Nykøbing F. - Frigivelse af beslaglagte ejendomme, 1945-46

13. April 1946.

Da nedennævnte af den tyske Værnemagt benyttede Ejendomme endnu ik k e e r b l e v e t e n d e l i g t f r i g i v e t , ansøger man h erved om, at saa ’dan F r i g i v e l s e maa f in d e S t e d : Ejendommen " Dagmarhusu , Gartnergade 4 - 6 , I n d f l y t n in g har fu n d e t S t e d den 26/6 1945 2 E t a g e a r e a l : 624 m , Ejendommen Gartnergade 10, Købmand Svend C. Bruun, Indflytning har fundet Sted den 8/6 45, 2 Etageareal: 441 m , Ejendommen Slotsgade 20, Købmand K. Sidenius, Indflytning har fundet Sted 28/5 1945 for Autoværk­ stedets og den 30/5 1945 for Privatboligens Vedkommende. 2 Etageareal for Autoværksted: 486 m Etageareal for 2 Stk. Frivatlejligheder: 138 m 2 for hver. Havnens Bygning paa Hordre Havneplads, Indflytning har fundet Sted den 15/8 1945 2 Etageareal: 80 m .

Til

Lolland-Falsters Stiftamt.

1 . ÅUfcUnt 19^5

WtoMr at Ijaa 4 «iuM & 9 «atr. r*

# k«lc*t

ar ram t af don ty&fca

og Vurdering af

< • * * • * • n-kader * • » % $nå&g«a ø r f t r a t a g a f c , f r l g i v * r 4ai; l o k a l « i m * kvarteriagskaaai«&i*a h®rv«

„Til Industri-og Haandværkerforeningen Rektor Willesen, Hotelejer Fru Frederiksen Sparekassedirektør V.Sidenius Biografdirektør A. Dabelsteen

Arbejdernes Forsamlingsbygning, komme.Eng-og Skovudv. Restauratør 0. v'/iese, komme. TTdv. for Komm. Ejendomme. Skoleudvalget for Nørre Skole, Østre Skole og Byskolen Forstander Johs. Andersen for feknisk Skole.

I Fortsættelse af Byraadets Skrivelse af 31. f. angaaende Indberetning om lo Bygninger i Nykøbing F., der nu er forladt af det tyske Sanitetsvæsen, meddeles herved, at Katedralskolen, Slotsgade, som len sidste beslaglagte Ejen­ dom er rømmet den 3. ds. Denne Skole har Indkvarteringskommissionen for sit Vedkommende frigivet, men forinden endelig Bestemmelse kan træffes af Skolens Ledelse m. K. t. de fornødne Reparationer o. 1., ønskes gerne Underretning fra det høje Ministerium om, hvorvidt endelig Frigivelse af Bygningen kan træffes i nær Fremtid. Det bemærkes, a t Underv isn ingen i B e s la g læ g g e l s e s - t id en har maatte fo r e g a a under temmelig beskedne Forho ld hvor­ fo r en s n a r l ig T ilbagevenden t å l de e g e n t l ig e S k o le lo k a le r v i l være meget ø n s k e l i g t . P. B. V.

T i l

I n d e n r ig sm in i s t e r i e t ,

31.Juli 1945 .

Under Dags Dato har man tilskrevet Indenrigsministeriet saa- Under Henvisning til Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse af 18.Juni d.A. - 3.K.J.Nr.9o75-45 - meddeles herved, at nedennævnte tidligere af den tyske Værnemagt beslaglagte Bygninger nu er rømmet af Tyskerne, og at saavel Sanitetspersonale som saarede Soldater er afrejst til København: ledes:

Odd Bellow-Logen, Rosenvænget, Missionshotellet »Tværgade 3A, Industrihotellet,Torvet, Guldborgsundpavillonen,Havnepladsen, Teknisk Skole, Engboulevarden,

Østre Skole,Fromsgade, Byskolen, Skolegade og .Nørre Skole, Thorsensvej. Diose 8 Bygj inger staar nu ligesom Frimurerlogen "Dagmar” og Vesterskovpavillonen tomme og ønskes saavel af Ejerne som af den stedlige Indkvarterings- kommission atter frigivet til deres oprindelige Formaal. I den Anledning skal man herved ansøge det høje Ministerium om straks at frigive ovennævnte lo Bygninger endeligt, saaledes at den haardt tiltr ngte Reparation af Lokalerne omgaaende kan finde Sted - for Skolernes Vedkommende inden Afslutningen af Skoleelevernes Som­ merferie og for de øvrige Bygningers Vedkommende for arter at bringe Virksomhederne i Gang saa hurtigt som muligt.” Hvilket herved meddeles til Unaex*rejbtiing for Hr. Stiftamt­ manden, idet man samtidig anmoder Dem om at medvirke til en hurtig Løsning af Spørgsmaalet.

P. B. V

Hr. Stiftamtmand Greve F. D. C. Reventlow, her.

Juli 1945

Under Henvisning til Indenrigsministeriets Cirkulære­ skrivelse af 18. Juni d. A. — 3 K. J.ftr.9075—4-5 ~ meddeles her­ ved, at nedennævnte tidligere af den tyske Veafiemagt beslaglagte Bygninger nu er rømmet af Tyskerne og at saavel Sani&étsperso- nale som saarede Soldater er afrejst til København*

Odd Fellow - Logen, Kosenvænget. Missionshotellet, Tværgade 3a. Industrihotellet, Torvet. Guldborgsundpavillonen, Havnepladsen. Teknisk Skole^ Engboulevarden. Østre Skole, Fromsgade. Byskolen, Skolegade og Nørre Skole, Thorsensvej. Disse 8 Bygninger staar nu ligesom Frimurerlogen "Dagmar" og Vesterskovpavillonen

tomme og ønskes saavel af Ejerne som af den stedlige Indkvarte­ ringskommission atter frigivet til deres oprindelige Formaal. I den Anledning skal man herved ansøge det høje Ministe­ rium om straks at frigive ovennævnte lo Bygninger endeligt saa­ ledes at den haardt tiltrængte Reparation af Lokalerne omgaaende kan finde Sted-for Skolernes Vedkommende inden Afslutningen af Skoleelevernes Sommerferie og for de øvrige Bygningers Vedkom­ mende for atter at bringe Virksomhederne i Gang saa hurtigt som muligt. P. B. V.

Til

Indenrigsministeriet

27. Juni 1945

t Under Henvisning til Indenrigsministeriets Cirkulære­ skrivelse af 18. ds *•3 K. J. Dtr. 9o75“^5 ~ angaaende Ind­ beretning om de Bygninger, der heri Kommunen har været el­ ler fremdeles er belagt med tyske Soldater, fremsendes hos­ lagt til Hr. Stiftaratmandens Orientering Genpart af den til Ministeriet fremsendte Indberetning*

Til

Hr. otiftamtmanden,

herst.

27. Juni 19^-5.

Under Henvisning til Ministeriets Cirkulæreskrivelse af 18. ds. - 3 K, J. Ur. 9o75 - 45 - fremsendes hoslagt i 2 Exemplarer Indberetning om de Bygninger der i Kykøbing F. Kommune har været eller fremdeles er belagt med tyske Sol­ dater, .

Til Indenrigsmini s teriet,

By: Nykøbing F. Kommune: Nykøbing F.

Maribo

Amt:

B y g n in g e n :

FRIMURERLOGEN •" D A G A R Jernbanepladsen J>. Administratorj Direktør W.Sideninus,Vestensborg Alle 11.

(Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse, Egnethed)

I Bygningen findes 2 Sale samt nogle mindre Lokaler foruden én 3-Værelses Lejlighed til Castellanen. Kan anvendes til Indkvartering af Soldater for kortere Tid,men eFpaa Grund af Bygningens Indretning ikke særlig anvendelig som ■j^ 4 k v a r t e r i n g s s f c e d .■£ o x —I ren^ e t 1 e. '1'.i i a r m .----------------------------------------------- B e læ gn in g sk ap a cite t: m® (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) 1541 m Personantal O . 2 7 5 2 . B e læ gn in g : Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs* og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = Inter* nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Art staar for Beret benyt nen særlig

Art 2 44 til Indkvarte-

Dato Bygni 5/5 1 ringa

Antal ngen^ 945 v sted

Antal tom, tyske inis dm

Art men har i S/S Soldal; trationsko

Dato iden f er,del£

Dato Tiden tet af til A

Antal ■a 9/: til

Atorer

Nykøbing F. Nykøbing F.

By:

Amt: Maribo

Kommune :

K A T E D R A L S K O L E N . Slotsgade 7.

B y gn in g en :

Eier: Staten.

(Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse, Egnethed)

Skolen bestaar af 2 Skolebygninger og 1 Gym­ nastiksal. I den ene Skolebygning bebor Rektor hele Stueetagen. Den anden Brygning benyttes for Tiden som Lazaret for saarede tyske Soldater. Om Ejendommens Egnethed til Indkvarteringsformaal henvises til, at Bygningerne er indrettet paa samme Maade, som Skolelokaler er det i al Almindelighed. B e læ gn in g skap a cite t: m® (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) 726 HL . Personantal C • l l o B e læ gn in g : Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs* og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = Inter* nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Art

Antal

Art

Dato

Antal

Dato

Dato

Antal

1945 26/6 llo 46

Laz. ty.Fl.

Nykøbing F.

B y:

Maribo.

NvkoSbine; F.

Amt:

Kommune:

n y E S T E R S K O V P A V I L L O B E N " . Vesterskov.

B y gn in g en :

(Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse, Egnethed)

Ejer: Nykøbing F. Kommune, Sommerrestaurant. I Bygningen findes 2 Sale, hvoraf særlig den ene er forsynet med Glasvægge, og derfor maa findes uegnet til Indkvartering, særlig om Vinteren, idet det forhaanden værende Varmeanlæg ikke er baseret paa Vinterdrift.

B e læ gn in g sk ap a cite t: m2 (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) Personantal

7o3 m2 Nødbelægning ca. 15o Mand.

B e læ gn in g : Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs* og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = Inters nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Art

Art

Dato

Antal

Dato

Antal

Art

Dato

Antal

iden tom, men har tidli

gere vsret anvendt som

Bygningen ^taar for T Lazaret for saarede tyske Soldatei*

Nykøbing F. Nykøbing F.

By:

Maribo.

Amt:

Kommune:

B y gn in g en : » O D D F E L L O W * 1 - Logen«, Rosenvænget. (Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse, Egnethed) Administrator: Direktør W.Dabelsteen, Jernbanegade. Bygningen er en 2-Etages Ejendom med 1 Sal og nogle faa smaa Mødeloka­ ler. Ejendommen benyttes for Tiden som Tandklinik for de paa Lazaret­ terne liggende saarede tyske Soldater, men er paa Grund af de saaa Lokaleforhold ganske uegnet til Indkvarteringsformaal.

B e læ gn in g sk ap a cite t: ma (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) Personantal

Nødbelægning c. 5o Mand.

B e læ gn in g : Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs* og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = Inters nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Dato

Antal

Art

Antal

Dato

Art

Dato

Antal

194-5. 26/6

Laz.

7

By:

Nykøbing F. Nykøbing F.

Maribo.

Amt:

Kommune:

(Navn, Ejer, Beliggenhed Beskrivelse, Egnethed) " M I S S I O N S H O T E L L E T ”. Tværgade 3 A. Ejer: Fru Laurine Frederiksen. Ejendommen er en mindre 3-Etages Bygning med Re­ staurationslokale i Stueetagen og Værelser til Udlejning i de øv­ rige Etager. Lokalerne benyttes f. T. af Stabs- og Sanitetspersonale for de saarede tyske Soldater, men maa anses for uegnet til Ind­ kvartering i al Almindelighed.

Bygningen:

Belægningskapacitet:

2

m2 (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler)

5 0 0 m

Nødbelægning c. 50

Personantal

Belægning: Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs* og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = Inter* nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Art

Art

Dato

Antal

Dato

Antal

Art

Dato

Antal

1945. 2 6 / 6

57 ty.Stabs- og Sanitet personale. S -

Nykøbing F. Nykøbing F.

By:

Maribo

Amt:

Kommune:

Bygn ingen :

I N D U S T R I H 0 T E L L E T 2 . Torvet. Ejer: Industri- og Haandværkerforeningen v/ Sagfører Viktor Larsen, Torvet.

(Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse, Egnethed)

Ejendommen er en stor moderne Bygning med Forretninger og Bank­ lokaler i Stueetagen. Paa l.Sal er indrettet Byens eneste Teater, og i d enne Etage findes tillige«*- 2 Restaurationslokaler. Paa 2.Sal nogle smaa Mødelokaler. Ejendommen benyttes f-T. som Lazarel for saarede tyske Soldaterpnen er egentlig ikke egnet til Indkvar- tuTTTigfc;J?o m a a 1 . ------------------------------------------------------------------------------------------------- L e r i Belægningskapacitet: ms (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) Personantal 944 m^. 15o Mand Belægning: Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs« og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = Inter* nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Art

Dato

Art

Antal

Antal

Dato

Art

Dato

Antal

1945 26/6

169

Laz. ty.Fl.

8

By: Nykøbing F.

Maribo

Nykøbing 1 •

Kommune:

Amt:

^ " G u l d b o r g s u n d p a v i l l o n e n " . ——---------------- --------------------------------------—— ---------------- —“ ' '

Bygningen:

(Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse, Egnethed)

H a v n e p l a d s e n .

Ejer: Nykøbing F. Kommune Sommerrestauration. I Stueetagen Baadelokaler for Roklubben. Paa l.Sal findes 2 Restaurationslokaler, der sær­ lig-.bestaar af Glasvægge. .Benyttes f.T.som Lazaret for saarede tyske Soldater.rygningen uanvendelig til Indkvartering ---særlig om Vinterem idet det forhaandenværende Varmeanlæg ikke er Belægningskapacitet: baseret paa Vinterdrift. m® (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) 3 ^ 6 m Personantal Nødbelægning ca 75 Mand Belægning; Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs* og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = Inter« nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi. 1945 1 26/6 Antal 116 Art L c lZ • Dato Antal Art Dato Antal Art

Nykøbing F. Nykøbing F.

B y:

Maribo.

Amt:

Kommune:

B y g n in g e n : T E K N I S K S K O L E , Engboulevarden. (Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse,Egnethed) Selvejende Institution: Forstander Johs. Andersen, Baagøesgade 12. Skolen bestaar af en 3-Etages Bygning med 12 Klasseværelser og Bolig for Pedellen. Den har i flere Aar været Indkvarteringssted for det tyske Luftmeldingspersonale, af hvilket en mindre Del fremdeles bebor Skolen. B e læ gn in g skapa cite t: m2 (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) 118 O m Personantal 125 Mand B e læ gn in g : Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs* og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = Inter* nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Art

Antal

Art

Dato

Dato

Antal

Dato

Antal

1945 26/6

23 ty.Mil.

Nykøbing F. Nykøbing F.

B y:

Maribo.

Amt:

Kommune:

Bygningen:

Ø s t r e S k o l e . Fromsgade. Ejer: Nykøbing F. Kommune. Skolen bestaar af 2 Skolebygninger og 1 Gym­

(Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse, Egnethed)

nastiksal. Lokalerne benyttes for Tiden som Lazaret for saarede tyske Soldater. Om Ejendommens Egnethed til Indkvarteringsfor- maal henvises til, at Bygningerne er indrettet paa samme Maade, som Skolelokaler almindeligvis er i Kommuneskoler. Belægningskapacitet: ma (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) 1565 m2 Personantal C . 3 0 0 Belægning: Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs* og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = In ters nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Art

Art

Dato

Antal

Dato

Antal

Dato

Antal

1945 26/6 26/6

Laz. ty.3arn.

299 1

By: Nykøbing F.

Kommune: Nykøbing F.

Maribo.

Amt:

B Y S K 0 L E N . Skolegade Ejer; Nykøbing F. Kommune.

Bygningen:

(Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse, Egnethed)

Ejendommen er en ny og moderne indrettet Skole­ bygning med 6 Klasseværelser,Naturhistorieklasse, Sløjdsal og Gym­ nastiksal. Da hele Bygningen kun kan opvarmes ved Gas -der f.T.er stærkt rationeret - maa Lokalerne,tilhvis Opvarmning,der vil med- gaa en Mængde Gas, anses for ganske uegnede til fremtidige Indkvar- teringsformaal. Lokalerne benyttes f.T. som Lazaret for saarede tyske "olani^r._____________________________________________________________ Belægningskapacitet: m* (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) 8 1 8 Personantal Nødbelægning 135 Belægning: Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs« og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = Inter« nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Art

Antal

Art

Dato

Dato

Dato

Antal

Antal

1945 2 6 / 6

Laz. ty.Fl.

174 3

By: Nykøbing E.

Amt: Maribo.

Kommune: Nykøbing F.

N Ø R R E S K O L E . Thorsensvej.

Bygningen:

(Navn, Ejer, Beliggenhed, Beskrivelse, Egnethed)

Skolen bestaar af 2 Skolebygninger og 1 Gymnastik­ sal. "Lokalerne benyttes for Tiden som Lazaret for saarede tyske Soldater. Om Ejendommens Egnethed til Indkvarteringsformaal hen vises til, at Bygningerne er indrettet paa samme Maade, som Skolelokaler almindeligvis er i Kommuneskoler.

Belægningskapacitet: ma (af de til egentlig Belægning egnede Lokaler) Personantal C . 3 OO

1873 m£

Belægning: Under »Art« anføres de indkvarteredes Nationalitet og Art. Følgende Forkortelser bedes anvendt: all. = allierede, d. = dansk, ty. = tysk, Befr. = befriede Krigs« og Civilfanger, Fl. = Flygtninge, Fri. = Modstandsbevægelse, Int. = In ter« nerede, Varetægtsarrestanter o. 1., Laz. = Lazaret, saarede og lign., Mil. = Militær, Pol. = Politi.

Art

Antal

Dato

Dato

Art

Art

Antal

Dato

Antal

1945 26/6 223 6

Laz. ty.Fl.

d. 14. Juni 1945.

Som Svar paa Deres Skrivelse af 2. ds. angaaende Flytning af de ved Marielyst Internerede tyske Flygtninge meddeles herved at jeg har frembragt dette Spørgbmaal paa det Møde der fornyligt er afholdt her i Byen mellem Repræsentanter for de Myndigheder, hvorunder Sagen henhører. Man kunde dog ikke tilsikre nogen Flytning af Flygtningene foreløbig og betonede at selv om dette skete aaatte de beslaglagte Bygninger ikke tages i Brug til deres oprindelige Formå 1 sa:.lange rier var Mulighed fer at de Allierede kunde faa Brug for Bygningerne. Umiddelbart efter Mødets Afholdelse tilskrev jeg desuagtet Indenrigsministeriet om Sagen og fremsendte Grundejernes Forespørg­ sel. Da Jeg endnu ikke har hørt fra Ministeriet desangaaende maa man gaa ud fra, at de ovenfor skitserede Bestemmelser stadig bestaar og ikke kan fraviges for Tiden.

Til Marielyst og Stouby Klit Grundejerforeninger.

STATENS CIVILE LUFTVÆRN

SCT. A N NÆ PLADS 13 A Kebenhavn K. Central 16545

København, den 1 3 . Juni 194 5 . VS/ET. 52601‘

J.Nr. 810/1945.

Under 6 ,d.M. har Indenrigsministeriet tilskrevet samtlige Amtmænd saaledes: "Under 26. Maj 1945 tilsendte Indenrigsministeriet gennem Luftværnet Amtet Meddelelse om, at man fra de lokale Indkvarte­ ringsmyndigheder, Borgmestre og Politimestre, søgte indsamlet Oplysninger om Indkvarteringsmulighederne i de enkelte Omraader. En Genpart af det her til Ministeriet indsendte Materiale skulde sendes til Amterne, idet Ministeriet anser det for hensigtsmæs­ sigt, at Amterne saaledes kan være orienteret til Stadighed om Indkvarteringsforholdene i Amtet. Da Ministeriet endvidere anser det for hensigtsmæssigt, at Sp-rgsmaalet om Placering af Indkvarteringsbyrden - derunder Sp^rgsmaalet om, hvilke Bygninger og Etablissementer, der ud fra samfundsmæssige Hensyn først bør frigøres for Belægning, efter- haanden som Omflytning og Sammenlægning af Flygtninge og andre indkvarterede kan finde Sted - saavidt muligt ordnes lokalt, men inden for st-rre Omraader, finder man det paakrævet, at Amtman­ dene træder i Forbindelse med vedkommende Politimestre og Borg­ mestre i Amtet, for at der kan tilvejebringes en planmæssig Ord­ ning af Indkvarteringsforholdene i hele Amtet. Man henleder herved Opmærksomheden paa, at Forsorgen for de tyske Flygtninge paahviler Arbejds- og Socialministeriet, der i dette Arbejde bistaas af Statens civile Luftværn, at denne Forsorg inden for de forskellige Omraader administreres af Luft­ værnscheferne (Borgmestrene), at Forsorgen for Krigsfanger paa lignende Maade paahviler Røde Kors, samt at_ Forsorgen for tyske saarede Militærpersoner - derunder dog ikke selve Behandlingen af disse og Administrationen af Militærlazaretterne - henhører under Arbejds- og Socialministeriet og Statens civile Luftværn, medens Amtet inden for dettes Omraade som den samlende Ledelse for de lokale Indkvartcriogswyndigheder Cg med itekurs til Inden-

- 2 -

rigsministeriet afgør, hvorledes Indkvarteringen skal ordnes. Man henleder endvidere Opmærksomheden paa, at dei udover Indkvartering af de foran nævnte Personer bliver Tale om Etable­ ring af anden Indkvartering, f.Eks, Ordning af Militærets, Po­ litiets og Fængselsvæsenets Kvarterforhold og Lokalebehov, samt eventuelt om Tilveje uringelse af Evarter for allierede Styrker. Ogsaa ved Løsningen af disse Spørgsmaal vil man anse et Samar­ bejde mellem Amtet, Borgmestrene og Politimestrene for paakræ­ vet med Henblik paa en hensigtsmæssig og ligelig Fordeling af Indkvarteringsbyrden. Meddelelse om større Forlægninger til eller fra de enkelte Amter vil tilgaa Amtmændene herfru. hvorved bemærkes, at man reg­ ner med - fortrinsvis til Brug for tyske Flygtninge - at faa Raadighed over i xivert Fald en De af de Barakker, der er belig­ gende paa de tidligere tyske Flyvepladser og andre Omraader, der for Tiden er afspærret. Det bemærkes, at man ud fra praktiske Forudsætninger og under Hensyn til den af de allierede Myndigheder indtagne Stil­ ling regner med, at samtlige Bygninger og Etablissementer, uan­ set om disse maatte være i privat eller offentlig Eje, som har været benyttet af den tyske Værnemagt eller andre tyske Institu­ tioner indtil den 5. Maj 1945, fortsat staar til Raadi ghed for Indkvaiteringsmyndighederne , saal?..nge Indkvarteringsordningen ikke er kommet i faste Rammer, og der derfor fortsat ksn blive Spørgsmaal om Foilægning af Flygtninge, allierede Krigsfanger m.flo til de omhandlede Bygninger. Der ses herved bort fra dej­ ligheder og mindre Villaer i privat Eje, der ikke kan antages at faa Betydning ved Spørgsmaalet om Dækning af de omhandlede Indkvarteringskrav, idet saadanne Lokaliteter vil kunne tilbage­ gives til vedkommende Ejere eftei de lokale Indkvarteringsmyn— digheders Bestemmelse, dog at Politimesteren i alle Tilfælde bør paase, at Afgivelse og Opsamling, Registrering m.v. af Va— r^r har fundet Sted i Overensstemmelse med Handelsministeriets Bekendtgørelse og Cirkulære af 14«. Maj 1945 og Cirkulære af 1% Juni 1945. Der maa dog hertil gennem Amterne indsendes en Ind­ beretning om, hvi^ks Lokaliteter der saaledes frigives af de lokale Myndigheder, for at endelig Frigivelse ("release") fra den herværende Mission fra Supreme Ileadquorter Allied Expedi- tionary Forces ("SIIAEF") kan indhentes. Da der ikke paa indeværende Tidspunkt er truffet Bestem­ melse om, hvorvidt den danske Stat overtager de med den tyske Værnemagts Benyttelse af fast Ejendom indiil den 5, Maj 1945 forbundne Udgifter, derunder Istai. Isættelee af Bygninger, og da

- 3 -

man 1 hvert Fald i den nærmeste Fremtid maa regne med Brugen af de omhandlede større Bygninger som en Mulighed i Forbindelse med en planmæssig Ordning af Indkvarteringsforholdene, vil Istandsættelse af de paagældende Ejendomme for Tiden kun kunne ske for vedkommende Ejeres egen Regning og Risiko. Naar Indkvarteringsforholdene er blevet afklaret, og Amtet og de lokale Indkvarterlngsmyndigheder finder, at de om­ handlede større Bygninger bør frigives - jfr. herved den even­ tuelt fornødne Indberetning m.v. vedrørende Varer i Overens­ stemmelse med Handelsministeriets Bekendtgørelse og Cirkulære af 14. Maj 1945 og Cirkulære af 1, Juni 1945 - bedes Lister over saadanne Ejendomme indsendt hertil gennem Amtet med Ind­ stilling om Frigivelse og med udtrykkelig Bemærkning om, at de i Handelsministeriets nævnte Cirkulærer forudsatte Forhold er i Orden. Ministeriet lægger fortsat Vægt paa, at der i Overens­ stemmelse med Skrivelse herfra af 18.f.M. paa Amternes og Borgmestrenes Foranledning - til Brug ved en eventuel senere Erstatningsfastsættelse ~ ved Vurderingskommissionerne, even­ tuelt ved særlig tilkaldte sagkyndige, foretages en Bedømmelse af Tilstanden af de af Værnemagten m.v. benyttede Ejendomme, efterhaanden som den af Værnemagten gennemførte Brug af Ejendom­ men ophører." Hvilket herved meddeles. P. I. V. E B. c . . / O , C

Samtlige iuftvæm&ohe^er.

den 4 . Juni 1945 *

Foranlediget af gentagne Henvendelser fra de Erhvervsdrivende her i *yen, der nu i lang Tid har maattet afstaa deres Bygninger til Brug som Lazaret for saerede tyske Soldater, tillader jeg mig herved at fore- spørge det høje Ministerium om det vil være muligt at frigive de Hoteller, som den tyske Værnemagt i sin Tid har beslaglagt, saafremt en Sammenfat­ ning af ae saarede kan finde Sted paa de øvrige Bygninger, det vil sige Skoler, Odd-Fellow Loge og Frimurerloge, der ligeledes f.ngerer som La­ zaretter. Samtidig tillader jeg mig at forespørge, om det kan forventes, at Soldaterne i nar Fremtid overføres til i'yskland, saaledes at Skolerne - for Kykebing F. 's Vedkommende ikke mindre end J Kommuneskoler og Katedral­ skolen - kan blive frigivet og Undervisningen atter foretaget i fuld Ud- strakning. Jeg udbeder mig tillige Oplysning om, hvorvidt de af 'Tyskerne be­ slaglagte Bygninger, der har staaet tomme sider Kapitulationen nu atter kan benyttes til deres oprindelige Fozvaal« Med Hensyn til Flygtninge udbeder jeg mig Underretning om ,hvorvidt man paatænker at samle disse i store Lejre, idet eærlig Beslaglæggelsen af Hoteller og Pensionater ved Badestedet Marielyst virker stærkt Gemmen­ de for Ferielivet*, der/Jfr* vedlagte Genpart af Skrivelse fra de stedlige Grande jerforeninger. Af *ie -yn til Sagernes særlige Beskaffenhed tillader jeg mig at

anmode om £var snarest belejligt. Ærbødigste

Til

Indenrigsmini steriet*-

Genpart.

Jflykøbing F«,d.2.Juni 1945.

Til

Luftværnschefen i Itykøbing F.

Herr Borgmester A. V. Jensen, I Anledning af, at man har bragt i Erfaring, at der en af de fø ste Dage skal afholdes et Møde mellem de Allierede, Socialministeri­ et &g Luftværnsledelsen herhjemme, hvor en Afvikling af Flygtninge— spørgsmaalet skal drøftes, tillader undertegnede Grundejerforeninger ved Marielyst Østersøbad sig at anmode om, at Bpørgsmaalet vedrøren­ de Flytningen af de paa de forskellige Hoteller anbragte Flygtninge ogsaa tages op. ■ Det er Dem sikkert bekendt, at alle Hoteller hernede er belagt med Flygtninge,og da Feriesæsonen nu staar for Døren, vil disses Indtjeningsmuligheder være katastrofalt forringet,ligesom de mange andre pensionater og Handlende ogsaa vil være ilde stedt,saafremt Flygtningene ikke fjernes snarest muligt. Desuden er Sundhedstilstanden blandt Flygtningene ikke saa god, idet der er konstateret Tilfælde af Tyfus og andre epidemiske Syg­ domme, og dette vil sikkert afholde mange af de 6-7ooo Mennesker, der dels bebor Sommerhusene og dels fardes ved Stranden, fra at kom­ me derud i Aar,saafremt Flygtninge-Spørgsmaalet ikke bliver løst. Dette vil være meget uheldigt, da de fleste Mennesker besøger Stran­ den af Sundhedshensyn, Rekreation etc. De hygiejniske Forhold hernede er heller ikke saa gode, saa vi mener, det kan forsvares, at have saa mange Mennesker boende paa Ho­ tellerne. Under normale Forhold beboes disse af ca. 2oo Mennesker, naar de er fuldt belagt, hvilket de sanitære Anlæg er beregnet paa. Marielyst Grundejerforening. Stouby Klit Grundejerforening. Charles W. Petersen. P« V. Christensen. Kasserer. Fmd.

Lelding fra Indenrigsministeriet til samtlige iuatm«nd,Borgme a t re og Politimestre Lørdag d, 26 Maj 19*5* &1» l 8 »lo. Til Brug ved løsning af Spørgamualt til Dækning af de fur Tidon hershende Indkvarteringsbehov ru. v. skal man herved anmode de lokale Indkvarteringsra,yndig- heder ( Politimestre og Borgmestre ) om omgaaende at udarbejde Fortegnelser, saa vidt muligt i Skematisk Form, over de Bygninger { med de liedenfor nævnte Undta - gelser ) indenfor de enkelte Omraader, der har vieret belagt af don tyuke Værne­ magt ellerv andre tysice Myndigheder, med Oplysning otu , hvilke af de paagteldonde Bygninger, der l øjeblikket er i Brug, til hvilke Brug de benyttes, samt forsua- vidt de benyttes til Belægning joed Flygtninge eller li- arede eller anden Indkvar­ tering bortset fr*~ Militært Brug, med nvilket Antal Jrersoner Bygtungerne er b e l a yor saavidt angaar de Bygninger, der er eller som dog efter d, |>-i>~194;j. i nogen Tid har været udbenyttede, bedes Oplysning meddelt vedrørende disse Byg­ ninger taed angivelue af det samlede Areal i Kvadratmeter af de til egentlig Be­ lægning egnede Lokaliteter* Oplysninger som anført skal dog ikke gives Angaaende Lokaliteter der har været Beslaglagt, men som allerede inden d, 5 i*aj 19*!) er blevet frigivet af de tyske Myndigheder, ejheller angaaende almindelig Beboeliseu Villaer, med uindre disse maatte ligge i en saakaldt Tilslutning til hin« nden, at en større Indkvar­ tering af flygtninge eller andre, maatte være k aktiak. Under Bygninger omfattes Barakker, der er opført af de t^ske iiyndigheder. Der bortses fra Bygninger ug Barakker paa endnu afsparret Dele af tidlige tyske lyvepladsomraader, Befæstningsomraader og lignende. De omhandlede Oplysninger bedes udfærdiget saavidt muligt omgaaende

O org .T iG - G r k o n t o r c i Smkuimg F .

Den 24. og 25 August 1945 har Borgmesterkontoret i Nykøbing F. udleveret fra Frimurerlogen til den danske Hær ved Hr. Kaptainløjtnant Jespersen følgende Møbler, der er efterladt af den tyske Værnemagt, men som tilhører den danske Hær:

2 aflange gi. Borde, 1 rundt Bord (lyst),

5 polstrede Lænestole,gult Betræk, 4 alm. Stole gult eller grønt Betræk, 6 lyse Kommoder, 1 Pudsebord, 5 Stole med stribet Betræk, 6 lyse Borde, 1 Lænestol, 1 mindre mørkebrunt Bord, 1 Skrivebordstol, lys.

For Modtagelsen kvitteres herved. Nykøbing F., den 25. August 1945.

Den 23. og 25.August 1945 udleveret fra Frimurerlogen til den danske Marine ved Hr. Kaptainløjtmant Just Rasmussen følgende Møbler, der er efterladt af den tyske Værnemagt, og som tilhører Marinen:

3 Borde med Linolsumsbetræk, 2 Lænestole med blaat Betræk, 6 alm, Stole med blaat Betræk og Tremmeryg, 12 lyse Stole med blaat Betræk, 4 brune Kommoder, 1 lakeret Bord, 16 smaa lyse Borde,

19 lyse Stole uden Betræk, 24 brune Stole uden Betræk, 3 Armstols, lo Senge med Bunde, 4 Madrasser, 3 mindre lyse Klædeskabe, 1 stort lyst Klædeskab, 2 Lænestole med Seglgarnsbetræk, 2 brune Skriveborde, 1 Skrivebordstol.

For Modtagelsen kvitteres herved Nykøbing F., den 25. August 1945.

B op c jn fio si

c* *

Den 28.August 19^5 har Politistationen, her, modtaget af IT/købing F. Kommunes Borgmesterkontor følgende Effekter, d r er efterladt af den tyske Værnenagt og nu oxbevaret paa Fri - murerlogen: 6 Armstole med brunt Lædersæde og Tremmeryg, 9 alm. Stole do do 2 gi. brune Klædeskabe, 1 gi. hvidt Klædeskab, 1 gultmalet Bord, 1 brunt Bord, 8 gi. la. ge, smalle Undervis ingsborde m/ Skuffer. 1 ...ul'".alet Reol. endvidere følgende Effekter, der er opbevaret paa Teknisk Skole 1 yt fritstaaende le jl ;eskab, 2 tyske Bilvrag.

For Modtagelsen kvitteres herved. F . 1 0 L i : . lL .T A C I - 0 N ,d e n 2 8 / 8 1 9 4 5

I,U3F

W S K O M O K E T

TO3E^r. 7 •.. JiAXi.i...19-4-j'.*.

VJB®'JC‘JB:i5r®:iia©:i£

<&

KZØJBIZWC TF.

Forbruget af Kartofler ved Flygtningelejrene ved Donnemose, Hasselø og Marielyst samt ved Lazaretterne her i Byen er pr. Maaned: arielyst, 69 O Personer a 21,56 kg pr. Maaned fø /. fi ' ; 14876 kg. / Hassel«?. 7 1 5 5 do. a 2 1 , 5 6 " Donnemose. 150 do. a 2 1 , 5 6 " Flyvepladsen Bøtø. 26 do. a 2 1 , 5 6 » Værnemagten Hasselø. 75 Personer a 21,56 " Samtlige Lazaretter. 1600 Personer a 21,56 " do. do. do. do. do. 3341 3234 560 1617 ^4496 I alt _58l24_kgJ. y J / /

Herr Borgmester A.V. Jensen,

her.

ICriefes-lriZ#A b t .(ijL o t)608 ~ S t a b —________ (J) B e t r . : V e rp f le g u n g s s tå rk e n An, das A z . : 62

ftykob ing , den 1 3 . 7 . 4 5

Burgerm e isteram t I y k o b i n g Eachstehend werden d ie V e rp f le g u n g s s tå rk e n g em e ld e t : P e r s o n a l P a t i e n t e n

E n t la s s e n e , G-esamt- Stab E l . S.Kp. Kind* ( d a v .F lu c h t l in g e ) Summe d ie a u f A b - summe 608 3/608 1549 3/608 1549 transport

__________________________________________

warten

8 43

1

56 184 159 125 18 106 285

4

61 189 165 129 18 106 183 285

— — — — —

5 5 6 4 — — — —

M i s s i o n s h o t e l I n d u s t r i e h o t e l B y -S ch u le K a th . -S c h u le T echn .Schu le ITorre -Schu le Ost e r -S c h u le P a v i l l o n

17 13 13

167(7) 146

— — — —

— — — — —

20 92(29)

4 10 — 30

4

76

— —

— — 28 2 — -

153(8) 183

282

3

— -

8 90 71 26 410(36) 511(8) 1lt6

20

1136

C

Krlegslazars tt 3 / 6 o 8

I Henhold til nidlertidig Lov Nr. 3 2 4 af 21. Septenber 1939, jfr. Lovanordning af 27. Marts 1945 og Indenrigsninisteriets Be­ kendtgørelse af 25. Septenber 1939 rekvireres herved til Brug for Luftværnet følgende: A r t og K v a l i t e t s a n g i v e l s e J , . , — — Mængde P r i s p r .Enh ed S a n le t P r i s . Rensnin a f A f lø b f r a Vask og Toi l e t t e r paa Kafieflral sk o len .

Forsaavidt angaar rationerede Varer gælder nærværende Rek­ visitionsbevis ifølge Handelsministeriets Bestei.ii.ielse tillige soi; Indkøbstilladelse. _ , A rb e jd e t * a a kun udføre:; »ed kon tan t B e t a l in g *

1 8 .Maj

nuc. 1945 .

Luftværnschefen i Nykøbing F .,den

/ ? , / / / 4 , f , f U t u * /

Til

Hr. Smedemester G.Chri; tensen,

Gl.Kirkeg.ard.

Krlegslazars tt 3 /608.

I Henhold til nidlertidig Lov Nr. 324 af 21. Septenber 1939, Ofr. Lovanordning af 27. Marts 1945 og Indenrigsministeriets Be­ kendtgørelse af 25* Septenber-1939 rekvireres herved til Brug for Luftværnet følgende: Art og Kvalitetsangivelse* Mængde Pris pr.Enhed Sanlet Pris. Rensning af Afløb .ft*- Va sk og ToJ.l?tter paa Katedral skolen. - -—

....................

Forsaavidt angaar rationerede Varer gælder nærværende Rek­ visitionsbevis ifølge Handelsministeriets Bestormelse tillige son Indkøbstilladelse. Arbejdet aaa kun udføres æcd kontant Betaling. Luftværnschefen i Nykøbing F.,den 19^-5*

U , r ,

/

Til

Hr. Smedeaestey G.Chri, tensen,

Gl.Kirkeg *rd.

3.Komp.7.Marine Flu^m.Abtellung;. Tekni - --k3.Li•

I Henhold til nidlertidig Lov Nr. 324 af 21. Septenber 1939, jfr. Lovanordning af 27. Marts 194-5 og Indenrigsministeriets Be­ kendtgørelse af 25* Septenber 1939 rekvireres herved til Brug for Luftværnet følgendes Art og Kvalitetsangivelse*; Mængde j Pris pr.Enhed Sanlet Pris, Rensning af et Afløb fra Toiletterne paa Teknisk S kole.

Forsaavidt angaar rationerede Varer gælder nærværende Rek­ visitionsbevis ifølge Handelsministeriets BostenneIse tillige soti Indkøbstilladelse.

Regning til Nykøbing F.Kommunes Borgmesterkontor. Luftværnschefen i Nykøbing F.*den lv.^J 194-5.

Til

Hr. Smedemester Torben Møller,

3.Kornn.7 -M«"1na Plu~ffi.Abt^ 1nn?T Tekni ■ k ~fco_l.Æ.

I Henhold, til nidlertidig Lov Nr. 324- af 21. Septenber 1939, jfr. Lovanordning af 27. Marts 194-5 og Indenrigsministeriets Be­ kendtgørelse af 25* Septenber 1939 rekvireres herved til Brug for Luftværnet følgendes Art og Kvalitetsangivelse. Mængde Pris pr.Enhed -Samlet Pris. i __ „ r «+• sn

Forsaavidt angaar rationerede Varer gælder nærværende Rek­ visitionsbevis ifølge Handelsministeriets Bestennelse tillige son Indkøbstilladelse. Regning t i l Nykøbing F. Kommune s B o rgæ e sterkon to r . L u ftvæ rn sch e fen i Nykøbing F . , den 17. . 194-5*

Til

Hr. Saedesaester Torban • Iler,

her.

' ..... iqj

...1.:. ..............

£

Telefon Nr.

12.

Nykøbing F , den

t i e r r ;

1

BI

JUGSFOREN INGEN

/

Ø stergad e — N yk ø b in g F.

/£fi I h^lL^ %

* 'h fo

Is 'hL

fe

i h % jl I ^

7 r i

^

i 7S -

ry io

i- i'Lu^t^a.

v* ' '

c

' ^

c-i v * /

a

________________________

g*i

/

1

f o

V

Telefon 22

Nykøbing F., den ...1.8 »...Maj ............ 194 5 •

Nykøbing F. Kommune s Borgmesterkontor, Nykøbing F.

SLAGTERIETS UDSALG J E R N B A N E G A D E 1 en. J CENTRALTRYKKERIET-NYKØBINO F An leveret iflg. Kr. Øre Rekvisition . Maj 17. 5 ,o kg Klump 3/7o 18 5o o,5 kg Fedt 4/12 2 06 5,7 kg f. Bov m/Sk. 2/5o 14 25 4,5 kg Jagtpølse 4/8o 21 60 1,9 kg Spegepølse III (Mettvmrst) 5 / 8 o 1 1 02 1,8 kg Postej ?/2o 5 76 4,o kg f. Liedister II 3/o5 12 2 o Kr, ............................................................................. ....... . s s s s : & 85 S 3 Z 3 S S. E J 2: . &

................................... Z L ........................

......................................................... ....... " 7r’ .....................................

jM ^ e j e n e t G u l d b o r g s u n J . N y k ø b m g F a l s t e r

JR. K r i s t o f f e r s e n

P r o d u k t i o n

F ø r e r fi n e s t e

a f S t e p p e - , G o u d a - o c d a n s k

'T’ i r

o c n

K v a l i t e t e r ! Mæ l k , F l ø d e , Sm ø r

c t

l e l e t o n 8 5 0

D c h w e i t z e r o s t

o g i ^ x p o r t l i ø d e

/ D en ...................... S 6 ' ....... 194 6 '

D a m s l i h l u e c l i e e . s e

CENTRALTRYKKERIET-NYKØBINO f

f y .

or

ftr

.............. .............................. y ............... / ............................. .................................................................................. ................. ...................................... A ....................................... €''Tf "£^ ....... ..................................

3*,Y l * ?

/ (ft

AH (o 7/

....... Y o %0

...::.......................... : : : : . ...z : : : : : : : : : : : : : : :

..............................................................................

/

6 >

tat w ^ .

nS

ew&eiik

Reklamationer maa ske »nden 8 Dage

Telefon Nr. 12.

............ \ .... 194

Nykøbing F, den

jF t# *

BRUG S FOREN I NGEN C Østergade — Nykøbing F.

v' IL nr

u

^*7 ' rV7-

*7 cr\

^ulL^cJu.

v r - '

% 6T

n

h ,0 ^ C V i 2 rforenmg Stergade rafotnaF 4 «L ^

-

J

1 Telefon Nr. 1 I

Nykøbing F„ den ... ..^

12 .

3 ,

^ 1 / 4 a w < ,

H e n -

B I

i U G S F O R E N I N G E N Østergade — Nykøbing F.

i n

-r

s i

s T L / V 7 4 ’w

i i-. r « . J , . v < L a / >o

n l o

ctffrfV '

$~ 2 s /

? n Z ' t v

L. $ • •

i

/>

v

.

/ * y

r r -

% < \ i

f

( 1 yu x

a jLy\>- > rCTTTngl-u rgade

}' Mrxgsfu LV r tf/ Øste & r , - / Wvrlf-Pt]

\U& ... '

- t * •

y\

Ulf Srh '> £ 7 - s i

I Y ' i ~ .. Nykøbing F , den .............. ...................... 194 -1

Telefon Nr. 12.

BRUG S FOREN I NGEN Østergade — Nykøbing F.

/ s ~

- A y - r ^ f . . ^

3 7

' W u

r \

/ f o

t W

' * > - < n > ~ u u ~ L < y

r

-

-------------

« L o

----------

1

— X .

cn>

0

/fe

t C y .

O

Æ . ! , /

Q t r F -

/

lø s te r g a d Q[ m ^

----------

-------------

y T

— -

---------

jM L e j e n e t G u l d b o r g s u n J . N y k ø b m g F a l s t e r

JJ. K r i s t o f f e r s e n

P r o d u k t i o n

F ø r e r f i n es t e

a f S t e p p e - , G o u J a - o g d a n s k

T* 1 f

K v a l i t e t e r i .Mælk, F l ø d e , Sm ø r

oca

C L - J c h w e i t z e r o s t

e l e l o n 8 5 0

ri f

o g J i - x po rt l l ø de

D a n i s L Llue c Le e s e

D en ......................................... 1 9 4 5 '

Reklamationer maa ake inden 8 Dage

JM ^ e je r ie t G u l d b o r g s u n J . N y k ø l n n g F a l s t e r

R m K r i s t o f f e r s e n

P r o d u k t i o n

F ø r e r f i n e s t e

a f S t e p p e - , G o u d a - o g d a n s k

T e l e f o n 8 5 0

K v a l i t e t e r i Mæ l k , F l ø d e , Sm ø r

S c l i w e i t z e r o s t

o g E x p o r t f l ø d e

D a ni s li 1)1ue clieese

/ ?/ D en ....................... / . ? - ........ 194 5 '

.... ‘ters*. ............................................................................

.

CENTRALTHYKKERIET-NVKØBINO F

3>Z 5 5 '

...................... ............................ .....................................................................

3 L y

Z V

A

............................................ ............................ c

_ J_ ’ Z o

X u /

* :

r - ■ -

s / &

....................................................................................

.........

OWlfåCttøv jyKZ,

&

...........................................................................

. r

q 4 U >

/

............................................................................. •/•....................

.........

Reklamationer maa ske inden 8 Dage

JN^Lejenet G u l d b o r g s u n J . N y k ø b m g F a l s t e r P r o d u k t i o n a f S t e p p e - , G o u d a - o g dansk. S c l i w e i t z e r o s t D a n i s k k l u e clieese R. K r i s t o ff e r s en T e l e f o n 8 5 0 F ø r e r f i n e s t e K v a l i t e t e r i Mæ l k , F l ø d e , Sm ø r o g E x p o r t f l ø d e Den S 7Å r

CENTRALTRYKKER1 ET-NYKØBING f

------------ é- ----------

/ /

f y

/

.......... / .............. y . . . ......................Z . .......................................................................................................................... k ?

M

/

O

^

.

b

/ i

t f

/ /

.................................................................................................................................................................. ........................

............. le . . . , >

^

/ & é m m

................................................................................................................................................................. / ............ / ? ................................................................................................................................................

S / s

......................................................................................................................................../

............................................:.......

Reklamationer maa ske inden 8 Dage

A 'L e j e r i e t G u l d b o r g s u n c l . I S T y k ø b m g F a l s t e r P r o d u k t i o n af S t e p p e - , G o u J a - o g d an s k S c k w e i t z e r o s t D a n i s k k l u e c k e e s e S * j R . K r i s t o ffe r s en T e l e f o n 8 5 0 F ø r e r f i n e s t e K v a l i t e t e r i JMælk, F l ø d e , Sm ø r o g E x p o r t f l ø d e Den ...

/

......

CENTRALTRYKKERIET-NYKØBING F

* 7

n

z

? /

/

/

/

f ø d

^

/

/ /

/ 4 . ....... / . .

................................................................................................................................. '

f

/ .................................................................................................................................../ r .............................................. .........................................................................................................................................../ / . C

Reklamationer maa ske inden 8 Dage

/

Nykøbing F., den . 1 . 4 . M&j................. 1945 •

Telefon

....... N y k . ø b i a g . . J . . . . . K o . m m e s . . . B o r g r o e s t e r k o n t o r . , . . . N x k ^ t i n g . . . F . til SLAGTERIETS UDSALG J E R N B A N E G A D E 1 en. CENTRAITRYKKER1ET-NYKØBIN0 F An leveret iflg. vedlagte Rekvisitioner: Kr. Øre Maj 11. 2o,o kg rg. Medister II å 3/4o 68 oo o5 lo,3 kg s. Brystflæsk - 3/5o o ,5 kg Fedt - 4/12 36 2 06 61 14. lo,7 kg Me11emskært - 2/3o 2,1 kg Jagtpølse - 4/8o

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46-47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54-55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60-61 Page 62-63 Page 64-65 Page 66-67 Page 68 Page 69 Page 70

Made with FlippingBook - Online magazine maker