Nakskov - Alsang i Nakskov, 1940

V i om talte forleden, at der i Ø j e -

b lik k e t b le v a rb e jd et en ergisk for

at ska b e A l s a n g - A f t e n e r i N a k -

s k o v , o g kan nu m ed d e le, at den

første A l s a n g vil finde S te d paa

T o r v e t fø rs tk omm e n d e F r e d a g den

D e t er først o g fremm est Læ rer

r.e L o 1 k - N i e l s e n o g V i g a n d

N i e l s e n , der er gaaet ind for,

at o g s a a N a k s k o v sku ld e have sin

'A ls a n g - A ft e n e r , o g d e har i deres

B estræbelser herfor m ø d t V e lv illie

o g Im ø d e k omm e n h e d fra alle S i-

der. B y e n s S a n gforen in ger, N a k s k o v

S a n g fo r e n in g o g A r b e jd e r n e s S a n g -

k or, har beredvilligt lovet at m e d -

virke o g det samme gæ lder K o r e t

fra

N a k s k o v H u sm o d e r fo r e n in g

S am tid ig har M e d lem m e r af Frel

sens Hæ rs O rk e s te r stillet sig til

D is p o s itio n o g sørger for den mu-

sik alske

D e l

af A rra n g em en tet,

lø v rig t er L ed elsen a f selve A f t e -

nen lagt i Hæ n d ern e paa L e k t o r

a 1 b e - H a n s e n . D e r vil b live

sørget for trykte San ghæ fter til de

ma n g e D e lta g e re , man regner m e d

vil indfinde sig. B orgm ester M a r.

N i e l s e n har lovet at h o ld e en

in d le d e n d e T a le .

M a n h av de op rind elig tænkt sig

A r r a n g em e n te t gen nem ført i S v in -

gelen, men er af den O v e r b e v is -

ning, at d et vil blive langt lettere

at sam le M e n n e s k e r m idt i Byen —

specielt hvis V e j r e t skulde vise sig

en Sm u le upaalideligt.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker