Teestrup - Passersedler 1945

Passérseddel (Ausweis)

JV 2

JV«

6 0 1

6 2 2

for

N S fe pfi ......................... -............................................................................................... © (8 > . hi til Passage fra Lejren i ............................................... OJ JS G W §9 3 lil .......................................................................................... og tilbage. w o S S °y ldig..............................................................-..................... J | ............................................... .............................. indtil ............................. ffl tt Luftværnschefen i Haslev.

N m . f a Å s y c f a b h .....

.......

..... } i i. ■ !

Dato j Æ z Æ . ......... J} i- Å iAh • Å '* t >•••" \U IU '

i r c i s s e r s e a a e i (Ausweis)

^

602

g ji v u 09 W ft) w

622

,

for

Navn...| |

o S

••'' ■..••••>

" fa H 'S

til Passage fra Lejren i

.................................................

g , * til..................................................................... _....................... ogtilbage.

I |

Gyldig.................................................. ................................................

Dato.......................................

h t ‘ & f ø * '

å å m «

............. indtil ..

(i- 1 . 0

T .. 771 . 7^ .;.. .. £ t± iét

Luftværnschefen i Haslev.

Passérseddel (Ausweis)

JVe

603

JV 2

622

£ j ft) fa S -SJ g S fa o > 09 W •M >«

for

/

Navn.^™..jlw..^™—

7 ^ J..A..J^y.L.(.i..l. ..^ til Passage fra Lejren i /> j • C? "§ .......■■■•'•.....................................

a * t il................................................................................................... Og tilbage.

/ S /y r - li (I

« ’S

a

Dato y A . . Z . . . l A ............

° y ldi8-

$ S

\ i l .................................................................................in d u i .............. _............

........

« v cc aa

Luftværnschefen i Haslev.

± . d . .

^ . -

Passérseddel (Ausw e is)

JVe

6 0 4

pj m II g} S

JV°

622

for

...... Navn

{ - ' J

2 • ............................................................................................................... u til Passage fra Lejren i ................................. „ ............... .......................... 5 3 - , §J X ................................................................................................. °g tilbage. S .2 •§ •§ ................................................................................. indtil w O) ea ta I S °y ldiS BB 03

...................................

K?

D a t o ... .....................................

......

:

..................... ....................

Luftværnschefen i Haslev.

Passérseddel (Ausw e is)

JVs

605

H a V fa OJ £

JV°

622

,

for

‘S V N S fe -Q ......................................................................... .................... O a ...................... > fa til Passage fra Lejren i ..................... OJ JS & § j 3 til................................................................................................. og tilbage.

Navn....:...:...:.:........

w> w £ S

Dato

W E v n W

Gyldig.......................................................................................................

/ ff j 4 t j v .............. M i ' L i ..._..............

J å ................................................................................ indtil ....................... ■g -g co ea Luftværnschefen i Haslev.

Passérseddel

606

622

JVe

(Ausweis)

JNfé

£ £ « fe >© o es 05 Jj M *■«

tor

N a

v

n

g

u til Passage fra Lejren i

.......... .....*...................... .........

05 Xt B « Tg t il................................................................................................. og tilbage.

L l M ^ j Æ . ......

Dato

____

< S

GyWig-

Jå. . L i l l ..... ; II

........... .................................................................. indtil ..............................

4) V ta co

Luftværnschefen i Haslev.

Passérseddel

• • (3 S V fa oj « •* *«V w N S fa -fi

(Ausweis) JVs 622

JVo 607

for

N a v n ..................................... i/Jb

J

0 ec > fa til Passage fra Lejren i ? f

./•/ / h*,’. '’Ci ’ - . iJ

/ 1 ! ’ '■'■' / f/

......................................................... og tilbage.

. i ® §

Gyldig

D.,o

g S 60 CQ

.................................... indtil ..............................

■ b v K L . I l ' l ' b

Luftværnschefen i Haslev.

/“•* ■:

'"f* H l . :

é

Passérseddel

608

622

g g a s N S fa >o > *

(Ausweis)

JV°

JSIh

for

.IS w “ ■Si

/ ,

/ /

f l & v v h s t\ j ...............

Na'

Z jsW fr^ A n / f c j

fa til Passage fra Lejren i

>

§ J t i l .................................................................................................. og tilbage.

D a t o .... V i : ... ! /.L . .............

5 §

Cjyldig

4^ki t ø ! aj ~ IT

| | .................. -............................................................. indtil n ffl

Luftværnschefen i Haslev.

Passérseddel (Ausweis)

JVo 609 s*

622

JVL'

for 65 S V fa d) w •P* t* w w s S fe £ ......................................................................... _....................................... © CB > fa til Passage fra Lejren i ................................. 05 £ C V §5 3 tlJ................................................................................................. og tilbage.

Navn

i

l

......

Dato J d ^ y j l .........

& - h -

n

...........

— fÉéJz .. r .... flAsy*-y\s / w J /V^O OVU^Ca> Q

Passérseddel

610

JVI'

622

Nu

(Ausweis)

jj

N . v n . M ' i ... 1 1

... A j l ., ........

> U til Passage fra Lejren

l l i

)

t i l ................................................................................................. og tilbage.

/ / i

9 X S I

V i - A - L.1 ......... L±. ............. II - [1. .....

^ £j

Gyldig

D a to

I i ...........- ...............................................................................-.. indtil

f t

CQ B

± å z .

Luftværnschefen i Haslev.

Passérseddel (Ausweis)

JV«

611

JVo

622

a B V fa 09 £

for

V « N S fe fa til Passage fra Lejren i ....................................................... 09 J3 P 0} §5 2 tiJ................................................................................................. og tilbage. w v 5 S °yIdig............................................................................................... J « ................................................................................. indtil .............................. 6) V CQ CQ Luftværnschefen i Haslev.

Navn

.............................................

............ "P 7? ........... '•'.......... , , , . . ° / l Z ^ ......

3

1 m

.....

Passérseddel

JVé

612

JV°

622

jj

(Ausweis)

O S

for

s S fe >0 ............................................................................... .................................... ^ h til Passage fra Lejren i 1 1 t l l ............................. ............................................................... og ,ilbag.

Navn ..hl}. ....:..... ^ .L l .l .L l .

„.L .L±.Z .l£e^-ié ..... i'd. .....

D a t o ......../ L ^ I L , ....

I I

Gyldig.................................................................................................................-

l i J ' l . l l i l . .... i | i ......... .......... ........i,dlil -....-...... Luftværnschefen i Haslev. v v CQ CQ

Passérseddel

J\r«

61 3

g g O w

(Ausweis) JVo 622

for

« *« 41 W N S fe tf ......................................................................... ........................................ % " fa til Passage fra Lejren i ............................................ OJ xs fl 2J §5 2 t *1 ................................................................................................. Og tilbage. “ -S ^ 2 Gyldig....................................................................................................... m •§ ................................................................................. indtil .............................. CQ SO Luftværnschefen i Haslev.

Navn j É i ...

...........

D a ,o ................................ /3 - Et ■ ..... Æ

> ,)•

Passérseddel

614

;

^

ji (Auswe

ff fa

i

& S •m **

for

............. 4 .......................

g 5o *

^ fa til Passage fra Lejren

.............. * JW 9 *U.; f i

|

O t f tU................................................................................................. °8 tnbage

D a , o

^ Gy,dig É J l zJh | II ............................................................................. indtil .............................. ft) w CQ CQ Luftværnschefen i Haslev. ^ i' I |

Passérseddel (Ausweis)

JVs

615

622

tN"

g s 4) h 05 4) 41 w n a

for

Navn

... I jh v w M U

fe æ ............................................................................... -.......................................... 0 cg h til Passage fra Lejren i ...................................... ............ .......................... e % m 2 u l ................................................................................................. og tilbage. 1 « ^ g Gyldig....................................................................................................... jj il ................................................................................. indtil .............................. 4) 4) 02 03 Luftværnschefen i Haslev.

I t k M v W jK l y v t 2 } J ^ é y jg O - . )*(\ sl /} if( Dato _ J L ........................... % -jy

Passérseddel

JV°

616

:

622

(Ausweis)

g «<

J\f°

for

5 v s a

Navn.;.,..!..:....'.... z i& s jiæ iz . Pinfantiifø'

:

fe tf ......................................................................... - ....................................... O fl u til Passage fra Lejren i ............................................................... 03 tf G « q x tU................................................................................................. °8 tilbage. w «

L i [ wCfv [Å

j

:

Dato J / i '& l ........

I I < * « ■ . ................................................................... - Jf J ................................................................................. indtil

V V ta ta

.....

Luftværnschefen i Haslev.

Passérseddel

JNfe

617

'

JV

622

A J 5 0) N S 05 5 ■M

(Ausweis)

t

Navn.........................................

f e t f .............................................................................................................................................................................................- ..................................................................................................... g « fa til Passage fra Lejren i ...... ................................................... 09 tf o g a w t i l ................................................................................................. og tilbage.

;

O Jm

Dato....... ........ ..................

i

I I

< W %

H .§ ..............................................................................indtil ............................. 09 03 Luftværnschefen i Haslev.

Passérseddel (Ausweis)

622

JV°

for

til Passage fra Lejren i .......................... ........ ..... .......... .......................... t il .............. -.................................................................................. og tilbage. Gyldig.................................................................................... .................. ................................................................................. indtil .............................. Luftværnschefen i Haslev.

Passérseddel (Ausweis)

JVs

619

622

G G V hi 09 W

for

&> W N S fe tf .................................................................................................................. © • u til Passage fra Lejren i ............................................................................. Si tf G V ® 7 j| til................................................................................................. og tilbage. Gvldig............................................................................................... j f 5 .................................................................................indtil .............................. w w 03 CQ Luftværnschefen i Haslev. tø « ^ S

Navn... i f r t U * / ................ (U fie rj ( d l -™ ^1*

Dato.... ^ Å .....Z jA ..- ..........

. .Jldl C /Å*.'

Passérseddel (Ausweis)

622

JVo

for

til Passage fra Lejren i .............................................................................

til............................ .......................................................... .......... og tilbage. Gyldig.......................................................................................................

....................indtil .............................. Luftværnschefen i Haslev.

P a s s é r s e d d e l

JM>

622

621

j j a S

(Ausweis)

M

for tmå IM3 v N S fe tf ......................................................... -.............................. > "b til Passaee fra Leirøn i 69 tf es v* ^ t i l ................................................................................................. og tilbage. (A v ^ g Gyldig....................................................................................................... å 1 .......................................................... indtil ............................... ca cq Luftværnschefen i Haslev.

Navn t'c, A. WV'l >AA> U

|

^ i ) (Lv d

( f ø 1AW^aJ }

...______________________

14

-

H ^ C '

[

l i

-

Passérseddel (Ausweis)

^

622

^ • a S

622

for

“ o Q) N S 5- pfi ............................................................................... - .......................................... ® s ot« til Passage fra Lejren i ............................................................................................. 09 Xi 6 w « S 3 4il..................................................................................................... og tilbase- S S S Gyldig....................................................................................................... Q) : ^ g

X T Navn.........................................

........................................ .........

................................................... D a to .........................................

.............

"

J!

m ........... indtil .......

«l « CQ fiQ

........................................

Luftværnschefen i Haslev.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23

Made with FlippingBook - Online magazine maker