Express_2011_10_21

œ`miʈÕÃÌÀjÊ\Ê Legacy 2.5GT 2011

2.5i 2011 À LA LOCATION 9 : UÊ œ“«Ì>˜ÌÊi݈}jÊ\Êxä{]xÓÊfÊÊ

À LA LOCATION dépôt de sécurité 0 $

Location à partir de ә™ f par mois/48 mois, taxes en sus

km alloués 24 000 km/année km excédentaires 0,10 $/km

Ì>ÝiÃÊi˜ÊÃÕÃ®Ê œÕÊjV…>˜}iÊjµÕˆÛ>i˜ÌÊ

UÊ Êœ˜Ì>˜ÌÊ̜Ì>Êi݈}jÊ>Û>˜ÌʏiÊ`jLÕÌÊÊ `iʏœV>̈œ˜Ê\ʙÎÓ]x£ÊfÊ Ì>ÝiÃʈ˜VÕÃiî

UÊ -ÞÃÌm“iÊ`iÊÌÀ>V̈œ˜Êˆ˜Ìj}À>iÊÃޓjÌÀˆµÕiÊDÊ«ÀˆÃiÊVœ˜ÃÌ>˜ÌiÊ-ÕL>ÀÕ UÊ œÌiÕÀÊ "8 ,Ê-1 ,1 UÊ ˆ“>̈ÃiÕÀÊ>ÛiVÊÃÞÃÌm“iÊ`iÊwÌÀ>̈œ˜Ê`½>ˆÀ UÊ mÛi‡}>ViÃÊjiVÌÀˆµÕià UÊ œÕÃȘÃÊ}œ˜y>LiÃÊvÀœ˜Ì>ÕÝÊiÌʏ>ÌjÀ>ÕÝÊ>ÕÝÊ«>ViÃÊ>Û>˜Ì UÊ -ÞÃÌm“iÊ`iÊVœ˜ÌÀžiÊ`iʏ>Ê`ޘ>“ˆµÕiÊ`ÕÊÛj…ˆVՏi UÊ 6>ÃÌiÊ>ˆÀiÊ`iÊV…>À}i“i˜Ì UÊ Àiˆ˜ÃÊ - De série sur la Legacy 2011

Meilleur choix sécurité †

,i˜`i“i˜ÌÊj˜iÀ}j̈µÕiʏɣääʎ“®Ê\ Ville ʙ]£ÊÊÊÊÊ ROUTE ÊÈ]{Ê 6/ʈ˜i>ÀÌÀœ˜ˆV ® ® ˜`ˆViÊ`½œVÌ>˜iÊÀiVœ““>˜`jÊ\ÊnÇ Plus de 1000 km avec un plein 6

œÀiÃÌiÀ]Êi}>VÞÊiÌÊ"ÕÌL>VŽÊÊ `ˆÃ«œ˜ˆLiÃÊi˜ÊÛiÀȜ˜Ê*< 6Ê "«ÌiâÊ«œÕÀʏ>ÊÌiV…˜œœ}ˆiÊ*< 6]ʏ>Ê܏Ṏœ˜ÊÊ jVœœ}ˆµÕiÊ>LœÀ`>LiÊiÌÊÃ>˜ÃÊVœ“«Àœ“ˆÃ° subaru-pzev.ca

VÉHICULES À ÉMISSIONS QUASI NULLES

MEILLEURE VOITURE INTERMÉDIAIRE LEGACY 2011

i}>VÞ 2011

292, route du Nord, Brownsburg-Chatham www.lachutesubaru.ca 5ÏMt5ÏMÏD 4BOTGSBJT

Daniel CUSSON Directeur des ventes

David CHABOT Directeur financier

Normand POITRAS Spécialiste en produits

Made with FlippingBook Publishing Software