Nyland Fuglebjerg ell. Tl..g* jeltinge Næstved ell. Bregne- bjerg Lou Næstelsø Nyland Næstelsø Menstrup Næstelsø ell. F.verdr Svinøland Toxv. ell. Evcrdrup Glumsø ell. Tyvelse Karebæksmlnde Lundby Lou Næstv. ell. Fcnsmark Næstelso Fuglebjerg Næstv. ell. Bregncbj. j Hyllinge ell.Fuglclj. Næstved eil. Nyland Herlufmagle Næstved Næstv. ell Bregncbj. Toxværd FugKbj.ell.Haldager Fuglebj. ell.Haldager Hyllinge Herlufmagle Tybjerg Herlufmagle eller Fensmark Næstved ell. Fensm. Olslrup Næstved Fensmark Hammer Tybjerg Gunderslev Skjelby Toxværd ell. Olslrup Næstved , Fensmark Karebæksmlnde , Karebæksmlnde ell. Menstrup . Gunderslev . Rislev . Kostræde . Lundby Nøddekær Fuglebjerg NæMved ell. Rislev

Avffil •#••••••••• B mium •••••** Bendslev ................ . Bistrup E‘angslev.................. Bondcrup................... Borup ....................... Brandelev................... Broiup ..................... Uogcsø....................... Uybsø....................... Dysted....................... Engelstofte .............. Kno............................ Espelund.................. I aarup Fensmaik.................. FUdsaa ..................... Fle: stolte ................ Podby....................... Far.tev..................... Osunc* Baroni......... Gelsted..................... Grimsirup.................. Guderup..................... Gødstrup.................. Haldagcrlille........... Haldagermagle......... Havnskov.................. Heriuflille.................. Hjelmsolille.............. Hjulcbæk.................. Holmegårds Glasvk. Holme* Olstrup......... Holsted ..................... Holme -Sipperup ..,. Hundstrup ............... Hækkerup................ Højbjerg.................... Ksgstmp .................. Kai Dy......................... Ka'ibvrf*.................. . Kslkerup.................. . Kim-bæk.................. Kanebækstorp ...., Kastrup.................. Kjøberup................ Kjong....................... Kjøtig Flaskholm .. KJ.mg Torp Krummeru|i Ladbj ..........

Undertegnede ønsker sig for Fren.tid^n optaget paa følgende Maade, for Ekstraoptagcls^r ifoige nedenstaaende Regler og Priser. I det altabetiske Register:

Mogenstrup............ .. Lou ell. Næstved Myrop ... .. .................. I^ou ell. V*sterborg Nebletorp................... Lundby Ny Holsted...............Næstved Nr. Tvede............ .... Toxværd Næsby........................ Glumsø ell. Tyvelse Orup.......................... Tybjerg Pcderstrup................. Lou

I Nutnerfortcgnelsen (kun I Linie for hvert Telef.-Nr.):

Hr.

Navn:

Ravnsbjerg................. Toxværd Raunstrup...................... Toxværd Regerup......................Glumsø Rejnstrup................... Gunderslev

1 Fagregistivt:

Rettestrup................... Nyland ell. Ve* *erb. Ring, Hammer..........Kostr. ell. Vesterborg ell. Hammer

P'rmacts Navn, Adr. og Telef.-Nr.

Under Rubrlkcn

Røgtskov................... Fuglebjerg Rønnebæk................. Næitelsø Sallerup......................Nøddekær

Saltø.......................... Kyst Sandstræde...............Næstved Sipperup....................Næstved ell. Nyland Skaverup................... Nøddekær Skraverup................... Næstved eder Karrebæksminde Sneslev ......................Fuglebj.cl.Gundersl. Spjederup................... Menstrup Spragelse................... Herlufmagle Stenbæksholm..........Næstved Stenskoven Hs......... Lou Stenstrup................... Næstved ell. Nyland Stubberup................. Kyse Svenstrup................... Nyland Sværdborg................. Lundby Søruo.......................... Toxværd Tornemark.................Menstrup cd. Sandv. Torpe.......................... Herlufmagle Thorup........................ Hammer T ætøsc......................Herlufm. ell Skjelby Ulstrup........................ Skjelby Vallensved.................... Kyse Vcjlø.......................... Nyland Vester-Egesborg.... LoU ell. Venterborg Vesterhave............... .. Karrebæksminde Vlndcrup................... Glumsø Viangstrup ................. Tyvels** Vridstøse......... Næstved ell. Rislev ell. Fensmark Ydeinars ....................Næstved éJllerup . * ...............Kyse Øverup........................Næstved ell. Fensm

.... ......... . ......... .............................*****.............

Underskrift.

Regler og Priser for Optagelse: (Priserne beregnet pr. Aar).

Navncreg»*?tcr: 1. Hver Telefon kan optages 1 Sted med Numer, Navn, kortfattet Stllllngsbeteg- nelse og Adresse. 2. Annoncer I Teksten kan ikke optages. Forbedring af Adresse og Stillingsbeteg­ nelse (f. Eks. „Repræsentant for*, Specialet og Træffetldc* o. s. v.) kan ske til en Pris af Kr. 2,00 pr. Linie. 3. Ekstra Optagelser betales med Kr. 3,00 pr. Sted (højst 2 Linier). 4. Hoved* og Fod-Annoncer Kr. 25,00. Specielle Pladser ekstra Betaling. F/igregIster: 1. Ekslra Optagelser koster Kr. 2,00 pr. Rubrik, haves Mere Numre A Kr. 1,50 pr. Rubrrk, højst 2 Linier. Annoncetinler Kr. 1,00 pr. Linie. Numerregtoter: 1. Hvert Telefonnumcr optages I Sted, og maa kun fytdc 1 (een) Linie. 2. Ekstra Linier kan ikke optages. 3

A

ftygn!figrkømntlM4on>tB: Formand: B irgme- »teren, Tlf. I«7, °olltiiiie ter€n, hrand- og Bygningsinspektøren, P. Hanaen, Jen« AmHiaen, amt udenfor Raadet: Snedkermester Anton Nielæn og Tøm- rernieater Chr. Aarts. Kommanak Udvalg. Ka-xa- o* Regnskabsvæsenet: !lorømeste­ ren, Formand, P. Hansen og Wilhelm Hmith. Havnevæsenet: Borgmesteren, Formand, H. ^imlersen. P. Hanaen, Smith, Klbo. Skolei æaenet: Bncgmeateren. Formsmi, H. Nielsen, L, (’hristlanaen, Jens A'aier* ►en, Fiu Kristensen. Fattigvæsenets C. V. Hansen. F*>-mand, Frant« Petersen, Klba Gasværket: Hoigmrateren, Formand, L. Christiansen, Jepsen. Alderaretite og Understottel-e til Børn af Enker: H. Nielaen, Formand, Carl Hon- rsen. Fru Kristensen. Vnnd- og Elektrieltetæærk aamt Badean- atalten: P. Hansen (Formaml), H. Niel­ sen, Jen* Andersen. Offentlige Bygninger aamt Boligs#ger: H. Amkræn, Formand, Carl Hxnæn, Jep­ sen, 'Centralbiblioteket: Borgmesteren, For­ me nd, H. Nielsen. Fru Koster. Brolægning, Kloak- og Renovationsvæsenet: Frant; Petersen, Formam«, C. V. Hon- t »en, Flbo. ■dark- og Vejvæsenet aamt l.yatanlæg: Carl Han en, Formand, Frønts Peter­ sen, Jepocn. 4 *’ algwivalgs Borgmeatertn, Formand, t 1 Hanaen, Nmltn. fygvillingsnævnet • Borgmesteren, Farmand, Politimesteren, 1* Christiansen, Hmith, Jepsen og udenfor Randet Blikkensla­ ger Reitx. TiDyn med Plejebørn: Fru Køster, For­ mand, Kni Astrid Kriatensen, Fru Ma­ rie Hannen, Fru Thlesen, Frk Ane M.i- rt« Olsen og Fru Ole;en. Kommissionen for frivillige Svendeprøven Borgnreateren, Formand, Murerm. P. Hansen, Ark

Tf. 304, pens, Ov*rserg. O. V. Aren­ toft Aaga.de 14, Tf. bT« (Næstform.), fhv. Mnt^gpier Kr. Andersen, Hov- ruannahua, Telefon 295. Vognmaml A. Friis, A h gade, Telefon 82. Vognmand P. Houmaae. Brandtagade. Tlf. 168. Foraørgelae^inapektør H. Petereen, Købmagergade, Tlf. 1045, Købmand Carl Severinaen, St. Mortenagade, Tf. 287 Næstved Kommune. Søgneilage: Form. 10—1, Eftm. 3—fl. Damer: Man-lag, Onsdag og Frælag. HeiTer: Tira: (Forsørgelneakontor 092 Aldeulomahjen 5«2 Arbejdnanvisringskontor 805 Brandstation 50« Brand- og rygringsinspektøren 825 (Vnti«]bibliotek 241 Elektricitet iværk 1122 Folkeregistret 462 Forførgeisesanatalt 188 Gasværk 113 Havnevæsen 432 Havnefomtnnd 1011 Kloakpumpr station tynuidet afhohler onllnært Mæle 2. og 4. Mandag i hver Maaned Kl. 7H Eftm. Folkeregistret: Kontor Jernbanegade 13, Tlf. 1122. Kontortid: 10—1*4. Register fører: Skattesekretær Johs. Westphal. I.iyningskommiaaionen: Fattiggaardaheaty- rer Oluf Pedersen, Tf. 462 (Formand), Toldkontrolør ( arl Henrik Heainann, Østerude 9, Forretningsfører II. Blr- l.ælal, Vordingborgvej 16, Overportør V, Bjørn, KfthlersveJ 19, Papirarbejder Frælerik Christiansen, KMhler«vttj 3, Købmand Jena Jørgensen, Grømiegade 27. Manufaktuihar.iPer Knud Knudsen, Brogade 1. Murermester Niels P. L. lairsen, Nygade 5. Sugfører Jacob M. Mygind, Jernbanegade 4. Chauffør Jena Carl Chr. Nielsen, Dehnavej 6. Barber Axel Fr. Scheibel, Ringstedgade 1!. Skattekontoret (ikke for Indbetaling): Jernbanegade 18 , Tlf. 1122. KontortM: lle»l ti, Skattesekretær: Johs. Westphal, Badeanetalter: Den kommuiiale Badeanstalt:

Real-Reo!r,ter for Præstø Amt og Næstved Kommune. a »lin ifma''<mf*nhcd fra Amt oc Kommune bringer vi l A«r lof tørtte Gang «t Real* IteffUter for p-**tg Amt og Naeatved Kommune. Indehc.dende Amtets og Kommunens Telefon- n r Mhtftrr m V \ Præstø Amt. A vitinanri over Præstø Amtt G. Toft, Telefon 27«, privat 1151. Amtaaofftoret paa Amtegnardent Kontortid 9--4, Telefon 27«. Amtsfuldmægt'g A. P. Andersen. Telef. privat 942. Amtsfuldinægtig F. H. Høyrup. Telef. privat 1141. Skolefondskasserer Cbr. Christiansen* Kontor paa Bopælen I 1.4. Næstved, Kor.tortid 10—4. Tlf. 98. Amt*ron»l»medlemmer I Pf* Amtsra.vlsitr.: Amtsstuen (Stempelpapirudsalg): Fari- mngavej, Kontortid 9 —8, Tlf. 88«, Skatteraadet for Næstved Skattekreds: Formand: Arkitekt L. Beldring, Oaten- fehftavej 4. Tlf. 50«. Erhvervsskutteudvalget for Præstø Amt; Formand: Amtmand G. Toft, Næstved, Tlf. 276. Skyldraadet foi Præstø Amtsrandskreds’ Skyldkreds: Formand: Gaanleier H. Chr. Pedersen, Storehedlnge, Tlf, Sto- rehedinge 103, Næstved Vurdcringakreds: Formand. Fabri kant C. V. Hnn*»n, Fixvej 12, Næstved. Tlf. 500. Overformynderiet« Unnelæstyrelse: For­

B C

D

E F

G H i J

Gieve A. Moltke, Lystrup. Tlf. Faxe 98. Gdr. H. Chr. Pedersen, Storehedlnge. Telef. Storehælir.ge 103. Ciiin a CmriiJ -I C lll*. I *11 I4 Tlf. Fnkse 00. i'iirrdli

mand: Kammerherre H. ('oliet, Lundhy- gaand, Tlf. Lundby 5«. Medlemmer : Købmand Fr. Brundt, Østergade, Næsi- vrd, Tlf. 71. (innrdnjer og Sognefoged Ole F. Olsen, Blan^alev. Tlf. Uu 21. Taksation af EJendomm* (i Næntveti Politi­ kreds under Præstø Amt), hvori ønskes Lønn af Overformynderiet m. v.: For Næstved Købstad: Murenneater P. Hanaer., Østergnde 3, Telefon 81. Murermester H. Christian­ sen, Ny Østergade. Telefon 444. For Undkredsen: Gnardejer, Sogneroad*- formnnd Th. liaraen, Glumsø. Telef. Glumsø 127, Gaardej r Rasmus Peter­ sen, Rønnebæk Slpperup, Tlf. Næstved 212, Gtlr. Jens Pedersen, Vrangstrup, Tlf. Tyvelae 2« Gaardejer Ole Arvler- aen, Rønnebæk, Tlf. Næeiclsø 47, Gdr. Han* Hanaen. Tybjerg, Tlf. Tybjerg 9. KapPelstøkstnævnet for Præstø Amt: Sog­ nefoged J. Chr. l>ur en, kakao, Felef. Fnkse 60. Ganrdejer C. Ijudvigiæn. Ug­ ledige, Tlf. Enghave 3. Huamand Søren Hansen, Stolpehuae. Tlf, SJolpeh. 21. Garn.lejer Jens Pedersen, Bjeverakov, Tlf. Bjeverskøv 1. Greve A, Moltke, Lystnip, Tlf. Fakae 98. Overepluemikonimisslcnen for Præstø Amt: Formand. Amtmand G. Toft, Nr-stved, Tlf. 27«. rnide.nikomniisslonen for Næstved: For­ mand: Politimester W. Schmit. Ilf. 77. tundhedflkommlørtonen for Næstved: For­ mand: Politimester Wt Schrnlt: Tf, 77. Irandkommisaionen f. Nmitved: ^c,2n*n

K

L

M

N

4

Koopmanns Margarine er bedst! «• r.i.ion }

Lukket Luksusautomob«! udlejes Dag og Nat. V.J.Mørkeberg Farimagsvej 27, Næstved. Telf. 765 - Telf. 765.

---------------------------------!

-.....— m — ......... — —.................— _ ............. _ ------------------

I aæ**

-mm •■r"—'— -

—-mm ------- - ------- •mm mm-

—--------- 1 1. Kl.s Automobiler i ——— udlejes I 5 „6_7 Personers lukkede Vogne. Varmeindhrg I Vognene j D Poulsen r"T" ]j

I. Telefon Fugle-

bent hver Fredag 1 bjerg 8.

foged i Kftmhvkanlndtt P. Christen­ sen, TIf. Karrebæksminde 45. Hegnsynsmænd: Gartner PouLen, Form., Tømrermester P. F. Christensen, Vogn­ mand Vilh. Andersen. Kommunekontoret: Jernbanegade t. Aahent 10-114. Tlf. 187. Stadsingeniøren: catid. polyt. K. Frandsen, Kontor Jernbanegade 11, Kontortid 11 — 1, Tlf. 620. Vands vnsmænd: Sagfører J hco I» Petersen, Formand, pen;4. 0\ et sergent Arontoft og Gartner Rosensiand. DommecVonlefct aal»en daglig 9—5. Tlf^ 762. Dømmer Dldertchsen: Tlf. privat 044. Dommerfuldmægtig Jørgensen. Telefo privat 557. Dommerfuldmægtig Knudsen. Telefo privat 986. » Dommørafdelingskontorøt i Ku>?lel>jcrK »<

Førslev: Retning hver Maaned. Telefon Fugle -sla 2. og 4.

Bitingstedet i Onsdag i

N ■ Æ ■ S ■ T ■ V * E Telefoncentralen asben: Fra 6 Morgen til 1*2 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og 6 Morgen 50 Øre) NAVNEREGISTER. Næstved Kommune: (Borgmesterkontor 187 (Kommunekontor r Foraørgelsesfcontor 692 Alderdomshjem 562 A rhejdsanvlsningskontor 805 Brandstation 506 Brand- og Bygningsinspektøren ■aaalhal

bjerg 14,

Politiet i

V

Politikontoret Tlf. 77. Politimesteren Tlf. 77, privat 962.^ oTe 'fr*. Ølsér, RlangsTév. Tlf. I^u 21. Taksation uf Ejendomme (i Næstved Politi* kreila under Præstø Amt), hvori ønske« l,aan af Overformynderiet m. v.: For Næstved Købstad: Murermester P. Hansen, Østergade 3, Telefon 61. Murem.jster H. Christian­ sen, Ny Østergade. Telefon 444. For I^andknedsen: G aarde jer, Sogticraads- formand Th. l^irsen, Glumsø. Telef. Glumsø 127, Gnnrdejer Rasmus Peter­ sen, Rønnebæk Sipperup, Tlf. Næstved 212, Gdr. Jens Pedersen, Vrangstrup, Tlf. Tyve I se 2 a. Gnardejer Ole Ander­ sen, Rønnebedt, Tlf. Næstelaø 47. Gdr. Hane hansen, Tybjerg, Tlf. T> bjerg ft. Knpitelstakstnævnet for Præstø Amt: Sog­ nefoged J, Chr. larven, Fakse, Telef. Kuks# 60 '' * * ^

\

1016 Skolevæsen (Vleeskoleinsp, redersen) 620 8tada- og Havneingeniør 241 Vandværk

A 0 •

l.l.l* Malervarer

Ålbflæt, Tapet- og Farve­ handel. Torvestræde 10.

eg Tapeler • Telefon 202

825 Centralbibliotek 24i Elektricitetsværk 1122 Folkeregistret 462 Forsørgelsesanstnlt 188 Gasværk 113 Havnevæsen 482 Havneformand 1011 Kloakpumpestation 462 Ligningskommission (Politistationen 77 (Fohtikont oret (Politimesteren 841 Statspolitiet

476 Aademp Cementvare A Rørvævsfnhr., Akts. ved Christoffer Jonsen 558 Angaard H., Murerm., Farimagøvej 66 1H0 Ankende (R. Sørensen), Blomster-, Frugt- og Frøforretn., Østerg 7. 991 Aalholt E. H , Køhm., KMhlersvej 0 337 Aalbotg Margari ‘'fabriks Oplag, Jernhan* gade 2. 335 Aaris Chr., Tømrei m., Farimagsvej 7. *.K)0 Aarøe, J. P. I.., exam. I,ærer i Plastik og Ihiru, Køreskole, Villa Gurre, Peder Hodilsvej.

676 Skolevæsen (Skoleinspektør Bækstod) lh3 — (Overlærer Søogaard)

Eneforhandling for Næstved og Omegn:

C. Bisgaard. Ringstedgades Forl. 26. Ttlefon 1129. Prlvat-Telf. ^03.

Forsikr*ngøaeløkiibct National (OrundUgl 1905) tegner alle Arter Pørølkrlnger. Telefon 088. Somn*?i Feter«««, Næstved. Teuton 38«.

>'■ ■">' ; V * V 4 • * ■ •: f V ■ U

• - . r » ^ I

Koopmanns Pølser er statskontroilerede! Engelske Kul, London Cokes,

Til Koopmanns Pølser anvendes kun I. Kl.s Kød!

„CITROEN” a „NIMBUS" AUTOMOBILER. MOTORCYKLER. ENEFOPHANDLINØ.' AXEL DITLEVSEN. TflLEFON — 1055.— TSLBFON PRIV. 28a.

London Beckton Cokes - London Nøddekokos, tørt Bøgebrænde, Optændingsbrænde, Briketter tilbringes til laveste Dagspris. P. CHRISTENSEN,

Telef, S9ft.

Rrojgade 4.

1101 Clasen H. A., Rutebilstationen. 911 Clausen A Nøglebæk, Grose., Axelt 11 926 — Christine, og A. færten, Vaskeriet ,,r>nnia", Ringntedgade. 718 — Johan H., Sagf., Ramshemdg. 7. 178 — Mario, Fr!:., Sygeplejerske, Vin- huvgade 7. 49 — Jnhs., Trikotagehandler (li. Mad­ sens Eftf.), Hjultorvet 567 -------- Ringstedg Forl. 4. 1112 Clementaen Viggo, Repræsentant, Slagkildevej 8. 487 Collet P., Enkekammerherreinde, Røn- nebæksholm. 1104 Conditoriet ved Skoven. 69 Corti Arthur, Bageri, Konditori å Café. 10 Crome A Goldschmidt (Omstilling til Privatbolig). Maaalkai Ukertsee. Tapef og Farve­ handel. Torvea*ræde 10. ANSK Mop-Olie og Mopper • Teleton 2i» 11 Oneee J. W., Købm., Ringstedgade. 421 Dall I. C., A g >n lurforretning. Rlng- stedgailes forlængelse 12. 946 Damborg Agnes, Frue, Jordemouer, Rnm*herredgade 6.

44 Christenson N, P., Bogtr., (Bange Eftf.), RHdergade 7. 595 — p., Brændsels- og Købmandsfoiret­ ning, Brogade 4. 750 — Th., Bødkermester, Brogade 1. 956 — Vilk, Chauffør, Bal'.kely. 385 — Peder M., Detaini., Kkhlersvej. 828 — Hjorth (Farveri og kemisk Tøj- rensningsanntalt) Ramsb. 26. 362 — A Co., Fotograf, Torveetræde. 679 — Chr. i*., Gaardejer, Aaderup. 585 — p. F., Gaardejer, Aaderup, 389 — Chr., Herreekviperingshandler, Torvestr. Omstilling til privat. 1100 — E„ Ismejeri, ffandstræde. 828 — K. J.# Konsulent. 218 — R., Kobbersmed, aut. Vand- og Gasmester, Vinhusgade 14. 1110 — Hans, Missionær. 554 — Jens, Murerm., Brandtagade 36. 433 — K., Murerm., Niels .luels- ej 2. 405 — M. C., Overdy risege. 1038 — Marie, Frk., Pensionat, Hjultor­ vet 6. 351 — A., Propr., Sognefoged, Nygaard. 503 — Chr., Sognefoged, Ll.-Nwstved. 607 — C. S., Støbemester. Rin$r*tedgade!« Forlængelse 19. 323 — Peter F., Tømrermeeter, Ringsted- gades Forlængelse.

98 Christiansen Chr., Anitaakolefonds- kasserer, Ll.-Narstved. 261 — H. O., Blikkenslager, aut. Gas- og Vandmester, Kindhesteg. 4. 624 — Edv., Bogholder, Itingstg. Forl. 14. 490 — C., DetailW!., HJ. af Nygade og Grønnegade. 368 — L., Faktor, Byraadamed lem, Vor- dingborgvej 24. 852 — 8., Gaardejer. Holsted. 547 — 8. I., Glarmenter, Vinhusgade 2. 613 — S., Kidnsmed, aut. Gas- og Vand­ mester, Brogade 1. 861 — Charles. Købm., Aagade 7, 959 — C. A. M., Læge, Rlngatedgade 8. i Konsult. 11—1.') i022 —Jul., Marskand., Ramaherredg. 18. 444 — H., Murerm., (Larsen A Christian­ sen), Ny Øatergade. 770 — H., Singler, Handelsm., Aaderup Villakvarter. 522 — BH., Snedkerm., Set. Mortenng. 6. 991 — R., Trohandler, Vinhusgade 6. 177 — O., Vognmand, Aaderup. 107 Christoffersen A., Fiskeh., Ramshg. 1094 -------- privat. 328 — A., Gæstgiver, Østergade. 596 *— Carl, Centralhotellet, Grønneg. 987 — J. A., Skomagerm., Vordingborg- vej 1. 814 — P., Snedkermester, Grønnegado 87.

C IRENE

Riaalkal

\IKrrl*fa. Tapet- o£ Farve­ handel. Torveatr*de 10,

flydende Bonevox til Oulve. > • Telefon 202.

•WW.

333 Carlsen« Eftfl., C. Jacobsen, Cykle- handler, Ringntedgade. 1120 — A. P. A Dybdahi, Automobilfor- handlere, Ringtte*'gado. 369 — A. J., Propr., Lll»v Solvej 1. 672 Caratensen Aage, Slav term. Præstø- vej 7. 830 — M., Slagtermester, Vonlinfhorgv. 8 Centralatelleret, Axeltorv 6. 826 Centralbiblioteket, Vinhusgade. 443 — Bibliotekar Vald. Holst. Bolig: Farimagsvej 33. 096 Centralhotellet Carl Christoffersen, Grønnegade 1. 1113 Christensen, Johs.. Bager og Konditor, Ringstedgades Forl. 22. 207 — Carl, Bankdirektør, Jernbanegade. 99 — H. P., Blikkensl., Gas* og Varnlm. (Jul. Christeneens Eftfl.) 4 —Georg, Boghdl., Axeltorv, Ometil- liiiK til Bolig 1096 — H., Bogholder (Haand i Haands Agentur), „Arnen", P. BndilaveJ.

Lukkf.i Luksusautomobil udlejes^ Dag og Nat. V. J.Mørkeberg (R. Rasmussens Eftfl.) Parirrsaq^j 27, Næstver* 1 Telefon 765 Telefon 7 «. '

i

billige Preribr, Syge- og Ulykkesforsikringer, hurtig Afrt|«li|.

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner i

Til Kooprnanns Medisterpølse anvenJcs ikke Mel! NÆSTVED FISKEFORSYNING TELE. J71. — HJULTORVET 8. — TELF. 671. STORT LAGER AF LEVENDE FISK I SALT- OO FFRSKVANDSBASSlNER. ALTID 1. KL. VARERI- ALTID BILLIGSTE PRISERI VARERNR BRINOES OVERALT I BYEN I 623 Damgua.d Rasmussen, Axel, Lage, Østergade 11 (Konsult. 11—1). 839 Damgaard Ejler (Næstv. Kafferisteri) 90 r,--------Bolig: Kindhestegade lh. 840 Dampkedeltilsynets Næstved Kreds (Fabriksinsp. J. J. Jensen), Amt- mandsgm’e 2. 778 Dan, Trævarefabriken (C. Jensen). KilrtemarksveJ 60. 314 Dåne Wilh., Giarm., Jernbanegade 5. 148 Danholt Hans, Krigsassessor, Brandta- gade 19, 98 Donmark, Agentur f. Brandforsikring. 665 Danske Cigar- og Tohakafabriker, De Akts., Ringstedg. Fl. Omstilling til Forretningfører H. Kymyrk. 270 Dansk Engelsk Bentin og Petroleums Co., Akts., Tankafdl. (Axel S. Larsen). 652 Dansk Kød- og Benmelsfabrik Akta., (Dir O. H. Smlth), LI. Niestved. 1073 --------Dir. Smith, Kontor og Bolig. Solvej, LI. Næstved. 836 Datutk Lynafleuer- Etablissement (F. Ovesen), Slagkildevej 6. 646 Danske Petroleums Akts. Det, ved Grosserer Sven S. Fredholm. 898 Dansk Træhælefahrik, Hermansensvej. 587 Davidsen Jens, Maskin- og mekanisk Værksted, Ringstedgade 19. 404 Dehn A. P., Vognmand. Samme* Kvwgtorvskontor b'«r Ttrs dag fra Kl. 10. Telefon Nr. 1097. 446 Ditlevsen Chr. M., Automobilcentral, Kont. og Roligt Kindhesteg. 12. 1056 ■— A,, Automobilh., Farimagsvej 6. 282 -------- Privat: Ny Østergade 8. 102 — A Haugsard, Elektr. Install., Ny Østergade 3. 1109 — G., Lærerinde. 861 — Kai, Næstved Gummidepot, Kind­ hestegade 12. 762 Dommeren i Næstved m. v. Ruadh. 1117 Dons il., Rentier, Ringatedvej. DEMUTH & CO. NÆSTVH> hoghandbi . oo musikhandel . ---------------------Største Lager af:---------------------- Pianoer, Orgler, Cirammophoner, Plader o* Musikalier. Alla Slag« Tryksager levere« hurtigt og billigt. Telefon 2PA. . . . Telefo., m 286 Demuth & Co., Boghandel, Axeltørvet. 286 — Musiklager. 749 Demuth E. L., Papir en gros, „Dania", 673 -------- Bolig: Prestøvej. 644 Diderirhsen P, K., Dommer, Set. Pe­ der« Kirkeplads tt, 811 Din'ser C., Heste- og Kreaturhandler, Farimagsvej 61. — P. Nørgaard, Restauratør (Garver- gaarden), Ringstc lgade 18. 204 Diskonto-, laane- og Sparebanken for Nastved og Omegn, n Daglig 10 1 og S—6. Telefoner Nr. 100 og 427.

Kooprnanns Margarine er bedsti •« **•••

} „Jj;

Største og smukkeste Udvalg i: GULD - SØLV - PLET 55 NIKKEL. Al Gravering udføres hurtigt paa eget Værksted. Guldsmed b. Grønholth, Ramsherredgade 9. Til 678. Ttf 678

1131 Essendrop Kr. Jul, Lærer, Fterkels vel 11. lf< 748 Ethe eld é Mortensen, Cyklelnger, Ramsherredgade 6.

1120 Dybdahl, A. P. Carlsen A, Rlngstedg. 11, Automobilforhandlere. 707 — privat, Jernbanegade. 362 Døring Th., Forretningsfører, Rej- strupsvej 3. Alk*rise« Tapet- og Farve­ handel. Torvestrrde 10. Tapeter. Telefon 202. 341 Egeberg Vsld., Ba*t«r og Konditor, Torvest ræde. 642 Egely Mejeriet, Jens Frederiksen, Stenbæksholm. 241 Elektricitetsværket, 418 Elbo Chr., Skræderm., Ringsteog. 13. 282 — — Bolig: Aagade JO. 792 Elbrønd A. J., Lærer, Ratnsherredg. 6. 161 Elmer Alpha, Hjultorvet, 680 Elvang Jens Peter, Slagterm. Kirkeet. 399 Emmerlch H., Rentier, Villa Prima Vsrm, Ringstedvej 18. 334 Engelsk Beklædnings-llageein (Vald. Bruur j, Jernbanegade. 13 Eriksen F. C-, Musikhandel, Ringsted* gade 7. 270 — J.,Vognmand, Brandisgade. i - KSTRA billige flaealbsl

J

•VWi

Nasaltal

^RNIS

!:

Alkrrtæe. Tapet* og Farve­ handel Torveatræde 10. billigst her • Telefon 2C? 840 Fabrikstilsynets Næstved Kreds (Fa* briksinsj J, J. Jensen), Amt­ mandsgade 2. 746 Falch Edv. A Sen, Smedem., Kindhe- stegade 7. 683 Faurkilde I., Detsilh., FredentveJ 1. 717 Ferdinand 1* P., Kcbm., Kirkeatr. 1. 694 — Jobs., Lektor, Herlufsholm. 671 Fiskeforsynlngen, Hjultonet 7 . 107 Fiskehuset, Ranisherredgade. 70 Flensborg-lageret ved Charle ' i s Chri­ stiansen, Østergade. 3*,B Flors, Blomster- og Frugthandel (L. P. Jensen), Axel torvet. 617 Fodby Andelsmejeri (Bestyrer Alfr. Hansen), 411 — Jernbanestationen. 48 Fodbygas * t ! (Propr. H. K. Pille), 1122 Folkeregistret. faar Dr

FISKEHUSET - NÆSTVED. ramsherredgade . Telefon 107. Privat 10P4. Fisk - Vildt - Østers - Fjerkræ. meaeeæevaBeMMeM^^ mMMMeaeæel* Sygekasseforsikringer, frit Lægevalg -* ,,p‘ ii

ag

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner

Spis Koopmanns Krydderfedt! sb

at Kcopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker! Møbler aile Stilarter Telefon 2L faas bedst ag billigst bas Snedkermester Johs. Hansen. Grønnegade 5* Telefon 21.

Aage Hansen, • To»vc*træ*le.

Telefon 501.

Telefon 501.

Lingeri.

Hatte. Se Vinduerne!

Pelsværk.

■■ sw——■■ ■ ■ >n ■■

elf 800

Alt Bygningsarbejde udføres. Ligkister i enhver Størrelse.

Reparationer udfores!

Reparationer,udture« 1

115 Føniks Akts., Bryggeri (S- 6), Vor- dingborgvej 11. 280 — — Då. VMh Holm. Bolig: Vor- dingboigvej 18. 248 — Teatret, Dir. V. Ewald Petersen. Haaa'ltal! Ållrertsen. Tapet- og Far­ vehandel. Torvevirude 10 ARDlN STÆNC1KR Rullegardiner. - Telefon 202 496 Gade N. R., Organist, Herlufsholm. 650 Gammelvungegnard (Gdr. C. Nlco- laiaen). 12 Garnisonskommandanten i Nestved. 204 Garvergaardens Reataur., Ringstg. 18. 47 Gaonø ( Jod»kontor 9—12 og 2- -5. Omstill, til Gaunø Hovedbygning NB. Gaunø Avlsgaard og Godaforvalterb. (ae unde** Nyland Central). 183 Gasværket. 781 Gerdorff C. Chr., Købm., Ringttedv. 259 Geaner Ela«, Frk., Biwlerfforretning, Jernbanegade 1. 677 Gllstnip Poul, Tandluge. „Vinhuset", Set. Peder* Kirkeplads 4. 1048 -------- Bolig: 8ct. Peders Kirkep. 6. 645 Godthaab. Mejeri (Fru S. Jacobsen), Hamah »rrodgade 20. 647 Gottlieb K„ Fotograf, Kamaherrg. 81.

298)Ford Depot (Offer Andersen), Ring R59) stedgade 17. 1091 ForsikringK»<.l«l*r.bet „I/ondon af 1869" (Filial foi Sydsjulland or Møen), Ramsherred 8 (Diskonto­ bankens Ejendom). Ornat privat. 462 Forsørgelsesanstalten. 184 Fortune, Mineraivandafabrik. 614 losning A., lamejeri, Id. Næstved. 928 Frandsen V., Faktor, Bnkkevej. 780 — L. Peter, Gnardejer, Gramavej. BIS — Jul., Landstingsm., LI. Næstved. 620 — R., Stads- og Havneingeniør (11— 1), Jernbanegade 11. 173 — V, E., Stntapo.ltibetjent, PnestØ- vej 4. 184 Frankel Georg, Urmager A Guldsmed. (J. Jenaena Eftf.), Jernbanegade. 642 Frederiksen .Ters, Mejeriejer, „Egely", Stenhuksholm. 646 Fredbolm Sven S., Groaserer, Det danske Petroleumaselskab. 748 Frelsens Hær, Østergade 18. 82 Frila A., Vognmand, Aagade. 1128 Fyens Ægeksport, Rampen ved KBh- lersvej. 1042 Fullesforeningen f. Danmarks Bruge- foreninger (Konfektion og Skotøjs- lager), Hotel „Vinhuset". 775 FnMosforenlngena Mnrgarinelager (Alb. Hansen), Vordingborgv. 28.

279 Gtanaow E., Gartner, Grønvej *4. 62 Gravesen Johs., Købm., Rlngstedgade. 665 Grimstrup Brugsforening. 828 Grundforbedringskontor, Pr. Amta. 778 Grønberg E., Pensionat. 181 Grønholt R., Direktør (Kåhlers Kera mikfnbrik), Jernbanegade. 678 Grønholth E., Guldsmed (Råmalter- redgades Guldsmedeforretning). 1084 Gundesen A.. Repræsentant, Ridder­ gade 5. 816 Gundersen Chr., Snedkerm., Klndhe- stegnde 6. 1129 Gummi-Centralen (Fr. Pedersen). 107B)Gyld. Bogh. (9—6), Købmagergade 10 174 Gørgens Hårs, Mugler, Østerg. 11. 489 Gøttchr P., lektor, Herlufsholm. R mi II is ! Alhertse« Tapet- og Fsrve- hsndel. Torvestrude 10. urtlgtarrende Qulvfernis * Telefon 202. 51 Haagensen A. Rud., Isenkr., Axel- torvet. 243 Haaiulvurker-, Handels- og toind- brogsbanken Akts., Jembaneg. 9. 1078) Indgang fra Møntergade. 1077 ~- — Bogh. Hertel privat.

763 Haase M., Modeforretning, Ringsted* 1. (Etabi. Dania). 453 Hage J. Ph., Overluge (bedst 10— 12), Jernbanegade 17. 369 Hage.. Søgt. D. og H., Broderiforret- ning, A.*r«ltorv !. 721 Hammer A. L., Traadvuvsfahrik, Sandstrude NB. Handberg å Møller 'se Maller é Handbcrg). 897 Hansen Carl, A ent N. Jut’svej 4 B. 716 — Aage, Automohllejer, Møil*vej 4. 860 — Bnlr., Automohllejer, LI. Nu. ‘"ved. 943 — H., Autotransport- og Flyttefor.wt- ning, Kildemarksvej 6. 689 — Eller, Avlsbruger og Vognmand, EnlghedsveJ 8. 343 — J. Fr. Stellfeld, Bankdirektør. 222 — A., Beslagsmod, Ny Østergade. 768 — J. Karl, Billedskurer, Orør.tw- gade 1. 426 — H. N., Branddirektør. LI. Næstved. 501 — Aage, Bundtmager, Torvestrude. 466 —• R. P., Bybud, Brandtsgade 4. 666 — Jacob, Cigarfabrikant, Jernbg. 3. 603 — H. H., Citfarh., Jernbanegade 19. 446 —• Anna, Damefrisørinde, Rani»- herredgade 20. 662 — Ida, Frue, Damefrisørsalon, R’ng- stedgade 1. 1017 — IL P„ Detailhdl., Kihlersvej 19.

J

Møbler for alle Hjemt Chr. Gundersen, Snedkerforretning, Telefon 816. Kludhestegade 6, Næstved. Telefon 816. 1. Kl.s Arbejde. • - Alle Stilarter. - • Forlang Tilbud. ---------- Støvsuger udlejes.-------------- Lager af Ligkister og Ligtøj. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

Specialforretning i

Tapeter - Farver Linoleum ■ Rullegardiner.

Claudi Hansens Eftfl. Jernbanegade.

•g

Telefon 60.

Tetefon 80

Brandforsikringer, billige Præmier. U

Prøv Koopmanns ekstrafine F'aalæg. æsæ

-*** Køb Koopmanns Pølser og Fedevarer!

Husk Deres Malerier og Billeder

F. C. Hansens Haandskomagen ,

Telefon 698 .

Jernbanegade 23.

Telefon 698 .

fur De altid bedst og smagfuldt ------ Indrammet------ - — hos — —

411 nyt Arbejde saavel som Reparationer udfores pænt og af bedste Materiale. Specialitet: Jagt- og Ridestøvler.

Johan Hansen Glarmester og Kunsthandler, Axeltorvet«

Telefon 829.

Telefon 829

Hansen Vald., Sadelm. og Tapetserer, 1,1. Næstved Gade — P. Dam., Skibrfprer, Havnen 3. Carl, Skomagerrn., Vinhusga. 2. •- F. C., Skomagerm., Jernbane«. 23. t — Oluf, Slagterm., Villa „Hvidebo", Ringstedvej. -- Carl, Snedker, Byraadsmedlem, Lille Fredensvej I. — Johannes, 8nedkerm., Grønneg. 6. Omstilling til Bolig. — Chr., Sognef. og Gdr., Fodby. —■ Marie, Sæbeudsalg, Jernbane«. 2. Viggo, Tjener, Kasserer i Sydsj. Tjenerforening, Ndr. Farimv. 4. — H. !., Tobakshandler, Hjultorvet 6. — H. 8., Tømrerm., Ny Østergade 6. — Alb., Uddeler, Vordlngborgvejens Brugsforening. — Harald, Vognmand, Emilievej 2. — Laur, Vognmand, Østergade 16. — : Jens Peter, Vognm., Ny Østerg. 6. — P., Vognmand, Sønderdnesset. — Søren, VulkaniseringsansL, Eks­ pres, Farimagrvcj 47. — T! hor, LI. Næstved. — -Nørrekjær J. A,, Detailhandler, Nyvej 1. Hanlager C., Tandlæge, Jembaneg. Warden J , Bagermester, Øs*e.gade,

160 Hartwich C., Tølefonmeater (K. T. A. S.) Kingstedg. Forl. 22. 113d Haslev Slagteris Udsalg, Lille Næstvedgade II. 248 Huurum ør Jensen, Malerm., Set, Mortensgado. 113 Havnevæsenet. 132 Havneformanden. .*74 llelleberg Chr. (Næstved Maskin- snedkeri), Ndr. Farimngtvej. 271-------Bolig: Kingstedg. Forl. 12, 765 Helm« H. J., Adjunkt, Herlufsholm. 94 Hemmtngsen C., Politibetjent, Vor- dingborgvej 8. 333 — Jens, Siagter og Kreaturhandler, !J. Næstved. 68 Henriksen L. P„ Handelsgartner, Stenbæksholm. **09 — Chr., Kreaturh., LI. Næstved 31 Herlufsholm Dampmølle A Brød­ fabrik (I. Sørensen). 203 — Kommunekontor. 694 —Museum. 708 —’g Skole, Rektor Krarup (bedst 1 — 2 ). 608-------Inventar) nap. Borvlli Møller sikr. IU6—llVt-l*—2). 20 — — Kostinspektør Steffensen (sikr. 1144—JS64—m—2)« 498 — — , Oblfrue Brasen. 488 -------’s Bibliotek.

488 1061 406 698 M

76 Hansen Emil, Kolonial- og Delikates ieforrttning, Ringstcdgade. 689 — 8., Fru, Kolonial- og Fedevare forretn., RinjfHtodg. Forl. 18. ' 324 — Georg, Købmand. 90 — Niels A Co., Købmand. OmsMl. til Chr. Loreutaena Bolig. 938 — Tb. Købmand. Aaderup Villak'. 767 — P., Købmand, RJngstedvej 104. H 24 — Axel, Mnsklnfsrhdlr., Roarsvej 3. 517 — Alfr, Mejerib*styrer. »50 — W„ Mekaniker, Lille-Næatved. 1006 — Sidenius, Mekaniker, Præ*tøv, 1. 61 —- P. A Co., Murerm., Byraacs.ned- lem, Østergade 3. 691 — Hane, Musikdir., Farimagsvej 81 367 — J., Hjultorvets Ostehus. 1115 — Carl, Repr. for Ole Sørensen A Co., samt Mathis Biler. 687 — K. K. Eggera, Politiassistent, Villa . „Brinken", RingiitedveJ 80. 627 — J#rgen, Po-t**ni»tent, Aagade 10 560 — Carl V., Po temager, Byrmadsmed lem, Fixvej 12. 137 — Anders 41 Co., Produkthandler. 197 — H., Redaktionssekretær, „Juels­ minde", Sandatræde. 729 — H., Repris mutant, Eilebækshøi 1060 — Er., Kopra s ntant, Gramavej 14. 1107 — H. M., Sadel i.agvr, Jtmbaneg. 10.

278 Hansen L., Detallh., Østergade. 963 —- Jakob, Ejondomsh., N. Juelsv, 22. 422 — Rasmus, Ejendomsh., Ny Øster­ gade 6. 866 — Marie, Enknfru, Villa „Agerholm", FennmaiksveJ. 60 —’s Claudl Eftfl., Farte- og Taprth. 127 — F., Frue, Brotorv 7. 266 — MaHe H. J., aut. Fiestekontor (kun 9--4), Købmagorgade 12. 206 — Hans Peter, Gdfot,, (irimstrup. 619 — Anders, Gdr., Kalsag*r, Øverup. 629 — I>an Ejnar, (»dr., Fælles Eje. 472y— Frands, Gdr., Vridsløse. 493 — Hans J., (»dr., Skovgaarden. 1079 — Fr., fhv. Gdr., Villa „Bøgely", Sandst nede. 916 «— H.# Gdr., Grejsgnard. 322 — H. 1., Gdr., 1,1. Næstved. 9SSy— H. I., Gdr., Øverup. 1083 — Hans Rosm., Gdr., 1,1. Næstved. 847 — J. A., Gdr., 1,1. Næstvtd. 604 — Morten, Gdr., 1,1. Næstved. 844b— P., Gdr., Stenstrup. 988v—’s Vabl., Enke, Gdr., Øverup. 823 — Joh., Glarmester, Axeltorvet. 586 — Knud, Kaffehandel. 83 — L. Kuretinairer, Pnrstøvej. 681 — A. H., Kolonial- og Delikatessefor­ retning, Jernbanegade 4.

J

• vw.

284 709 690

998 1064 267 633 058

811 186

og Brudegaver fur enhver Pung — fen« bedrt ho» -

LILLE-BIL-CENTRALEN. Tlf. 86o. Brodrene Hanøen. Tlf. 86o.

I. Kl.s lukkede ug aakne Piler parate !)i| s| Nat til •enrio og lange Ture.

Drititabsforsikringcr fra Kr. 50,00 pr. Dag. ■i

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 3

Koopmanns Pølser er statskontrolleredel s

Til Koopmanns Pølser anvendes hun 1. Kl.s Kødi

“n op * O) • Z3 OL— O C w 3 øææsæ 3T mmmm CO 3 3 CO • • Telefon 895. 1 J

Lille Næstved Vognmandsforretning. Anders Jensen. Al Transport med 1 */* og --------------------- —~ Al Luksuskørsel med 3 Tons Lastbiler og T e 1 e f O n 1 7 0 Landauer, Cbar-a-banc, Hestekøreiejer besørges. """ “ 7 Personers Luksusbil. Kremtur« og Svinetransport

Byens bedste Kaffe fuet I Næstved Kafferisteri.

Telefon 840

Ejler Oamgsnrd. ShMBg!

417 Holmegaard« Glasværk. Omstill, til Driftsl>eet. K. HchlUtter. 443 Holst Vald., Bibllotexar, Farimv. 33. 783 — Svend, Redaktør, Jernbaneg. 27. 382 Holsted Andelsmejeri. 667y— Brugsforening. 1036 Horn E., Ingeniør, Njrvej 1. 830 Houmaae Axel, Malermester, Godth Allé 4. 163 — P., Vognmand. 126 Hovmann-I?ansen, Sagf. (9—-1. 3—6) 233 Hulbech O. Chr.a Eftf. (G. Andersen). 103 Hunnicke F. W., Stetapolitibetjent, Ringstedgades Forl. 30 891 Hustemrerforeningen for Næjtved og Omegn, NylamleveJ, LI. Næst.'e«!. 293 Huns Vald. 924 Hylander J. C., Redaktionssekretær. Jernbanegade 18. 931 Hvlid C. Hansen, Baadfører (Motorh. „Svend"), Godth. Allé 22. 469 Højskolehjemmet (Astrid Coff), Rnmsherredgiule 18. 79 Høyer V., Skotøjsforretn., Rin^tg. 7.

P.NSON A

Haaidksl

Hav ».{•*!

w DEAL

101 Herlufsholm« Godskontor. 345 — Sygehus. 1072 — Sygekasse, Formand P. Hannen, Nixvej, LI. Næstved. 1071-------Kasserer N. P. Nielsen, Her­ lufsholm. 142 Herlufvæn#* Handelsgartneri (H. Hansen). 542 Hermansen O. M., Murerm. Fnri- magsvej 20. 167 — L. Th., fhv. Vejassiat., Aaderup. 312 Hesse Alfr., Prokurint. Bolig: Ring- stedgades Forlængelse 30. 767 Hesselherg P. V., Vongmsnd, Ring- stedvej 104. 116 Hinding« Eftf. (A. Børner), Bog- og Papirhandel. 494 — — Mufdkhallen, Axeltorvet. 828 HJorth Christensen (Farveri og kern. Tojrensningsanst.), Ramsh. 25. 367 Hjultorvet« Ostehus (J. Hansen). 233 Hjælpekassen, Ny Østergade 6. 67 Hoff Harm., Kobtn. (den« Bjerres Eftf.) Axeltorvet. 139 —- Frue, Klaver- og Orgelspillerlnde. 280 Holm Vllh., Dir., VonllnghorgveJ 18. <87 — Fru, Distriktsjordemoder. *.68 — *\ P., Sadelmager, Ridderg. 6. 1077 Henel, Boghandler, privat. 76 Hert«, H., fhv. Forpagter.

Alkertoea. T^pet- oø farve­ handel. torvestræde 10.

.4 Ikertsea Tapet- og Parve- hanoui.

flj

OulvlsUiernls

NICHOLSON

LAKKER • • Telefon 202.

kun her.

A

- - • Telefon 202

Tor cjtrædt 10.

42 Jacobsen A., Billeikass.. Grønneg. 8. 837 — N., Chokolade A Sukkervarer en gros. 100 * ------- Pfivitj Flngstødgane 16. 888 — C., f Carlsen* Eftf.). Cyklebandlei, Rlngi-tedgade 11. 13 — C., Farveri og Ul fsmnderi. 1091 — Hugo, Aw urandør („lx»ndon"). Skomager rækken 8. 693 — lær« Peter, Rest., Giøønegs.le II. 796 — H. C., Tørrrerm., Nlxv., Li. Næstv. 964 — Vllh,, Tøtnrerm., Nlxv., LI. Na*stv 883 — C. F., Gdr. „Fjordgaard", Sten­ hæksholm. 656 — Brd., Slagtermestre, HxveJ 8. 582 — 8., Vognmand. Enghavevej 18. 8 Jagtvennen (Red. K. W, J. Thure- holm), AxeRjrvet 5. 112 Java, Kmffebrænleriøt (Herluf Ja­ cobsen), kil« lemarksve i 20. 272 Jensen Georg, Bager og Møller. 402 — V. Chr., Banegiianlsrestoratlunen. 831 Bolig „Hortulania", Kildemv, 97 — H. J„ Beslagsmed, Ringstedg.

564 Ibsen Chr. L., Kommissionær, Kind- hestegj.de 14. 1023 Ihlemant. Sofie, Frue, Smørh., Axel- torv 6. 125 Import, Blomsterhandel (Aage Han­ sen), Hjultorvet Omstil«, til Bolig, 91 Industrlbygn. (C. Th. Christiansen). 2

) Hjultorvet. 281 Ingemann N., Ganrdfnrp., „Cede- bjcrggaanl", LI. Næatvøri. 810 Ingerslev Ove, Læge, Hjultorvet. 416 In« (G. Larsen), Blomster- og Grøntforretning. 969 Isholt A , Enkefrue, Vaskeriet „Alad- Ndr. Farlmagsvej 9. 766 Iversen Peter, Skornagerm. og Ban­ dagist, Ny Østergade 18.

Telefon 574

■T" ---------- -=■-=--=====•■===-===****■-=a Støvler med 1 ræbunde i alle Størrelser leveres fra eget Værksted. Rn gros A en detail. For l. Kl.« Arbejde og god Pasning garanteres. — Gamle Støvler og Træsko pmassnttøf Bande — P. Nielsens Eftfl. (Christensen & Petersen), I 9 til tn. fc—nrmmr,,. Tøffolmagere, Klrulhostøgadø 1. Til. 677, —------------- • ■— • ■ "-i Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 16

Telefon 574.

Næstved Maskinsnedkeri. tJB.nsr.'’M.iinii'i, 'rv '.i Chr. Helleberg.

Privat-Telf. 271.

Privat-Telf. 271.

Livsforsikringer. 17

Til Koopmanns Medisterpølse anvendes ikke Mel!

Koopmanns Margarine er bedst! eæ gru Telefax

JØRGENSEN & PETERSEN (h. H. Neerups Eftfl.) HJULTORVET 7. - MALERMESTRE. - TELEFON 81. Ali Malerarbejde udføres!

Lukkede Biler udlejes Oag og A 'al. - - Telefon 10 / 6. J, P JENSEN: —— Vognmand og Staldforpt. Jembanebotellet - - Mmaived. Rcjaeladon aaben Dag og Nat. 807 Jenren J., Trompeter og Pianostem- mcr. Kornbakken. 870 — Chr., Tømre rm., Gallemarkrvej 7. 288 — Jens P., Uddele«. ?6o — J. Lund, Uidvare'orretn. „Thor". 210 — Buurgaani ()., UNmager, Kirkestr. 738 — — Bolig: iUimsherred 31. 184 — P’a Eft., Georg Frankel, Uhrmager. 145 — Vabl., Vnaben og Tnehdl. (A. Lar­ sens Eftfl.), Hjultorvet. 170 — Anden, Vognmand, Lll!e-N*etved. 625 — Harald, V gnmand, Ri ngstedgd. Forl. 10 (ligefor Sygehuset). 674 — H. P., Vogt 1 mand, Farimagsvej 21. 54 — H. P, Vognmd., Østergade 16. 812 — Jens, Vognmd., KåhlemveJ 36. 1016 — I. F„, Vognmd., .mrnbanehotellet. 164 — Jørgen, Vognmand, Kalbyrisvej. 921 — K. Dalnoff, Elleh»«khøj Avlsgd. 250 Jeppesen P. K., A Søn, Fabr., Far- irtagsvej 69. - J P. (K.Hfl.gfr) 1061 — V. C., Købmand, Klloemarksvej 20 1040 Jepsen, Henry, Blorr>sterforretningen „Viola", Torveetræde 2. 768 — J. C., Oversergent, Privatbolig: Pedrr Bmlilsvej 23 (Baitica). 62 Jembanehotellet (Hot-lejer C. Skov­ lind).

Solid Udførelse!

/. Kl.s Materialer!

Jcr.aen Johanne (Hjemmebageri), Ramsherredgatle. — L., Inspektør (Livafomikr. Akti. „Hafnia"), Niela Juelavej 22. —’a Niels Eftf. (F, F. Nielsen), Damp-Kaffebn»n

866 Jensen H.. Bladforh., Kombakken 13. MMi — Chr., Brolægger, Nygade 8. 824 — Anna, DnmefHerinde, ØHferg. 3. 693 — Dagmar, Dameskr»» lerinde, Jern­ banegade 2. 521 — Jens A., Detailhandel, Skibsprov«. anteringsh., Brand Isgade 1, 846 — L. P., Detailh., Jyllandavej 11. 286 — 8., Detailhandler, Kindhesteg. 1. {•57 — R., KnkiT'-ue, „Birkegaard", AHde- rup. 1126 — M., Enke, „Hvide Hus ', Ringstedv. 781) — Sophie, Et keftu, Grimstrup. 663 — Martin. Entreprenør, Abbedn**. 840 — I. J., Fabriksinsp., (bedst 1—4>, Amtmandsgnde 2 . 671 — N. P., Fiskehandler, Hjultorvet 7. iOOK-------Bolig: Ny Holsted. 316 — Alfr., Formand (K. T. A. E.) 843 — Ove, Forp. Jørgen JensensveJ. 162 - Jens., Odr. Ster.længeg., Holsted. 877 -•* F»ed., Gaardejer, Aaderup. 606 — Jens Chr., Gdr., , Kllebækgoarden", 628 — Knud, Gaardejar, Skraverup. 784 — P., Gamlejer, Apdrrup By, 697 — Th„ Gartner, „Abildhøj", 1,1. Næstved. 484 — Gæstgi\er, Kindhestegade 13. 1047 — Emil, Handelsgartner, Kildemv. 940 — M. N., Handelsgartner, Kirkestr.

40 Jernbanestationen (Statens) Stations- kontor. 694 — Godsekspeditionen. 411 — i Fodby. 18 Jemateberter, De forenede, Akts. Af­ deling Næstved (I. A. Herman- eena Sønner, Jornstaberi og Ma- • ainfnbrikK Kaki paa 226, naar 18 er optaget. 546 Jemtoft C. H., Overlærer, (Herlufs­ holm), Villa „Skrænten'. 27 Jessien Ch% Porcellæn- og Udstyrs­ forretning. 268 Johannsen Brdr., Kbmd., Tonet. 903 — G., Købmand, Godthaahs Allé. 733 Johansen I. A., Blikkenslager, aut. Gas og Vandmester, Ringstedgd. 883 — Jul., Detailhdl., Ny Jernbonevej 13. 229 — M., Dyrlæge, Osterea«le. 638 — H P., Forind. (K. T. A. S.), Sand­ stræde. 933u —■ Johan P., Gm«l., Øverup. 787 — N. O.. Kommunelærer, Fixvel 17. 626 — M., Murerm., østergade 19. 1062 — Retsbud, Præetøvej 21. 264 — P., Slagtermester. 928 —- H., Vogtnnar^l. Ny Østergade. 63 Johnsen V., Apoteker. 226 -------Hovedkontor.

Telefon 895 .

666 1080

761 176 771 366 382 313 568 372 332 69 769 310 676 992 349

Hr tb’"*f

1

' ^

æmm ^len sisæggaagES Brænde bedst og billigst fra Telefon 2a I. Næstved Træskofabrik. Telefon 231. 3K—- ’*ti Livrcnteforsikringcr. lø

Harald Jensen Ringstodgades Forl. 10.

Lukkede Automobiler udlejes Dag og Nat

Telefon 625.

Sommer Petersen, Næstved. Telefon 388 , tegner ID

is

s

•V .V

Spis Koopmanns Krydderfedt!

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker!

KREATUR-TRANSPORT g rrsr. samt I og 2 Tons Biler til Flytning og al Vognmandskørsel, Forlang Tilbind t 8—12 FtrrvrTi Biler udlejes — tb K& m IL til kertei*c eller leagort Tær**- P. V. HESSELBERO Tlf. 2 * 7 . #lagof* 4 v«j 104 . Tit. 7 * 7 . 476 K. F. U. M.s Missionshotel, Jernbane­ gade 19.

Guldsmed og Gravør Woimer Jargensen, Axeltorv. Telf. 1006. Privat: 720.

698 Kontantforretninger. (Hanr Asmus- sen), Tnrvestræde. i40)Koonmans J. IL, Svineslagteri Ak* 937) tieselskab 802 -------Udsalg, Vinhusgade 9. 174 Korsør Margarinefabtiks Agentur. 861 Krucaow P. N.. Østergade. 169 Kristensen Jø'gel, Apenturforretning. Østergade 11. 1,54 — A. M., Borgmester, Redaktør, GodCtaab* AU* 20. 828 —- K. J„ Konsulent, Farimagsvej. 896 — Peter M„ Vogn- og Beslagsmed, Kindhestegade 10. 504 K ristoffersen Fr., Gdbst., IJIIe-Næst- val. 401 — N., Gdr., ladbv. 486 Koue, Overbetjent, Slagel**vej 12. .‘102 Kruse Anna, Frue. 1093 Kvægtorvsrestaurationen (Alfr. Lar* sen). 1128 Kilrsteln, Ejendomsmægler, Ny Jem- benevej 6—8 291 Kåhier Herm. A« Akts. (Keramik* s Fajancefabrik). 121 — —Dir. R. Grønholt. Bolig: Jern banegade 8. 605 — —- Dir. Hermnn C. Klfder privat. 468 Køstrr Frida K., Frue, Klngstedg. 18. 1012 — H. 8., Ovsrbrr (Knrrmll. paa Amtssygehuset Hverd. 12—1 V»). 35 — — Privat. Ringste.lgo.de 13. Haaalkal ar AKKER å lAaelø.ia eé Tapet og Farv« 1 handel 1L-æf til alt Brug Torvfftræde 10. • frIrløn 202 2*8 Ladhy Brugsforening. 194 — Teglværk (Hansiarsen é 8øn), 608 ladbvgssr.l« Teglværk (R. Olsen-* Bftfl.). 940 U Flaner (M. N. Jensen). Blomster- forretning, Klrkestrædr. 22 Lander P. G., Glarmester, Vinhusgd. 430 lændmand»hotel let (Ahlmann Ftuhr), Jernbanegade 6.

28 Jørgensen Axel, Vinhandel. 921-------Bolig: Ringstedgade. 165 — j., Vognmand, Ny Østergade. 114 — Carl, Ølbdl., Ringsted*. Fori.

891 Jørgensen Carl P„ Bybud, Vogn nmnd.t- og Flytteforretning, Jern­ banegade 25. 549 — Peter, Detailhdl., Vordinghorgvej. 557 — Tb., Dommerfuldmægtig, Ring- stedgade 1. 122 — J., Fragtmand, Østergade 17. 822 — And., Gaardejer, Fmd. for Meje­ riet „Fodby", ladby. 305 — Anders, Gaardejer, ,,Dueluiuls- gaitrd", Holsted. 997u — Jac., Grd., Roevangganrd, Holsted. 472u — lårs, Grd., Vridsløse. 1000 — Woimer, Guldsmed, Akseltorv. 720 -------Privat. 317 — P., Klejnsmed, Nygade. 1127 — H., Kolonialhandler. Grønvej 30. 837 — 1., Købmand, Grønn»gade 27. 08 — Vllh., Købmand, Hjultorvet. 975 — — dolig: Prrstøvej 88, 81 L„ Llnnedforretn., And mandag. 0. 81 »i Petersen, Malerm. (H. H. Lee* >up’s Bftfl). Nygade 10. 570 — Joh*., Murerm., Gai lemarksvej 1. 414 ~a Axel Bftfl, (P. Emil Len-n), Mø­ belhandler, RamHberredgac’t 10. 129 — H. R, Sav*a*rk, Jørgen .Tersrnsvej 1031-------Bolig’ Ndr. Farimagsvej 2. 809 — Ca *l, Skomager, Østergade 12. 310 — Ego, Skotøjshandel, Torvesfr. 15. 195 — Karl, Uhrmager, Tnrveatræde.

760 K. F. U. K , Amtm*ndsg»de 2. 683 Kinografen (T8r. Rechendorff). 784 Kiosken, Ringstedgades Fort. -Nielsens Eftfl. 236 Kirsegaard HL 768 Kfsbye Helga, Frue, Kommunelærer inde, Iling.itedgades Forl. 12. 28 Kjær A., Tandlæge. 680 Kjer Alfred, Uddeler, Lille-Næstved Brugsforening. 507 Kjøge Andels-Svineslagteris Udsalg Set. Mortensg*de. 740 Klausen Jens, Cydsj. Margarinefabrik. 817 Klein K. S., Ingeniør- og Maskinfor- retning. Nyvej 18. 1011 Kloakpumpestationen. 936 Knudsen Knud Jobs., Eommerfuldm., LiRe-Næstved. 436 — K. C., Fotograf, Akseltorv (Ude- fotografering paa Bestilling). 850 — Ole, Gdr., Øverup 611 — Hans, Akta. Jern- og Staalforretn., Ringstedgade. 723 -------Forv. V, 8chou, Bolig: Slag- k lidevel 8. Poter, Kolonial-, Kul- og Foder* •♦tofforretnlng, Ringstedgad«. — en gros. Knud, Købmand (Omstill, til Bo­ lig, Vinnusgade). O., Opsynsmand, Rejstrupsvei. 808 — Chr., Sognepræst (1!—1), Køb- rragrrpide 2. 166 Xoch Kirst. ie, F«’je, FæsteUontor, Østergade 1. 117 —• Tung, Isenkram* og Udstyrsforr. 863 — — Rolig: Torvrstræde 6. 480 Kolonialhuset, Set. Morir.isgade 5. NB Kommunale Telefoner (te forrest un­ der N.est.ed Kommune). 896 Kongelige octr. ulm. Brandassuranie- Comp., Det \F. K. Villumsen), Østergade 18. 466 Konkurrenten (H. Christiansen), Her- reekviperingsfor retning, Kindhe stagede 2. 544 1044 441 1011

ARLSONS

Naaalbal

K

llbirln. Tapet- og Porve- handel. Totvesiræde 10. KLISTER limer Porcellæn • Telefon 202 326 KHalund H. H., Damjrvaskeri, Faner- gade. 1090 Ki.uell E., Villa „Birkhøj”, Vordlng- borgvej. 112 Kaffebrænderiet „Java" (Herluf Ja cobsen). 597 Kaffehuset (E. Peterson), Herlufsh. 451)Kaffelageret (J. P. Jeppesen), Kind- 910) hestegade 9. 985 Kaffelage ret (C. U. Jørgensen). Ny Østergade 8. 612 Kalkar Kr., Præst. (18—l). 360 Knlum Anna (Ringsted Andels-Slag­ teris Udsalg), Hjultorvet. 400 Kann Joh., Malermester 986 Katolsk Kirke, Pnrrtpvej 29. 274 Kauth'a Bog- og Papirhandet.

Vaskeriet „I)ania“ modtager alt Tøj til Vask og Strygning.

8n vittighedsfuld Behandling. Bpoolalltot. MAVBCHKTVAHV.

Telefon »ao.

Telefon 02ft.

C. Clausen & A. Larsen.

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner lovpligtige Forsikringer u. 20 21

TfM*. Haufvisrk tg ladatfrl.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46

Made with FlippingBook - Online magazine maker