Czarne koła 2020

mit vollem Boden und selbstschmierender Buchse. Alle Maße in mm.

Rollenaußen-Ø

200

25

Rillengrund-Ø

168

21

Rillenradius

8,5

1

Rillentiefe

16

1

Kranzbreite

30

3

Bohrung für Bolzen

22

3

Nabenlänge

34

4

Naben-Ø

55

8

Seilrollen aus Polyamid Seil-Ø max. Tragfähigkeit in kg

16

2

2000

40

Gewicht in kg ca.

2,40

6,0

Nr. 903 Seilrollen aus Polyamid mit eingespritztem Präzisions-Rillenkugellager, aus Werkstoff PA 6, weiß. Alle Maße in mm. Nr. 27 Schwe e Drahtseilrollen aus Gr uguss Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, mit vollem B den. Auch mit Rotgussbuchse (Ausführung „R“) Alle Maße in mm.

Rollenaußen-Ø

110 135 165 190 220 245 270 300 3

Rollenaußen-Ø

40

50

65/1

92 115 139 160 184 207 230 2 4 2

Rillengrund-Ø

Rillengrund-Ø

30

53

38

6

6

7

8

10

12 12,5 1 ,

12

Rillenradius

Rillenradius

2,5

2

2,5

9

10

13

15

18

19 20 23 2

Rillentiefe

Rillentiefe

5

6

6

21 22 24 28 32 37 38 39 3

Kranzbreite

Kranzbreite

13

13

13

18 20 24 26 28 32 34 40 4

Bohrung für Bolzen

Bohrung für Bolzen

8

10

10

24 24 29 31 36 40 42 42 4

Nabenlänge

Nabenlänge

13

13

13

50 57 65 72 82 94 100 100 1

Naben-Ø

Seil-Ø max.

5

4

5

11

11

13

15

608-ZZ 6000-ZZ 6000-ZZ 19 22 23 23 2

Seil-Ø max.

Kugellager-Type

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 26

Tragfähigkeit in kg

50

50

81

Tragfähigkeit in kg

0,80 1,30 2,00 2,90 4,20 6,0 6,80 7,50 9,

Gewicht in kg ca.

0,02

0,03

0,04

Gewicht in kg ca.

Rollenaußen-Ø

78/2

80/1

80/2

Rillengrund-Ø

66

68

50

Rillenradius

6

2

4

Rillentiefe

6

6

15

Kranzbreite

19

12

21

Bohrung für Bolzen

15

10

15

Senkrechtspanner

Nabenlänge

19

12

21

Seil-Ø max.

11

4

8

Nr. 6800 Senkrechtspanner âÝê"äネÙãÙâ"*ÔáêÙÔèâ"ëã×"íÔÔÛèÙÖÜêÙâ"(ë‾ズ" Verzinktundpassiviert.Nieteausnicht rostendemStahl,diebei denGrößen2bis6 ineinsatzgehärtetenLagerbuchsen laufen. Lagerstellengefettet. Ergonomischer,ölbeständigerHandgriffmitgroßerHandauflage undweicherKomponente.Sicherheits-Spannstückmit Fingerschutz,Verliersicherung fürdieAndrückschraubeam Spannarm-Ende. -äâåáÙêê"âÝê"ìÙèÛィêÙêÙèゴ"ìÙèðÝãàêÙè"#ã×èィÖàéÖÜèÔëÕÙ"

F2 [kN] Andrückschraube Gewicht [g] Tragfähigkeit in kg Kugellager-Type

6202-ZZ 6000-ZZ 6202-ZZ

F1 [kN]

)èe‾Ù

$ÙéêÙááゾ Nr.

245

85

225

0,5 0,6 0,8 1,2 1,7 3,0 3,4

0,7 1,1 1,2 2,5 3,0 5,0 5,5

M4x25 M5x30 M6x35 M8x45 M8x65 M12x80 M12x110

60

∴×××÷ ∴××÷∴ ∴××=≧ ∴××≠> ∴××<≠ ∴××>× 90068

0 ÷ = ≠ < > 6

0,09

0,06

0,10

Gewicht in kg ca.

105 175 410 630

anfrage@ra Tel.: +49/02 Fax: +49/02

1480 2200

Schwerer Verschlussspanner

6.8

0èズ"≦∞<∴2* 5ÖÜíÙèÙè"8ÙèéÖÜáëéééåÔããÙè fürhoheHaltekräfte. $äáðÙã"ÛÙÜûèêÙê"ëã×"ÛÙéÖÜáÝネÙãゴ"×ÔëÙèÜÔÚê"ÛÙÚÙêêÙêゴ"âÝê" Sicherungsringen inLagerbuchsenmontiert.DerSpannbolzen istmitSicherungsringenmittigpositioniert.Fuß,Hebelarm undGegenhaltersindausStahlguss,brüniert.Spannbügel, 5åÔããÕäáðÙã"ëã×"/ëêêÙèã"éÝã×"ìÙèÛィêÙê"ëã×"ìÙèðÝãàêズ"*Ôã×ÛèÝネ" Ôëé"èäêÙâゴ"eáÕÙéêûã×ÝÛÙâ"-ëãéêéêäネズ" -äâåáÙêê"âÝê")ÙÛÙãÜÔáêÙèズ

F1 [kN]

Verstellweg [mm]

Gewicht [g]

)èe‾Ù

$ÙéêÙááゾ Nr.

15 27

62 80

2830 4020

∴≠∞<∴ ∴≠∞>≦

< >

/Ô‾êÔÕÙááÙジ $ÙéêÙááゾ Nr.

)èe‾Ù A B

C D E F H H1 HWmin. HWmax. I K

L

L1 L2

M M1 N P

╄ ╄┝

┝"&Ùè"•ネãëãÛéíÝãàÙá"àÔãã"×ëèÖÜ"'ÝãåèÙééÙã"ÙÝãÙé"#ãéÖÜáÔÛéêÝÚêÙé"ìÙèûã×Ùèê"íÙè×Ùãズ anfrage@raeder-busch.de www.raeder-busch.de 4 31,0 8,5-13,5 4,5 14 5,5 18,0 81,0 -1,5 5 39,0 16,0 4,5 18 6,0 19,0 98,5 -4,0 6 52,0 20,0 5,5 25 11,0 23,0 139,5 -3,0 8 79,0 20,0 7,5 37 19,0 33,0 186,0 2,0 10 101,0 32,0 8,6 54 16,0 42,5 221,0 -6,0 14 140,0 45,0 8,5 73 34,0 55,8 281,0 -3,0 14 165,5 50,5 13,0 89 28,0 81,0 333,0 -2,5 /Ô‾êÔÕÙááÙジ $ÙéêÙááゾ Nr. )èe‾Ù B C D E ∴≠∞<∴ < 42-107 45 10 24-90 ∴≠∞>≦ > 49-114 57 12 28-93 ∴××÷∴ ÷ ∴××=≧ = ∴××≠> ≠ ∴××<≠ < ∴××>× > 90068 6 ∴×××÷ 0

3,5

8 5,5

- - - -

49 50 23,0 61 59 22,5-26,0 - - 112 112 32,5 141 130 43,5-46,5 - - K L

32 22 95° 35 27 95°

- -

2,0 10 5,5

F

G

H

H1

L1

M N

S

4,5 12 6,0 12,5 78 89 23,0-31,0 27 43 32 105° 60°

6.4

Elbestrasse 19 47800 Krefeld Niemcy

11,0 18 7,5 22,5 20 13,0

46 35 105° 60° 64 53 105° 60°

231 206 67,5-72,5 - 100 90 140° 60° Tel.: +49 (0) 2151 93 199 0 Fax: +49 (0) 2151 93 199 93 12,0 12,5 68 86 130 164 45 57 64 82 44 47

28 35

8,5

26 32

122 146

27,5 25 9,5 26,5-31,5 195 185 45,0-50,0 45 70 65 115° 60°

10,5

55,0 30 24,5

-

Made with FlippingBook flipbook maker